Language
13

ആർച്ചുബിഷപ്പ് വിഗനോയിൽ നിന്ന് തന്നെത്തന്നെ അകറ്റി കർദ്ദിനാൾ മുള്ളർ

വിസിൽ ബ്ലോവറായ ആർച്ചുബിഷപ്പ് കാർലോ മരിയ വിഗനോയ്ക്ക് എതിരെയുള്ള തന്റെ സമീപകാലത്തെ വിമർശനം കർദ്ദിനാൾ ഗെഹാദ് മുള്ളർ ആവർത്തിച്ചു. ഫ്രാൻസിസ് …
30

Cardinalul Müller se îndepărtează din nou de arhiepiscopul Viganò

Cardinalul Gerhard Müller și-a reiterat criticile recente asupra arhiepiscopului informator Carlo Maria Viganò. Vorbind cu jurnalistul personal al papei Francisc, Andrea Tornielli (LaStampa.it, 27 …
103

Cardeal Müller: arcebispo Viganò foi "longe demais"

[Misericordioso] Papa Francisco levou "menos de um minuto" para demitir o cardeal Gerhard Müller, de 70 anos, como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Müller ainda se pergunta porque isso …
29

Kardinal Müller se še naprej oddaljuje od nadškofa Vigana

Kardinal Gerhard Müller je ponovil svojo nedavno kritiko na račun žvižgača in nadškofa, Carla Marie Vigana. V pogovoru z osebnim novinarjem papeža Frančiška, Andreo Torniellijem (LaStampa.it, 27. …
14

Kardināls Millers: Arhibīskaps Vigano ir aizgājis "pārāk tālu"

[Apmierinātais] pāvests Francisks tērēja "mazāk nekā minūti", lai 70 gadu vecumā atlaistu kardinālsu Gerhardu Milleru, ticības doktrīnas kongregācijas prefektu. Miller joprojām jautā, kāpēc tas …
291

Kardinal Müller: Nadbiskup Viganò otišao "predaleko"

[Milosrdnom] papi Franji trebalo je "manje od minute" da otpusti kardinala Gerharda Müllera (70) kao župnika Kongregacije za nauk vjere. Müller se i dalje pita zašto se to dogodilo. Govoreći za Trouw…
24

कार्डिनल मुलर: आर्कबिशप बिगानो "बहुत आगे" बढ़ गये हैं

[दयालु] पोप फ्रांसिस ने आस्था के सिद्धांत के लिए कान्ग्रेगेसन के प्रीफेक्ट के रूप में 70 वर्षीय कार्डिनल गेरहार्ड मुलर को निकालने के लिए "एक मिनट से भी कम समय" लिया। मुलर अभी भी आश्चर्यचकित है कि …
5 607

Cardinal Müller : l'archevêque Viganò est allé "trop loin"

Le [miséricordieux] pape François a mis “moins d'une minute” pour renvoyer le cardinal Gerhard Müller, 70 ans, du poste de préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Müller se demande …
GChevalier
Qu'est-ce que je disais ? Voilà le vrai visage de Müller qui critique Viganò ! Mettons les choses en place : Viganò est courageux et Müller est un … More
Etienne bis
Si M. Bergoglio ne démissionnait pas, ça nous éviterait d'avoir deux papes émérites. Par contre, il pourrait nous offrir un hara-kiri solennel, ça … More
47

Кардинал Мюллер вважає, що архієпископ Вігано зайшов "занадто далеко"

(Великодушно) Папі Франциску було потрібно "менше хвилини", щоб звільнити 70-річного кардинала Герхарда Мюллера з посади префекта Конгрегації доктрини віри. Мюллер досі не розуміє …
52

Кардинал Мюллер считает, что архиепископ Вигано зашел "слишком далеко"

(Великодушному - прим. ред.) Папе Франциску потребовалось "меньше минуты", чтобы уволить 70-летнего кардинала Герхарда Мюллера с должности префекта Конгрегации доктрины веры. Мюллер …
23 1 3.1K

Kardinal Müller: Erzbischof Viganò ist „zu weit gegangen“

[Der barmherzige] Papst Franziskus hat sich „weniger als eine Minute“ Zeit genommen, um Kardinal Gerhard Ludwig Müller (70) als Präfekt der Glaubenskongregation hinauszuwerfen. Müller weiß immer …
Tradition und Kontinuität
@Hl Margareta Doch passt schon! Müller verurteilt ja die "dem (=der Lehre) widersprechende pastorale Haltung": Müller sieht die Ursache (der "große… More
Hl Margareta
@Tradition und Kontinuität Die Aufgabe von Kardinal Müller ist und war es die Lehre zu verteidigen, und dem widersprechende pastorale Haltung zu … More
23

