Language
19

SSPX: "Bizler İkinci Vatikan Konsili'ni Kabul Etmeyi Reddediyoruz"

Cemaatin yeni Genel Yöneticisi Peder Davide Pagliarani, Aziz Pius X Cemaati'nin İkinci Vatikan Konsili'ni, "bir diğer konsil" olarak kabul etmeyi reddettiğini dile getirdi. 12 Ekim tarihli Fsspx.…
Write a comment
11

എസ്.എസ്.പി.എക്സ്.: "രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ …

"മറ്റൊരു കൗൺസിൽ മാത്രമായി" രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വിശുദ്ധ പത്താം പീയൂസിന്റെ സഭ വിസ്സമ്മതിക്കുന്നുവെന്ന് അതിന്റെ പുതിയ സുപ്പീരി…
Write a comment
64

FSPXX: "Refuzăm să acceptăm al doilea Conciliu al Vaticanului"

Societatea Sfântului Pius al X-lea refuză să accepte Conciliul Vatican II drept "doar un alt consiliu",a declarat noul noul superior general, părintele Davide Pagliarani. Într-un interviu acordat …
Write a comment

SSPX: "We weigeren het Tweede Vaticaans Concilie te aanvaarden."

De Priesterbroederschap van Sint Pius X weigert het Tweede Vaticaans Concilie te aanvaarden als "gewoon een concilie", zo zei zijn nieuwe superieur generaal, Vader Davide Pagliarani. In een Fsspx.…
Write a comment

FSSPX: "Nie przyjmujemy II Soboru Watykańskiego"

Bractwo św. Piusa X odmówiło przyjęcia postanowień II Soboru Watykańskiego jako "po prostu kolejnego soboru", powiedział nowy przełożony generalny FSSPX, o. Davide Pagliarani. W wywiadzie na fsspx.…
Write a comment
wacula25@wp.pl
A jeśli chodzi o zdjęcie zrobione Franciszkowi w Wielki Czwartek W jednym z więzień Rzymu papież obmył nogi dwunastu młodocianym przestępcom. Co … More
VRS
@Elkam Zabawny jesteś - zarzucasz mi fałszywe twierdzenia, więc ciężar dowodu ciebie obciąża. Jeśli go nie przeprowadziłeś - świadczysz fałszywie. … More
1 33

FSSPX - "Ми відмовляємося визнавати Другий Ватиканський Собор"

Новий генеральний настоятель Священицького братства святого Пія X, о. Давид Пальярані заявив, що FSSPX відмовляється визнавати підсумки Другого Ватиканського Собору як "чергового собору"…
Write a comment
17

SSPX: “Pihak Kami Menolak Kaunsil Vatican Kedua”

SSPX (Society of Saint Pius X) telah mengatakan keinginan mereka dalam menolak Kaunsil Vatican Kedua “hanya sebagai kaunsil yang satu lagi”, kata jeneral atasannya new, Father Davide Pagliarani. …
Write a comment
11

SSPX, "റോമിനോട് ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നതിന് വിസമ്മതിച്ച വിഭാഗം നിയന്ത്രണമേറ്റെടുത്…

വിശുദ്ധ പത്താം പീയൂസിന്റെ സഭയിൽ (SSPX), റോമുമായുള്ള ഉടമ്പടിക്ക് വിസ്സമ്മതിച്ച വിഭാഗം നിയന്ത്രണമേറ്റെടുത്തുവെന്ന്", ഫ്രഞ്ച് മാദ്ധ്യമപ്രവർത്തകൻ ഷോൺ …
Write a comment
53

SSPX, "反对与罗马交涉的一方已经接管了"

据法国记者Jean-Marie Guenois说,在Society of St Pius X(SSPX) ,反对与罗马达成协议的一方现已经“接管”。 他在7月12日的LeFigaro.fr上写道,…
Write a comment
21

SSPX, "Stran, ki nasprotuje ukvarjanju z Rimom, je prevzela vodenje"

V Društvu Sv. Pija X (SSPX) je stran, ki nasprotuje sporazumu z Rimom "prevzela niti", so besede francoskega novinarja Jeana-Marie Guénoisa. Za LeFigaro. fr je 12. julija zapisal, da bodo volitve,…
Write a comment
38

Новым руководителем FSSPX стал о. Давид Палиарини

11 июля 47-летний итальянский священник о. Давид Палиарини был избран на должность главы Священнического братства святого Пия X (FSSPX) сроком на 12 лет. Епископ Альфонсо де Галаррета …
Write a comment
32

Bagong Superior ng SSPX - Padre Davide Pagliarini

Ang Italyanong si Padre Davide Pagliarani, 47, ay inihalal para sa 12 taong mandato bilang Superior General ng Society of Saint Pius X (SSPX) noong Hulyo 11. Inihalal si Obispo Alfonso de Galarreta …
Write a comment
16

एसएसपीएक्स के नए सुपीरियर - फादर डेविड पाग्लिरीनी

11 जुलाई को 47 वर्षीय इतालवी फादर डेविड पाग्लिरीनी को सेंट पायस एक्स (एसएसपीएक्स) की सोसाइटी के सुपीरियर जनरल के रूप में 12 वर्षीय जनादेश के लिए चुना गया था। बिशप अल्फोन्सो डी गलारेटा को दूसरे सहायक …
Write a comment
1 89

Novo superior da FSSPX - Padre Davide Pagliarini

O sacerdote italiano Davide Pagliarini, de 47 anos, foi eleito em 11 de julho para um mandato de 12 anos como Superior Geral da Fraternidade Sacerdotal de São Pio X (FSSPX). O bispo Alfonso de Galarr…
Write a comment

