ml.news
11

വത്തിക്കാൻ ലൈംഗികാത്രിക്രമ ഉച്ചകോടി: സ്വവർഗ്ഗലൈംഗികത പാപത്തിന് “…

എതിർലിംഗ ലൈംഗികത പോലെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യസ്വഭാവമാണ് സ്വവർഗ്ഗലൈംഗികതയെന്നും “അത് പാപത്തിന് കാരണമാകുന്നില്ലെന്നും“, മാൾട്ട ആർച്ചുബിഷപ്പ് ചാൾസ് …
ko.news
15

바티칸 학대 정상회담: 동성애는 죄를 짓게 하지 않아

동성애는 "우리를 죄를 짓게 하지 않는" 인간 조건인 이성애와 같다고 Malta 대주교 Charles Scicluna (59)이 바티칸 학대 정상회담의 Februar 21 …
pt.news
69

Cúpula no Vaticano sobre abusos: a homossexualidade "não" predispõe ao pecado

A homossexualidade é como a heterossexualidade, uma condição humana "que não predispõe a pecar", afirmou o arcebispo de Malta, Charles Scicluna, de 59 anos, em uma coletiva de imprensa em 21 de …
vi.news
54

Hội nghị thượng đỉnh về lạm dụng của Vatican: Đồng tính "Không" mở đường cho đại tội

Đồng tính giống như dị tính, là một tình trạng của con người "không mở đường tới đại tội", Tổng giám mục Malta Charles Scicluna, 59 tuổi, tuyên bố tại cuộc họp báo ngày 21 tháng 2 trong hội nghị …
uk.news
22

Саміт з питань сексуального насильства: гомосексуалізм "не рахується" причиною схильності до …

21 лютого, під час прес-конференції в рамках Саміту з питань сексуального насильства, 59-річний архієпископ Мальти, Чарльз Шіклуна повідомив, що гомосексуальність - це такий же стан людини, …
hu.news
158

Vatikáni bántalmazási találkozó: A homoszexualitás "nem segíti elő" a bűnbeesést

A homoszexualitás olyan, mint a heteroszexualitás, tehát "nem segíti elő" a bűnbeesést - mondta a máltai, 59 éves Charles Scicluna érsek a február 21-ei vatikáni bántalmazási találkozó sajtókonferenc…
ru.news
64

Саммит по вопросам сексуального насилия: гомосексуализм "не считается" причиной предрасполо…

21 февраля во время пресс-конференции в рамках саммита по вопросам сексуального насилия, 59-летний архиепископ Мальты, Чарльз Шиклуна, сообщил, что гомосексуальность - это такое же …
sl.news
25

Vatikanski vrh o zlorabah: Homoseksualnost "ne" napeljuje na greh

Homoseksualnost je kot heteroseksualnost zgolj človeško stanje, "ki ne pripravi posameznika do grešenja," je na novinarski konferenci 21. februarja med vrhom v Vatikanu o zlorabah zatrdil nadškof …
pl.news
51996

Watykański szczyt ws. nadużyć: homoseksualizm "nie" predysponuje do grzechu

Homoseksualność, jak heteroseksualność, jest tylko stanem człowieka, "który nie predysponuje do grzechu", powiedział arcybiskup Malty, Charles Scicluna (59), 21 lutego na konferencji prasowej w …
Jak to się stało, że taki człowiek, w ten sposób wypowiadający się jest arcybiskupem Kościoła Katolickiego, kto go mianował, bo niewątpliwie cieszył …More
Jak to się stało, że taki człowiek, w ten sposób wypowiadający się jest arcybiskupem Kościoła Katolickiego, kto go mianował, bo niewątpliwie cieszył się on względami poprzednich papieży, a Franciszek wyniósł go do godności metropolity.
Kolejny faggot, na którego trzeba plunąć.
View 3 more comments.

