ml.news
50

ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ, പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരാണ്

ജനുവരി 25-ന്, ലൂഥറൻ, ആംഗ്ലിക്കൻ, മെത്തേഡിസ്റ് സഭകളുടെയും മറ്റ് ക്രൈസ്തവവിഭാഗങ്ങളുടെയും ഒപ്പം ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ സഭൈക്യ സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുചേർന്നു. "നമ്മളെ വേർതിരിക്കുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളെ" ഫ്രാൻസിസ് …More
ജനുവരി 25-ന്, ലൂഥറൻ, ആംഗ്ലിക്കൻ, മെത്തേഡിസ്റ് സഭകളുടെയും മറ്റ് ക്രൈസ്തവവിഭാഗങ്ങളുടെയും ഒപ്പം ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ സഭൈക്യ സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുചേർന്നു.
"നമ്മളെ വേർതിരിക്കുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളെ" ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ പരാമർശിച്ചു. എന്നാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, "നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഒപ്പമുള്ളവരാണ്, ഒരേയൊരു പിതാവിന്റെ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിൽ ഉള്ളവർ".
കത്തോലിക്കാ പ്രബോധനമനുസരിച്ച്, കുമ്പസാരവും ദിവ്യകാരുണ്യവും ഇച്ഛാനുസൃതമല്ല, മറിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ അനിവാര്യമാണ്.
#newsSirwhszgko
sw.news
44

Francis, Waprotestanti Ni Wana Wa WAliookolewa

Papa Francis aliomba mnamo tarehe 25 wakati wa kusanyiko la Kiekumeni pamoja na Walutheri, Waanglikani, Wamethodisti na pia Wakristo wengine. Katika tukio hilo Francis alirejelea "tofauti ambazo …More
Papa Francis aliomba mnamo tarehe 25 wakati wa kusanyiko la Kiekumeni pamoja na Walutheri, Waanglikani, Wamethodisti na pia Wakristo wengine.
Katika tukio hilo Francis alirejelea "tofauti ambazo hututenganisha" lakini akadai "kuwa sisi ni wana wa waliookolewa, katika familia moja na kaka na dada wapendwao na Baba pekee."
Kulingana na Mafundisho ya Kikatoliki , Kutubu dhambi na vile vile Ekaristi Takatifu sio chaguo ila ni zinahitajika ili mtu aokolewe.
#newsSirwhszgko
hi.news
40

फ्रांसिस, प्रोटेस्टेंट्स पाप से मुक्त हैं

पोप फ्रांसिस 25 जनवरी को एक विश्वव्यापी प्रार्थना में लुथेरान, एंग्लिकन, मेथोडिस्ट और अन्य ईसाईयों के साथ प्रार्थना कर रहे थे। इस कार्यक्रम में फ्रांसिस ने कहा की "मतभेद [हमें] हमें अलग कर देते हैं",…More
पोप फ्रांसिस 25 जनवरी को एक विश्वव्यापी प्रार्थना में लुथेरान, एंग्लिकन, मेथोडिस्ट और अन्य ईसाईयों के साथ प्रार्थना कर रहे थे।
इस कार्यक्रम में फ्रांसिस ने कहा की "मतभेद [हमें] हमें अलग कर देते हैं", परन्तु फिर दावा किया कि "हम पाप से मुक्त लोग हैं, केवल एकमात्र फादर के भाइयों और बहनों के परिवार का हिस्सा हैं।"
कैथोलिक शिक्षण के अनुसार कन्फेशन एंड होली ईकेरिस्ट वैकल्पिक है लेकिन पाप से मुक्त होने के लिए आवश्यक हैं।
#newsSirwhszgko
ig.news
40