Novi poglavar FSSPX-a - otac Davide Pagliarini

Talijanski otac Davide Pagliarani (47) izabran je za 12-godišnji mandat na položaju generalnog poglavara Bratstva sv. Pija X. (FSSPX) 11. srpnja. Biskup Alfonso de Galarreta izabran je za prvog, a …
Write a comment
21

Sv. Pija X biedrības jaunais ģenerālsekretārs ir tēvs Davide Pagliarini

47 gadus vecais tēvs Davide Pagliarani no Itālijas 11. jūlijā tika ievēlēts uz 12 gadu termiņu kā Svētā Pija X biedrības ģenerālsekretārs. Bīskaps Alfonso de Galarreta tika ievēlēts par pirmo asisten…
Write a comment
220

Az SSPX új helynöke - Davide Pagliarini atya

Július 11-én a 47 éves olasz Davide Pagliarani atyát nevezték ki a Szent X. Piusz Papi Testvérület (SSPX) 12 éves mandátumára. Alfonso de Galarreta püspököt nevezték ki fő-, míg Christian Bouchacourt…
Write a comment

Nouveau Supérieur de la FSSPX : Père David Pagliarini

Le Père italien Davide Pagliarani, 47 ans, a été élu pour un mandat de 12 ans comme Supérieur général de la Fraternité Saint-Pie X (FSSPX) le 11 juillet. Mgr Alfonso de Galarreta a été élu premier …
Write a comment
Ludovic Denim
Il suffit de lire que le "Père Christian Bouchacourt a été élu second assistant" pour comprendre qu'ils essaient de la faire à l'envers de façon … More
AveMaria44
"L'abbé Pagliarani plaide donc pour que la FSSPX ait sa place dans l'église conciliaire." Cela n'est pas si simple : Marco Bongi -Les discussions … More
37

Tân Thượng quyền của SSPX - Cha Davide Pagliarini

Linh mục người Ý Davide Pagliarani, 47 tuổi, được bầu làm nhiệm kỳ 12 năm với tư cách là Thượng quyền của Hiệp hội Saint Pius X (SSPX) vào ngày 11 tháng 7. Đức Giám mục Alfonso de Galarreta được …
Write a comment

Nový vedúci SSPX - otec Davide Pagliarini

Taliansky otec Davide Pagliarani (47) bol 11. júla zvolený na 12-ročný mandát ako Vedúci Sv. Pius X (SSPX). Biskup Alfonso de Galarreta bol zvolený za prvého a otec Christian Bouchacourt za druhého …
Write a comment
Libor Halik
radtradthomist.chojnowski.me radtradthomist.chojnowski.me/…/bishop-de-galar… Bishop de Galarreta as 1st Assistant. Clear Swing to the Right. Balance… More
henta
O jakou tradici se jim jedná? Hm jeli-to ona bezduchá tradice latinská i s životem kolem, potom není o co stát. Bible svatá jakoby neexistoval, ti … More

Nuevo superior de la FSSPX – padre Davide Pagliarini

El sacerdote italiano Davide Pagliarani, de 47 años, fue elegido el 11 de julio para un mandato de 12 años como Superior General de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X (FSSPX). Monseñor Alfonso …
Write a comment
apostolesdemaria
29

مشرف عام جديد لجمعية القديس بيوس العاشر- الأب دافيد باغلياريني

انتُخب الأب الإيطالي، دافيد باغلياريني، البالغ من العمر 47 عاما، لولاية 12 عاما كمشرف عام لجمعية القديس بيوس العاشر (SSPX) في 11 يوليو/تموز. وانتُخب الأسقف ألفونسو دي غالاريتا …
Write a comment

Nuovo Superiore della FSSPX - Don Davide Pagliarani

Il sacerdote italiano don Davide Pagliarani, di 47 anni, è stato eletto per un mandato di 12 anni come Superiore Generale della Fraternità Sacerdotale di San Pio X (FSSPX) l'11 luglio. Il vescovo …
Write a comment
Francesco Federico
@Acchiappaladri Ecco il seminario di cui era Rettore Mons. Pagliarani: Seminario Internacional Nuestra Señora Corredentora FSSPX ed ecco la prima … More
Acchiappaladri
Un romagnolo, un romagnolo tosto! don Pagliarani è di Rimini. San Gaudenzio, vescovo e martire (ammazzato dagli ariani) prega per lui.

Neuer Generaloberer der Piusbruderschaft – Pater Davide Pagliarani

Der Italiener Pater Davide Pagliarani (47) wurde am 11. Juli für 12 Jahre zum neuen Generaloberen der Piusbruderschaft (FSSPX) gewählt. Bischof Alfonso de Galarreta wurde zum ersten und Pater Christi…
Write a comment
Melchiades
@Plaisch Ist dies nicht auch ein Problem unser Zeit ? Denn auch Patres der Bruderschaft leben ob sie wollen oder nicht in unserem Jetzt und Hier. … More
Plaisch
@Melchiades Diesen Glauben an katholische Priester verliere ich jeden Tag mehr. Natürlich sind sie es auf dem Papier und im Sakrament, aber die … More

New Superior of the SSPX - Father Davide Pagliarini

Italian Father Davide Pagliarani, 47, was elected for a 12-year-mandate as the Superior General of the Society of Saint Pius X (SSPX) on July 11. Bishop Alfonso de Galarreta was elected as the first …
Write a comment
De Profundis
He has a 12-year term, so a long time to shape the direction.
Rafał_Ovile
'Co-operate' with pope Benedict XVI or Francis? "He said the Society “intends to cooperate so that the Church can reclaim her Tradition..." More