Language
20

ദിവ്യകാരുണ്യ അത്ഭുതത്തിനുള്ള സാധ്യത അന്വേഷണം കൂടാതെ ഒഴിവാക്കാൻ …

അമേരിക്കയിലെ ബഫലോയിലുള്ള സെന്റ് വിൻസെന്റ് ഡി പോൾ പള്ളിയിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം നിലത്ത് വീണപ്പോൾ ഡീക്കൻ അത് ശുദ്ധീകരണ പാത്രത്തിലാക്കി ബലിപീഠത്തിൽ …
115

Bispo ordenou eliminação de possível milagre eucarístico sem investigar

Quando uma hóstia consagrada caiu no chão da igreja de St Vincent de Paul (Buffalo - EUA), um diácono a colocou em um copo no tabernáculo. Em 30 de novembro, se detectou, no cálice de ablução, uma …
41

Єпископ наказав знищити можливий прояв чуда без проведення розслідування

У той момент, коли хліб для Святого Причастя впав на підлогу під час проведення ритуалу в церкві Товариства святого Вікентія де Поля в місті Баффало в США, диякон поклав його в чашу для …
119

Епископ приказал уничтожить возможное проявление чуда без проведения расследования

В тот момент, когда хлеб для Святого Причастия упал на пол во время проведения ритуала в церкви Общества святого Викентия де Поля в городе Баффало в США, дьякон положил его в чашу для …
62

Bisschop beval tot het weggooien van mogelijk eucharistisch mirakel zonder onderzoek

Toen een gewijde hostie op de grond viel in St. Vincent de Paul, Buffalo, USA, legde een diaken deze in een wasbeker in het tabernakel. Op 30 november werd in de wasbeker een rode substantie ontdekt…
59

Giám mục ra lệnh vứt bỏ Khả năng của phép lạ Thánh Thể mà không cần điều tra

Khi vật chủ tế tận hiến rơi xuống sàn nhà ở St Vincent de Paul, Buffalo, Hoa Kỳ, một phó tế đã đặt nó vào một chiếc cốc rửa chén trong nhà tạm. Vào ngày 30 tháng 11, trong cốc rửa chén, một chất màu …
25

Obispo Ipinag-utos ang Pagtapon ng Posibleng Milagro ng Eukaristiya ng Walang Imbestigasyon

Nang ang isang binasbasang ostiya ay nalaglag sa sahig sa St Vincent de Paul, Buffalo, USA, isang diyakono ang naglagay nito sa isang kalis sa tabernakulo. Noong Nobyembre 30, sa kalis, isang pulang …
9 1 1.5K

Un évêque ordonne l'élimination d'un possible miracle eucharistique sans enquête

Quand une hostie consacrée est tombé par terre dans l'église de Saint Vincent de Paul, à Buffalo, aux États-Unis, un diacre l'a mis dans une coupe à ablutions dans le tabernacle. Le 30 novembre, …
perceval2507
À moins que ce miracle ( hélas, l'apostasie protestantisée de certains "bergers" fait que nous n'en saurons jamais rien ), dû à une hostie tombée -… More
17 4 4.7K

Bischof befiehlt die Beseitigung eines möglichen eucharistischen Wunders

Ende November fiel in der Kirche St. Vincent von Paul in Buffalo in den USA eine konsekrierte Hostie zu Boden. Der Diakon der Kirche gab sie in ein Ablutionsgefäß und stellte es in den Tabernakel. …
OttoSchmidt
Wunder unseres Gottes sind dem Satan zuwider und auch gewissen anderen Leuten. Hier schreibt jemand: "Das kann mit einer in der neuen "Messe" "kons… More
Ministrant1961
Hier sieht man auch, daß selbst die Ernennungen der Vorgänger von Papst Franziskus, noch zu oft zweifelhafte Persönlichkeiten, auf einen Bischofssitz… More
29

