Handkommunion, Alte Messe: Gründer würde Opus Dei nicht wieder erkennen

…, zeigte das Opus Dei wenig Liebe für sie. #newsYiwscumkrg
jamacor
Vates
Es gab von traditionstreuer Seite aber große Vorbehalte und Einwände gegen die wohl wunderlose Heiligsprechung des rätselhaft zwielichtigen Gründers.…More
Es gab von traditionstreuer Seite aber große Vorbehalte und Einwände gegen die wohl wunderlose Heiligsprechung des rätselhaft zwielichtigen Gründers. Auch sein Werk ist nicht anders. Vor etlichen Jahren ließ das Opus Dei einmal 60 Priesterweihen von dem schon damals "hochgradig" verdächtigen Wiener Kardinal König vornehmen, was bei Traditionstreuen ungläubiges Kopfschütteln hervorrief. Andererseits hat das außerordentlich wohlinformierte (auch politisch gut vernetzte) "Werk Gottes" schon vor ca. 20 Jahren die Zahl der echten Katholiken in der BRD auf nur noch 30.000 geschätzt....... .
19 more comments

Communion in the Hand, Old Mass: Founder Would Not Recognise Opus Dei

…return!” However, when it returned, the Opus Dei showed little love for it. #newsYiwscumkrg
jamacor
The headline of this news is confusing or even malicious. Who is Wanderer? Any new prophet? Are you coming visions or perhaps hallucinations? If Escr…More
The headline of this news is confusing or even malicious. Who is Wanderer? Any new prophet? Are you coming visions or perhaps hallucinations?
If Escrivá lived, he would do the same thing that he did in the last years of his life: he would suffer the unspeakable, he would pray and make people pray for the almost generalized apostasy in the true Church of Jesus Christ. He spent two years in a row crying. An ecclesiastic from the Roman curia had told him that it was better to play dead. It is the same thing that the current Prelate, Mons. Ocáriz, is doing.
Regarding the Holy Mass, D. Ávaro asked Bishop Bugnini, the author of the liturgical reform, if he allowed Escrivá to say the Mass prior to the change and he said there is no problem. Until now, in all Opus Dei centers the mass is said in Latin and the priest looking at Christ. Communion is received on the knees and in the mouth. In the public Churches that have priests of the Prelature, there are usually communion stations in all, …More
V.R.S.
What to think about that book: reductio.net/OpusJudei-Index.html ? Is it reliable or not?More
What to think about that book: reductio.net/OpusJudei-Index.html
?
Is it reliable or not?
4 more comments

Comunión en la mano, Misa Antigua: el fundador no reconocería al Opus Dei

… volvió, el Opus Dei mostró poco amor por ella. #newsYiwscumkrg
jamacor
El titular de esta noticia es confuso o incluso malicioso. ¿Quién es Wanderer? ¿Algún nuevo profeta? ¿Viene visiones o tal vez alucinaciones? Si vivi…More
El titular de esta noticia es confuso o incluso malicioso. ¿Quién es Wanderer? ¿Algún nuevo profeta? ¿Viene visiones o tal vez alucinaciones?
Si viviese Escrivá haría lo mismo que hizo en los últimos años de su vida: sufriría lo indecible, rezaría y haría rezar por la apostasía casi generalizada en la verdadera Iglesia de Jesucristo. Se pasó dos años seguidos llorando. Un eclesiástico de la curia romana le había dicho conviene hacerse el muerto. Es lo mismo que está haciendo el Prelado actual, Mons. Ocáriz.
Sobre la Santa Misa, D.Ávaro le preguntó a Mons. Bugnini, el autor de la reforma litúrgica, si permitía a Escrivá decir la Misa anterior al cambio y le dijo no hay ningún problema. Hasta ahora en todos los centros del Opus Dei se dice la misa en Latín y el sacerdote mirando a Cristo. La comunión se recibe de rodillas y en la boca. En las Iglesias publicas que llevan sacerdotes de la Prelatura , suele haber en todas comulgatorios, que ordinariamente se utilizan. Y en estas iglesias …More
3 more comments

