pt.news
101

Revirando os olhos: cardeal da Curia condena Burke e Brandmüller

O cardeal Giuseppe Versaldi, prefeito da Congregação para a Educação Católica, condenou a Carta Aberta dos cardeais Burke e Brandmüller, na qual ambos apontam para a “praga da agenda homossexual” …
pl.news
11.1K

Z przewróceniem oczami: kardynał kurii potępia Burkego i Brandmüllera

Kardynał Guiseppe Versaldi, prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, potępił list otwarty kardynałów Burkego i Brandmüllera, w którym wskazują oni na "plagę agendy homoseksualnej" w Kościele. …
predex
Czy to brat gierka, podobny. Pomozecie pomożemy.More
Czy to brat gierka, podobny.
Pomozecie pomożemy.
ml.news
28

ദുബിയ കർദ്ദിനാൾമാർ: “സങ്കീർണ്ണതയുടെ കാലാവസ്ഥയാൽ സ്വവർഗ്ഗഭോഗ അജണ്ട“…

ബിഷപ്പ്സ് കോൺഫറൻസുകൾക്കുള്ള ഒരു തുറന്ന കത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ദുബിയ കർദ്ദിനാൾമാരായ ബർക്കും ബ്രാൻഡ്മുള്ളറും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വത്തിക്കാൻ…
ro.news
59

Cardinalii Dubiei: "Agenda homosexuală" protejată în biserică prin "climatul de complicitate"

O scrisoare deschisă adresată președinților Conferinței Episcopilor a fost publicată de cei doi cardinali supraviețuitori ai Dubiei Burke și Brandmüller. Destinatarii lor sunt în prezent adunați …
tr.news
152

Dubia Kardinalleri: "Eşcinsel Gündem", Kilise İçindeki "Karmaşıklık İklimi" İle Korunuyor

Piskoposlar Konferansları'nın başkanlarına ithaf edilerek yazılan açık mektup, hayatta kalan iki Dubia Kardinali olan Burke ve Brandmüller tarafından yayınlandı. İthafta bulunulan başkanlar şu anda…
csk.news
2682

Kardináli Dubie: "Homosexuálna agenda" chránená v Cirkvi pod "prostredím spolupáchateľstva"

Otvorený lisť prezidentovi Biskupských Konferencií bol publikovaný dvomi prežívajúcimi Kardinálmi Dubie Burke a Brandmüller. Ich adresáti sú v súčasnosti zhromaždení na summite o Vatikánskom zneužív…
lt.news
29

Dubia Kardinolai: „Homoseksualų planas“ yra saugomas Bažnyčios „bendrystės atmosferos“

Vasario mėnesį paskutiniai du Dubia Kardinolai, Burke ir Brandmiuleris, publikavo Vyskupų konferencijų prezidentams skirtą atvirą laišką. Jų kreipimasis į Vyskupus dėl dabartinių Bažnyčią kamuojančių…
ar.news
22

كرادلة الدوبيا: "الأجندة المثلية" محمية في الكنيسة "بنوع من التواطؤ"

تم نشر رسالة مفتوحة موجهة إلى رؤساء مؤتمرات الأساقفة من قبل اثنين من كرادلة الدوبيا اللذان لا يزالان على قيد الحياة بورك وبراندمولر. ويجتمع مخاطبوهم في الوقت الحالي من أجل قمة …
uk.news
40

Кардинали Dubia: "чума гомосексуалізму" в церкві знаходиться під захистом "духу причетності"

Кардинали Берк і Брендмюллер, які залишилися єдиними живими авторами Dubia, написали відкритий лист до президентів єпископальних конференцій. Одержувачі листів збираються у Ватикані …
vi.news
84

Hồng y Dubia: "Nghị trình đồng tính" được bảo vệ trong Giáo Hội bởi "môi trường phức tạp"

Một Thư ngỏ đến các chủ tịch của Hội đồng Giám mục đã được xuất bản bởi hai Hồng y Dubia còn sống là Burke và Brandmüller. Địa chỉ của họ hiện đang được tập hợp cho hội nghị thượng đỉnh về lạm …
ru.news
105

Кардиналы Dubia: "чума гомосексуализма" в церкви находится под защитой "духа сопричастности"

Кардиналы Берк и Брандмюллер, которые остались единственными живыми авторами Dubia, написали открытое письмо к президентам епископальных конференций. Получатели писем собирают…
hu.news
302

Dubia bíborosok: Az egyházi "homoszexuális politikát" a "bűnrészesség klímája" védi

A püspöki konferencia elnökeinek írt nyílt levelet a két élő Dubia bíboros Burke és Brandmüller. A címzettek jelenleg a vatikáni bántalmazási találkozón vannak. A két bíboros arra figyelmeztet, …
es.news
2277

Cardenales de los Dubia: “Agenda homosexual” protegida en la Iglesia por un “clima de complicidad”

Una Carta Abierta a los presidentes de las Conferencias Episcopales fue publicada por Burke y Brandmüller, los dos sobrevivientes Cardenales de los Dubia. Sus destinatarios están reunidos actualmen…
adeste fideles and one more user like this.
fr.news
2783

Selon les cardinaux du Dubia, "l'agenda homosexuel" est protégé au sein de l'Église par un "climat …

