ml.news
28

“നരകത്തിൽ തീയില്ല“ - സുവിശേഷത്തെ അവഗണിച്ച് ലണ്ടൻ കർദ്ദിനാൾ

നരകത്തെ കുറിച്ചുള്ള "സഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങളിൽ" തീയ്യും ഗന്ധകവും "ഒരിക്കലും ഭാഗമല്ലായിരുന്നുവെന്നും" അത് ഐക്കണോഗ്രാഫിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്നും …
sw.news
17

"Hakuna Moto Jehanamu" - Kadinali Wa London Apuuza Injili

Kadinali wa Westminster Vincent Nichols aliambia kituo cha BBC (Machi 30) kwamba moto na kibiriti "kamwe havijawahi kuwa katika mafundisho ya Kikatoliki" kuhusiana na jahanamu huku akidai kwamba …
pt.news
101

"Não há fogo no inferno" - cardeal de Londres ignora o Evangelho

O cardeal de Westminster, Vincent Nichols, disse à BBC (30 de março) que o fogo e o enxofre "nunca fizeram parte do ensinamento católico" com relação ao inferno, alegando que isso se origina …
fil.news
26

"Walang Apoy sa Impiyerno" - Kardinal ng London Binalewala ang Ebanghelyo

Sinabi ni Kardinal Vincent Nichols ng Westminster sa BBC (Marso 30) na ang apoy at asupre ay "hindi kailanman naging parte ng turo ng Katoliko" sa impiyerno at sinabi na ito ay nagmula sa iconograp…
vi.news
64

"Không có lửa dưới địa ngục" - Hồng y London tảng lờ kinh Phúc Âm

Đức Hồng y Westminster, Vincent Nichols nói với BBC (ngày 30 tháng 3), rằng lửa và đá nung "chưa bao giờ là một phần của giáo huấn Công giáo" về địa ngục, và cho rằng điều này chỉ bắt nguồn từ …
ru.news
72

"В аду нет пламени" - лондонский кардинал игнорирует Новый Завет

30 марта кардинал из Вестминстера, Винсент Джерард Николс, сообщил представителю BBC, что огонь и сера "никогда не были частью учений католической церкви" об аде, заявляя, что эта информ…
hr.news
217

"Nema vatre u paklu" - londonski kardinal zanemaruje Evanđelje

Kardinal Westminstera Vincent Nichols izjavio je za BBC (30. ožujka) da vatra i sumpor "nikad nisu bili dio katoličkog učenja" o paklu, tvrdeći da to potječe samo iz ikonografije. Nichols je nastav…
uk.news
28

«Немає вогню у пеклі» - кардинал з Лондону ігнорує Євангеліє

Вестмінстерський кардинал Вінсент Ніколс розповів BBC 30 березня, що вогонь і сірка «ніколи не були частиною католицького вчення» про пекло. Він стверджує, що ці деталі взяли початок у іконогра…
fr.news
81700

"Pas de feu en Enfer" : le cardinal de Londres ignore l'Évangile

Le cardinal de Westminster, Vincent Nichols, a déclaré à la BBC le 30 mars que le feu et le souffre "n'ont jamais fait partie de l'enseignement catholique" sur l'enfer, affirmant que cela ne …
Spina Christi 2
Salut facile = théologie moderniste hérétique ! "Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perditio…More
Salut facile = théologie moderniste hérétique !

"Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent."

"Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, et ne le pourront pas."
@fr.news Non, dans Matthieu 7. 13-14 le Seigneur Jésus n'indique pas que la majorité des hommes vont en enfer, il dit que peu d'hommes trouvent la …More
@fr.news Non, dans Matthieu 7. 13-14 le Seigneur Jésus n'indique pas que la majorité des hommes vont en enfer, il dit que peu d'hommes trouvent la plénitude de la vie dans l'Esprit Saint sur cette terre, que peu d'hommes sont des justes et des saints accomplis sur cette terre, et que beaucoup d'hommes prennent la voie qui conduit à l'enfer éternel, sauf repentir. Ces nuances sont capitales. Un "lac de feu et le soufre" sont des images qui expriment certes le mieux mais imparfaitement le genre de souffrances indicibles occasionnées par un refus définitif de l'amour de Dieu par les damnés pour lequel ils ont été créés, ainsi qu'une privation éternelle de sa Présence.
View 6 more comments.
ro.news
56

