ml.news
17

തൻ്റെ നിന്ദകന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് രക്തസാക്ഷിയായ കർദ്ദിനാൾ

തന്നെ വിചാരണയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്ന മാദ്ധ്യമ വാദികൾക്കും നിന്ദകനും വേണ്ടി കർദ്ദിനാൾ ജോർജ്ജ് പെൽ പ്രാർത്ഥനാപുസ്തകത്തിലെ ഒരു ഭാഗം ചൊല്ലി. “അതാണ് നമ്മൾ…
pt.news
49

Cardeal mártir ora por seu difamador

O cardeal George Pell ora parte do breviário por seus acusadores midiáticos e pelo seu detrator, que o levou a julgamento. "É isso o que devemos fazer", disse Pell a um amigo algumas semanas atrás, …
nl.news
85

Martelaar-kardinaal bidt voor zijn vijanden

Kardinaal George Pell bidt een deel van de brevier voor zijn mediabeschuldigers en zijn beschuldiger die hem voor de rechter bracht. "Dat is wat we geacht worden te doen," vertelde Pell een vriend …
ro.news
33

Mucenicul cardinal se roagă pentru defăimătorul său

Cardinalul George Pell se roagă într-o parte din breviar pentru acuzatorii săi din media și pentru detractorul său care l-au adus în judecată. "Asta trebuie să facem", a spus Pell unui prieten acum …

Mučenik kardinal se moli za svog klevetnika

Kardinal George Pell moli dio brevijara za svoje medijske tužitelje i klevetnika koji ga je doveo pred sud. "To je ono što trebamo činiti", Pell je poručio prijatelju prije nekoliko tjedana, kako …
Legio Mariae likes this.
vi.news
51

Hồng Y Tử Đạo cầu nguyện cho kẻ gièm pha mình

Hồng Y George Pell cầu nguyện một phần kinh cầu nguyện cho những kẻ buộc tội trên truyền thông và gièm pha ông, những kẻ đã đưa ông ra xét xử. "Đó là điều mà chúng ta phải làm," Pell bảo một người …
ar.news
11

الكاردينال الشهيد يصلي لمفترسيه

قرأ الكاردينال جورج بيل جزءًا من كتاب الصلاة على متمهميه الادعاءات من وسائل الإعلام والمُحرِّضين الذين جلبوه للمحاكمة. وكتب موقع TheAustralian.com.au (2 مارس/آذار) أن بيل قال لصديق …
uk.news
27

Мученик-кардинал Пелл, молиться за свого обвинувача

Кардинал Джордж Пелл постійно використовує свій кишеньковий молитовник, щоб молитися за порятунок ЗМІ і обвинувача, дії яких призвели його до ув'язнення. 2 березня видання TheAustralian.…
ru.news
44

Мученик, кардинал Пелл, молится за своего обвинителя

Кардинал Джордж Пелл постоянно использует свой карманный молитвенник, чтобы молиться за спасение СМИ и обвинителя, действия которых привели его к заключению. 2 марта издание TheAust…

A mártír bíboros a becsmérlőjéért imádkozik

George Pell bíboros breviáriuma egy részét a médiában őt rágalmazókért, valamint becsmérlőjéért mondja el. "Ezt kell tennünk" - mondta Pell egy barátjának pár hete a TheAustralian.com.au szerint. …
Gratia copiosa and 2 more users like this.

Le cardinal martyr Pell prie pour ses détracteurs

Le cardinal George Pell prie une partie du bréviaire pour ses accusateurs des médias et son détracteur qui l'a traduit en justice. "C’est ce que nous sommes censés faire", a déclaré Pell à un ami il …
Psaume 62
Bravo. Espérons que la vérité finisse par triompher.
Psaume 62 and one more user like this.

Kardynał-męczennik Pell modli się za swojego prześladowcę

Kardynał George Pell zmawia część brewiarza za swoich medialnych prześladowców i osobę, przez którą trafił przed sąd. "Tak właśnie powinniśmy czynić", powiedział Pell przyjacielowi parę tygodni temu,…
Libor Halik and 2 more users like this.

Cardenal mártir reza por su detractor

El cardenal George Pell reza parte de su Breviario por sus acusadores mediáticos y su por detractor que lo llevó a juicio. “Es lo que se supone que debemos hacer”, le dijo Pell a un amigo hace pocas …
Y que un dia cercano paguen SU MALDAD.
adeste fideles and one more user like this.
lv.news
17

Moceklis, kardināls lūdz par savu nodevēju

Kardināls Džordžs Pells noskaitīja daļu no breviāra lūgšanas par viņa plašsaziņas līdzekļu nīdējiem un viņa apsūdzētāju, kurš viņu apsūdzēja tiesā. "Tas ir tas, ko mums vajadzētu darīt," Pells teica …

Märtyrer-Kardinal Pell betet für seinen Verleumder

Kardinal George Pell betet einen Teil des Breviers für jene, welche gegen ihn die mediale Hetzjagd geritten haben sowie für den Verleumder, der ihn wegen Kinderschänderei vor Gericht gebracht hat. „…
alfredus
Gott wird sein Martyrium belohnen !
Tina 13
Tapfer !
View 3 more comments.

Cardinale martire prega per il suo detrattore

Il cardinale George Pell recita una parte del breviario pregando per i suoi accusatori pubblici e per il suo detrattore, che lo ha portato a processo. "Questo è quello che dovremmo fare" ha detto …
Stat Crux
La nostra preghiera non lo lasci mai solo
alda luisa corsini likes this.
tr.news
158

Masum Kardinal, Kendisini Küçük Düşüren Kişiler İçin Dua Ediyor

Kardinal George Pell, medyada kendisini suçlayanlar ve kendisini mahkeme önüne çıkaranlar için bol bol dua ediyor. TheAustralian.com.au internet sitesinin 2 Mart tarihli haberine göre Pell, birkaç …

Martyr Cardinal Prays For His Detractor

Cardinal George Pell prays part of the breviary for his media accusers and his detractor who brought him to trial. “That’s what we’re supposed to do,” Pell told a friend a few weeks ago, TheAustralia…
allan500
Another St. Thomas More in the making.
Lalanz
God specializes in making bad situations good... his church will re-emerge triumphant
View 4 more comments.