Language
68

സൊസൈറ്റി ഓഫ് സെന്റ് പിയൂസ് എക്സ് വൈദികർക്ക് വിവാഹം ആശീർവദിക്കുന്നത…

ജർമ്മനി: പാരമ്പര്യ റോമൻ കുർബ്ബാനക്രമമനുസരിച്ചുള്ള വിവാഹത്തിന്റെ മാർഗ്ഗരേഖ ജർമ്മൻ ബിഷപ്പുമാർ പുറത്തുവിട്ടെന്ന് katholisch.de ഓഗസ്റ്റ് 1-ന് അറിയിച്ചു. …
47

E nweela ndị Fada 590 na United States

N'ime afọ a a ga-eme ndị deacon 590 ndị Fada na United States. Ha niile ga-adị ihe dịka afọ 34. Ka Center for Applied Research in the Apostolate nke Georgetown University sịrị kwuo ikpe rosary na i …
75

德国主教禁止圣庇护十世司铎兄弟会神父主持婚姻

德国主教发表了有关传统罗马婚姻仪式的指南, katholisch.de 于8月1日报导。 关键句是,“不授权给兄弟会神父主持婚姻”。…
186

Német püspök megtiltotta a házasságkötés szertartásának végzését a Szent X. Pius Papi Testvériség …

A német püspök iránymutatásokat tett közzé a házasságokat illetően a hagyományos római misében, jelenti a katholisch.de augusztus 1-én. A kulcsmondat: “ Nincs olyan rendelkezés, amely felhatalmazná …
71

Duitse bisschoppen verbieden huwelijken door priesters van de Priesterbroederschap van Sint Pius X

De Duitse bisschoppen publiceerden richtlijnen voor huwelijken in de Traditionele Romeinse Rite, zo berichtte katholisch.de op 1 augustus. De hoofdzin is: "Er is geen voorziening gemaakt om macht …
91

Njemački biskupi zabranjuju vjenčanja svećenika Bratstva sv. Pija X.

Njemački biskupi objavili su smjernice za brakove u tradicionalnom rimskom obredu, izvještava katholisch.de 1. kolovoza. Ključna rečenica je "Ne postoji odredba za dodjeljivanje mogućnosti proslave …
66

Episcopii germani interzic căsătoriile oficiate de către preoţii Societăţii Sfântului Pius al X-lea

Episcopii germani au publicat normele pentru căsătoriile din Ritul Tradiţional Roman, scrie pe 1 august katholisch.de. Propoziţia cea mai edificatoare este, " Nu există nicio prevedere care să permi…
4 1 652

Les évêques allemands interdisent aux prêtres de la FSSPX de célébrer les mariages

Les évêques allemands ont publié des lignes directrices pour les mariages dans le rite romain traditionnel, rapporte katholisch.de le 1er août. La phrase clé est : "Il n'y a pas de dispositions pour…
Peut-on se reposez quand le malin a envahie la place ?
blanche52
cher GChevalier, vous ne vous reposez donc jamais ?
69

Vokietijos Vyskupai Uždraudė Santaukas Šventosios Pijaus X Draugijos Kunigams

Vokietijos kunigai paskelbė santuokų gaires Tradicinio Romėnų Ritualo metu, rugpjūčio 1 d. praneša katholisch.de. Pagrindinis ir svarbiausias teiginys yra: „Nėra jokios numatytos nuostatos, kuri …
5 1.7K

Niemieccy biskupi zabraniają małżeństw księżom Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X

Niemieccy biskupi wydali wytyczne dla małżeństwa w rycie trydenckim – pisze katholisch.de z 1 lipca. Kluczowym zdaniem jest: "Nie stworzono żadnego przepisu, który nadawałby moc małżeństwu ustanaw…
Stonka Ziemniaczana
a r o n Wesoła sprawa! Celibat dla księży bractwa - a dla posoborowców pełna ferma rozpłodowa - sekcie przybędzie masa novusowych mądrali.
Stonka Ziemniaczana
"Nie stworzono żadnego przepisu, który nadawałby moc małżeństwu ustanawianemu przez księży należących do Bractwa św. Piusa X". To zdanie jest sprzecz… More
74

Bispos Alemães Proíbem Casamentos por Padres da Fraternidade Sacerdotal de São Pio X