"Nici un foc în iad" - Cardinalul din Londra ignoră Evanghelia

Cardinalul din Westminster, Vincent Nichols, a declarat pentru BBC (30 martie) că focul și pucioasa "nu au făcut niciodată parte din învățătura catolică", afirmând că aceasta provine doar din …
lv.news
17

"Ellē nav uguns" - Londonas kardināls ignorē gospeli

Vestminsteras kardināls Vinsents Nikols teica BBC (30.martā), ka uguns un sērs nekad "nav bijis daļa no baznīcas mācības" ellē, apgalvojot, ka tas rodas tikai no ikonogrāfijas. Nikols uzteica Ļeņin…
lt.news
27

„Pragare ugnies nėra“ - Londono kardinolas ignoruoja Evangeliją

Vestminsterio kardinolas Vincentas Nicholsas BBC žinioms pareiškė (kovo 30), jog ugnis ir siera „niekuomet nebuvo katalikų mokymuose“, taip pat teigė, jog šitos istorijos kilo iš ikonografijos. Nicho…
zh.news
72

“不存在地狱之火”——伦敦红衣主教无视福音

Westminster红衣主教 Vincent Nichols告诉e BBC(3月30日),火和地狱“从来都不是天主教教义的一部分”,他声称这只是来自于肖像学。 …
csk.news
4652

"V pekle nie je oheň" - londýnsky kardinál ignoruje Evanielijum

Westminsterský Kardinál Vincent Nichols povedal BBC (30. marca), že oheň a síra v pekle "nikdy neboli súčasťou Katolíckeho učenia" tvrdiac, že toto pochádza len z ikonografie. Nichols pokračoval v …
Peter(skala)
Coburg včera Treba si prečítať sv. Faustínu, tá mala možnosť nazrieť doi pekla. Aj Fatimské deti hovoria jasne o pekle. More
Coburg včera
Treba si prečítať sv. Faustínu, tá mala možnosť nazrieť doi pekla. Aj Fatimské deti hovoria jasne o pekle.

veľmi trefné... Boh potvrdzuje pekelný oheň nie len v Biblii (biblicke zjavenie) ale aj v mimobiblickom zjavení ako spomínaš a ct.Márii z Agredy hovorí dokonca že je uprostred Zeme (v jadre Zeme) takže ten ohen je samozrejmosťou, ale treba povedať, že celá bytosť tam trpí (duch-duša-telo)

Po vzkriesení tela (po všečnom sude) tam bude trpieť aj vzkriesene telo a to doslovne ohnom pekelným. Vôbec netreba pochybovať o tejto realite, a treba sa vyhýbať liberalnym a new age predstavam o Pekle, kde pekelne muky považuju len za duchovné trápenie.

Ved aj Očistci trpia ohnom a kedže Očistec je na okraji Pekla, tak ide o ten istý oheň. (por.Maria Sima a další..)
+Joseph+
View 2 more comments.
ms.news
30

"Tiada Api di Neraka"- Kardinal London Tidak Peduli Akan Mesej Injil

Kardinal Westminster, Vincent Nichols berkata kepada BBC (30hb Mac) bahawa api dan batu sulfur "tidak pernah ada dalam ajaran Katholik" berkenaan dengan aspek neraka yang berasal dari ikonografi. …
nl.news
74

"Geen vuur in de hel" - Londense kardinaal negeert het evangelie

Westminster-kardinaal Vincent Nichols vertelde de BBC (30 maart) dat vuur en zwavel "nooit deel hebben uitgemaakt van de katholieke leer" over de hel, en beweerde dat dit alleen afkomstig is uit …
ig.news
17