Missbrauchsgipfel im Vatikan: Homosexualität „prädisponiert nicht zur Sünde“

Die Homosexualität ist wie Heterosexualität eine Form der menschlichen Existenz, die „nicht zur Sünde prädisponiert“. Das sagte der 59-jährige Erzbischof von Malta, Charles Scicluna, bei einer …
Nicolaus
@Harmonia celestiala Da kann ich mich Ihnen nur vollkommen anschließen.
Auch früher hat es schon Missbrauchsfälle gegeben, und zwar sicher nicht weniger, aber man hat nicht darüber gesprochen, weil Sex ein allgemeines …More
Auch früher hat es schon Missbrauchsfälle gegeben, und zwar sicher nicht weniger, aber man hat nicht darüber gesprochen, weil Sex ein allgemeines Tabu-Thema war.
Jetzt wird aber zu viel darüber gesprochen und man steckt alles in die gleiche Schublade der Missbräuche. Man forscht sogar unablässig noch nach mehr solchen Fällen aus früheren Zeiten.
Jeder Mensch, der mehr oder weniger sexualisiert ist (hetero oder homo), muss selber damit fertig werden, ohne dass er andere damit belästigt. Insofern hat dieser Erzbischof von Malta nicht ganz unrecht, wenn er sagt dass dies nicht explizit zur Sünde prädestiniert ist. Wenn man sucht, was zur Sünde prädestiniert ist, so kann jeder Mensch irgend eine Charaktereigenschaft aufweisen, die dazu führen könnte.
View 26 more comments.
es.news
21310

Cumbre vaticana sobre los abusos: la homosexualidad “no” predispone al pecado

La homosexualidad es como la heterosexualidad, una condición humana “que no predispone al pecado”, afirmó el 21 de febrero el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, de 59 años en una conferencia de …
vgg
Vg2: ¿De dónde ha sacado este Sr arzobispo semejante idea? Dice Jesús: "En un principio Dios creó al hombre y a la mujer" con la finalidad de que …More
Vg2: ¿De dónde ha sacado este Sr arzobispo semejante idea? Dice Jesús: "En un principio Dios creó al hombre y a la mujer" con la finalidad de que procrearan; es decir: ampliaran Su Creación. Cualquier otra teoría es del diablo. Es lo que pretende Satanás anular la Creación de Dios.
OTRO PERVERSO SODOMITA. TERMINARA SIENDO UNA REUNION PARA PROMOVER LA SODOMIA PLANEADA PARA ESO. INOCENTE EL QUE PIENSA QUE SE …More
OTRO PERVERSO SODOMITA.
TERMINARA SIENDO UNA REUNION PARA PROMOVER LA SODOMIA PLANEADA PARA ESO.
INOCENTE EL QUE PIENSA QUE SE VA A EXPULSAR A LOS PEDOFILOS Y A LOS SODOMITAS. QUIEREN CRECER SU GRUPO. HAY MUCHOS PERROS MUDOS QUE LOS TRAEN EN LA MIRA DE HACERLOS SODOMITAS.
DEFENSA DE LA FE likes this.
tr.news
118

Vatikan Taciz Zirvesi: Eşcinsellik Günaha Zemin "Hazırlamıyor"

59 yaşındaki Malta Başpiskoposu Charles Scicluna, Vatikan'ın taciz zirvesi sonrası düzenlenen 21 Şubat tarihli basın toplantısında, eşcinselliğin de heteroseksüellik gibi bir insani durum olduğunu …
ar.news
22

قمة الفاتيكان حول التحرش: الشذوذ الجنسي "لا" تؤدي إلى الخطيئة

ذكر رئيس أساقفة مالطا تشارلز سكيكلونا (59 عاما) في مؤتمر صحفي في 21 فبراير/شباط خلال قمة الفاتيكان حول التحرش أن الشذوذ الجنسي حالة إنسانية "لا تؤدي بالمرء إلى الخطيئة". …
fr.news
3819

Sommet sur les abus au Vatican : l'homosexualité "ne prédispose pas" au péché

L’homosexualité est, à l’instar de l’hétérosexualité, une condition humaine "qui ne prédispose pas au pécé", a déclaré l’archevêque de Malte Charles Scicluna, âgé de 59 ans, lors d’une conférence de …
Siagrius
Une tendance homosexuelle peut-elle exister ? Si cela était, il ne serait pas pleinement homme et l'ordination de toute une partie des prêtres …More
Une tendance homosexuelle peut-elle exister ? Si cela était, il ne serait pas pleinement homme et l'ordination de toute une partie des prêtres serait nulle car un prêtre doit être pleinement homme pour être ordonné ; ce serait la même anomalie que si l'on ordonnait une femme ; vouloir ordonner des transgenres est impossible.
Alors, Mgr Charles Scicluna doit avoir toujours à l'idée que le prêtre est configuré à la Croix au plus près de Jésus-Epoux et qu'il doit être d'une pureté irréprochable. La Messe est le chant des Epousailles mystiques du Prêtre qui monte vers la Croix rejoindre son Epoux, pauvre dénudé, dans cette immense apothéose que sont la consécration du Pain et du Vin.
Comment donc parler sexe alors que dans l'au-delà celui-ci disparaitra sous sa forme actuelle en se purifiant totalement en se délivrant de la mort qui est cause de la reproduction. Il aura au paradis la Vie à l'état pur que j'ai vue et touchée, blanche et laiteuse comme de la neige, mais incomparablement … More
AveMaria44
Non effectivement cela ne prédispose pas c'est un péché mortel contre-nature
View one more comment.
lv.news
21

