Language
83

梵蒂冈的反儿童言论甚至让新教徒感到震惊。

在2月6日宗座科学院有争议的阿根廷主教 Marcelo Sánchez Sorondo被《纽约时报》从其Twitter账户“Casina Pio IV”转发了一篇文章标题为:“…
37

കത്തോലിക്കാ സാമൂഹ്യപ്രബോധനങ്ങൾ "ഏറ്റവും നന്നായി പ്രാവർത്തികമാക്കുന്…

"സഭയുടെ സാമൂഹ്യപ്രബോധനങ്ങൾ ഇക്കാലത്ത്, ഏറ്റവും നന്നായി പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ചൈനയെന്ന്" പൊന്തിഫിക്കൽ അക്കാദമി ഓഫ് സോഷ്യൽ …
33

Vatikano vyskupas tiki, jog Kinija yra „geriausia katalikų socialinės doktrinos įgyvendintoja“

Kinai „šiuo metu geba geriausiai įgyvendinti socialinę Bažnyčios doktriną“, teigia vyskupas ir Popiežiaus Socialinių Mokslų Akademijos rektorius Marselas Sančezas Sorondo. Jis Vatican Insider žurnali…
174

Vatikanski biskup vjeruje da je Kina "najbolji implementator" katoličkog društvenog nauka

Kinezi su "upravo sada, oni koji najbolje provode društvenu doktrinu Crkve", kaže biskup Marcelo Sánchez Sorondo, kancelar Papinske akademije društvenih znanosti. Govoreći za Vatican Insiderom (2.…
101

Bispo do Vaticano crê que a China seja "a melhor implementadora" da doutrina social católica

Os chineses são, "neste momento, aqueles que estão melhor implementando a doutrina social da Igreja", de acordo com o bispo Marcelo Sánchez Sorondo, chanceler da Pontifícia Academia de Ciências …
35

Єпископ з Ватикану впевнений в тому, що Китай є "найкращим прикладом впровадження" католиц…

Голова Папської академії суспільних наук, єпископ Марсело Санчес Сорондо вважає, що китайці "є зразком для наслідування в сфері впровадження соціальної доктрини католицької церкви". Під час …
65

Епископ из Ватикана уверен в том, что Китай является "лучшим примером внедрения" социальной…

Председатель Папской академии общественных наук, епископ Марсело Санчес Сорондо, считает, что китайцы "являются образцом для подражания в сфере внедрения социальной доктрины католич…
41

वेटिकन बिशप का मानना है कि चीन कैथोलिक सामाजिक सिद्धांत का "सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन करता" है

बिशप मार्सेलो सान्चेज़ सोरोंडो के अनुसार, चीनी “अभी, चर्च के सामाजिक सिद्धांत को लागू कर रहे हैं" हैं जो पेंटीफिकल अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज के कुलाधिपति हैं। वेटिकन इनसाइडर (2 फरवरी) से बात करते हुए, …
152

Giám mục Tòa thánh Vatican tin rằng Trung Quốc là "Nơi áp dụng tốt nhất" các học thuyết xã hội …

Người Trung Quốc hiện đang là "những người thực hiện giáo lý xã hội của Giáo hội tốt nhất" theo lời Đức Giám Mục Marcelo Sánchez Sorondo, chưởng ấn của Giáo hoàng Học viện Khoa học Xã hội. Trao …
57

Askofu wa Vatikani Anaamini kuwa Uchina ndio "Watekelezaji Bora " wa Mafundisho ya Jamii ya Ukatoli…

Wachina "kwa sasa ndio bora zaidi katika kutekeleza mafundisho ya jamii ya Kanisa" kulingana na Askofu Marcelo Sànchez Sorondo, Waziri Mkuu wa Shule ya Upapa ya Sayansi ya Jamii. Akizungumzia
61

Vatikan Piskoposu, Çin'in Katolik Sosyal Doktrinin "En İyi Uygulayıcısı" Olduğuna İnanıyor

Papalık Sosyal Bilimler Akademisi başkanı Piskopos Marcelo Sánchez Sorondo'ya göre, Çinliler "şu anda, Kilisenin sosyal doktrinini en iyi uygulayan" millet. 2 Şubat tarihinde Vatican Insider'a …
74

Vaticaanse bisschop gelooft dat China de "beste uitvoerder" van de Chinese sociale doctrine is

De Chinezen zijn op dit moment "degenen die de sociale leer van de Kerk het beste toepassen", aldus bisschop Marcelo Sánchez Sorondo, de kanselier van de Pauselijke Academie van Sociale Wetenschapp…
43

Vatikāna bīskaps uzskata, ka Ķīna ir katoļu sociālās doktrīnas labākais izpildītājs

Ķīnieši "tieši tagad, tie, kas vislabāk īsteno Baznīcas sociālo doktrīnu" pēc bīskapa Marselo Sančeza Sorondo domām, viņš ir arī kanclers Pontifikālajā Sociālo zinātņu akadēmiā. Runājot ar Vatican…
49

Bishọp Vatican kwetara na China "ga-aka dị ire na itinye" iwu ọha nke Katọlik

Ndị Chinese bụ "ka o si dị ugbua, bụ ndị ga-akacha wee tinye iwu ọha nke Ụka" n'olu Bishọp Marcelo Sánchez Sorondo, onye chancellor nke Pontifical Academy of Social Sciences. Mgbe ọ na-agwa Vatic…
160

A vatikáni püspök szerint Kína "valósította meg legjobban" a katolikus szociális doktrínát