Kardinal Müller: Arsobispo Viganò "Sumobra"

Ang [maawaing] si Pope Francis ay inabot lamang ng [wala pang isang minuto] upang patalsikin si Kardinal Gerhard Müller, 70, bilang prepekto sa Kongregasyon para sa Doktrina ng Pananampalataya. …
1K

Kardynał Müller: arcybiskup Vigano posunął się "za daleko"

[Miłosiernemu] papieżowi Franciszkowi zajęło "mniej niż minutę" zwolnienie kardynała Gerharda Müllera (70) ze stanowiska prefekta Kongregacji Doktryn Wiary. Kardynał cały czas zastanawia się, …
25

Kardinolas Miuleris: Arkivyskupas Vigano nužengė „per toli“

Gailestingasis Popiežius Pranciškus užtruko „mažiau nei minutę“ atleisti Kardinolą Gerhardą Miulerį (70) nuo Tikėjimo Doktrinos Kongregacijos prefekto pareigų. Miuleris vis dar dvejoja, kodėl tai …
8

Kardinal Müller: Archbishop Viganò Telah Bergerak "Terlalu Jauh"

[Berbelasan] Pope Francis menggunakan “kurang daripada satu minit” untuk memecat Kardinal Gerhard Müller, yang berumur 70, sebagai pengawas Kongregasi Doktrin Kepercayaan. Sehingga Müller masih …
82

Kardinaal Müller: Aartsbisschop Viganò ging "te ver"

[De barmhartige] Paus Franciscus nam "minder dan een minuut" om kardinaal Gerhard Müller, 70, als Prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer te ontslaan. Müller vraagt zich nog steeds af waarom …
10 766

Kardinál Müller: Arcibiskup Viganò zašiel "príliš ďaleko"

[Milosrdný] Pápežovi Františkovi trvalo "menej ako minútu", aby vyhodil kardinála Gerharda Müllera, 70 rokov, ako prefekt Kongregácie pre Náuku Viery. Müller stále dúfa, prečo sa to stalo. Hovoriac …
Libor Halik
Pápeža nevyberá priamo Duch Svätý. Z čoho jasne vyplýva jeho kritizovateľnosť. Ja tak nenávidím Papolatriu. Ona v očiach inovercov mení Katolícku … More
29

Đức Hồng y Müller: Tổng Giám mục Viganò đã đi "Quá xa"

Giáo Hoàng Francis [nhân từ] đã dành “ít hơn một phút” để đuổi Hồng Y Gerhard Müller, 70 tuổi, khỏi ghế trưởng ban của Giáo Lý Đức Tin. Müller vẫn thắc mắc tại sao điều này lại xảy ra. Nói chuyện …
291

Müller bíboros: Viganò érsek "túl messzire ment"

Ferenc pápának "kevesebb mint egy percbe" telt az, hogy kirúgja a 70 éves Gerhard Müller bíborost a Hittani Kongregáció prefektusa rangjából. A bíboros a mai napig nem tudja, miért történt ez. A Trou…
579

Cardenal Müller: el arzobispo Viganò fue "demasiado lejos"

[Al misericordioso] papa Francisco le llevó “menos de un minuto” despedir al cardenal Gerhard Müller, de 70 años, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Müller se pregunta …
19

الكاردينال مولر: رئيس الأساقفة فيغانو ذهب "بعيدا جدا"

استغرق البابا فرانسيس [الرحيم] "أقل من دقيقة" لطرد الكاردينال جيرهارد مولر، البالغ من العمر 70 عاما ، من منصب محافظ مجمع عقيدة الإيمان. ولا يزال مولر يتساءل عن سبب ذلك. ويظن في حديث…
5 2 2.3K

Cardinale Müller: arcivescovo Viganò "troppo oltre"

A Papa Francesco [il misericordioso] è bastato "meno di un minuto" per licenziare il Cardinale Gerhard Müller, 70, da Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Müller si sta ancora …
Acchiappaladri
@TommasoG Amico mio, lei è troppo generoso: mica l'ho inventata io l'espressione "cerchiobottismo" :-) l'ho ripresa dal comune linguaggio italian… More
Pietro da Cafarnao
Troppo oltre? Lui per caso vuol stare nel mezzo? Deve stare attento anche Lui come noi tutti a questo passo bibblico: "Conosco le tue opere: tu non … More
3 3.6K

Cardinal Müller: Archbishop Viganò Went "Too Far"

[Merciful] Pope Francis took “less than a minute” to fire Cardinal Gerhard Müller, 70, as prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith. Müller still wonders why this happened. Talking …
mattsixteen24
aderito
No Vigano did not go too far actually should be more Bishops like Vigano ,He will gain His soul