Vatikāna ļaunprātīgās izmantošanas samits: homoseksualitāte "nenozīmē" grēku

Homoseksualitāte ir līdzīga heteroseksualitātei – tas ir cilvēka stāvoklis, "kas nenozīmē grēku," Maltas arhibīskaps Čārlzs Scicluna (59 gadi) 21. februāra preses konferencē apgalvoja Vatikāna …
it.news
142K

Summit in Vaticano sulle molestie: omosessualità "non" predispone a peccare

L'omosessualità è, come l'eterosessualità, una condizione umana "che non predispone a peccare", questo ha affermato l'arcivescovo di Malta, Charles Scicluna (di 59 anni) durante una conferenza …
"Avete affermato: «È inutile servire Dio: che vantaggio abbiamo ricevuto dall'aver osservato i suoi comandamenti o dall'aver camminato in lutto …More
"Avete affermato: «È inutile servire Dio: che vantaggio abbiamo ricevuto dall'aver osservato i suoi comandamenti o dall'aver camminato in lutto davanti al Signore degli eserciti? Dobbiamo invece proclamare beati i superbi che, pur facendo il male, si moltiplicano e, pur provocando Dio, restano impuniti». Allora parlarono tra di loro i timorati di Dio. Il Signore porse l'orecchio e li ascoltò: un libro di memorie fu scritto davanti a lui per coloro che lo temono e che onorano il suo nome. Essi diverranno - dice il Signore degli eserciti - mia proprietà nel giorno che io preparo. Avrò compassione di loro come il padre ha compassione del figlio che lo serve. Voi allora vi convertirete e vedrete la differenza fra il giusto e l'empio, fra chi serve Dio e chi non lo serve. Ecco infatti sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia; quel giorno venendo li incendierà - dice il Signore degli eserciti - in … More
In più reverendo @padrepasquale , sollecitato dal dispiacere suscitato poco fa dalla scoperta di questa notizia www.radiospada.org/…/modena-…More
In più reverendo @padrepasquale , sollecitato dal dispiacere suscitato poco fa dalla scoperta di questa notizia www.radiospada.org/…/modena-pride-co… (notare il manifesto!), non posso far altro che costatare che la tendenza omosessuale predispone, oltre che al peccato di lussuria contro natura, al peccato di BLASFEMIA.
Non che questa predisposizione si attualizzi sempre, non che tutti i blasfemi siano con tendenze omosessuali, ma l'esperienza mostra come alcuni che lasciano scatenare la loro pulsione omosessuale in pratiche sodomitica sono anche gravemente blasfemi nelle loro attività sociali. La disperata rabbiosità, senza pietà e calunniatrice, dei viziosi che più profondamente si abbandonano nella pratica alla loro predisposizione omosessuale ha un'intensità che difficilmente trova eguali in attivisti di altri vizi.
Guardi questi disgraziati attivisti LGBT! per pubblicizzare malignamente, spernacchiando la Fede, il loro prossimo Gay Pride a Modena, fra un'infinità di scelte … More
View 12 more comments.

Vatican Abuse Summit: Homosexuality "Does Not" Predispose To Sin

Homosexuality is like heterosexuality a human condition "that does not predispose one to sin," Malta Archbishop Charles Scicluna, 59, claimed at a Februar 21 press conference during the Vatican …
You silly vain man. How dare you call God a liar. The stripes on HIS back were for your salvation, if you choose to remain Gay-friendly you'll …More
You silly vain man. How dare you call God a liar. The stripes on HIS back were for your salvation, if you choose to remain Gay-friendly you'll suffer your own lashings in hell for eternity
He Whom is eternal TRUTH preaches and we obey. He created the Earth and all that is in it, & HIS words are our Law. Your words are the ramblings of the God hating, fallen host.
How dare you deny Christ. He Whom is purity & innocence itself will hold you responsible for every soul that you have damned. Sodomy is condemned throughout Scripture - since you disagree with it's condemnation RESIGN! You don't serve Christ - you are a madman who condemns all who believe that what you say is true.
Tesa
Archbishop Scicluna said at the presser today that homosexuality in seminaries (some of which has been proven to be coercive and abusive) “has …More
Archbishop Scicluna said at the presser today that homosexuality in seminaries (some of which has been proven to be coercive and abusive) “has nothing to do with the sexual abuse of minors.”
View 16 more comments.