ml.news
19

ഫ്രഞ്ച് ബിഷപ്പ്: “വൈദികരും സ്വവർഗ്ഗഭോഗികളും മാത്രമേ വിവാഹിതരാകാൻ താത്പര…

പ്രായോഗിക തലത്തിൽ, ഫ്രാൻസിൽ വൈവാഹിക വൈദികജീവിതം സാധ്യമാണെന്നതിനെ കർക്കസൊൻ ബിഷപ്പ് അലൈൻ പ്ലാനറ്റ്, 70, സംശയിക്കുന്നു. ഫ്രാൻസിലെ സഭ വളരെ …
vi.news
46

Giám mục Pháp: "Chỉ có các linh mục và người đồng tính muốn kết hôn"

Giám mục Alain Planet của Carcassonne, 70 tuổi, Pháp, nghi ngờ rằng, ở mức độ thực tế, tại Pháp, linh mục kết hôn có thể tồn tại. Giáo hội ở Pháp rất nghèo. Một linh mục người Pháp kiếm được từ 730 …
pt.news
48

Bispo Francês: "Apenas sacerdotes e homossexuais querem se casar"

O bispo de Carcassonne - França, Alain Planet, de 70 anos, duvida que, em um nível prático, um sacerdócio casado seja possível na França. A Igreja na França é bastante pobre. Um sacerdote ganha entre…
nl.news
118

Franse bisschop: Alleen priesters en homoseksuelen willen trouwen

Carcassonne-bisschop Alain Planet, 70, Frankrijk, betwijfelt of in de praktijk een getrouwd priesterschap in Frankrijk mogelijk is. De kerk in Frankrijk is zeer arm. Een Franse priester verdient tuss…

MgrPlanet : "Seuls les prêtres et les homosexuels veulent se marier"

Alain Planet, 70 ans, évêque de Carcassonne, doute que dans la pratique un sacerdoce marié soit possible en France. L'Eglise en France est très pauvre. Un prêtre français gagne entre 730 et 1.100 …
Argumentaire qui n'est pas faux, mais strictement terre à terre. Pas moyen de relever les bretelles de la conversation ?More
Argumentaire qui n'est pas faux, mais strictement terre à terre.
Pas moyen de relever les bretelles de la conversation ?
lv.news
17

Franču bīskaps: „tikai priesteri un homoseksuāļi vēlas apprecēties”

Karkasonas bīskaps Alans Planets (70 gadi) no Francijas apšauba, vai praktiskā līmenī Francijā ir iespējama precētu cilvēku priesterība. Baznīca Francijā ir ļoti vāja. Francijas priesteris mēnesī …
hr.news
220

Francuski biskup: "Samo se svećenici i homoseksualci žele vjenčati"

Biskup Carcassonnea, Alain Planet (70), sumnja da je u Francuskoj u praksi moguće oženjeno svećenstvo. Crkva u Francuskoj vrlo je siromašna. Francuski svećenici zarađuju između 730 i 1.100 eura mjese…
uk.news
18

Французький єпископ вважає, що "тільки священики і геї хочуть укладати шлюби"

70-річний єпископ з комуни Каркасон у Франції, Ален Пленет, сумнівається, що у Франції реально створити духовенство з людей, які перебувають у шлюбі. Церква Франції жахливо бідна. Французький…
lt.news
25

Prancūzų Vyskupas: „Tik kunigai ir homoseksualai nori susituokti“

Carcassonne miesto Vyskupas Alain'as Planet'as (70 metų amžiaus) iš Prancūzijos dvejoja, jog praktiniu lygiu susituokę dvasininkai yra apskritai įmanoma idėja Prancūzijoje. Prancūzijos Bažnyčia yra …
ru.news
46

Французский епископ считает, что "только священники и геи хотят заключать браки"

70-летний епископ из коммуны Каркасон во Франции, Ален Плэнет, сомневается, что во Франции реально создать духовенство из людей, которые находятся в браке. Церковь Франции ужасно бедна.…
de.news
42K

Französischer Bischof: „Nur Priester und Homosexuelle wollen noch heiraten“

Bischof Alain Planet (70) von Carcassone bezweifelt, dass in Frankreich verheiratete Priester praktisch möglich sind. Er äußerte sich bei einer Pressekonferenz am 31. Januar. Die Kirche in Frankreich…
Mangold03
Genau aus diesem Grunde sollten auch Priester arm leben. Und diese Gehälter wie oben angeführt sind ausreichend. Priester sollten somit auch auf die …More
Genau aus diesem Grunde sollten auch Priester arm leben. Und diese Gehälter wie oben angeführt sind ausreichend. Priester sollten somit auch auf die Gemeinde zählen dürfen und der Gemeinde würde es gut tun, wenn sie das auch wüßten, daß sie selber mal was für das Leben eines Priesters beitragen könnten. Sei es nur, daß man mal Brot oder Butter, Kuchen etc. vorbeibringt. Es muß ja nicht gleich ein Schaf sein und das vielleicht auch noch ohne Heu!
@de.news Muss es nicht heißen beim Verdienst eines französischen Priesters zwischen 730 und 1.100 Euro und nicht 11.000 Euro?
View 2 more comments.

