ml.news
12

ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ അടുത്ത അബദ്ധം: അവയവദാനത്തെപ്പറ്റി ഔചിത്യമില്ലാത്ത …

അവയവദാനം “ഉദാരമനസ്കതയോടെയുള്ള ഐകമത്യത്തിൻ്റെ പ്രകടനമാണെന്നും“, “സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുടെ പ്രവർത്തിയാണെന്നും“, “ആഗോള സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ …
ko.news
13

Francis의 다음 함정: 장기기증에 대한 무책임한 칭찬

교황 Francis는 장기기증을 "후한 협력의 신호", "사회 책임의 행동", 그리고 "보편적 우애의 표현"으로 내보였다. 이탈리아 장기기증협…
vi.news
24

Cạm bẫy tiếp theo của Francis: Lời khen ngợi không ngớt cho việc hiến tạng

Giáo hoàng Francis đã đưa vệc hiến tặng nội tạng như "biểu hiện của sự đoàn kết hào phóng," "hành động thể hiện trách nhiệm xã hội" và "biểu hiện của tình huynh đệ phổ quát." Trao đổi với Hiệp hội …
pt.news
90

A próxima armadilha de Francisco: louvor imprudente pela doação de órgãos

O Papa Francisco apresentou a doação de órgãos como "manifestação de generosa solidariedade", "ato de responsabilidade social" e "expressão de fraternidade universal". Conversando com a Associação …
ru.news
38

Новая ловушка Папы Франциска: опрометчивое восхваление донорства органов

Папа Франциск назвал донорство органов "ярким проявлением общности", "актом социальной ответственности" и "универсальной формой человеческого братства". Выступая перед представителям…
ro.news
32

Următoarea capcană lui Francisc: Elogiu imprudent pentru donarea de organe

Papa Francisc a prezentat donarea de organe ca "manifestare a solidarității generoase", "act de responsabilitate socială" și "exprimare a fraternității universale." Vorbind cu Asociația Italiană a …
hu.news
594

Ferenc pápa csapdája: Meggondolatlanul dicséri a szerv adományozást

Ferenc pápa a szerv adományozásra azt mondta, hogy "az önzetlen szolidaritás, közösségi felelősségtudat és univerzális testvériség". Az olasz szerv adományozók közösségével beszélve elfelejtette emlí…
lt.news
22

Kitas Pranciškaus nuopolis: neišmintingas organų donorystės išaukštinimas

Popiežius Pranciškus pareiškė, jog organų donorystė yra „didelio solidarumo paraiška“, „socialinės atsakomybės aktas“ bei „universalios brolybės išraiška“. Praėjusį šeštadienį Romos Vyskupas bendravo…
sl.news
27

Frančiškova naslednja polomja: nepremišljena pohvala glede darovanja organov

Papež Frančišek je predstavil darovanje organov kot »manifestacijo velikodušne solidarnosti«, »dejanje družbene odgovornosti« in »izraz univerzalnega bratstva«. V soboto je v pogovoru z italijanskim …
hr.news
294

Franjin slijedeći pad: nepromišljena pohvala za darivanje organa

Papa Franjo predstavio je donaciju organa kao "manifestaciju velikodušne solidarnosti", "čin društvene odgovornosti" i "izraz sveopćeg bratstva". U subotnjem razgovoru s talijanskom Udrugom davatelj…
ar.news
16

مأزق فرنسيس التالي: مدح متهور للتبرع بالأعضاء

قدم البابا فرنسيس التبرع بالأعضاء على أنه "مظهر من مظاهر التضامن السخي" و "فعل مسؤولية اجتماعية" و "تعبيرا عن الأخوة العالمية". وفي حديثه إلى الجمعية الإيطالية للمتبرعين بالأعض…

Następna wpadka Franciszka: nierozsądne żebranie o dawstwo organów

Papież Franciszek przedstawił dawstwo organów jako "manifestację hojnej solidarności", "akt odpowiedzialności społecznej" i "wyraz uniwersalnego braterstwa". W mowie do Włoskiego Towarzystwa Dawcó…
Franciszek jest mało niestety zorientowany w temacie. Organ człowieka który ,,umarł całkowicie,, jest nieprzydatny. Organ musi mieć ,,żywą tkankę,, …More
Franciszek jest mało niestety zorientowany w temacie. Organ człowieka który ,,umarł całkowicie,, jest nieprzydatny. Organ musi mieć ,,żywą tkankę,, aby mógł być przeszczepiony.
ELOHIM. likes this.
lv.news
15