Francis, ndị Protestants bụ ndị e mere nzọpụta

Pope Francis kpere ekpere na January 25 na ecumenical vespers ya na ndi Lutherans, Anglicans, Methodists na ndị otu Kraịst ndị ọzọ. Na emume a Francis kwuru maka "ndiiche [na] ekewa anyị" ma na sịkwa …More
Pope Francis kpere ekpere na January 25 na ecumenical vespers ya na ndi Lutherans, Anglicans, Methodists na ndị otu Kraịst ndị ọzọ.
Na emume a Francis kwuru maka "ndiiche [na] ekewa anyị" ma na sịkwa na "anyị so na otu ndị e mere nzọpụta, otu ezinụlọ ụmụnne nke otu Nna hụrụ n'anya.”
Site na nkụzi Katọlik Nkwuputa na Oriri Nsọ abụghị ihe a na-agbagha agbagha ma ha dị mkpa maka nzọpụta.
#newsSirwhszgko
pl.news
292.6K

Franciszek: Protestanci należą do odkupionych

Papież Franciszek 25 stycznia wziął udział w ekumenicznych nieszporach z Luteranami, Anglikanami, Metodystami i innymi Chrześcijanami. W czasie tego spotkania Franciszek odniósł się do "różnic, które …More
Papież Franciszek 25 stycznia wziął udział w ekumenicznych nieszporach z Luteranami, Anglikanami, Metodystami i innymi Chrześcijanami.
W czasie tego spotkania Franciszek odniósł się do "różnic, które nas dzielą", ale stwierdził też, "że należymy do osób zbawionych, do tej samej rodziny braci i sióstr umiłowanych przez jedynego Ojca".
Według nauki katolickiej spowiedź i Eucharystia nie są opcjonalne, ale niezbędne, aby zostać odkupionym.
#newsSirwhszgko
wacula25wp.pl
LovVal A wobec tego co piszesz . A ładnie piszesz to resentyment miłości Twej do papieża Karola Wojtyły jest oczywiście tak jak i nas wszystkich po …More
LovVal A wobec tego co piszesz . A ładnie piszesz to resentyment miłości Twej do papieża Karola Wojtyły jest oczywiście tak jak i nas wszystkich po prostu cudowny ,mamy jego w pamięci jego piękno wypowiedzi o głębokiej duchowości . A szczególna biografia uzupełniona jest o cenne dokumenty - listy Karola Wojtyły do Ojca Pio, kolejne wersje testamentu Papieża czy świadectwa cudów, jakie dokonały się za pośrednictwem jego .No ale to już historia mamy już papieża innego Franciszka i inne czasy Od tej chwili jego rola jest całkiem inna niż wspomnianego już św.Karol .I rzecz jasna że Franciszek papież nie posiada takich charyzmatów Jaki święty Karol to już wiemy.
LovVal
adan2 Ks. Stefano Gobbi "Do Kaplanow, umilowanych Synow Matki Bozej" e Otwórzcie wasze serca na nadzieję, ponieważ te lata są czasem przygotowania …More
adan2
Ks. Stefano Gobbi "Do Kaplanow, umilowanych Synow Matki Bozej"
e Otwórzcie wasze serca na nadzieję, ponieważ te lata są czasem przygotowania największego tryumfu Boga, który nastąpi wraz z powrotem Jezusa Chrystusa w chwale. Moje Boże macierzyństwo spełnia się dzisiaj poprzez przygotowanie drogi dla Jego chwalebnego powrotu. Jak byłam Matką pokorną i ubogą Jego pierwszego przyjścia, tak jestem Matką chwalebną i potężną Jego drugiego przyjścia do was.
To jest Moje zadanie: otworzy
ć drzwi nowej epoki, która was czeka. Takie jest Moje zadanie: poprowadzić was ku nowym niebiosom i ku nowej ziemi. Matce Boga powierzono przede wszystkim zadanie zwyciężenia szatana i wszelkiej mocy Zła, aby Bóg mógł odnieść w tym świecie największy tryumf.
f Otwórzcie wasze serca na nadzieję, ponieważ Ja jestem także Matką całej ludzkości i jako Matka podążałam zawsze z miłością za Moimi dziećmi w ciągu całej ludzkiej historii. Szczególnie w tych ostatnich czasach czuję się Matką ludzkości, tak bardzo …More
27 more comments
pt.news
82