"Ọkụ adịghị n'Ọkụmmụọ" - Kadịnal London agbachila ozioma Chukwu nkịtị

Kadịnal Westminster bụ Vincent Nichols gwara BBC (March 30) ọkụ na mkpume ọkụ "enweghị mgbe o ji bụrụ nkụzi Katọlik" gbasara ọkụ mmụọ na-asi na iconography. Nichols gara nihu tinye Lenin, Hitler …
pl.news
1011.2K

"Piekło bez ognia" – londyński kardynał ignoruje Ewangelię

Westminsterski kardynał, Vincent Nichols, powiedział 30 marca BBC, że ogień i siarka "nigdy nie były częścią katolickiego nauczania" w sprawie piekła, a ich obraz wywodzi się z ikonografii. Nichols…
Bo w heretykach, poganach, i żydach niewierność, jest fundamentem grzechów, w złych Katolikach niedostatek żywej wiary, gdy rzeczą, i uczynkiem …More
Bo w

heretykach,

poganach,

i żydach

niewierność, jest fundamentem grzechów, w złych Katolikach niedostatek żywej wiary, gdy rzeczą, i uczynkiem pokazują, jakoby Chrystus nie patrzał na grzechy, i nie był ich Sędzią, jakoby się jemi najdoskonalej nie brzydził, jakoby dla ich zgładzenia nie ucierpiał.

Patrz, czy się w tobie znajduje tak żywa wiara, jaka by miała być, a staraj się, aby taka była.
(Ks. Mikołaj Łęczycki SI, Koło Rycerskie Rocznego Obrotu, Zbawiennymi Radami, albo codziennymi Medytacjami. Wilno 1727, s. 266).
View 8 more comments.
es.news
4687

"No hay fuego en el infierno” – el cardenal de Londres ignora el Evangelio

El cardenal de Westminster, Vincent Nichols, dijo el 30 de marzo a la BBC que el fuego y el azufre “nunca han sido parte de la enseñanza católica” sobre el infierno, afirmando que esto se origina …
bear
Y luego que tenga el trasero ardiendo!
Jesus Javier
Lo que pasa es que este cardenal visito el infierno en epoca electoral y luzbel le engaño con falsa propaganda.
View 2 more comments.
de.news
7412.4K

„Kein Feuer in der Hölle“ – Londoner Kardinal ignoriert das Evangelium

Kardinal Vincent Nichols von Westminster sagte dem Britischen Rundfunk BBC (30. März), dass Feuer und Schwefel „nie Teil der katholischen Lehre“ über die Hölle gewesen seien. Nichols behauptet, …
wie unkörperliche Substanzen unter physischem Feuer leiden können, darüber haben Kirchenlehrer schon vor 800 Jahren aufgeklärt, wie zb. der größte …More
wie unkörperliche Substanzen unter physischem Feuer leiden können, darüber haben Kirchenlehrer schon vor 800 Jahren aufgeklärt, wie zb. der größte Theologe aller Zeiten, de hl. Thomas von Aquin.
Man muss also das Rad nicht immer neu erfinden....

Thomas von Aquin

Summae contra gentiles

Buch IV

Capitulum 90

Wie unkörperliche Substanzen
durch körperliches Feuer leiden können


Zweifel mag sich erheben, wie der Teufel, der unkörperlich ist, als auch die Seelen der Verdammten vor der Auferstehung durch das körperliche Feuer leiden können, unter dem die Seelen der Verdammten in der Hölle leiden werden, wie der Herr in Mt 25,41 sagt: "Hinweg von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist''.

Folglich ist dies nicht so zu verstehen, als ob unkörperliche Substanzen derart unter körperlichem Feuer leiden können, dass ihre Natur durch Feuer zerstört wird, sich wandelt oder sich auf irgend eine andere Art verändert, wie unsere vergänglichen Körper jetzt unter dem Feuer leiden. Unkörperliche Substanzen nämlich besitzen keine Körpermaterie, so dass sie von Körperdingen verändert werden könnten; auch sind sie nicht für Formen von Sinnesdingen empfänglich, es sei denn, sie erfassen sie geistig. Ein derartiges Erfassen hat aber nicht Strafcharakter, sondern dient eher der Vervollkommnung und ist angenehm.

