ml.news
16

യുഎൻ ബഹുജന കുടിയേറ്റ പദ്ധതി പിന്തുണച്ച് വത്തിക്കാൻ - മറ്റുള്ളവർക്ക്

കുടിയേറ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യുഎൻ ആഗോള ഉടമ്പടിയെ (UN Global Compact for Migration) വത്തിക്കാൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പിയത്രോ പരോളിൻ, …
ms.news
17

Vatican Menyokong Pelan Imigrasi Besar UN-Hanya Bagi Yang Lain

Pihak Vatican bertindak menyokong Kompak Sedunia UN untuk Migrasi, kata Setiausaha negeri Pietro Parolin dalam Rom pada 16hb November. Menurut VaticanNews.va, Parolin berasa"kesal" akan sesetengah …
hi.news
18

वेटिकन संयुक्त राष्ट्र की लोगों के लिए आप्रवासन योजना का समर्थन करता है - केवल दूसरों के लिए

15 नवंबर को रोम में राज्य के सचिव पीटरो पेरोलिन ने कहा कि वेटिकन प्रवासन के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल समझौते का समर्थन करता है। VaticanNews.va के अनुसार, पेरोलिन को "खेद है" कि कई देश इस समझौते पर …
pt.news
48

Vaticano apoia plano da ONU para imigração em massa - apenas para os outros

O Vaticano apoia o plano Global Compact for Migration, da ONU, conforme disse o Secretário de Estado Pietro Parolin, em Roma, em 15 de novembro. Segundo VaticanNews.va, Parolin "lamenta" que muitos …
ru.news
62

Ватикан поддерживает программу массовой миграции ООН, но только не в отношении себя

15 ноября Государственный секретарь Ватикана, Пьетро Паролин, заявил, что Ватикан поддерживает Глобальное соглашение ООН по вопросу миграции. По информации портала VaticanNews.va, …
lv.news
16

Vatikāns atbalsta ANO masu imigrācijas plānu - tikai attiecībā uz citiem

"Vatikāns atbalsta ANO vispārējo vienošanos par migrāciju," valsts sekretārs Pjetro Parolins teica Romā, 15. novembrī. Saskaņā ar VaticanNews.va rakstīto, Parolins "pauž nožēlu", ka vairākas valstis …
fil.news
25

Vatican Sinuportahan ang Plano ng UN sa Malakihang Imigrasyon - Para Lamang sa Iba

Sinuportahan ng Vatican ang UN Global Compact for Migration, sinabi ng Kalihim ng Estado na si Pietro Parolin sa Roma noong Nobyembre 15. Ayon sa VaticanNews.va, "nanghihinayang" si Parolin na ilang …
lt.news
24

Vatikanas palaiko JT masinės imigracijos planą - tačiau pritaiko tik kitiems

Vatikanas parėmė JT pasaulinį migracijos susitarimą, lapkričio 15-ąją Romoje pareiškė valstybės sekretorius Pietro Parolinas. Tinklalapio VaticanNews.va duomenimis, Parolinas „apgailestauja“, jog …
hu.news
228

A Vatikán támogatja az ENSZ tömeges bevándorlási tervét - de csak másoknál

A Vatikán támogatja az ENSZ bevándorlási tervét - mondta Pietro Parolin államtitkár november 15-én Rómában. A VaticanNews.va szerint Parolint "bántja", hogy több ország nem írja alá az egyezséget, …
fr.news
7625

Le Vatican soutient le plan d'immigration de masse de l'ONU, pour les autres

Le Vatican soutient le "Pacte mondial pour les migrations" des Nations Unies, a déclaré le 15 novembre à Rome le secrétaire d'État Pietro Parolin. Selon VaticanNews.va, Parolin "regrette" que plusieu…
Spina Christi 2
"L'État du Vatican, qui a abrité pendant la Seconde Guerre mondiale des milliers de Juifs persécutés, n'a reçu aucun réfugié ces dernières années." More
"L'État du Vatican, qui a abrité pendant la Seconde Guerre mondiale des milliers de Juifs persécutés, n'a reçu aucun réfugié ces dernières années."
Inexact puisque le pape François a ramené DOUZE musulmans (préférés à douze chrétiens au motif hypocrite que ceux-ci n'avaient pas de papiers en règle !)
View 5 more comments.
de.news
152.6K

