Language
19

പരാജിത ബിഷപ്പുമാർ വിജയിച്ച പഴയ കുർബ്ബനക്രമം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളിൽ…

പഴയ ലാറ്റിൻ കുർബ്ബാന അർപ്പിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രാൻസിലെ, ദൈവവിളിക്ക് കുറവില്ലെന്ന്, കർദ്ദിനാൾ ബ്രാൻഡ്‌മുള്ളർ CatholicNewsAgency.com-…
26

Кардинал Брандмюллер вважає, що єпископи, які втрачають мирян, повинні наслідувати приклад …

8 січня кардинал Вальтер Брандмюллер повідомив CatholicNewsAgency.com, що в традиційних спільнотах, які обрали латинську месу, зокрема у Франції, не бракує послушників. Він рекомендує всім (…
47

Bispos malsucedidos deveriam copiar as comunidades do Rito Romano - Cardeal Brandmüller

As comunidades tradicionais que celebram a antiga Missa em latim, especialmente na França, não carecem de vocações, disse o cardeal Walter Brandmüller ao CatholicAngency.com (8 de janeiro). Ele recom…
32

Кардинал Брандмюллер считает, что епископы, теряющие мирян, должны следовать примеру …

8 января кардинал Вальтер Брандмюллер сообщил CatholicNewsAgency.com, что в традиционных сообществах, которые выбрали латинскую мессу, в частности во Франции, нет недостатка в …
32

Episcopii care nu au success ar trebui să copieze comunitățile de succes ale Ritului Vechi - Cardin…

Comunitățile tradiționale care celebrează Vechea Liturghie Latină, în special în Franța, nu duc lipsă de vocații, a declarat cardinalul Walter Brandmüller pentru CatholicNewsAgency.com (8 ianuarie). …
54

Các giám mục không thành công nên sao chép các cộng đồng Cổ lễ thành công - Hồng y Brandmüller

Các cộng đồng truyền thống cử hành Thánh lễ Latinh cổ, đặc biệt là ở Pháp, không thiếu thiên nghiệp, Hồng y Walter Brandmüller nói với CathNewsAgency.com (ngày 8 tháng 1). Ông đề nghị các giám mục […
25

Ang Hindi Matagumpay na mga Obispo ay Dapat Kopyahin ang Matagumpay na Komunidad ng Lumang …

Ang mga tradisyonal na komunidad na ipinagdiriwang ang Lumang Misa na Latin, lalo na sa Pransya, ay walang kakulangan sa bokasyon, sinabi ni Kardinal Walter Brandmüller sa CatholicNewsAgency.com (…
23

असफल बिशपों को सफल पुराने संस्कार समुदायों की नकल करनी चाहिए - कार्डिनल ब्रैंडमुलर

8 जनवरी को कार्डिनल वाल्टर ब्रैंडमुलर ने कैथोलिक NewsAarios.com को बताया कि पुराने लैटिन मास को मनाने वाले पारंपरिक समुदाय के लिए वोकेशन की कमी नहीं है, विशेष रूप से फ्रांस में। वह [असफल] बिशप को "…
17

Neuspešni škofi bi morali kopirati uspešne skupnosti starega obreda - kardinal Brandmüller

Tradicionalne skupnosti, ki praznujejo staro latinsko mašo, zlasti v Franciji, nimajo pomanjkanja poklicev, je povedal kardinal Walter Brandmüller za CatholicNewsAgency. [Neuspešnim] škofom priporoč…
20

Nenusisekęs Vyskupas turėtų kopijuoti sėkmingas senųjų apeigų bendruomenes - nurodo Kardinolas …

Tradicinės bendruomenės, kurios laiko tik senąsias lotynų mišias, ypač Prancūzijoje, nepristinga naujų kunigų, tinklalapiui CatholicNewsAgency.com teigė Kardinolas Valteris Brandmiuleris (sausio 8). …
15

"Neveiksmīgajiem bīskapiem jākopē veiksmīgas veco rituālu kopienas," saka kardināls Brandmillers

"Tradicionālajām kopienām, kas svin veco latīņu misi, it īpaši Francijā, trūkst izaicinājumu," kardināls Valters Brandmillers teica CatholicNewsAgency.com (8. janvāris). Viņš iesaka [neveiksmīgajiem]…
14