Francuski biskup: "tylko księża i homoseksualiści chcą się żenić"

Biskup Carcassonne (Francja), Alain Planet (70), wątpi, czy z praktycznego punktu widzenia możliwe jest uznanie ślubów księży we Francji. Kościół we Francji jest bardzo biedny, ksiądz zarabia tam …
Też racja, celibat nie jest dogmatem, ale jest bardzo pożyteczny z pragmatycznych i religijnych wzgledów
ar.news
21

أسقف فرنسي: " القساوسة والمثليون جنسياً فقط من يريدون أن يتزوجوا"

يشكك أسقف كاركاسون بفرنسا ألان بلانيت (70 عاما)، على المستوى العملي، في أن زواج رجال الكهنوت ممكن في فرنسا. فالكنيسة في فرنسا فقيرة جدا. ويربح القس الفرنسي بين 730 و …
hu.news
278

Francia püspök: Csak a papok és a homoszexuálisok akarnak összeházasodni

A carcassonne-i, 70 éves Alain Planet püspöknek kételyei vannak arról, hogy a házas papság működhet-e Franciaországban. A francia egyház nagyon szegény, a papjai viszont havi 730 és 1100 euró között …
sl.news
35

Francoski škof: "Samo duhovniki in homoseksualci se želijo poročiti"

Škof Carcassonne v Franciji, Alain Planet, star 70 let, dvomi, da je na praktični ravni v Franciji možno vzpostaviti duhovništvo, kateremu bi bilo dovoljeno se poročiti. Cerkev v Franciji je zelo …

Obispo francés: “sólo quieren casarse los sacerdotes y los homosexuales”

El obispo de Carcasona-Narbona (Francia), monseñor Alain Planet, de 70 años, duda que a nivel práctico sea posible en Francia instituir un sacerdocio casado. La Iglesia en Francia es muy pobre. Un …
El Orden sacerdotal no es para los que reciben el sacramento del matrimonio así como tampoco el sacramento del matrimonio fue hecho para los que …More
El Orden sacerdotal no es para los que reciben el sacramento del matrimonio así como tampoco el sacramento del matrimonio fue hecho para los que reciben el sacramento del Orden sacerdotal.
Y los vividores progres que gustan del relativismo moral y sacramental bergogliano, que si eres tradicional te ponen mil trabas y te machacan vivo...
adeste fideles likes this.
ms.news
13

Bishop Perancis: “Hanya Paderi Dan Golongan Homoseksual Yang Ingin Berkahwin”

Bishop Carcassonne, Perancis, Alain Planet, yang berusia 70, menafikan bahawa, pada suatu tahap praktikal, suatu perkahwinan paderi berkemungkinan a Dalam Perancis. Gereja Perancis merupakan gereja …

Francúzsky biskup: "len kňazi a homosexuáli sa chcú sobášiť"

Carcassonne biskup Alain Planet, 70, Francúzsko, pochybuje, že na praktickej úrovni je vo Francúzsku možné kňazské manželstvo. Cirkev vo Francúzsku je veľmi chudobná. Francúzsky kňaz zarába mesačne …
Cascia likes this.

Vescovo francese: “Solo sacerdoti e omosessuali si vogliono sposare."

Il vescovo di Carcassonne (Francia) Alain Planet (70) dubita che, sul piano pratico, un sacerdozio con possibilità di sposarsi sia possibile in Francia. La Chiesa in Francia è molto povera. Un sacerd…
è quello che dicevo tempo fa: sacerdoti sposati? allora poi preparatevi a sacerdoti infedeli, sacerdoti divorziati, sacerdoti separati, sacerdoti …More
è quello che dicevo tempo fa: sacerdoti sposati? allora poi preparatevi a sacerdoti infedeli, sacerdoti divorziati, sacerdoti separati, sacerdoti divorziati e risposati, sacerdoti che chiedono l'elemosina per i propri figli, ecc .
Già ora non hanno tempo per seguire i fedeli chissà poi con una famiglia...
TommasoG
È ributtante pensare che un sacerdote voglia sposare una donna mortale. Non ne ha affatto bisogno, anzi! Copio qui una bella descrizione da @Fatima…More
È ributtante pensare che un sacerdote voglia sposare una donna mortale.
Non ne ha affatto bisogno, anzi! Copio qui una bella descrizione da @Fatima.
IL SACERDOTE
Il sacerdote vive ed opera nel mondo,
ma non appartiene al mondo.
È figlio di uomini, ma ha l'autorità di renderli figli di Dio.
È povero, ma ha il potere di comunicare ai fratelli ricchezze infinite.
È debole, ma rende forti i deboli col pane della vita. È servitore, ma davanti a lui si inginocchiano gli Angeli. È mortale, ma ha il compito di trasmettere l'immortalità. Cammina sulla terra, ma i suoi occhi sono rivolti al cielo. Collabora al benessere degli uomini, ma non li distoglie dalla meta finale che è il Paradiso. Può fare cose che neppure Maria e gli Angeli possono compiere: celebra la S. Messa e perdona i peccati. Quando celebra ci sovrasta di qualche gradino, ma la sua azione tocca il cielo. Quando assolve rivela la potenza di Dio che perdona i peccati e ridona la vita. Quando insegna propone la Parola di Gesù…
More
View 2 more comments.

French Bishop: “Only Priests And Homosexuals Want To Get Married”

Carcassonne Bishop Alain Planet, 70, France, doubts that, on a practical level, a married priesthood is possible in France. The Church in France is very poor. A French priest makes between 730 and 1.…
Stunning, that such a true statement of today is taken from...the 1950's!
advoluntas@aol.com likes this.