Vatikan unterstützt UNO-Migrationspakt

Der Vatikan unterstützt den Migrationspakt der UNO. Das sagte der vatikanische Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin bei einem Vortrag in Rom am Donnerstag, wie VaticanNews.va berichtet. Parolin find…
Sonia Chrisye
@Pazzo Ich wollte nicht pauschalisieren, da ich glaube, dass es noch Widerstandskämpfer dort gibt. Vielleicht täusche ich mich auch.More
@Pazzo
Ich wollte nicht pauschalisieren, da ich glaube, dass es noch Widerstandskämpfer dort gibt. Vielleicht täusche ich mich auch.
View 13 more comments.
csk.news
1729

Vatikán podporuje masový imigračný plán OSN - len pre iných

Vatikán podporuje globálny pakt OSN pre migráciu, povedal 15. novembra v Ríme Tajomník Štátu Pietro Parolin. Podľa VaticanNews.va, Parolin "ľutuje", že niektoré krajiny nepodpíšu pakt, ktorý formálne…
Mates5485 likes this.
pl.news
41.5K

Watykan wspiera ONZ-owski plan masowej imigracji: tylko dla innych

Watykan popiera ONZ-owski Światowy Pakt ws. Migracji, powiedział sekretarz stanu, Pietro Parolin, w Rzymie 15 listopada. Według VaticanNews.va Parolin "żałuje", że niektóre państwa nie podpiszą Paktu…
CarolineMari
Ponadto Watykan pomogl wielu hitlerowcom ujsc kary przechowujac i pomagajac im oposcic Europé.
....ONZ -jest gniazdem i jedną z siedzib Iluminatów.
View 2 more comments.
vi.news
55

Vatican hỗ trợ kế hoạch di dân hàng loạt của LHQ - Chỉ dành cho người khác

Vatican ủng hộ Hiệp ước di dân toàn cầu của LHQ, Bộ trưởng Ngoại giao Pietro Parolin đã nói tại Rome vào ngày 15 tháng 11. Theo VaticanNews.va, Parolin "hối tiếc" rằng một số quốc gia sẽ không ký …
ar.news
17

الفاتيكان يدعم خطة الهجرة الجماعية للأمم المتحدة - فقط للآخرين

قال وزير الخارجية بيترو بارولين في روما يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني إن الفاتيكان يؤيد ميثاق الأمم المتحدة العالمي للهجرة. ووفقا لموقع VaticanNews.va ، فإن بارولين "يأسف" كون العدي…
es.news
41431

Vaticano apoya el plan de inmigración masiva de la ONU – Solamente para los demás

El Vaticano apoya el Plan Global de Naciones Unidas para las migraciones, dijo en Roma el 15 de noviembre el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. Según el sitio web VaticanNews.va, Parol…
vgg
Vg2: DEFENSA DE LA FE ¿qué harías tú frente a esta inmigración masiva si fueras Papa?
DEFENSA DE LA FE
Y TIENE LA OSADIA DE PRETENDER SER PAPA.
View 2 more comments.
it.news
11.3K

Vaticano supporta piano ONU per immigrazione di massa – Solo per gli altri

Il Vaticano supporta il piano Global Compact dell'ONU per la Migrazione, ha detto il Segretario di Stato Pietro Parolin a Roma il 15 novembre. Secondo VaticanNews.va, Parolin "rimpiange" il fatto …
Fatima.
Non si smentiscono mai...
en.news
11.1K

Vatican Supports UN Mass Immigration Plan - Only For Others

The Vatican supports the UN Global Compact for Migration, Secretary of State Pietro Parolin said in Rome on November 15. According to VaticanNews.va, Parolin "regrets" that several countries will …
Tesa
Most men now fear the loss of employment more than they fear legal punishment, and the discipline under which men are coerced in their modern forms …More
Most men now fear the loss of employment more than they fear legal punishment, and the discipline under which men are coerced in their modern forms of activity in England is the fear of dismissal.