Language
15

Makao Ya Watawa Ya Kifaransa Husherehekea Paska Kulingana Na Misale Ya Mwaka Wa 1953

Makao ya watawa ya ibada ya kale ya Mtakatifu Benoît yaliyoko katika kijiji cha La Garde-Freinet kwenye dayosisi ya Fréjus-Toulon, nchini Ufaransa, yatasherehekea Juma Takatifu la mwaka huu …
Write a comment
68

法国修道院根据1953年的弥撒来庆祝复活节。

在法国的自由之城(Frejus-Toulon)教区的La Garde-Freinet,古老的仪式修道院Saint Benoit将根据。早于庇护十二世对于圣周(失败)…
Write a comment
10

1953-ലെ ദിവ്യപൂജാഗ്രന്ഥമനുസരിച്ച് ഫ്രഞ്ച് സന്യാസസമൂഹം ഈസ്റ്റർ …

ഫ്രാൻസിലെ ലാ ഗാർദ്-ഫ്രനെയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന, സാന്റ് ബെന്വ സന്യാസസമൂഹം, ഈ വർഷത്തെ വിശുദ്ധവാരം 1953-ലെ ആരാധനക്രമപുസ്തകങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി …
Write a comment

Un monastère français fête Pâques en suivant le Missel de 1953

Le monastère Saint Benoît à La Garde-Freinet dans le diocèse de Fréjus-Toulon, en France, célébrera cette semaine la semaine sainte selon les livres liturgiques de 1953 antérieurs à la réforme de la …
Write a comment
GChevalier
Une autorisation farfelue Qui en cache une autre par-dessus Mais qui se trouve par-dessous Puisqu'on ne la voit pas c'est tout ! Méfiez-vous de ces … More
Sainte Blandine
20/20
367

Francuski samostan slavi Uskrs prema misalu iz 1953. godine

Staroobredni samostan Sv. Benoît u La Garde-Freinetu u biskupiji Fréjus-Toulon, Francuska, proslavit će ovogodišnji Veliki tjedan prema liturgijskim knjigama iz 1953. godine, koje prethode …
Write a comment

Francuski klasztor przygotuje Wielkanoc według mszału z 1953

Trydencki klasztor Saint Benoît w La Garde-Freinet (diecezja Fréjus-Toulon, Francja) będzie obchodził tegoroczny Wielki Tydzień zgodnie z pismami liturgicznymi z 1953 roku, które poprzedzały […
Write a comment
EON
Ale dlaczego? Czyżby liturgia posoborowa zawierała drobne niedociągnięcia. K.Annibale Bugnini byłby zdruzgotany. More
12

ब्लोऑफ, वेटिकन ने पायस XII के सुधार से पहले ईस्टर राइट्स की अनुमति दी है

प्रिस्टली फ्रेटर्निटी ऑफ़ सेंट पीटर को वेटिकन कमीसन ईक्लेसीया देई द्वारा पवित्र सप्ताह के लिए लिटिरिकल किताबों का उपयोग करने के लिए एक विशेष आज्ञा-पत्र प्रदान किया गया है जैसी वे पियस XII (+1958) […
Write a comment
101

Bomba: Vaticano permite ritos de Páscoa anteriores à reforma de Pio XII

A Fraternidade Sacerdotal de São Pedro obteve um indulto da Comissão Ecclesia Dei, do Vaticano, para usar livros litúrgicos para a Semana Santa como eram usados até a [fracassada] reforma de Pio …
Write a comment
26

Sumasabog, Vatican Pinayagan ang Seremonya sa Mahal na Araw Bago ang Reporma ni Pius XII

Ang Priestly Fraternity of St Peter ay pinagkalooban ng isang indult ng Commission Ecclesia Dei ng Vatican na gamitin ang mga libro ng liturhiya para sa Mahal na Araw gaya ng dati hanggang sa […
Write a comment
165

Vatican Cho phép Nghi lễ Phục Sinh trước khi có cải cách của Pius XII

Mục sư huynh đệ đoàn Vatican đã được Ủy ban Ecclesia Dei của Tòa Thánh Vatican ban cho đặc quyền để sử dụng các sách phụng vụ cho Tuần Lễ Thánh giống như trước cuộc cải cách (thất bại) của Pius …
Write a comment
21

Izgāšanās: Baznīca dod priekšroku Lieldienu rituāliem, nevis Pija XII reformai

Sv. Pētera priesteriskajai brālībai ir piešķirta Vatikāna Komisija Ecclesia Dei izmantot liturģiskās grāmatas Svētajā Nedēļā, jo tā bija Pija XII [neizdevusies] reforma ( +1958). Trijos gados …
Write a comment
51

Срочные новости - Ватикан разрешил использование пасхальных ритуалов, созданных до реформы…

На время страстной недели Священническое братство святого Петра получило от ватиканской Commission Ecclesia Dei индульгенцию на использование пасхальных литургических книг, написанных…
Write a comment
21

Кульмінація: Ватикан дозволив Великодні обряди попередньо до реформи Пія XII

Священицькому братству Святого Петра було надано індульт Ватиканською Комісією Ecclesia Dei на використання літургійних книг для Страсного тижня, як це було до [невдалої] реформи Пія ХІІ ( …
Write a comment
15

Mgbachapụ, Vatican ekwela ka e mee ihe emume Easter tupu ndozigharị nke Pius XII

Commission Ecclesia Dei nke Vatican enyela Priestly Fraternity of St Peter nkwado ka ha were akwụkwọ usoro okwukwe maka Izu ụka Nsọ otu ha dị ruo [nke dara ada] ndozigharị nke Pius XII (+1958). …
Write a comment
86

