Language
22

스페인 주교들, 동성애 신학생들을 거부

InfoVaticana.com에 의하면, [매우 좌파적] 스페인 주교들이 "신학생들과 이들의 배경을 선택"할 권리를 행사했다고 이들의 비서, Valladolid …
15

സ്വവർഗ്ഗഭോഗ സെമിനാരി വിദ്യാർത്ഥികളെ നിരാകരിച്ച് സ്പാനിഷ് ബിഷപ്പുമാർ

[അതി പുരോഗമന] സ്പാനിഷ് ബിഷപ്പുമാർ “സെമിനാരി വിദ്യാർത്ഥികളെയും അവരുടെ വിവരങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള“ അവകാശത്തെ സമർത്ഥിച്ചുവെന്ന് അവരുടെ …
8

स्पेनिश बिशप समलैंगिक सेमिनारियों से इनकार करते हैं

InfoVaticana.com के अनुसार स्पेनिश बिशप के सचिव वलाडोलिड सहायक बिशप लुइस आर्गुएला ने कहा कि [बहुत उदार] स्पेनिश बिशप ने अपने अधिकार का उपयोग करके "सेमिनारियों और उनकी प्रोफ़ाइल चुनने के लिए" कहा है। …
35

Bispos espanhóis recusam seminaristas homossexuais

Os bispos espanhóis [muito liberais] afirmaram seu direito de "escolher seminaristas e seus perfis", disse Luis Argüello, bispo auxiliar de Valladolid, segundo InfoVaticana.com. De acordo com Argüe…
15

Mga Obispong Espanyol Tumanggi sa mga Homoseksuwal na Seminarista

Ang [sobrang liberal] na mga obispong Espanyol ay iginiit ang kanilang karapatan "na pumili ng mga seminarista at kanilang profile", sinabi ng kanilang kalihim na si Auxiliary Bishop Luis Argüello …

Giám mục Tây Ban Nha từ chối các chủng sinh đồng tính

Các giám mục Tây Ban Nha [rất tự do] đã khẳng định quyền "chọn chủng sinh và tiểu sử của họ" của mình, Giám mục phụ trợ Valladolid kiêm thư ký, Luis Argüello đã nói, theo InfoVaticana.com. Theo Argü…
27

Ispanijos Vyskupai atsisako priimti homoseksualus seminaristus

Itin liberalių pažiūrų Ispanijos Vyskupai tvirtai pareiškė savo teisę „pasirinkti seminaristus pagal jų biografiją ir profilį“, internetiniam portalui InfoVaticana.com teigė Vyskupų konferencijos …
30

Іспанські єпископи відмовляються від гомосексуальних семінарій

Портал InfoVaticana.com повідомив, що в ході бесіди з вікарним єпископом з Вальядоліда, Луїсом Аргуельо, який займає пост секретаря (вкрай ліберальних) іспанських єпископів, він повідомив, що …

L'évêques espagnols refusent les séminaristes homosexuels

Les évêques espagnols [très libéraux] ont affirmé leur droit "de choisir les séminaristes et leur profil", a déclaré leur secrétaire, l'évêque auxiliaire de Valladolid, Luis Argüello, selon …
jili22
Mobilisation pour la récitation du Rosaire en ces temps ténébreux .La seule solution passe par la Sainte Vierge !... More
135

Španjolski biskupi odbijaju homoseksualne sjemeništarce

[Vrlo liberalni] španjolski biskupi potvrdili su svoje pravo "odabrati sjemeništarce i njihov profil", izjavio je njihov tajnik, pomoćni biskup Valladolida Luis Argüello, prema navodima na …
27

Episcopii spanioli refuză seminaristii homosexuali

Episcopii spanioli [foarte liberali] și-au afirmat dreptul "de a alege seminariștii și profilul lor", a declarat secretarul lor, episcopul auxiliar Valladolid, Luis Argüello, potrivit InfoVaticana.…
45

Испанские епископы отказываются от гомосексуальных семинарий

Портал InfoVaticana.com сообщает что в ходе беседы с викарным епископом из Вальядолида, Луисом Аргуэльо, который занимает пост секретаря (крайне либеральных - прим. ред.) испанских …
12

