ml.news
3.4K

ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുടെ തെറ്റായ പ്രസ്താവനയെ തിരുത്തി ബിഷപ്പ് സ്നൈഡർ

വിവിധ മതങ്ങൾ ദൈവേഷ്ടപ്രകാരമുള്ളതാണെന്ന ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുടെ വാദം ഖസാഖ്സ്ഥാൻ ബിഷപ്പ് അത്തനേഷ്യസ് സ്നൈഡർ തിരുത്തി. ക്രിസ്തുമതം മാത്രമാണ് …
tr.news
195

Kardinal Müller, Dört Sayfalık Manifesto İle Krize Karşı Koyuyor

Kardinal Gerhard Ludwig Müller, 8 Şubat tarihinde, ebedi lanet de dâhil olmak üzere Katolik doktrininin temel ilkelerini tekrar ettiği, dört sayfalık İman Manifestosu yayımladı. Müller, herhangi …
vi.news
38

Giám mục Schneider sửa tuyên bố sai lầm của Francis

Đức Giám mục Kazakhstan, Athanasius Schneider, đã sửa chữa tuyên bố của Giáo hoàng Francis rằng các tôn giáo khác nhau là do ý chí của Thiên Chúa. Schneider viết trên RISE-Caeli.blogspot.com (ngày …

Bispo Schneider corrige a declaração errônea de Francisco

O bispo do Cazaquistão, Athanasius Schneider, corrigiu a afirmação do Papa Francisco de que as diferentes religiões são algo querido por Deus. Schneider escreve em Rorate-Caeli.blogspot.com (8 de …
Cla Santos and one more user like this.
uk.news
36

Єпископ Шнайдер виправив заяву Папи Франциска

Казахський єпископ Атаназіус Шнайдер виправив заяву Папи Франциска про те, що Господь бажає бачити різні релігії. 8 лютого на порталі Rorate-Caeli.blogspot.com Шнайдер написав, що християнст…
nl.news
89

Kardinaal Müller gaat crisis tegen - Met een credo van vier pagina's

Kardinaal Gerhard Ludwig Müller publiceerde op 8 februari een vier pagina's tellend Manifesto van het Geloof waarin hij de belangrijkste principes van de katholieke leer herhaalt, inclusief de eeuwi…

Schneider püspök kijavítja Ferenc pápa hibás kijelentését

A kazahsztáni Athanasius Schneider püspök kijavította Ferenc pápa állítását, miszerint minden vallás Isten akarata. Schneider azt írta a Rorate-Caeli.blogspot.com oldalon, hogy a kereszténység az …
Kalocsa Margit and one more user like this.
lv.news
16

Bīskaps Šnaiders izlabo Franciska nepareizo paziņojumu

Kazahstānas bīskaps Atanācijs Šnaiders ir labojis pāvesta Franciska apgalvojumu, ka dažādas reliģijas ir Dieva griba. Šnaiders raksta vietnē Rorate-Caeli.blogspot.com (8. februāris), ka kristietība…

Biskup Schneider ispravlja Franjinu pogrešnu izjavu

Kazahstanski biskup Athanasius Schneider ispravio je tvrdnju pape Franje da su različite religije Božja volja. Schneider na Rorate-Caeli.blogspot.com piše (8. veljače) da je kršćanstvo jedina Božja …
Borilica likes this.
ru.news
124

Епископ Шнайдер исправил заявление Папы Франциска

Казахский епископ Атаназиус Шнайдер исправил заявление Папы Франциска о том, что Господь желает видеть разные религии. 8 февраля на портале Rorate-Caeli.blogspot.com Шнайдер написал, …
ms.news
12

Kardinal Müller Menangani Krisis - Dengan Perjanjian Bermuka Surat Empat

Kardinal Gerhard Ludwig Müller menerbitkan dokumen yang bermuka surat empat pada 8hb Februari, berkenaan dengan Manifesto Kepercayaan di mana dia menekankan prinsip utama doktrin Katholik,terma…

Biskup Schneider poprawia błędne twierdzenia Franciszka

Kazachski biskup Athanasius Schneider poprawił twierdzenie papieża Franciszka, jakoby wszystkie religie były pożądane przez Boga. Schneider napisał na Rorate-Caeli.blogspot.com 8 lutego, że chrześci…
m.rekinek
Żadna religia poza Chrześcijaństwem nie może być pożądana przez Boga, ponieważ wyłączną wolą Boga jest wiara w Jego Syna
ELOHIM.
Richard Nelson Williamson konwertywa z czego zzz anglikanizmu???? Były protestant znaczy się ??? A Marcina Zielińskiego się czepiałeś hahaha co za …More
Richard Nelson Williamson konwertywa z czego zzz anglikanizmu???? Były protestant znaczy się ??? A Marcina Zielińskiego się czepiałeś hahaha co za obłuda! Szok!!! 😂😂😂
View 24 more comments.
ar.news
25