Franciska 'nākamā neveiksme': nepareiza orgānu ziedošanas slavināšana

Pāvests Francisks ir apzīmējis orgānu ziedošanu kā „dāsnas solidaritātes izpausmi”, „sociālās atbildības aktu” un „universālas brālības izpausmi”. Runājot ar Itālijas orgānu donoru asociāciju sestdie…
es.news
41447

Próxima trampa de Francisco: elogio imprudente para la donación de órganos

El papa Francisco presentó la donación de órganos como “manifestación de solidaridad generosa”, como “acto de responsabilidad social” y como “expresión de fraternidad universal”. Al hablar el sábado …
vgg
Vg2: ¡Qué diríais, entonces, si uno, con riesgo de su vida, intentara salvar la vida de otra persona! Pues Jesús dice: "No hay mayor amor que aquel …More
Vg2: ¡Qué diríais, entonces, si uno, con riesgo de su vida, intentara salvar la vida de otra persona! Pues Jesús dice: "No hay mayor amor que aquel que da su vida por el otro".
La única donación de órganos debería ser de cadáveres, nunca de pacientes en coma o en la mal llamada "muerte cerebral" la cual es una falacia. La …More
La única donación de órganos debería ser de cadáveres, nunca de pacientes en coma o en la mal llamada "muerte cerebral" la cual es una falacia. La excepción sería quizá la donación preferentemente entre familiares, de ciertos órganos como el riñón o bien tejido hepático o incluso médula ósea,donde el donante continúa su vida.
View 2 more comments.

Nächster Fallstrick: Franziskus lobt Organspende

Papst Franziskus hat die Organspende als „Manifestation großzügiger Solidarität“, „Akt der sozialen Verantwortung“ und „Ausdruck universeller Brüderlichkeit“ präsentiert. Franziskus äußerte sich am …
Niemand spendet leichten Herzens ein Organ. Mein moralisches Problem ist allerdings eher, ob es nicht meine Pflicht als Christ ist, Organe zu …More
Niemand spendet leichten Herzens ein Organ. Mein moralisches Problem ist allerdings eher, ob es nicht meine Pflicht als Christ ist, Organe zu spenden. Tröstlich, egal wie man dazu steht ist allemal: wo es keine Gewissheit gibt, da kann man auch nicht sündigen. Insofern bereitet mir das kein allzu großes Kopfzerbrechen. Die Feuersbestattung ist allerdings von der Kirche erlaubt, die Erdbestattung selbstverständlich auch, und ich bin auch bereit für letztere zu kämpfen, wenn fanatische Umweltschützer sie verbieten wollten. Ein bisschen mehr Toleranz und ein bisschen weniger Ängstlichkeit stünde uns engagierten Christen manchmal gut zu Gesicht.
Goldfisch
Ich denke so wie Organspende letztendlich eine Sünde ist, ist es auch mit der Feuerbestattung, statt der Erdbestattung. Hier gibt es vom Klerus auch …More
Ich denke so wie Organspende letztendlich eine Sünde ist, ist es auch mit der Feuerbestattung, statt der Erdbestattung. Hier gibt es vom Klerus auch NIE eine eindeutige und hilfebringende Antwort!!!
View 46 more comments.
fr.news
1777

Le prochain piège de François : un éloge imprudent pour un don d’organe

Le pape François a présenté le don d'organes comme une "manifestation de solidarité généreuse" un "acte de responsabilité sociale" et une "expression de la fraternité universelle". Parlant samedi à …

Altra trappola di Francesco: lode imprudente alla donazione degli organi

Papa Francesco ha presentato la donazione di un organo come una "manifestazione di generosa solidarietà", un "atto di responsabilità sociale" e una "espressione di fratellanza universale." Parlando …
La parola magistrale del Papa sia considerata con più rispetto. Nessuna imprudenza. La sua parola è in sintonia con quella dei suoi predecessori.
View 34 more comments.
en.news
31.4K

Francis‘ Next Pitfall: Imprudent Praise For Organ Donation

Pope Francis has presented organ donation as “manifestation of generous solidarity,” “act of social responsibility” and “expression of universal fraternity.” Talking to the Italian Association of …
He should donate his organs now. Best organs are live ones.
Organ donation is a scam. Wealthy and politically-powerful patients always get chosen as "most urgently needed" by the medical review panels. Organ …More
Organ donation is a scam. Wealthy and politically-powerful patients always get chosen as "most urgently needed" by the medical review panels. Organ transplants are NOT on a first-come first-serve basis.
Your loved one will wait and wait and eventually die before getting chosen but a big-shot Hollywood actor or director? A major financial contributor to the Democrat National Committee?
Never.
When they need a replacement body part, they get one as soon as its available. I'd rather see my organs rot in the ground before ever allowing them to keep the corrupt and the evil alive.
View one more comment.