Francisco: os protestantes pertencem aos arrebatados

Papa Francisco rezou, em 25 de janeiro, em uma véspera ecumênica junto à luteranos, anglicanos, metodistas e outros cristãos. Neste evento, Francisco se referiu às "diferenças [que] nos separam", mas …More
Papa Francisco rezou, em 25 de janeiro, em uma véspera ecumênica junto à luteranos, anglicanos, metodistas e outros cristãos.
Neste evento, Francisco se referiu às "diferenças [que] nos separam", mas depois afirmou "que pertencemos todos ao povo dos arrebatados, à mesma família de irmãos e irmãs amados pelo único Pai.
De acordo com o ensinamento católico, a Confissão e a Santa Eucaristia não são opcionais, mas necessárias para ser salvo.
#newsSirwhszgko
fil.news
40

Francis, ang mga Protestante ay Kasama sa mga Ligtas

Nagdasal si Papa Francis noong Enero 25 sa isang ekumenikal na orasyon kasama ang mga Lutheran, Anglikano, Methodist at iba pang mga Kristiyano. Sa kaganapang ito tinukoy ni Francis na "hinahati tayo …More
Nagdasal si Papa Francis noong Enero 25 sa isang ekumenikal na orasyon kasama ang mga Lutheran, Anglikano, Methodist at iba pang mga Kristiyano.
Sa kaganapang ito tinukoy ni Francis na "hinahati tayo ng pagkakaiba-iba" ngunit sinabi niya "na nabibilang tayo sa mga ligtas, sa parehong pamilya ng magkakapatid na minamahal ng nag-iisang Ama".
Ayon sa turo ng Katoliko ang Pangungumpisal at Banal na Eukaristiya ay hindi opsyonal ngunit kailangan upang maligtas.
#newsSirwhszgko
zh.news
75

方济各,新教徒属于被救赎者。

教皇方济各在1月25日与路德教徒、圣公会教徒、卫理公会教徒和其他基督教徒一起祈祷。 在这个事件中,方济各提到了“使我们支离破碎的分歧”,但随后又声称“我们属于被救赎的人 …More
教皇方济各在1月25日与路德教徒、圣公会教徒、卫理公会教徒和其他基督教徒一起祈祷。
在这个事件中,方济各提到了“使我们支离破碎的分歧”,但随后又声称“我们属于被救赎的人,属于被唯一圣父所爱的兄弟姐妹。”
根据天主教的教导,为了得到救赎,除了天主教的圣礼和忏悔之外没有其他选择。
#newsSirwhszgko
ru.news
68

Папа Франциск считает, что протестанты принадлежат к искупленным

25 января Папа Франциск провел вечернюю экуменическую молитву вместе с лютеранами, англиканцами, методистами и другими христианами. В ходе …More
25 января Папа Франциск провел вечернюю экуменическую молитву вместе с лютеранами, англиканцами, методистами и другими христианами.
В ходе мероприятия Папа Франциск упомянул "различия, разрывающие нас на части", после чего заявил, что "все мы принадлежим к искупленным - к одной семье, в которой живут братья и сестры, любимые одним Отцом".
Согласно католическому учению, исповедь и святые дары являются не желательными, а обязательными элементами для получения искупления.
#newsSirwhszgko
hr.news
246

Franjo: Protestanti pripadaju iskupljenima

Papa Franjo je 25. siječnja molio u ekumenskim vesperima zajedno s luteranima, anglikanima, metodistima i drugim kršćanima. Na tom je događaju Franjo upozorio na "razlike [koje] nas razdvajaju", a …More
Papa Franjo je 25. siječnja molio u ekumenskim vesperima zajedno s luteranima, anglikanima, metodistima i drugim kršćanima.
Na tom je događaju Franjo upozorio na "razlike [koje] nas razdvajaju", a zatim je tvrdio "da pripadamo ljudima iskupljenih, u istu obitelj braće i sestara koje voli jedini Otac".
Prema katoličkom nauku, Ispovijed i Sveta euharistija nisu opcionalni, ali su neophodni za iskupljenost.
#newsSirwhszgko
fr.news
131K

