ml.cartoon
22

സഭയുടെ ആധുനികവത്കരണം ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ

ചിത്രം: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsLpkjaotsih
ko.cartoon
20

교황 Francis에 따른 교회 현대화

그림: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsLpkjaotsih

Modernização da Igreja segundo Papa Francisco

Fotografia: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsLpkjaotsih
ms.cartoon
17

Menurut Francis Ianya Modenisasi Gereja

Gambar: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsLpkjaotsih
vi.cartoon
33

Hiện đại hóa Giáo hội theo Giáo hoàng Francis

Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsLpkjaotsih

Modernizacja Kościoła według papieża Franciszka

Grafika: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsLpkjaotsih
Gdy, z nieodgadnionego dopustu Bożego, w danym momencie w historii i w bardzo rzadkim przypadku papież szerzy błędy i herezje poprzez swoje codzie…More
Gdy, z nieodgadnionego dopustu Bożego, w danym momencie w historii i w bardzo rzadkim przypadku papież szerzy błędy i herezje poprzez swoje codzienne i zwykłe, nie-nieomylne magisterium, Boska Opatrzność w tym samym momencie budzi świadectwo niektórych członków kolegium biskupiego oraz wiernych, by zrekompensować tymczasowe błędy papieskiego magisterium.
Należy powiedzieć, że takie sytuacje są bardzo rzadkie, lecz, jak dowodzi historia Kościoła, nie są niemożliwe.
Kościół jest prawdziwie jednym organicznym ciałem i gdy dojdzie do osłabienia lub braków w głowie ciała (papież), reszta ciała (wierni) lub wyróżniające się części ciała (biskupi) uzupełniają tymczasowe błędy papieskie.
Jeden z najsłynniejszych i najtragiczniejszych przykładów miał miejsce podczas kryzysu ariańskiego w IV wieku, gdy czystość wiary, jak zresztą trafnie określił to błogosławiony John Henry Newman, została zachowana nie tyle przez ecclesia docens(papież i episkopat), ile przez ecclesia docta (wierni).…More
Dr Kelly Bowring pyta Franciszka, czy jest fałszywym prorokiem Katolicki teolog dr Kelly Bowring w dniu 1 października 2014 roku opublikował otwarty …More
Dr Kelly Bowring pyta Franciszka, czy jest fałszywym prorokiem
Katolicki teolog dr Kelly Bowring w dniu 1 października 2014 roku opublikował otwarty list do Franciszka, zatytułowany Czy zamierzasz zmienić doktrynę Kościoła?
Drogi papieżu Franciszku,
Jako katolicki teolog, jak naucza Kościół, jestem upoważniony, by zadawać pytania dotyczące treści Twoich ingerencji (Instrukcja o powołaniu teologa w Kościele, 24). Tak więc chciałbym zrobić to w tym otwartym liście.
Odkąd jesteś papieżem wiele z Twoich działań i twierdzeń spowodowało obawy wśród nie tylko kilku katolickich kardynałów.
Ja także wcześniej podniosłem pewne sprawy, szczególnie o tym, jak Twoje słowa i działania wydają się wypełniać wiarygodne katolickie proroctwa naszych czasów [link do artykułu autora na ten temat w jęz. ang.]. Wzrastające obawy zasadniczo dotyczą tego, co jest Twoim zamiarem, jak się wydaje, zmienienia lub zmodyfikowania doktryny katolickiej i być może wprowadzenia pastoralnych zezwoleń z [fałszywym] …More
View 9 more comments.
ru.cartoon
59

Модернизация церкви по версии Папы Франциска

Изображение: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsLpkjaotsih
nl.cartoon
82

Modernisering van de Kerk volgens paus Franciscus

Afbeelding: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsLpkjaotsih

Az egyházi modernizáció Ferenc pápa szerint

Kép: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsLpkjaotsih
Voltak reneszansz papak, most jonnek a globalista papak. A kulonbseg az, hogy a reneszansz papak es kardinalisok nem mertek a dogmakhoz es Jezus …More
Voltak reneszansz papak, most jonnek a globalista papak. A kulonbseg az, hogy a reneszansz papak es kardinalisok nem mertek a dogmakhoz es Jezus kimondott szavaihoz nyulni, mig a globalista marxista papak elso zsengeje es holdudvara szamara a hitigazsagok bolhak az ingben. Ezt nemet kardinalis batorsagnak es kreativitasnak nevezte. Amikor meghalt valaki, akit ugy nez ki szeretett es tisztelt, a temetes utan mar azt mondta az egyhaz nem Charity Verein. Van meg remeny, de nem mindenki mellett hal meg tiszteletremelto valaki varatlan hirtelenseggel, igy lassan mozdulnak a hegyek.