Piskopos, Hiçbir Araştırma Yapmadan, Muhtemel Bir Efkaristiya Mucizesini Reddetti

ABD'nin Buffalo kentindeki St Vincent de Paul'da kutsal ekmek yere düştüğünde, yardımcı papaz ekmeği alıp kilisedeki bir takdis kâsesine koydu. 30 Kasım tarihinde takdis kâsesinde, kan olabilecek …
1.3K

A püspöknek megparancsolták, hogy dobja el a lehetséges eucharisztia csodát

Amikor az amerikai Páli Szent Vince templomban egy ostya esett a földre, a dékán azt egy pohárba helyezte a tabernákulumon. November 30-án a pohárban egy vörös anyagot észleltek, ami akár vér is lehe…
30

Vyskupas be jokio tyrimo nurodė atsikratyti numanomo eucharistinio stebuklo

Kai pašventintas ostija parkrito ant grindų Sent Vinsento de Paulo bažnyčioje, Buffalo mieste, JAV, diakonas į tabernakulį įdėjo abliucinį puodelį. Lapkričio 30-ąją abliuciniame puodelyje buvo aptikt…
3 776

Obispo ordenó eliminación de posible milagro eucarístico sin investigar

Cuando una hostia consagrada cayó al piso en la iglesia de San Vicente de Paul, situada en Buffalo (Estados Unidos), un diácono la puso en un cáliz en el tabernáculo. El 30 de noviembre se detectó …
CarlosLopez194
este tipo de manifestaciones de Dios son muy posiblemente el ùltimo salvavidas para salvar la fe de los herejes obstinados, es triste que a pesar de … More
DEFENSA DE LA FE
ESE OBISPO ES UN HEREJE. HA PROMOVIDO LA PEDOFILIA MUCHOS AÑOS.
24

أسقف يأمر بالتخلص من معجزة القربان دون إجراء تحقيق

عندما سقط خبز القربان المقدس على الأرض في سانت فنسنت دي بول، بوفالو بالولايات المتحدة الأمريكية، وضعه شماس في كأس الوضوء في المسكن. وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني، تم …
14

Bīskaps pasūtīja iespējamo euharistisko brīnumu iznīcināšanu bez izmeklēšanas

Kad svētītā statuja nokrita uz St. Vincent de Paul baznīcas grīdas, Bufalo, ASV, diakoni to ievietoja karantīnas traukā un novietoja to svētnīcā. 30. novembrī vakuuma kausā tika atklāta sarkanā viela…
9 1 2.9K

Vescovo ordina di buttare un possibile miracolo eucaristico senza indagare

Quando un'ostia consacrata è caduta sul pavimento della chiesa di San Vincent de Paul a Buffalo (USA), un diacono l'ha messa in una tazza di abluzione nel tabernacolo. Il 30 novembre, nella tazza di …
Acchiappaladri
@Francesco Federico La preghiera pubblica di Domenica 10 Febbraio 2019 a Roma (H 10:30) promossa da @Danilo Quinto ha lo scopo di ottenere un aiut… More
375

Biskup naredio uklanjanje mogućeg euharistijskog čuda bez istrage

Kada je posvećena hostija pala na pod u St. Vincent de Paulu, Buffalo, SAD, đakon ju je stavio u šalicu u tabernaklu. 30. studenoga u čaši je otkrivena crvena tvar koja je mogla biti krv. Snimljene …
2 1 6.8K

Bishop Ordered Disposal Of Possible Eucharistic Miracle Without Investigation

When a consecrated host fell on the floor in St Vincent de Paul, Buffalo, USA, a deacon put it in an ablution cup in the tabernacle. On November 30, in the ablution cup a red substance was detected …
aderito
The Bishop was wrong in not doing an investigation ,and iam sorry for that ,but Jesus will be with us until the end of times
CatMuse
How was it clear to anyone that the presence of of Lord had left the host as the normal dissolution of the host did not occur? Is it not true … More