Selon François, les protestants sont sauvés

Le pape François a prié le 25 janvier lors d'une vêpres œcuménique avec des luthériens, des anglicans, des méthodistes et d'autres chrétiens. Lors de cet événement, il a fait allusion aux "différences …More
Le pape François a prié le 25 janvier lors d'une vêpres œcuménique avec des luthériens, des anglicans, des méthodistes et d'autres chrétiens.
Lors de cet événement, il a fait allusion aux "différences qui nous déchirent", mais a ensuite affirmé "que nous appartenons au peuple des sauvés, à la même famille de frères et soeurs aimés par le seul Père".
Selon l'enseignement catholique, la confession et la Sainte Eucharistie ne sont pas facultatives mais nécessaires pour être sauvé.
#newsSirwhszgko
apvs
CHHHHHHHHhhhhhht ! Làààààààààààà potopotopoto.....More
CHHHHHHHHhhhhhht ! Làààààààààààà potopotopoto.....
petero
apvs hier mais a ensuite affirmé "que nous appartenons au peuple des sauvés, à la même famille de frères et soeurs aimés par le seul Père". peteroMore
apvs hier
mais a ensuite affirmé "que nous appartenons au peuple des sauvés, à la même famille de frères et soeurs aimés par le seul Père".
petero oui, tous les hommes appartienne au peuple des sauvés, comme Jésus le dit ici : "Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi." (Jean 12, 32)
"En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront remis aux enfants des hommes, même les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais celui qui aura blasphémé contre l'Esprit-Saint n'obtiendra jamais de pardon : il est coupable d'un péché éternel. " (Marc 3, 28-29)

Blasphémer contre l'Esprit Saint, c'est traité l'Esprit Saint de démon, comme l'on fait les scribes, pour Jésus :
"Et les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient : " Il a Béelzéboul ! " et : " C'est par le chef des démons qu'il chasse les démons. " (Marc 3, 22)
11 more comments
sl.news
56

Frančišek: "Protestanti spadajo k odrešenim"

Papež Frančišek je 25. januarja v ekumenskih večernih molitvah molil skupaj z luteranci, anglikanci, metodiki in drugimi kristjani. Na omenjenem dogodku se je Frančišek skliceval na »razlike, ki nas …More
Papež Frančišek je 25. januarja v ekumenskih večernih molitvah molil skupaj z luteranci, anglikanci, metodiki in drugimi kristjani.
Na omenjenem dogodku se je Frančišek skliceval na »razlike, ki nas ločujejo«, nato pa zatrdil, »da pripadamo odrešenim, isti družini bratov in sester, ki jih ljubi edini Oče.«
Glede na katoliško učenje Sveta spoved in Sveta evharistija nista neobvezna, sta pa nujna, da bi bili odrešeni.
#newsSirwhszgko
lt.news
107

Pranciškus: „Protestantai priklauso išpirktiesiems“

Popiežius Pranciškus ekumeninės vakarienės su liuteronais, anglikonais, metodistais ir kitais krikščioniais sausio 25-ąją sakė svarbią maldą. Šio renginio metu Pranciškus nurodė „skirtumus, kurie mus …More
Popiežius Pranciškus ekumeninės vakarienės su liuteronais, anglikonais, metodistais ir kitais krikščioniais sausio 25-ąją sakė svarbią maldą.
Šio renginio metu Pranciškus nurodė „skirtumus, kurie mus atskiria“, tačiau vėliau teigė, kad mes priklausome išpirktiesiems ir išgelbėtiems, tiems patiems broliams ir seserims, tai pačiai šeimai, kurią myli mūsų Tėvas.“
Pagal katalikų mokymus, išpažintis ir Šventoji Eucharistija yra ne tik nebūtini, tačiau privalomi norint būti išpirktiems ir išgelbėtiems.
#newsSirwhszgko
nl.news
69

Franciscus, protestanten horen bij de verlosten

Paus Francis bad op 25 januari in een oecumenische vespers samen met Lutheranen, Anglicanen, Methodisten en andere christenen. Francis verwees daarbij naar "verschillen die ons uiteenscheurden", maar …More
Paus Francis bad op 25 januari in een oecumenische vespers samen met Lutheranen, Anglicanen, Methodisten en andere christenen.
Francis verwees daarbij naar "verschillen die ons uiteenscheurden", maar beweerde toen "dat wij tot het verloste volk behoren, tot dezelfde familie van broeders en zusters die door de enige Vader bemind worden".
Volgens de katholieke leer zijn de biecht en de Heilige Eucharistie niet facultatief maar noodzakelijk om verlost te worden.
#newsSirwhszgko
csk.news
5803

