ml.news
53

ഗൗരവമുള്ള സന്ദേശം: മഹാനായ ബിഷപ്പ് തോമസ് പപ്പ്‌റോക്കി മാർച്ച് ഫോർ …

എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതം സംഭവിച്ച്, അമേരിക്കയിൽ ഗർഭഛിദ്രം അനുവദിച്ച 1973-ലെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ Roe v. Wade റദ്ദാക്കിയാൽ, അതിനർത്ഥം യുദ്ധം അവസാനിച്ചെന്നല്…
zh.news
17

发人深省的消息:伟大的Thomas Paprocki主教在“生命运动”…

伊利诺斯州Springfield的主教Thomas Paprocki 于1月17日在华盛顿生命法峰会上表示,如果1973年最高法院引进堕胎的罗伊诉韦德案…
pt.news
44

Mensagem Sóbria: O grande bispo Thomas Paprocki fala em marcha pela vida

Se, por algum milagre pudesse ser derrubada a sentença da Corte Suprema de 1973 sobre Roe x Wade, que introduziu o aborto nos EUA, isso não significaria que a batalha terminou – disse o bispo Thoma…
uk.news
27

Твереза думка - великий єпископ Томас Папрокі виступив на "Марші життя"

17 січня єпископ Томас Папрокі з міста Спрінгфілд в штаті Іллінойс виступив в рамках саміту Law of Life в Вашингтоні і повідомив, що якщо станеться диво, і рішення Верховного суду в рамках справи …
lt.news
23

Blaivinantis pranešimas: Didis Vyskupas Tomas Paprockis kalba apie žygį už gyvenimą

Jeigu per stebuklą 1973-ųjų JAV aukščiausiojo teismo sprendimas dėl aborto įgalinimo ir legalizavimo būtų panaikintas, tai dar nereikštų, jog mūšis baigėsi, sausio 17-ąją Vašingtono viršūnių …
ru.news
30

Трезвая мысль - великий епископ Томас Папроки выступил на "Марше жизни"

17 января епископ Томас Папроки из города Спрингфилд в штате Иллинойс выступил в рамках саммита Law of Life в Вашингтоне и сообщил, что если случится чудо и решение верховного суда в …
pl.news
11K

Otrzeźwiająca wiadomość: wspaniały biskup, Thomas Paprocki, przemawia na Marszu dla Życia

Jeśli jakimś cudem wyrok Sądu Najwyższego z 1973 w sprawie Roe kontra Wade, wprowadzający aborcję w Stanach Zjednoczonych, zostałby unieważniony, to nie oznaczałoby to końca batalii, powiedział na …
W obronie Tradycji Kościoła likes this.
vi.news
46

Thông điệp thức tỉnh: Đức Giám mục vĩ đại Thomas Paprocki phát biểu vào Tháng 3 của Cuộc sống

Nếu bằng một phép lạ nào đó, nếu Roe v. Wade của Tòa án Tối cao năm 1973, đưa việc phá thai vào Mỹ, được lật lại, điều này không có nghĩa là trận chiến đã kết thúc - Giám mục Thomas Paprocki của …

Ernüchternde Botschaft: Katholischer Bischof spricht beim „March for Life“

Wenn durch ein Wunder die Entscheidung Roe v. Wade des Obersten Gerichtshofs von 1973 aufgehoben würde, dann wäre der Kampf trotzdem nicht vorbei. Das sagte Bischof Thomas Paprocki aus Springfield…
SvataHora
"We will abolish abortion" und danach: "We will abolish aborters."
Theresia Katharina and 2 more users like this.
hu.news
1182

Kijózanító üzenet: A nagy Thomas Paprocki püspök beszédet mond a March for Life felvonuláson

Ha valami csoda folytán az a amerikai Legfelsőbb Bíróság az abortuszt bevezető 1973-as Roe v. Wade döntést megváltoztatnák, a csata akkor sem lenne befejezve - mondta a Illinois államban található …
Bazsó-Dombi Attila likes this.
ro.news
25

Mesajul revelator: Marele episcop Thomas Paprocki vorbește la Marșul pentru Viață

Dacă prin vreun miracol, Curtea Supremă din 1973, Roe v. Wade, care a introdus avortul în SUA ar trebui răsturnată, acest lucru nu ar însemna că bătălia s-a terminat - a declarat episcopul Thomas …
fr.news
10449

Le grand évêque Thomas Paprocki prend la parole lors de la Marche pour la Vie

Si par miracle il fallait renverser le jugement de l'affaire Roe v. Wade de la Cour suprême de 1973, qui avait introduit l'avortement aux États-Unis, cela ne signifierait pas que la bataille est …
Jean de Roquefort "et ego dico tibi quia tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam et portae inferi non praevalebunt adversum eam"…More
Jean de Roquefort
"et ego dico tibi quia tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam et portae inferi non praevalebunt adversum eam"

En latin ça le fait !