Vaticaan staat paasrituelen toe vóór de hervorming van Pius XII

De Priesterbroederschap van Sint-Petrus heeft van de Vaticaanse Commissie Ecclesia Dei een indult gekregen om de liturgische boeken voor de Heilige Week te gebruiken zoals ze waren tot de [gebrekki…
Write a comment

Explosión: el Vaticano permite los ritos de Pascua anteriores a la reforma de Pío XII

A la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro le ha sido otorgado un indulto por la Commission Ecclesia Dei vaticana para utilizar los libros litúrgicos para Semana Santa que tuvieron vigencia hasta la …
Write a comment
EDGARIUS
U. Roguemos por nuestro Pontífice Francisco T. El Señor lo conserve, lo fortalezca, lo haga feliz en la tierra, y no permita que caiga en manos de … More
Sofia M
🤩😍😃😄😘🙏🏼✝
23

Vatikan, XII. Pius Reformundan Önceki Paskalya Ayinlerine İzin Verecek

Aziz Petrus'un Rahibe Kardeşliği, Vatikan Ecclesia Dei Komisyonu tarafından Kutsal Hafta için kutsal kitapları XII. Pius'un (+1958) (başarısız) reformuna kadar kullanılmasına izin vermek için bir …
Write a comment

Vatikán umožňuje Veľkonočné obrady pred reformou Piusa XII

Kresťanské Bratstvo Svätého Petra malo udelený indult Vatikánskou Komisiou Ecclesia Dei, aby použil liturgické knihy pre Svätý Týždeň až do [neúspešnej] reformy Piusa XII. (+1958). Indult je udelený…
Write a comment
Caesar
warez Kto bol Bugnini - Buan? www.granosalis.cz/modules.php Zoznam slobodomurárov v katolíckej cirkvi: Nasledujúci zoznam je zoznamom slobodných… More
warez
to je povzbudzujúca správa! Tak ide Bugnini na smetisko dejín!!! Síce veľmi pomaly, ale isto. Keby nebol pôst napíšem: Alelu... !!! PS: ono aj tá … More

A Vatikán engedélyezi a húsvéti rítusokat XII. Piusz reformja előtt

A Szent Péter Papi Testvérület engedélyt kapott a vatikáni Ecclesia Dei bizottságtól, hogy liturgiai könyveket használjanak a nagyhét alatt, mint ahogy azt XII. Piusz (+1958) (kudarcba fulladt) …
Write a comment
24

سابقة: الفاتيكان يجيز طقوس عيد الفصح قبل إصلاح بيوس الثاني عشر

منحت لجنة الفاتيكان Ecclesia Dei أخوة رهبنة القديس بطرس ترخيصا لاستخدام الكتب الطقسية للأسبوع المقدس كما كانت حتى إصلاح [الفاشل] بيوس الثاني عشر+1958)). يتم منح …
Write a comment
14

Vatican Mengizinkan Adat Easter Lebih Awal Daripada Reformasi Pius Xll

Pertubuhan Priestly Fraternity of St Peter telah diberikan kelulusan indult oleh pihak Vatican Commission Ecclesia Dei untuk menggunakan buku liturgikal dalam Holy Week sedangkan mereka [gagal] …
Write a comment
17

폭발, 바티칸, Pius XII 개혁 이전의 Easter Rites를 허락

Priestly Fraternity of St Peter는 바티칸 Commission Ecclesia Dei로 부터 Holy Week을 위해 Pius XII (+1958)의 [실패한] 개혁 전 상태의 전례 책들을 사용할 수 …
Write a comment

Soffiata: Vaticano autorizza riti Pasquali precedenti alla riforma di Pio XII

La Fraternità Sacerdotale di San Pietro ha ottenuto un indulto dalla Commission Ecclesia Dei del Vaticano per usare i libri liturgici della Settimana Santa come erano prima della [mancata] riforma …
Write a comment
@Acchiappaladri Si so il nome del sacerdote in questione ma si riferisce al rito di consacrazione episcopale riformato da Paolo VI , non a ipotetich… More
Acchiappaladri
@Istruzione Cattolica Caspita! Non sapevo se fra le tante predizioni (che ultimamente vengono riscoperte e, col senno di poi, riconosciute così … More

Sensation: Der Vatikan erlaubt die uralten Osterriten - vor der Reform Pius XII.

Die Priesterbruderschaft St. Petrus erhielt von der vatikanischen Kommission Ecclesia Dei die Erlaubnis, jene liturgischen Bücher der Karwoche zu verwenden, wie sie vor der [gescheiterten] Reform …
Write a comment
Eremitin
Mir gefallen die Riten wie sie von 99% der Weltkirche gefeiert werden und wie ich sie mitfeiere, da braucht man nicht in der Vergangenheit zu suchen.
Theresia Katharina
@Carlus Am Gründonnerstag gibt es nur die Chrisammesse am Vormittag, die feiert der Bischof mit seinem Klerus, weil es da um die Weihe der Heili… More

Blowoff, Vatican Allows Easter Rites Prior to the Reform of Pius XII

The Priestly Fraternity of St Peter has been granted an indult by the Vatican Commission Ecclesia Dei to use the liturgical books for Holy Week as they were until the [failed] reform of Pius XII (…
Write a comment
sahmommn
FSSP Minneapolis will be taking advantage of this 👍🏻
PuerDei
If the prayer for the Jews by Pope Benedict XVI is still to be used, what is the point?