Comunione nella mano e Vecchia Messa: il fondatore non riconoscerebbe l'Opus Dei

… tornata, l'Opus Dei ha mostrato poco interesse. #newsYiwscumkrg
jamacor
Il titolo di questa notizia è confuso o addirittura dannoso. Chi è Wanderer? Qualche nuovo profeta? Stai arrivando visioni o forse allucinazioni? Se …More
Il titolo di questa notizia è confuso o addirittura dannoso. Chi è Wanderer? Qualche nuovo profeta? Stai arrivando visioni o forse allucinazioni?
Se Escrivá fosse vissuto, avrebbe fatto la stessa cosa che ha fatto negli ultimi anni della sua vita: soffrirebbe l'indicibile, pregherebbe e farebbe pregare la gente per l'apostasia quasi generalizzata nella vera Chiesa di Gesù Cristo. Ha passato due anni di seguito a piangere. Un ecclesiastico della curia romana gli aveva detto che era meglio fingere di essere morto. È la stessa cosa che sta facendo l'attuale Prelato, Mons. Ocáriz.
Riguardo alla Santa Messa, D. Ávaro ha chiesto al Vescovo Bugnini, l'autore della riforma liturgica, se avrebbe permesso a Escrivá di dire la Messa prima del cambiamento e ha detto che non ci sono problemi. Fino ad ora, in tutti i centri dell'Opus Dei la messa viene celebrata in latino e il sacerdote guarda Cristo. La comunione si riceve sulle ginocchia e in bocca. Nelle Chiese pubbliche che hanno sacerdoti …More
One more comment

Komunia do ręki i stara msza: założyciel nie poznałby Opus Dei

…, kiedy powróciła, Opus Dei okazywało jej niewiele miłości. #newsYiwscumkrg
V.R.S.
"Gdyby Escrivá żył, zrobiłby to samo, co w ostatnich latach swojego życia: cierpiałby niewypowiedziane, modliłby się i kazał ludziom modlić się o …More
"Gdyby Escrivá żył, zrobiłby to samo, co w ostatnich latach swojego życia: cierpiałby niewypowiedziane, modliłby się i kazał ludziom modlić się o prawie uogólnioną apostazję w prawdziwym Kościele Jezusa Chrystusa"
---
Całkiem możliwe, bo tak już mają "nowi chrześcijanie".
jamacor
Nagłówek tej wiadomości jest zagmatwany, a nawet złośliwy. Kim jest Wędrowiec? Jakiś nowy prorok? Masz wizje, a może halucynacje? Gdyby Escrivá żył, …More
Nagłówek tej wiadomości jest zagmatwany, a nawet złośliwy. Kim jest Wędrowiec? Jakiś nowy prorok? Masz wizje, a może halucynacje?
Gdyby Escrivá żył, zrobiłby to samo, co w ostatnich latach swojego życia: cierpiałby niewypowiedziane, modliłby się i kazał ludziom modlić się o prawie uogólnioną apostazję w prawdziwym Kościele Jezusa Chrystusa. Spędziła dwa lata z rzędu, płacząc. Duchowny z rzymskiej kurii powiedział mu, że lepiej udawać martwego. To jest to samo, co robi obecny prałat, bp Ocáriz.
Jeśli chodzi o Mszę Świętą, D. Ávaro zapytał biskupa Bugniniego, autora reformy liturgicznej, czy pozwoliłby Escrivie odprawić Mszę przed zmianą i powiedział, że nie ma problemu. Do tej pory we wszystkich ośrodkach Opus Dei mszę odprawia się po łacinie, a kapłan patrzy na Chrystusa. Komunię przyjmuje się na kolanach i ustach. W kościołach publicznych, w których znajdują się księża Prałatury, zazwyczaj we wszystkich są stacje komunii. A w tych kościołach, w których nie było drogiego ołtarza dla …More
2 more comments