... Mais ça n'empêche en rien le concile Vatican II d'avoir été un arbre mauvais aux fruits pourris :
Désertion des églises
Défroquage de près de 100.000 prêtres
Suicides de prêtres obligés de se parjurer quant au serment antimoderniste
Rénovation et protestantisation de la messe
Eglises prêtées à des musulmans pour leur culte antichrist
Processions païennes dans des églises
Spectacles païens au cours de la messe
Bénédictions d'unions homosexuelles
Drapeau LGBT dans les églises
Déclaration "à la lumière de Vatican II" que les campagnes visant à convertir les juifs ne sont pas théologiquement acceptables
Rupture du "jeûne" du ramadan dans des églises
Cérémonies syncrétistes avec louanges au Allah de l'islam
Hosties distribuées de main en main et/ou comme des biscuits
Perte de la Foi
Vente et/ou destructions d'églises
Diminution des vocations
Prêtres déguisés en clown à la messe
Père-Noël à côté de l'Autel pendant la messe
Messe en compagnie de franc-maçons (en tenue)
Etc.
View 8 more comments.
ar.news
12

رسالة قوية: الأسقف العظيم توماس بابروكي يتحدث في آذار من أجل الحياة

ذكر أسقف سبرينغفيلد، إلينوي توماس بابروكي في قمة قانون الحياة في واشنطن العاصمة في 17 يناير/كانون الثاني أنه إذا وجب، بمعجزة ما، إلغاء قرار المحكمة العليا في قضية رو في …
es.news
3108

Sobrio mensaje: el gran obispo Thomas Paprocki habla en la Marcha por la Vida

Si por algún milagro pudiera ser derogada la acordada Roe v. Wade de la Corte Suprema [de Estados Unidos], que introdujo el aborto en ese país, esto no significaría que la batalla terminó, dijo …
Roberto Benavides and 2 more users like this.
lv.news
17

Spirdzinoša ziņa: lielais bīskaps Tomass Paprockis marša laikā runās par dzīvi

Ja ar kāda brīnuma palīdzību 1973. gada Augstākās tiesas pārstāvja Roja Veida, kas ieviesa abortu ASV, lēmums būtu jānovērš, tas nenozīmētu, ka cīņa ir beigusies – bīskaps Tomass Paprockis Springfī…
hr.news
254

Poruka za trežnjenje: Veliki biskup Thomas Paprocki govori na Hodu za život

Ako se nekim čudom poništi Roe v. Wade Vrhovnog suda iz 1973. godine kojim se uveo pobačaj u SAD, to ne bi značilo da je bitka gotova, biskup Thomas Paprocki iz Springfielda, Illinois izjavio je …
it.news
415

Messaggio su cui riflettere: il grande vescovo Thomas Paprocki parla alla marcia per la vita

Se per miracolo la sentenza della Corte Suprema del 1973 nel caso "Roe - Wade", che ha introdotto l'aborto negli USA, dovesse essere riformata, ciò non significherebbe che la battaglia è finita – …
en.news
21.1K

Sobering Message: Great Bishop Thomas Paprocki Speaks at March For Life

Bishop Paprocki of Springfield, Illinois, had a sobering message for a pro-life gathering the day before the 46th Annual March for Life in Washington, D.C. “If by some miracle, Roe v. Wade – and a …
hitherto
We love you Bishop Paprocki and pray for you in thanksgiving for everything that you do for us ,for the unborn and for the family in general. God …More
We love you Bishop Paprocki and pray for you in thanksgiving for everything that you do for us ,for the unborn and for the family in general. God bless you.
aderito
I agree abolish abortion,The holocoust of 20 century and behond