František, protestanti patria k vykúpeným

Pápež František sa modlil 25. januára v ekumenických vešperoch spolu s Luteránmi, Anglikánmi, Metodistami a ďalšími Kresťanmi. Na tejto udalosti sa František odvolával na "rozdiely, ktoré nás …More
Pápež František sa modlil 25. januára v ekumenických vešperoch spolu s Luteránmi, Anglikánmi, Metodistami a ďalšími Kresťanmi.
Na tejto udalosti sa František odvolával na "rozdiely, ktoré nás roztrhajú", ale potom tvrdili, "že patríme k ľuďom vykúpených, do tej istej rodiny bratov a sestier milovaných jediným Otcom".
Podľa Katolíckej výučby Spovedanie a Svätá Eucharistia nie sú voliteľné, ale nevyhnutné na to, aby boli vykúpený.
#newsSirwhszgko
warez
ak boli platne pokrstení, tak pokiaľ nedošli k užívaniu rozumu a nestotožnili sa s lutheránskymi bludmi (malé deti), môžu byť dokonca i spasení - …More
ak boli platne pokrstení, tak pokiaľ nedošli k užívaniu rozumu a nestotožnili sa s lutheránskymi bludmi (malé deti), môžu byť dokonca i spasení - krst je sviatosť, ktorá z nás všetkých robí členmi jednej Cirkvi - katolíckej - ona vlastní vody pokánia, ostatní, čo majú dobré a platné, to ukradi od nej - od katolíckej Cirkvi.
Ak teda budem ironický (ale pravdivý) , môžu patriť začas k vykúpeným, ale ako protestanti nemôžu patriť k spaseným.
Peter(skala)
ľubica pred 3 hodinami hereza ako delo 😡 , ale tzv katolici ani nepoznaju svoju vieru Lubka, poznaš ten príbeh?! Pride katolik pred branu nebesku a …More
ľubica pred 3 hodinami
hereza ako delo 😡 , ale tzv katolici ani nepoznaju svoju vieru
Lubka, poznaš ten príbeh?!
Pride katolik pred branu nebesku a nazrie dnu s udivom: aj protestanti?
Tam neidem!
🤬
človek sám seba odsudzuje
3 more comments
ko.news
60

Francis, 신교도들은 구원된 이들에게 속해

교황 Francis가 1월 25일 루터교인들, 감리교인들, 그리고 다른 기독교인들과 함께 일치운동 베스퍼에서 기도를 했다. 이 이벤트에서, Francis는 "우리들을 떼어놓는 차이점들"을 …More
교황 Francis가 1월 25일 루터교인들, 감리교인들, 그리고 다른 기독교인들과 함께 일치운동 베스퍼에서 기도를 했다.
이 이벤트에서, Francis는 "우리들을 떼어놓는 차이점들"을 언급한 후 "우리는 구원된 자들, 단 하나의 아버지가 사랑하는 형제 자매의 같은 가족에 속한다."고 주장했다.
가톨릭 가르침에 따르면, 고해와 성체는 구원을 받기 위한 선택이 아니라 필수이다.
#newsSirwhszgko
lv.news
40

Francisks: Protestanti, kas pieder pie atpestītajiem

Pāvests Francisks 25. janvārī lūdza Dievu ekumeniskos svētkos kopā ar luterāņiem, anglikāniem, metodistiem un citiem kristiešiem. Šajā notikumā Francisks norādīja, ka "atšķirības, [kas] mūs sašķeļ …More
Pāvests Francisks 25. janvārī lūdza Dievu ekumeniskos svētkos kopā ar luterāņiem, anglikāniem, metodistiem un citiem kristiešiem.
Šajā notikumā Francisks norādīja, ka "atšķirības, [kas] mūs sašķeļ", bet pēc tam apgalvoja, ka "mēs esam piederējuši atpestītajiem cilvēkiem vienīgā brāļu un māsu ģimenē, kuras mīlēja vienīgais Tēvs".
Saskaņā ar katoļu mācību, mācīties konfesiju un Svēto Euharistiju nav brīvprātīgi, bet nepieciešami, lai varētu kļūt atpestīts.
#newsSirwhszgko
uk.news
68