Communion dans la main, ancienne messe : Le fondateur ne reconnaîtrait pas l'Opus Dei

…, à son retour, l'Opus Dei ne lui a témoigné que peu d'amour. #newsYiwscumkrg
jamacor
Le titre de cette nouvelle est déroutant, voire malveillant. Qui est Wanderer? Un nouveau prophète? Venez-vous des visions ou peut-être des hallucina…More
Le titre de cette nouvelle est déroutant, voire malveillant. Qui est Wanderer? Un nouveau prophète? Venez-vous des visions ou peut-être des hallucinations?
Si Escriva vivait, il ferait la même chose qu'il a fait dans les dernières années de sa vie: il souffrirait l'innommable, il prierait et demanderait aux gens de prier pour l'apostasie presque généralisée dans la véritable Église de Jésus-Christ. Elle a passé deux années consécutives à pleurer. Un ecclésiastique de la curie romaine lui avait dit qu'il valait mieux faire le mort. C'est la même chose que fait l'actuel prélat, Mgr Ocáriz.
Concernant la Sainte Messe, D. Ávaro a demandé à Mgr Bugnini, l'auteur de la réforme liturgique, s'il autoriserait Escrivá à dire la Messe avant le changement et il a dit qu'il n'y avait pas de problème. Jusqu'à présent, dans tous les centres de l'Opus Dei, la messe est dite en latin et le prêtre regarde le Christ. La communion est reçue sur les genoux et dans la bouche. Dans les Églises publiques …More
One more comment

Přijímání Do Ruky, Stará Mše: Zakladatel By Opus Dei Nepoznal

…, když se navrátila, Opus Dei ji neprojevil mnoho lásky. #newsYiwscumkrg
jamacor
Nadpis tejto správy je mätúci alebo dokonca škodlivý. Kto je Wanderer? Nejaký nový prorok? Prichádzate s víziami alebo možno s halucináciami? Keby …More
Nadpis tejto správy je mätúci alebo dokonca škodlivý. Kto je Wanderer? Nejaký nový prorok? Prichádzate s víziami alebo možno s halucináciami?
Keby Escrivá žil, robil by to isté, čo robil v posledných rokoch svojho života: trpel by nevýslovne, modlil by sa a nechal ľudí modliť sa za takmer všeobecné odpadnutie v skutočnej Cirkvi Ježiša Krista. Dva roky po sebe plakala. Cirkevník z rímskej kúrie mu povedal, že je lepšie hrať mŕtveho. Je to to isté, čo robí súčasný prelát, monsieur Ocáriz.
Pokiaľ ide o svätú omšu, D. Ávaro požiadal biskupa Bugniniho, autora liturgickej reformy, či by umožnil Escrivej slúžiť omšu pred zmenou, a uviedol, že nie je problém. Doteraz bola omša vo všetkých strediskách Opus Dei prednášaná latinsky a kňaz sa díval na Krista. Prijímanie sa prijíma na kolená a do úst. Vo verejných cirkvách, ktoré majú kňazov prelatúry, sú zvyčajne všetky prijímacie stanice, ktoré sa bežne používajú. A v týchto kostoloch, kde nebol drahý oltár pre ľudí, ho prinútil postaviť …More
Hermenegild
Starý obrad sa ešte len vráti, ešte nenastal ten pravý čas.
2 more comments