Auch kann man nicht sagen, sie litten aufgrund einer bestimmten Gegensätzlichkeit unter körperlichem Feuer Qualen, so wie sie die Körper nach der Auferstehung erleiden werden. Unkörperliche Substanzen besitzen nämlich weder Sinnesorgane noch machen sie Gebrauch von Sinnesvermögen.

Mithin leiden unkörperliche Substanzen dadurch unter körperlichem Feuer, dass sie mit ihm irgendwie verbunden sind. Geister können sich nämlich mit Körpern entweder nach Art einer Form verbinden (wie sich die Seele mit dem menschlichen Körper verbindet, um ihn zu beleben), oder ohne das, was dessen Form ist. Auf diese Weise verbinden Nekromanten mit dämonischer Kraft Geister mit Erscheinungen und dergleichen. Folglich können weit eher noch durch die Kraft Gottes die Geister der Verdammten mit körperlichem Feuer verbunden werden. Es quält sie, dass sie wissen, dass sie zur Strafe an niedrigste Dinge gefesselt sind.

Ebenfalls ist es recht, dass die Geister der Verdammten mit körperlichen Strafen bestraft werden. Jede Sünde eines vernunftbegabten Geschöpfes nämlich hat darin ihren Grund, dass es Gott nicht gehorcht. Nun muss die Strafe der Schuld entsprechen, damit der Wille Strafe erleidet als Gegensatz zu dem, was seine Vorliebe war, wodurch er sündigte. Mithin stellt es eine angemessene Strafe für ein sündigendes Vernunftwesen dar, dass es durch die Bindung an Dinge, welche unter ihm sind, also offenbar auf irgendeine Weise an körperliche Dinge gebunden, unterworfen wird.

Weiterhin. Der Sünde, welche gegen Gott begangen wird, gebührt nicht nur die Strafe der Entschädigung, sondern auch Sinnenqual, wie im 3. Buch gezeigt wurde (III 145), denn die Sinnenqual entspricht der Schuld in Bezug auf die ungeordnete Hinwendung zu einem veränderlichen Gut, gleichwie die Strafe der Verdammung der Schuld entspricht, welche aus der Abwendung vom unveränderlichen Gut resultiert. Nun sündigt ein vernunftbegabtes Geschöpf, vor allem die menschliche Seele, durch ungeordnete Hinwendung auf Körperliches. Mithin stellt die durch körperliche Dinge bedingte Qual eine angemessene Strafe dar.

Außerdem. Verdient die Sünde eine qualvolle Strafe, die wir "Sinnenstrafe" nennen, so muss sie von dem verursacht sein, was Qual verursachen kann. Nun verursacht aber nur etwas Qual, insofern es dem Willen widerstreitet. Nun widerstreitet es dem natürlichen Willen eines Vernunftwesens nicht, sich mit einer geistigen Substanz zu vereinen; im Gegenteil ist ihm dies angenehm und gereicht zu seiner Vollkommenheit, denn es handelt sich um eine Verbindung von Gleichem mit Gleichem und des Erkennbaren mit dem Verstand. Jegliche geistige Substanz ist nämlich an sich erkennbar. Andererseits widerspricht es dem natürlichen Willen einer geistigen Substanz, einem Körper unterworfen zu werden, von dem sie ihrer Wesensordnung gemäß frei sein muss. Demnach ist es angemessen, dass eine geistige Substanz durch Körperdinge bestraft wird.

Hieraus wird auch folgendes ersichtlich: Auch wenn körperliche Dinge, von denen die Schrift spricht, wenn sie den Lohn der Seligen beschreibt, im geistigen Sinne verstanden werden sollen - wie wir hinsichtlich des Versprechens von Fleisch und Trank gesagt haben (IV 83) -, so ist dennoch einiges Körperliche, welches die Schrift den Sündern als Strafe androht, im materiellen und gleichsam im eigentlichen Sinne zu verstehen. Es ist nämlich der höheren Natur nicht angemessen, mittels einer niedrigeren Natur belohnt zu werden, sondern eher dadurch, dass sie mit einer höheren vereint wird. Dagegen wird eine höhere Natur angemessen dadurch bestraft, dass sie zu den niedrigeren gesellt wird.

