Language
26

ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ: കുർബ്ബാനയിലെ കൂട്ടുപങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള …

ജെനീവയിൽ നിന്നും റോമിലേക്കുള്ള വൈമാനികയാത്രയിൽ (ജൂൺ 21), പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർക്ക് ദിവ്യകാരുണ്യം അനുവദിക്കാനുള്ള ജർമ്മൻ ബിഷപ്പുമാരുടെ പ്രമേയത്തിന് …
18

പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർക്കും - എല്ലാവർക്കും - ദിവ്യകാരുണ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് …

പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ദിവ്യകാരുണ്യം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വത്തിക്കാൻ തീരുമാനം "അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന്" മൈൻസിലെ ബിഷപ്പ് പീറ്റർ കോൾഗാഫ് വിശേഷിപ്പിച…
19

Nemški škof napoveduje obhajilo protestantom - in vsem drugim

Škof Peter Kohlgraf iz Mainza v Nemčiji, je imenoval Vatikansko odločitev, ki protestantom onemogoča prejem obhajila, kot "nerazumljivo". Za Allgemeine Zeitung je (11. junija) javno povedal, da ne …
52

Những nhà chủ nghĩa tân thời: Đức Giám Mục Đức buộc tội Giáo Hoàng Francis

Đức Giám Mục Gerhard Feige của Magdeburg, Đức, một người theo chủ nghĩa hiện đại cấp tiến, đã cáo buộc Đức Giáo Hoàng Phanxicô về một thay đổi 180 độ có liên quan đến Lễ Ban Thánh Thể của Tin Lành. …
36

Ватикан відхилив пропозицію церкви Німеччини щодо надання Причастя протестантам

Конгрегація доктрини віри направила повторну відмову на запит єпископів Німеччини, який ніколи не публікувався, і містить пропозицію щодо дозволу на надання Причастя протестантам. За інфор…
50

梵蒂冈拒绝德国新教圣礼

信理部再次 发出一封信反对尚未发表的德国主教允许新教圣礼的文件 据Sandro Magister,说,这封信(5月25日)是由宗教教会长…
3 130

Vaticano rejeita a Comunhão aos protestantes na Alemanha

A Congregação para a Doutrina da Fé enviou uma carta rejeitando novamente um documento nunca publicado pela Conferência Episcopal Alemã, o qual permite a Comunhão aos protestantes. Segundo …
77

Ватикан отклонил предложение церкви Германии о причастии для протестантов

Конгрегация доктрины веры направила повторный отказ на запрос епископов Германии, который никогда не публиковался, и содержит предложение о разрешении причастия для протестантов. …
37

Vaticanul respinge comuniunea protestantă germană

Congregația pentru Doctrina Credinței a trimis o scrisoare refuzând din nou un document niciodată publicat al episcopilor germani, care permite comuniunea protestantă. Potrivit lui Sandro Magister…
26

Vatican Tinanggihan ang Protestanteng Komunyon sa Alemanya

Ang Kongregasyon para sa Doktrina ng Pananampalataya ay nagpadala ng liham na tinatanggihang muli ang hindi pa kailan mang naiilathalang dokumento ng mga obispong Aleman na pinapayagan ang …
62

Vaticaan verwerpt Duitse protestantse communie

De Congregatie voor de Geloofsleer heeft een brief gestuurd die opnieuw een nooit gepubliceerd document van de Duitse bisschoppen dat de protestantse communie mogelijk maakt, verwerpt. Volgens …
27

바티칸, 독일 성영성체를 거부

신앙교리회가 신교도 영성체를 허용한 독일 주교들의, 한번도 출간되지 않은 문서또 다시 거부하는 편지를 보냈다. Sandro Magist…
22

वेटिकन जर्मन प्रोटेस्टेंट कम्युनियन को अस्वीकार करता है

आस्था के सिद्धांत के लिए कान्ग्रेगेसन ने एक पत्र भेजकर प्रोटेस्टेंट कम्युनियन की अनुमति देने वाले जर्मन बिशप के दस्तावेज़ को फिर से अस्वीकार कर दिया है। सैंड्रो मैजिस्टर के अनुसार 25 मई को यह पत्र…
18

Vatikanas atmetė komuniją protestantams Vokietijoje

Tikėjimo Doktrinos Kongregacija ir vėl išsiuntė laišką, kuriame nurodoma atmesti niekuomet nepublikuotą Vokietijos vyskupų dokumentą, kuris nurodo teikti komuniją protestantams. Pasak Sandro Magiste…
4 3 568

Vatikán zamieta Nemecké Sv. Prijímanie pre Protestantov

Kongregácia Pre Náuku Viery poslala list, ktorý znova odmieta nezverejnený dokument nemeckých biskupov, ktorý umožňuje Protestantské Sv.Prijímanie. Podľa Sandra Magistera je list (25. máj) napís…
henta
Nový člověk - 4 Zde je základ, který vám katolíkům všem chybí, potom pochopíte ostatní. p.s. Přijímání Kristova těla má být vyvrcholením. A Bohu díky… More
38

Vatican từ chối Rước Lễ Tin lành của Đức

Giáo Hội của Giáo Lý Đức Tin đã một lần nữa gửi lá thư từ chối một tài liệu chưa được xuất bản của các giám mục Đức 'cho phép Rước Lễ Tin lành. Theo Sandro Magister, lá thư (ngày 25 tháng 5) được …
731