Marcelo Sánchez Sorondo, a Pápai Társadalomtudományi Akadémia kancellárja szerint a kínaiak azok, "akik a legjobban megvalósították az egyház szociális doktrínáját". A Vatican Insider lapnak adott …
53

Obispo ng Vatican Naniniwala Na ang Tsina ang "Pinakamagaling na Tagapagpatupad" ng Panlipunang …

Ang mga Tsino "sa ngayon, ang pinakamagaling sa pagpapatupad ng panlipunang doktrina ng Simbahan", ayon kay Obispo Marcelo Sánchez Sorondo, ang kanselor ng Pontifical Academy of Social Sciences. …
2 1 292

Vatikánsky biskup verí, že Čína je "najlepším implementátorom" Katolíckej Sociálne Doktríny

Číňania sú "práve teraz tí, ktorí najlepšie uplatňujú spoločenskú doktrínu Cirkvi" podľa biskupa Marcelo Sánchez Sorondo, kancelár Pápežskej Akadémie Spoločenských Vied. V rozhovore s Vatican Insi…
Tomislav
Pronásledováním křesťanů je však známý celý svět, a Pán nás přesto posílá do celého světa.
45

바티칸 주교, 중국이 가톨릭 사회 교리의 "최고 적용자"라고 믿어

Pontifical Academy of Social Sciences의 회장인 주교 Marcelo Sánchez Sorondo에 따르면 중국인들이 "현재, 교회의 사회 교리의 최고 적용자들"이다. Vatican…
5 1 431

Un évêque du Vatican croit que la Chine "met le mieux en place" la doctrine sociale catholique

Les Chinois sont "à l'heure actuelle, ceux qui mettent le mieux en œuvre la doctrine sociale de l'Eglise" selon l'évêque Marcelo Sánchez Sorondo, chancelier de l'Académie pontificale des sciences …
Ludovic Denim
Ben oui, c'est comme le journal international "chrétien" Aletaïa qui parle d'un cardinal coréen comme ceci : "Un des 'géants' de l'Eglise catholique … More
AveMaria44
Preuve s'il en était qu'ils ont changé de religion.......ils sont maintenant normalisés, alignés sur le NOM.....
6 449

Watykański biskup wierzy, że Chiny "najlepiej wdrażają" katolicką doktrynę społeczną

Chiny są "obecnie tym krajem, który najlepiej wdraża społeczną doktrynę Kościoła", twierdzi biskup Marcelo Sánchez Sorondo, kanclerz Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. W rozmowie z Vatican …
predex
Szkodfa ,że ten urzędnik watykański nie wierzy w Boga tylko w Chiny
ŚW.FILOMENA
... Dołącz do międzynarodowego czuwania modlitewnego ! JEZUS PROSI: Wzywam do wielkiej modlitwy za Europę w tym czasie. Z soboty na niedzielę, tj. z … More
3 194

Obispo vaticano cree que China es el “mejor implementador” de la doctrina social católica

Los chinos son “justamente ahora los que mejor están implementando la doctrina social de la Iglesia”, según monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, el canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias …
Católicos Apostólicos
El Apostata Marcelo Sanchez Sorondo ha caído en la bajeza total PEQUEÑO APUNTE DEL DÍA | CATAPULTA Marcelo Sanchez Sorondo sigue impunemente… More
jamacor
Pues en esto coincide plenamente con Francisco: "Muchas veces se ha dicho, y mi respuesta ha sido siempre, que son los comunistas los que piensan … More
61

أسقف من الفاتيكان يعتقد أن الصين "أفضل منفذ" للعقيدة الاجتماعية الكاثوليكية

يعتبر الصينيون "حاليا أفضل منفذي العقيدة الاجتماعية للكنيسة "، وفقا للأسقف مارسيلو سانشيز سوروندو ومستشار الأكاديمية البابوية للعلوم الاجتماعية. وفي حديثه إلى Vatica…

Kurienbischof: In China ist die katholische Soziallehre am besten umgesetzt

Die Chinesen sind „derzeit jene, welche die katholische Soziallehre der Kirche am besten umsetzten“. Das sagte Bischof Marcelo Sánchez Sorondo, der Kanzler der Päpstlichen Akademie der Wissenschaft…
unkownzh
Die jetzige chinesische Kommunisten haben nicht mehr viel gemeinsam wie die Kommunisten zu Maos Zeiten. Aber egal welche Kommunisten, die sind … More
unkownzh
Kommunismus ist nur ein Begriff, die Chinesen sind ganz streng genommen keine wahre Kommunisten. Es ist nicht dasselbe wie in Russland. Bei den … More
5 1 1.7K

Vescovo Vaticano convinto che la Cina sia la "migliore realizzatrice" della dottrina sociale Cattol…

I cinesi sono "al momento coloro che meglio realizzano la dottrina sociale della Chiesa", secondo il vescovo Marcelo Sánchez Sorondo, cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. …
Maurizio Muscas
@Spada ....Di satana.
Spada
Eminenza, ha esagerato col fumo.....
9 598

Vatican Bishop Believes China Is "Best Implementer" Of Catholic Social Doctrine

The Chinese are "right now, those who are best implementing the social doctrine of the Church" according to Bishop Marcelo Sánchez Sorondo, the chancellor of the Pontifical Academy of Social Scienc…
Tesa
"As of February 1, new government rules on religious activity have gone into effect. The clandestine priests of Shanghai have asked the faithful not … More
Lisi Sterndorfer
Is it Catholic Social Doctrine to follow Communist Party rules during homilies?