ml.news
71

ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയ്ക്ക് നേരെ കൂടുതൽ “ദുബിയ“: നുണ പറയാൻ ഫ്രാൻസിസ് …

ചൈനീസ് ഭരണകൂടവുമായി വൈദികരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വത്തിക്കാൻ മാർഗ്ഗരേഖകൾ സംബന്ധിച്ച് ഹോങ്കോങ് കർദ്ദിനാൾ ജോസഫ് സെൻ, 87, തൻ്റെ ബ്ലോഗ…
hr.news
219

Još više "sumnje" (Dubije) usmjereno prema Franji: potiče li Franjo svećenike da lažu?

Hongkongški kardinal Joseph Zen (87) objavio je na svom blogu (5. srpnja) "Dubiju" (sumnje) u vezi s Vatikanskim smjernicama za registraciju kineskog svećenstva režimu. Potpisivanje registracije …
nl.news
88

Nog meer "Dubia" gericht aan Franciscus: moedigt Franciscus priesters tot liegen aan?

Hongkong-kardinaal Joseph Zen, 87, publiceerde op zijn blog (5 juli) "Dubia" (twijfels) over de Vaticaanse richtlijnen voor de registratie van Chinese regimegeestelijken. De ondertekening van de …
tr.news
32

Yeni Kılavuz: Vatikan, Din Adamlarını Rejim Kilisesi'ne Kayıt Olmaya Teşvik Ediyor

Vatikan, 28 Haziran’da Çin’deki Katolik din adamlarının sivil kayıtları ile ilgili kurallar yayınladı. Kayıt, Çin yasalarına göre zorunludur ve bağımsızlığın, özerkliğin ve Komünist rejim kilisesinin…
pt.news
86

Novas orientações: O Vaticano encoraja o clero a registrar-se com a Igreja do regime

O Vaticano emitiu, em 28 de junho, novas orientações sobre o registro civil do clero católico na China. O registro é obrigatório, segundo a lei chinesa, e inclui a aceitação da independência, autonom…
vi.news
30

Hướng dẫn mới: Vatican khuyến khích các giáo sĩ đăng ký với Giáo hội chế độ

Vatican đã ban hành ngày 28 tháng 6 hướng dẫn về việc đăng ký dân sự của các giáo sĩ Công giáo ở Trung Quốc. Việc đăng ký là bắt buộc theo luật pháp Trung Quốc và bao gồm sự chấp nhận độc lập, tự …
lv.news
23

Jaunas vadlīnijas: Vatikāns iedrošina garīdzniecību reģistrēties režīmu baznīcā

Vatikāns 28. jūnijā ir izdevis vadlīnijas par katoļu garīdznieku civilo reģistrāciju Ķīnā. Reģistrācija ir obligāta saskaņā ar Ķīnas tiesību aktiem un ietver komunistiskā režīma baznīcas neatkarības,…

Cardinal Zen: New Vatican Guidelines Allow Joining Another Church

Hong Kong Cardinal Joseph Zen has published the following three comments on the Holy See's June 28 Pastoral Guidelines Concerning the Civil Registration of Clergy in China (OldYosef.hkdavc.com, …
He is a saint. And striving manfully triving against an Antipope and completely apostasized Vatican Machine. As Our Lady of Fatima predicted almost …More
He is a saint.
And striving manfully triving against an Antipope and completely apostasized Vatican Machine. As Our Lady of Fatima predicted almost exactly 102 years ago to the day.
"Rejoice, O virgin Mary, alone thou hast destroyed all heresies throughout the world!"
Jungerheld
It is hard to imagine what he must suffer.
Bottega likes this.
lt.news
25

Naujosios gairės: Vatikanas skatina dvasininką užsiregistruoti rėžimo Bažnyčioje

Birželio 28-ąją Vatikanas išleido gaires apie civilinę katalikų dvasininkijos registraciją Kinijoje. Registracija yra privaloma pagal Kinijos įstatymus ir šie įtraukia nepriklausomybės, autonomijos …
fr.news
2518

Nouvelles lignes directrices : Le Vatican encourage le clergé à s'inscrire auprès de l'Église du …

Le Vatican a publié le 28 juin des directives sur l'enregistrement civil du clergé catholique en Chine. L'enregistrement est obligatoire selon la loi chinoise et comprend l'acceptation de l'indépenda…
Trahison !
AveMaria44
François est pour la sinisation, complice des cocos......mais pour certains tout va bien..
ms.news
17