Watykan odrzuca niemiecką Komunię dla Protestantów

Kongregacja Doktryn Wiary wysłała list, w którym ponownie odrzuca nieopublikowany dokument niemieckiego episkopatu, w którym pozwala się Protestantom na przyjmowanie Komunii Świętej. Według …
22

Vatikan, Alman Protestan Komünyonu'nu Reddediyor

İnanç Doktrini Cemaati, Protestan Komünyonu'na izin veren Alman piskoposlarının hiç yayınlanmamış belgesini tekrar reddeden bir mektup gönderdi. Sandro Magister'e göre, 25 Mayıs tarihli mektubu İnan…
248

Vatikan odbija njemačku protestantsku pričest

Kongregacija za nauk vjere poslala je pismo koje je ponovno odbilo nikad objavljen dokument njemačkih biskupa koji omogućuje protestantsku pričest. Prema Sandru Magisteru, pismo je (25. svibnja)…
2 1 725

Le Vatican rejette la communion protestante allemande

La Congrégation pour la Doctrine de la Foi a envoyé une lettre rejetant à nouveau un document jamais publié des évêques allemands qui permet la communion protestante. Selon Sandro Magister, la …
Etienne bis
Pourquoi a-t-il été nécessaire d'attendre tout ce temps ? Pourquoi m. Bergoglio n'a-t-il pas répondu clairement à cette dame qui, naguère, lui posait… More
GChevalier
L'interprétation est toute autre, car il faut lire entre les lignes. L'Antéchrist en fait veut étendre la communion pour tous, mais par-dessous et … More
31

Vatikāns noraida komūnija sniegšanu Vācijas protestantiem

Ticības doktrīnas kongregācija ir nosūtījusi vēstuli, kurā atkal noraidīts nekad nepublicētais dokuments no vācu bīskapiem, kas atļauj protestantiem saņemt svēto komūniju. Saskaņā ar Sandro Magi…
1 232

A Vatikán elutasítja a német protestáns szentáldozást

A Hittani Kongregáció egy levelet küldött, amelyben ismét elutasítják a publikálatlan dokumentumot, amelyet a német püspökök írtak a protestáns szentáldozás engedélyezéséről. Sandro Magister szer…
18

Vatican Menolak Permintaan Kommunion Protestan Jerman

Kongregasi Doktrin Kepercayaan telah menghantar sepucuk surat penolakan sekali lagi dengan dokumen mengenai Bishop Jerman yang mengizinkan Protestan mengambil Kommunion. Menurut Sandro …
13 523

Vaticano rechaza la Comunión alemana a los protestantes

La Congregación para la Doctrina de la Fe ha enviado a una carta, rechazando nuevamente un documento nunca publicado de la Conferencia Episcopal Alemana, en el cual se permite la Comunión a …
San Atanasio ora pro nobis
vgg sobre su conciencia esta hacer una pregunta MALICIOSA Y BLASFEMA sobre los eunucos para sugerir que nacieron gay y rechazar aceptar la explicació… More
vgg
Vg2: Atanasio de Trento: Me estás calumniando. Ahí tienes encima de tu conciencia, si la tienes, un GRAVE PECADO.
84

الفاتيكان يرفض القربان البروتستانتي الألماني

أرسل مجمع عقيدة الإيمان خطابًا رافضًا مرة أخرى وثيقة لم تُنشر أبدًا للأساقفة الألمان يسمحون فيها بمنح البروتستانت القربان المقدس. ووفقا لساندرو ماجيستر، فقد كتب الرسالة (…
2 1.3K

Vaticano respinge Comunione ai Protestanti in Germania

La Congregazione per la Dottrina della Fede ha inviato una lettera che respinge ancora un documento mai pubblicato dei vescovi tedeschi che autorizza la Comunionei per i Protestanti. Seconco …
Testimone82
@Sempliciotto alla fine è una manovra diversiva ben studiata per far saltare tra qualche tempo il fatto compiuto ... d'altronde è come il solito … More
Sempliciotto
Ho letto la lettera di Ladaria, è scritta socchiudendo delicatamente le porte, ma lasciandole ben aperte, semplicemente i tempi non sono maturi, … More

Vatikan lehnt die deutsche Protestanten-Kommunion ab

Die Glaubenskongregation hat die nie veröffentlichte Handreichung, mit der die deutsche Bischofskonferenz die Protestanten-Kommunion einführen wollte, erneut abgelehnt. Sandro Magister veröffentli…
cristine
www.youtube.com/watch Video zeigt die Torheiten der Protestanten. More
cristine
Super Entscheidung. Der Protestantismus hat keine Einheit uns in vielen Ländern sind Tempel, in denen viele Menschen mit psychischen Problem teilnehm… More
7 1 2.4K

Vatican Rejects German Protestant Communion

The Congregation for the Doctrine of the Faith has sent a letter rejecting again a never published document of the German bishops’ which allows Protestant Communion. According to Sandro Magister,…
Sunamis 46
They said that document is NOT RIPE YET to show to the public- So behind our back the do it More
Lisi Sterndorfer
A zig-zag tactical move in the Peronist mould?