Une lettre ouverte aux présidents des conférences épiscopales a été publiée par les deux cardinaux du Dubia encore en vie, Mgrs Burke et Brandmüller. Leurs destinataires sont actuellement réunis …
Psaume 62
@fr.news a écrit : " Corrigeant le pape François, ils précisent que la faute des agresseurs repose "sur l'éloignement de la vérité de l'Évangile" …More
@fr.news a écrit : " Corrigeant le pape François, ils précisent que la faute des agresseurs repose "sur l'éloignement de la vérité de l'Évangile" et non sur un "abus de pouvoir" que François qualifie de "cléricalisme". "
Les deux facteurs ne s'excluent pas l'un l'autre, quand bien même l'un des deux serait-il souvent prédominant. Le pape François semble certes focalisé sur le seul facteur de l'abus de pouvoir cléricaliste.
Et le relativisme moral est venu suite au concile Vatican II et c'est propagée dans le monde entier .
sl.news
39

Kardinala Dubije: "Homoseksualni program" je v Cerkvi zaščiten z "vzdušjem sovpletenosti in sokrivd…

Odprto pismo predsednikom konferenc škofov sta objavila še vedno aktivna kardinala Dubije, Burke in Brandmüller. Naslovniki omenjenega pisma so trenutno zbrani na vrhu o zlorabah, v Vatikanu. Oba …
lv.news
26

Dubijas kardināli: "Pastāv homoseksuāls plāns", kas tiek aizsargāts baznīcā "izmantojot neierobežot…

Atklātā vēstule bīskapu konferences prezidentiem tika publicēta no divu vēl dzīvo dubijas kardinālu puses – no Burkē un Brandmillera. Viņu vēstules adresāti pašlaik sanāk kopā Vatikāna vardarbības …

Dubia Kardinäle: „Homosexuelle Agenda” in der Kirche von Seilschaften gedeckt

Die beiden verbliebenen Dubia Kardinäle Raymond Burke und Walter Brandmüller haben den Vorsitzenden der Bischofskonferenzen einen Offenen Brief geschickt. Die Adressaten sind derzeit für einen …
Carlus
Diese Seilschaft ist derzeit die tragende Basis für Bergoglio. Es wird notwendig, die Zugehörigen zur Katholischen Kirche müssen sich von der Seilsch…More
Diese Seilschaft ist derzeit die tragende Basis für Bergoglio.
Es wird notwendig, die Zugehörigen zur Katholischen Kirche müssen sich von der Seilschaft Besetzter Raum endgültig trennen, damit das Schisma offenkundig wird.
Dieser Schritt ist notwendig für die Heilige Mutter Kirche und zur größeren Ehre Gottes, sowie für das Seelenheil der Menschen.
Mk 16,16
Dubios und verabscheuungswürdig ist die liberale Lügenbande um Papst Franz die offen häretische Positionen vertritt und nicht müde wird eine neue …More
Dubios und verabscheuungswürdig ist die liberale Lügenbande um Papst Franz die offen häretische Positionen vertritt und nicht müde wird eine neue Kirche zu verlangen. Schweigen heißt zustimmen. Es ist eine Schande, daß Papst Franz und seine Komplizen auf die begründeten Fragen der Dubia nicht geantwortet haben. Alle Katholiken haben ein Recht auf eine klare Antwort zu den schweren Vorwürfen. Sie haben ein Recht darauf die reine Glaubenslehre der katholischen Kirche zu erhalten und nicht die größenwahnsinnige, antichristliche NeueWeltReligion des Antichristen.
View one more comment.
hr.news
504

Kardinali Dubije: "Homoseksualna agenda" u Crkvi zaštićena "klimom složnosti"

Otvoreno pismo predsjednicima biskupskih konferencija objavila su dvojica preživjelih kardinala Dubije, Burke i Brandmüller. Predsjednici su trenutno prisutni na summitu o zlostavljanju u Vatikanu. …
it.news
13883

Cardinali dei Dubia: "Agenda omosessuale" protetta nella Chiesa da "clima di complicità"

Una lettera aperta ai presidenti delle conferenze episcopali è stata pubblicata dai due cardinali dei Dubia ancora in vita, Burke e Brandmüller. I loro destinatari sono attualmente riuniti per il …
TUTTI i cardinali dovrebbero nutrire gli stessi dubbi di noi fedeli e scrivere lettere aperte al Papa... Altrimenti non se ne esce. Credo che lo …More
TUTTI i cardinali dovrebbero nutrire gli stessi dubbi di noi fedeli e scrivere lettere aperte al Papa... Altrimenti non se ne esce. Credo che lo Spirito Santo aspetti che si decidano, avendo dato a tutti il libero arbitrio. Ne facciano uso!!!
lauragafforio and 2 more users like this.

Dubia Cardinals: "Homosexual Agenda" Protected In Church By "Climate of Complicity"

An Open Letter to the presidents of the Bishops' Conferences was published by the two surviving Dubia Cardinals Burke and Brandmüller. Their addressees are currently gathered for the Vatican abuse …
charisma
Full text of the letter (with Father Z's emphases and comments) can be found here: wdtprs.com/…/open-letter-fro…More
Full text of the letter (with Father Z's emphases and comments) can be found here:
wdtprs.com/…/open-letter-fro…
Our Lady of the Clergy clean house. We want to help you.
View 2 more comments.