Os bispos alemães publicaram regras para casamentos pelo Rito Romano tradicional, relata katholisch.de em 1º de agosto. A sentença-chave é "Não existem provisões conferindo o poder para celebrar …
52

Alman Piskoposları, Aziz Pius X Cemaati Papazlarının Evlendirmelerini Yasakladı

Katholisch.de sitesinin 1 Ağustos tarihinde yayınladığı habere göre, Alman piskoposlar, Geleneksel Roma Ritüeli'ndeki evliliklere yönelik bir genelge yayınladı. Genelgede yer alan kilit cümle ise …
114

Alemang Obispo Ipinagbawal Magkasal ang mga Pari ng Society of Saint Pius X

Naglathala ang Alemang obispo ng tagubilin sa pagpapakasal sa Tradisyonal na Misang Romano, ulat ng katholisch.de noong unang araw ng Agosto. Ang pangunahing pangungusap ay, "Walang probisyon …
1 1K

Nemeckí biskupi zakázali sobášiť kňazom zo Spolku Sv. Pia X

Nemeckí biskupi vydali príručku pre sobáše podľa Tradičného rituálu, napísal 1. augusta portál katholisch.de. Kľúčovou myšlienkou príručky je: "Neexistuje žiadne nariadenie o tom, že by kňazi, ktorí…
warez
nemeckí biskupi môžu snúbencov, ktorí sa chcú sobášiť pred tradičným kňazov fúkať práškový cukor :D Kňaz sviatosť potvrdzuje v mene Cirkvi. Uzatváraj… More
4 2.5K

Obispos alemanes prohíben matrimonios celebrados por la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X

Los obispos alemanes publicaron pautas para la celebración de los matrimonios en el Rito Romano tradicional, informa la página web katholisch.de el 1 de agosto. La oración clave es: “no se han redac…
Yugo
REZAR HERMANOS , ES LO UNICO QUE DIOS ESCUCHARA Y NOS AYUDARA A LOS POCOS TRADICIONALISTAS QUE QUEDAMOS
Yugo
54

Maaskofu Wa Ujerumani Wakataza

Maaskofu wa Ujerumani walichapisha mwongozo wa ndoa katika Ibada ya Kitamaduni ya Roma, kulingana na taarifa za katholisch.de mnamo tarehe moja mwezi wa Agosti. Sentensi muhimu ni, "Hakuna maan…
2 2 694

Vescovi tedeschi proibiscono matrimoni celebrati da preti della Società di San Pio X

I vescovi tedeschi hanno pubblicato linee guida per i matrimoni nel rito tradizionale romano, riferisce katholisch.de il 1° agosto. La frase chiave è: "Non c'è disposizione fatta per concedere il …
antiprogressista
Proibiscano quello che vogliono quegli apostati: credono veramente di avere (ancora) una qualche autorità nella Chiesa Cattolica? Fra l'altro quei "… More
Francesco I
E chi se ne frega ! Una volta "rato e consumato" il matrimonio è valido ed efficacie. Questi cari vescovi ignorano forse che i ministri del matrimoni… More

Deutsche Bischöfe verbieten Eheschließungen durch Priester der Piusbruderschaft

Die Amtsblätter der deutschen Diözesen veröffentlichten am 1. August einen Beschluss der Bischofskonferenz über die Eheschließungen im traditionellen Römischen Ritus. Das berichtet katholisch.de. …
Die Bärin
Sehr merkwürdig! Eben las ich noch einen Beitrag bezüglich einer Eheschließung durch eine Ordensschwester!?!
Melchiades
@elisabethvonthüringen mit Verlaub: FEHDEHANDSCHUH... Ja, und dies sogar im doppelten Sinn ! Zum Einen für die Piusbruderschaft in Deutschland, … More
5 6K

German Bishops Forbid Marriages by Priests of the Society of Saint Pius X

The German bishops published guidelines for marriages in the Traditional Roman Rite, reports katholisch.de on August 1. The key sentence is, “There is no provision made for granting power to celebra…
BrTomFordeOFMCap
Angie W. While Canon Law allows for lay people to be Duly Authorised WItnesses to marriages (note they are witnesses not ministers of any sort) more … More