Modernizzazione della Chiesa secondo papa Francesco

Foto: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsLpkjaotsih
@padrepasquale: Non penso che Papa Francesco si senta "sacro".
Dissacrante post!!!
Sancte Joseph likes this.

Modernisierung der Kirche nach Papst Franziskus

Bild: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsLpkjaotsih
Hat er das wirklich gesagt? Was heißt: uns anpassen? Heißt das: zugeben, dass wir Looser sind?
View 34 more comments.
ar.cartoon
23

تحديث الكنيسة في نظر البابا فرنسيس

الصورة: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsLpkjaotsih

Modernisation de l'Eglise selon le pape François

Image: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsLpkjaotsih
apvs
« Est-ce que je me laisse surprendre par Dieu, comme a fait Marie, ou est-ce que je m’enferme dans mes sécurités, sécurités matérielles, sécurités …More
« Est-ce que je me laisse surprendre par Dieu, comme a fait Marie, ou est-ce que je m’enferme dans mes sécurités, sécurités matérielles, sécurités spirituelles, sécurités idéologiques, sécurité dans mes projets ? Est-ce que je laisse vraiment Dieu entrer dans ma vie ? Comment est-ce que je lui réponds ? »
Comment laisser Dieu entrer dans nos vies avec tant et tant d'églises, obstacles matériels à notre foi ? Accueillons donc la "bonne surprise" de leur démolission en série...
Relire les prophéties d'Anne-Catherine Emmerich - Les démolisseurs. benoit-et-moi.fr/…/les-visions-dan… Ce sera probablement plus le cas encore lorsq…More
Relire les prophéties d'Anne-Catherine Emmerich - Les démolisseurs.
benoit-et-moi.fr/…/les-visions-dan…
Ce sera probablement plus le cas encore lorsque le pape des tribulations sera en place, Petrus Romanus - Parolin.
En passant, j'ai lu quelque chose de curieux hier. Des historiens pensent que les prophéties de saint Malachie sont probablement l'œuvre de Nostradamus ! Il aurait envoyé à Venise un manuscrit avec les dites descriptions des papes depuis l'époque. Ça fait du sens parce que le tout date du 16' siècle, soit la même époque que Nostradamus. Tout est codé dans ses textes, mais un jour, quand ce sera le temps, le tout sera rendu compréhensible. Mais de toute façon, il y a déjà des textes fort intéressants comme ceux de Jeanne Le Royer - Sœur de la Nativité, et ça, ce n'est pas codé !
View 2 more comments.

Modernizacija Crkve prema papi Franji

Slika: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsLpkjaotsih
lv.cartoon
23

Baznīcas modernizācija pēc pāvesta Franciska domām

Attēls: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsLpkjaotsih

Modernización de la Iglesia según el papa Francisco

Imagen: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsLpkjaotsih
vgg
Vg2: kaoshispano1: Si no lanzaras tanta estupidez tendrías la conciencia más tranquila. Compórtate como un cristiano y no como un amargado. Estás …More
Vg2: kaoshispano1: Si no lanzaras tanta estupidez tendrías la conciencia más tranquila. Compórtate como un cristiano y no como un amargado. Estás atropellando el MANDAMIENTO NUEVO que Jesús nos dejó.
PACO1 JESUITAS el Demoledor ha hecho un perfecto trabajo, pero los luciferinos ya lo tiran a las cloacas del inferno, YA NO LES SIRVE MAS... THE END …More
PACO1 JESUITAS el Demoledor ha hecho un perfecto trabajo, pero los luciferinos ya lo tiran a las cloacas del inferno, YA NO LES SIRVE MAS... THE END Dios no los perdone.
View 27 more comments.
ro.cartoon
32

Modernizarea Bisericii potrivit Papei Francisc

Imagine: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsLpkjaotsih
uk.cartoon
34

Модернізація церкви за Папою Франциском

Зображення: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsLpkjaotsih
lt.cartoon
38

Bažnyčios modernizavimas pagal Popiežių Pranciškų

Paveiksliukas: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsLpkjaotsih
zh.cartoon
36

教宗方济各所认为教会的现代化

图片: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsLpkjaotsih
tr.cartoon
80

Papa Francis'e Göre Kilisenin Modernizasyonu

Resim: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsLpkjaotsih

Modernization of the Church According to Pope Francis

Picture: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsLpkjaotsih
Sin is stupid and makes stupid.
Errors of Russia coming home to roost. - Our Lady of Fatima
View one more comment.