Panduan Baharu: Vatican Menggalakkan Gereja Mendaftar Dengan Gereja Regim

Vatican telah memaparkan pada 28 Jun mengenai Panduan pendaftaran sivil Klergi Katholik di China. Menurut undang-undang China, pendaftaran adalah wajib dan ianya termasuk penerimaan kedaulatan, …
pl.news
11.3K

Nowe wytyczne: Watykan zachęca duchownych do wejścia do reżimowego kościoła

28 czerwca Watykan wydał wytyczne dotyczące rejestracji duchownych w świeckich systemach w Chinach. Rejestracja jest obowiązkowa zgodnie z chińskim prawem i wymaga wyrażenia zgody na niezależność, …
ar.news
17

إرشادات جديدة: الفاتيكان يشجع رجال الدين على التسجيل في كنيسة النظام

أصدر الفاتيكان في 28 يونيو/حزيران إرشادات حول التسجيل المدني لرجال الدين الكاثوليك في الصين. ويعد التسجيل إلزاميًا وفقًا للقانون الصيني ويتضمن قبول استقلال كنيسة …
es.news
2170

Nuevos lineamientos: el Vaticano alienta al clero a registrarse con la Iglesia del régimen [chino]

El 28 de junio el Vaticano promulgó lineamientos sobre el registro civil del clero católico en China. El registro es obligatorio según la legislación china e incluye la aceptación de la independencia…
View one more comment.
uk.news
21

Нові вказівки: Ватикан радить духовенству вступати до лав церкви, яку підтримує режим

28 червня Ватикан опублікував ряд вказівок, які стосуються реєстрації католицьких священиків в Китаї. Відповідно до законодавства Китаю, така реєстрація є обов'язковою і включає в себе прийняття…
ru.news
124

Новые указания: Ватикан советует духовенству вступать в ряды церкви, поддерживаемой режимом

28 июня Ватикан опубликовал ряд указаний, которые касаются регистрации католических священников в Китае. В соответствии с законодательством Китая, такая регистрация является обязательной…
hu.news
300

Új irányelvek: A Vatikán bátorítja a klérust, hogy regisztráljanak a rezsim egyháznál

A Vatikán június 28-án irányelveket adott ki a kínai katolikus klérusi civil regisztrációval kapcsolatban. A regisztráció kínai törvények szerint kötelező, és el kell fogadni a kommunista rezsim …

Vatikan veröffentlicht Richtlinien: Ermutigt chinesische Kleriker, der Regime-Kirche beizutreten

Der Vatikan hat am 28. Juni neue Richtlinien für die Registrierung katholischer Priester und Bischöfe in der chinesischen Regime-Kirche herausgegeben. Die Registrierung ist im chinesischen Gesetz …
M.RAPHAEL
Oh, es gibt ein geheimes Abkommen. Also dann. Leider werden viele auf Teufel imbezil hereinfallen.
Copertino
Bei wem sich wohl der linke Bischof seine ungebügelte Soutane ausgeborgt hat? Die scheint kaum seine eigene zu sein mit dem "Hochwasser", zudem ist …More
Bei wem sich wohl der linke Bischof seine ungebügelte Soutane ausgeborgt hat? Die scheint kaum seine eigene zu sein mit dem "Hochwasser", zudem ist auch die Farbe des Zingulums nicht korrekt und schwankt zwischen Bischof und Kardinal. Oberpeinlich für den Vatikan, und desaströs für Chinas treue Katholiken, die sogar noch mit römischer Ermunterung dem Drachen in den Rachen geworfen werden.
View 8 more comments.
it.news
62K

Nuove linee guida: Vaticano incoraggia il clero a registrarsi con la chiesa di regime

Il Vaticano ha pubblicato il 28 giugno le linee guida sulla registrazione civile del clero Cattolico in Cina. La registrazione è obbligatoria secondo la legge cinese e include l'accettazione dell'…
In fondo, in fondo una verità l'hanno scritta: Tutti i vescovi di regime, quindi, traditori, sono in comunione con il Vaticano bergogliano traditore.More
In fondo, in fondo una verità l'hanno scritta:
Tutti i vescovi di regime, quindi, traditori, sono in comunione con il Vaticano bergogliano traditore.
Mai nella storia è successo nulla di simile e di persecuzioni ce ne sono state. Il clero si ostina a non voler vedere.
View 4 more comments.
en.news
22.1K

New Guidelines: Vatican Encourages Clergy To Register With Regime Church

The Vatican has issued June 28 guidelines about the civil registration of Catholic clergy in China. The registration is compulsory according to Chinese law and includes the acceptance of the independ…
Treason?
Homoheretics turning in the wheel to the wolves. God will not be mocked. Hell awaits you demons in clerics clothes. Repent