Папа Франциск: протестанти належать до викуплених

Папа Франциск молився 25 січня на екуменістичній всеношної разом із лютеранами, англіканцями, методистами та іншими християнами. На цьому заході …More
Папа Франциск молився 25 січня на екуменістичній всеношної разом із лютеранами, англіканцями, методистами та іншими християнами.
На цьому заході Франциск згадав про "відмінності, [що] нас розривали", але потім заявив, що «ми належимо до людей викуплених, до тієї ж сім'ї братів і сестер, яких любив Отець".
Відповідно до католицького вчення, сповідь та Святе причастя не є обов'язковими, але необхідними для того, щоб бути викупленим.
#newsSirwhszgko
de.news
232.9K

Franziskus: Die Protestanten gehören zu den Erlösten

Papst Franziskus betete am 25. Januar bei der ökumenischen Vesper gemeinsam mit Lutheranern, Anglikanern, Methodisten und anderen Christen. Bei dieser Veranstaltung sprach Franziskus über „Unterschiede …More
Papst Franziskus betete am 25. Januar bei der ökumenischen Vesper gemeinsam mit Lutheranern, Anglikanern, Methodisten und anderen Christen.
Bei dieser Veranstaltung sprach Franziskus über „Unterschiede, [die] uns auseinanderreißen“. Aber dann behauptete er, „dass wir zum Volk der Erlösten gehören, zur selben Familie von Brüdern und Schwestern, die vom einzigen Vater geliebt sind“.
Laut der katholischen Lehre sind die Beichte und die Heilige Eucharistie nicht optional, sondern notwendig, um erlöst zu werden.
#newsSirwhszgko
Siegfried der Drachentöter
@Sanctus Bonifatius @CSc Vielen Dank für die Antworten!More
@Sanctus Bonifatius @CSc
Vielen Dank für die Antworten!
Siegfried der Drachentöter
@Sanctus Bonifatius "Nicht jeder, der zu mir sagt: “Herr, Herr!” wird eingehen in das Himmelreich, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der im …More
@Sanctus Bonifatius
"Nicht jeder, der zu mir sagt: “Herr, Herr!” wird eingehen in das Himmelreich, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der im Himmel ist [, der wird eingehen in das Himmelreich]." (Mat 7,21)
Und was ist der Wille des Vaters?
----------------------------
Die Kirche lehrt, dass es heilsnotwendig ist ihr anzugehören.
Vielleicht gehört der, der den Namen des Herrn tatsächlich mit dem Herzen anruft, eher zur Kirche als z.B. Marx, Kasper oder Schönborn?
21 more comments
ar.news
54

فرانسيس: البروتستانت ينتمون إلى المخلص

صلى البابا فرانسيس في 25 كانون الثاني / يناير صلاة مساء مسكونية جنبا إلى جنب مع اللوثريين والأنجليكان والميثوديين وغيرهم من المسيحيين. وأشار فرانسيس خلال هذا الحدث إلى "الاختلافات التي تمزقنا"، ولكن …More
صلى البابا فرانسيس في 25 كانون الثاني / يناير صلاة مساء مسكونية جنبا إلى جنب مع اللوثريين والأنجليكان والميثوديين وغيرهم من المسيحيين.
وأشار فرانسيس خلال هذا الحدث إلى "الاختلافات التي تمزقنا"، ولكن بعد ذلك زعم "أننا ننتمي إلى شعب الأسرة المخلص، وإلى نفس عائلة الأخوة والأخوات المحبوبة من طرف الأب الوحيد".
ووفقا للتعاليم الكاثوليكية يعتبر الاعتراف والقربان المقدس ضرورة وليس خيارا من أجل أن يتم الخلاص.
#newsSirwhszgko