성공적이지 않은 주교들은 성공적인 고대 전례 커뮤니티들을 …

고대 라틴 미사를 축복하는 전통 커뮤니티들은, 특히 프랑스, 직업이 부족하지 않다고 추기경 Cardinal Walter Brandmüller이 CatholicNewsAgency.…

Biskupi bez sukcesów powinni naśladować odnoszące sukcesy społeczności tradycyjne - kardynał Brandm…

Tradycyjne społeczności, w których odprawia się mszę po łacinie, szczególnie we Francji nie narzekają na brak powołań, powiedział CatholicNewsAgency.com kardynał Walter Brandmüller 8 stycznia. Zaleca…
ELOHIM.
Zapomniał podziękować Bogu za Drogę Neokatechumenalną i Seminaria Redemptoris Mater które ratują brak księży i zakonników między innymi we Francji. … More

Cardenal Brandmüller: obispos no exitosos deberían copiar a las comunidades exitosas del Viejo Rito

Las comunidades tradicionales que celebran la vieja Misa en latín, especialmente en Francia, no carecen de vocaciones, dijo el 8 de enero el cardenal Walter Brandmüller a la CatholicNewsAgency.com. …
DEFENSA DE LA FE
EXCELENTE OPCION. EN ESTADOS UNIDOS LA JUVENTUD EXIGE LA MISA TRIDENTINA. ESTA MISA FORMA MEJORES CATOLICOS. More
19

الكاردينال براندمولر : يجب على الأساقفة الفاشلين نسخ مجتمعات الطقس القديم الناجحة

ذكر الكاردينال والتر براندومولر لموقع CatholicNewsAgency.com (8 يناير/كانون الثاني) أن المجتمعات التقليدية التي تحتفل بالقداس اللاتيني القديم، خاصة في فرنسا، لا تنقصها مهن. وأوص…

Cardinal Brandmüller : les évêques ratés devraient s'inspirer des communautés du vieux rite... qui …

Les communautés traditionnelles qui célèbrent la messe en latin, surtout en France, ne manquent pas de vocations, a déclaré le cardinal Walter Brandmüller à CatholicNewsAgency.com (8 janvier). Il …
AveMaria44
Il n'y a pas de VIEUX rite il y a le seul rite valide jamais abrogé......
GChevalier
Le problème n'est pas là. La Messe en latin ne fait pas l’Église catholique, mais c'est l’Église catholique qui fait la Messe en latin ; la pauvreté … More
230

Neuspješni biskupi trebali bi kopirati uspješne staroobredne zajednice - kardinal Brandmüller

Tradicionalnim zajednicama koje slave starolatinsku misu, pogotovo u Francuskoj, ne manjkaju zvanja, rekao je kardinal Walter Brandmüller za CatholicNewsAgency.com (8. siječnja). On preporučuje […

Kardinal Brandmüller: Erfolglose Bischöfe sollen Altritus-Gemeinschaften kopieren

Es erstaunt Kardinal Walter Brandmüller, dass gerade die traditionalistischen Gemeinschaften insbesondere in Frankreich keinen Mangel an Berufungen kennen. Brandmüller äußerte sich vor CatholicNewsAg…
Magee
Ha, wenn sie es nur könnten!
Ministrant1961
Es wird immer deutlicher, daß der Priestermangel tatsächlich gewollt ist. Es wird auch immer deutlicher, daß es Absicht ist, durch die Entsakralisier… More

I vescovi fallimentari dovrebbero copiare il successo delle comunità di vecchio rito – Cardinale …

Le comunità tradizionali, che celebrano la vecchia messa in latino, specialmente in Francia, non sono carenti di vocazioni; questo ha detto il cardinale Walter Brandmüller all'agenzia CatholicNewsAge…
Marziale
Ottimo

Unsuccessful Bishops Should Copy Successful Old Rite Communities – Cardinal Brandmüller

Traditional communities which celebrate the Old Latin Mass, especially in France, don’t lack vocations, Cardinal Walter Brandmüller told CatholicNewsAgency.com (January 8). He recommends the [unsuc…
Tesa
“Be very careful in choosing the seminarians since the salvation of the people principally depends on good pastors. Nothing contributes more to the … More