الأسقف شنايدر يصحح تصريح فرانسيس المغلوط

قام أسقف كازاخستان أثناسيوس شنايدر بتصحيح زعم البابا فرانسيس بأن الإيمان بمختلف الأديان يريده الرب. وكتب شنايدر على موقع Rorate-Caeli.blogspot.com (8 فبراير / شباط) أن المسي…

Bischof Schneider korrigiert falsche Erklärung von Franziskus

Bischof Athanasius Schneider aus Kasachstan hat die Erklärung von Papst Franziskus korrigiert, wonach der Pluralismus der Religionen von Gott gewollt sei. Schneider entgegnet auf Rorate-Caeli.blogsp…
Manches mal ist es auch schön über etwas nachdenken zu dürfen. Denn ist Euch vielleicht durch die Worte von Exzellenz Schneider in den Sinn gekommen,…More
Manches mal ist es auch schön über etwas nachdenken zu dürfen. Denn ist Euch vielleicht durch die Worte von Exzellenz Schneider in den Sinn gekommen, dass wir uns jetzt in der genau entgegengesetzten Richtung befinden, die der Herr den Schriftgelehrten und Pharisäern zur Last gelegt hat ? Diese haben den Gläubigen so viel Last auferlegt, dass es niemanden gelingen konnte auch nur ein wenig bestehen zu können. Und nun läuft alles genau in die andere Richtung, was eigentlich auch nicht richtig sein kann. Denn unser Herr hat nie gesagt " die Seligkeit gibt es zum Nulltarif!", da dürfen wir uns ,mit Seiner Gnade, schon bemühen und ansträngen und vor allem reuevoll beichten, weil wir mal wieder falsch abgebogen sind, und es vielleicht mal wieder nicht mitbekommen haben; sondern es erst mitbekommen, wenn wir so hübsch häßlich im Schlamassel sitzen ( bitte nur bildlich zu verstehen) .
Sancta
Deo gratias! Großen Dank gilt Exzellenz Schneider für diese klaren Worte
View 15 more comments.

Monseñor Schneider corrige la declaración errónea de Francisco

El obispo de Kazajistán, monseñor Athanasius Schneider, corrigió la afirmación del papa Francisco, según la cual el pluralismo religioso es algo querido por Dios. Schneider escribe el 8 de febrero …
jamacor
Hace tiempo que perdió la fe. Es un jesuita desnortado que viste de papa. Sigue la teoría de los "cristianos anónimos" del jesuita desnortado Karl …More
Hace tiempo que perdió la fe. Es un jesuita desnortado que viste de papa. Sigue la teoría de los "cristianos anónimos" del jesuita desnortado Karl Rahner.
vgg
Vg2: ¿Qué necesidad tiene el Papa de meterse en estas situaciones de las que normalmente salimos todos los cristianos mal?. Con los islamistas sólo …More
Vg2: ¿Qué necesidad tiene el Papa de meterse en estas situaciones de las que normalmente salimos todos los cristianos mal?. Con los islamistas sólo habría que hablar de respeto mutuo; y en eso tampoco ellos están muy convencidos, como lo demuestran en sus propios países.
View 2 more comments.

Vescovo Schneider corregge falsa dichiarazione di Francesco

Il vescovo del Kazakhstan, Athanasius Schneider, ha corretto la affermazione di papa Francesco che le diverse religioni siano volute da Dio. Schneider scrive su Rorate-Caeli.blogspot.com (8 febbrai…
Nicolaos
Peccato che non farà carriera, e forse sarà perseguitato ancora di più, ma almeno abbiamo una voce che grida nel deserto!
Enza51
QUESTO FRANCESCO E' UNA VERGOGNA PER TUTTA LA CRISTIANITA'. MA CHE LO TOLGANO DI MEZZO, SEMPRE A DIO PIACENDO!
View 7 more comments.

Mgr Schneider corrige la fausse déclaration de François

L’évêque du Kazakhstan, Athanasius Schneider, a corrigé l'affirmation du pape François selon laquelle les différentes religions sont voulues par Dieu. Schneider écrit sur Rorate-Caeli.blogspot.com (…
"...Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël : Les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacées ?..."…More
"...Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël : Les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacées ?..." Ezéchiel XVIII, 2 ou "...et ils blasphémèrent le Dieu du Ciel, à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs oeuvres..." ou encore, comme disaient nos pères, "Quand le vin (du "saint" Concile Vatican II) est tiré, il faut le boire !" Pauvre aveugles, qui prétendez voir et guider vos frères ! Jusqu'au précipice ! Christe Eleison ! Coeur Immaculé de Notre-Dame de Fatima, au secours !
Mais nous sommes dans la logique d'Assise avec "saint" Jean-Paul II "le grand". Schneider, Burke, Sarah.....sont des conservateurs conciliaires..
View 7 more comments.

Bishop Schneider Corrects Francis' Wrong Statement

Kazakhstan Bishop Athanasius Schneider has corrected Pope Francis’ claim that the different religions are willed by God. Schneider writes on Rorate-Caeli.blogspot.com (February 8) that Christianity …
God bless and protect Bishop Athanasius Schneider, that he be heard and believed everywhere!
We need a 1000 Bishops like this. Let us pray.
mariamargarita and 9 more users like this.