الأساقفة الإسبان يرفضون الطلاب الدينيين المثليين

أكد الأساقفة الإسبان[الليبراليّين] حقهم في "اختيار الطلاب الدينيين وصفاتهم"، حسب ما ذكره أمينهم، مساعد الأسقف في بلد الوليد لويس أرغويلو حسب موقع InfoVaticana.com. وحسب …

A spanyol püspökök elutasítják a homoszexuális szeminaristákat

A (nagyon liberális) spanyol püspökök gyakorolják azt a jogukat, hogy "megválogatják a szeminaristákat" - mondta a titkáruk, a valladolidi Luis Argüello segédpüspök az InfoVaticana.com értesülése …

Obispos españoles rechazan a seminaristas homosexuales

Según InfoVaticana.com, los [muy liberales] obispos españoles han reivindicado su derecho a “elegir seminaristas y su perfil”, dijo el obispo auxiliar de Valladolid, monseñor Luis Argüello. Según …
DEFENSA DE LA FE
BUENA IDEA APOSTOLESDEMARIA LOS HOMOSEXUALES Y LOS PROGAYS NUNCA SERAN MASCULINOS PERO COMO EL OBISPO ES JUEZ Y PARTE SI ES … More
Pacocatolic
Cómo lo sabrán, por el ramalazo? Por la pluma? Por la apariencia? Por la vocecilla aflautada? Por las sotanas rosas? Por ese dejé tan particular? Se … More

Spanische Bischöfe wollen keine Homosexuellen im Seminar

Die [sehr liberalen] spanischen Bischöfe haben bei ihrer jüngsten Vollversammlung (19. bis 23. November) beschlossen, keine Homosexuellen in den Seminaren aufzunehmen. Der Sekretär der spanischen …
Die spanischen Bischöfe sind sowieso bedingungslose Bergoglio-Vasallen. Hätte der Papst andersrum geredet hätten auch sie anders entschieden.
Ich verstehe das Problem nicht. Da die Priester keusch und enthaltsam leben müssen, ist die sexuelle Ausrichtung doch nicht so wichtig. Besser wäre … More
17

Spānijas bīskapi atsakās no homoseksuāļu semināra

Saskaņā ar InfoVaticana.com teikto, [ļoti liberālie] spāņu bīskapi ir apliecinājuši savas tiesības "izvēlēties seminārus un viņu profilu," saka viņu sekretārs, Valladolidas palīgbīskaps Luiss …
12

Bishop Sepanyol Menolak Ahli Seminari Homoseksual

Bishop Sepannyol [yang paling liberal] telah membangkitkan hak mereka untuk "memilih ahli seminari berdasarkan profil”, setiausaha mereka, Bishop Auxiliari Valladolid, Luis Argüello berkata kepada …

Hiszpańscy biskupi nie wpuszczają homoseksualistów do seminariów

[Bardzo liberalni] biskupi hiszpańscy potwierdzili, że mają prawo "wybierać seminarzystów i ich profile" – powiedział biskup pomocniczy Valladolid, Luis Argüello, pisze InfoVaticana.com Według Argüe…
CarolineMari
Taka powinna byc norma wszedzie.
ŚW.FILOMENA
NIE LEKCEWAŻ WEZWAŃ Z NIEBA, LECZ Z POKORĄ JE WYPEŁNIAJ !!! Dołącz do międzynarodowego czuwania modlitewnego ! JEZUS PROSI: Zbierzcie się i módlc… More

Vescovi spagnoli rifiutano seminaristi omosessuali

I vescovi spagnoli [molto liberali] hanno riaffermato il loro diritto "di scegliere i seminaristi e il loro profilo", ha detto il loro segretario Luis Argüello, vescovo ausiliario di Valladolid, …
diacgb
la normalità...
Walter
Ci mancherebbe! Che vadano a fare le loro porcate in altri luoghi....

Spanish Bishops Refuse Homosexual Seminarians

The [very liberal] Spanish bishops have asserted their right “to choose seminarians and their profile”, their secretary, Valladolid Auxiliary Bishop Luis Argüello said according to InfoVaticana.com. …
GJA Taylor
And they have to be men of prayer. The bishops are great at saying what they will do, not so hot on the action part.
aderito
WE catholics had enough of talking we want to see action ,to believe .We must go back when the church was the beacon of light in a troubled world ,… More