Dennoch hindert nichts daran, bestimmten körperbezogenen Ausdrücken der Schrift, die sie in Bezug auf die Strafen für die Verdammten benutzt, eine spirituelle und gleichsam metaphorische Deutung zu geben. So heißt es etwa bei Jes 66,24: "Denn ihr Wurm stirbt nicht". Unter "Wurm" kann man Gewissensbisse verstehen, womit auch die Ungläubigen gequält werden. Doch kann kein leibhaftiger Wurm eine geistige Substanz zerstören, auch nicht die Körper der Verdammten, die unvergänglich sein werden.

Auch kann man "Heulen und Zähneknirschen" (Mt 8,12) bei geistigen Substanzen nur metaphorisch verstehen, auch wenn nichts daran hindert, dies bei den Körpern der Verdammten nach der Auferstehung im materiellen Sinne zu deuten; dennoch nicht so, als ob man unter "Heulen" tatsächliches Tränenvergießen verstehen soll, weil aus jenen Körpern nichts ausströmen kann. Damit ist einzig der Seelenschmerz, die Verworrenheit der Augen und des Kopfes gemeint, wie sie gewöhnlich beim Weinen vorkommt.
View 72 more comments.
ar.news
35

"لا نار في الجحيم" - كاردينال لندن يتجاهل الكتاب المقدس

قال كاردينال وستمنستر فنسنت نيكولز لشبكة البي بي سي (30 مارس/آذار) إن النار والكبريت "لم تكن أبدا جزءا من تعاليم الكاثوليكية" حول الجحيم مدعيا أنها أتت من الأيقونات فقط. وذهب…
hu.news
2846

"Nincs tűz a pokolban" - a londoni bíboros mellőzi az evangéliumokat

A westministeri Vincent Nichols bíboros azt mondta a BBC-nek a pokollal kapcsolatban, hogy "a tűz és a kénkő soha sem volt része a katolikus tanításnak". A bíboros azt állítja, hogy ezek csak az …
Pflaum
mekkorát fog koppanni!
nemne67
Sőt, nincs is pokol -állítólag...
it.news
616.2K

"Nessun fuoco all'inferno" - Cardinale di Londra ignora il Vangelo

L'arcivescovo di Westminster,il cardinale Vincent Nichols, ha detto alla BBC (30 marzo) che il fuoco eterno "non ha mai fatto parte dell'insegnamento Cattolico" sull'inferno, affermando che questo …
Giuseppe Di Tullio
Non sbagliava Teresa Neumann quando disse:"sul trono più elevato ho visto sedere il serpente dei serpenti.E ho visto l'asino dettare legge al leone..…More
Non sbagliava Teresa Neumann quando disse:"sul trono più elevato ho visto sedere il serpente dei serpenti.E ho visto l'asino dettare legge al leone...in quel tempo molti leoni avranno il cuore d'asino e si lasceranno trarre in inganno.E aggiunge: ho visto affidare il mondo a bestie orrende, con la testa d'asino e il corpo da serpente..... più chiaro di così!!
Sancte Joseph
Anche il mio parroco e il suo predecessore
View 4 more comments.
en.news
253.3K

"No Fire in Hell" - London Cardinal Ignores the Gospel

Westminster Cardinal Vincent Nichols told the BBC (March 30) that fire and brimstone have "never been part of Catholic teaching" on hell claiming that this originates only from iconography. Nichols…
tbswv
If you do not believe in the Doctrine of Hell and its subsequent description given by saints like St Theresa of Avilla and John Boscon then you are …More
If you do not believe in the Doctrine of Hell and its subsequent description given by saints like St Theresa of Avilla and John Boscon then you are not Roman Catholic.
This man is probably homosexual. Normal people don't talk such nonsense.
View 23 more comments.