Pričest na ruku, stara misa; Osnivač ne bi prepoznao Opus Dei

…misa sv. Pija V." Međutim, kad se vratio, Opus Dei prema njemu nije pokazao puno ljubavi. #newsYiwscumkrg
jamacor
Naslov ove vijesti je zbunjujući ili čak zlonamjeran. Tko je lutalica? Neki novi prorok? Dolaze li vam vizije ili možda halucinacije? Da je Escrivá …More
Naslov ove vijesti je zbunjujući ili čak zlonamjeran. Tko je lutalica? Neki novi prorok? Dolaze li vam vizije ili možda halucinacije?
Da je Escrivá živio, učinio bi isto što i u posljednjim godinama svog života: trpio bi neizrecivo, molio bi i dao ljudima da mole za gotovo generalizirano otpadništvo u istinskoj Crkvi Isusa Krista. Provela je dvije godine zaredom plačući. Crkveni pripadnik rimske kurije rekao mu je da je bolje igrati se mrtvog. Ista je stvar koju radi sadašnji prelat, mons. Ocáriz.
Što se tiče svete mise, D. Ávaro je pitao biskupa Bugninija, autora liturgijske reforme, hoće li dopustiti Escrivi da izvodi misu prije promjene, a rekao je da nema problema. Do sada se u svim središtima Opusa Dei misa govorila na latinskom, a svećenik gleda u Krista. Pričest se prima na koljenima i u ustima. U javnim crkvama koje imaju svećenike Prelature obično u svima postoje pričestne stanice koje se obično koriste. A u tim crkvama u kojima nije bilo skupog oltara za ljude, odgovarajući …More
hu.news
364

Kézbe áldozás, régi mise: Az alapító nem ismerné fel az Opus Dei-t

… az Opus Dei kevés szeretetet mutatott iránta. #newsYiwscumkrg
pt.news
193

Comunhão nas mãos e Missa Antiga: o fundador não reconheceria o Opus Dei

…, quando voltou, o Opus Dei mostrou pouco amor por ela. #newsYiwscumkrg
ru.news
173
jamacor
Заголовок этой новости сбивает с толку или даже злонамерен. Кто такой Странник? Есть новый пророк? Вам предстоят видения или, возможно, …More
Заголовок этой новости сбивает с толку или даже злонамерен. Кто такой Странник? Есть новый пророк? Вам предстоят видения или, возможно, галлюцинации?
Если бы Эскрива был жив, он сделал бы то же самое, что и в последние годы своей жизни: он страдал бы от невыразимого, он бы молился и заставлял людей молиться за почти всеобщее отступничество в истинной Церкви Иисуса Христа. Два года подряд она плакала. Священник из римской курии сказал ему, что лучше притвориться мертвым. То же самое делает нынешний прелат монсеньор Окарис.
Что касается Святой Мессы, Д. Аваро спросил епископа Буньини, автора литургической реформы, разрешит ли он Эскриве отслужить Мессу до изменения, и сказал, что это не проблема. До сих пор во всех центрах Opus Dei месса произносится на латыни и священник смотрит на Христа. Причастие принимается на коленях и в рот. В общественных церквях, где есть священники прелатуры, обычно есть станции причастия, которые …More
sl.news
142

Obhajilo na roke, stara maša: Ustanovitelj Opusa Dei sploh ne bi prepoznal

… sv. Pija V." Ko pa se je ta vrnila, ji je Opus Dei izkazal zelo malo ljubezni. #newsYiwscumkrg
jamacor
Naslov te novice je zmeden ali celo zlonameren. Kdo je Wanderer? Kakšen nov prerok? Se vam obetajo vizije ali morda halucinacije? Če bi Escrivá živel…More
Naslov te novice je zmeden ali celo zlonameren. Kdo je Wanderer? Kakšen nov prerok? Se vam obetajo vizije ali morda halucinacije?
Če bi Escrivá živel, bi storil isto, kot v zadnjih letih svojega življenja: trpel bi neizrekljivo, molil bi in molil, da bi ljudje molili za skorajda splošni odpadništvo v resnični Cerkvi Jezusa Kristusa. Dve leti zapored je preživela v joku. Cerkev iz rimske kurije mu je rekel, da je bolje igrati mrtvega. To je isto, kar počne sedanji prelat, mons. Ocáriz.
Glede svete maše je D. Ávaro prosil škofa Bugninija, avtorja liturgične reforme, ali bo Escrivi dovolil, da bo mašo opravil pred spremembo, in dejal, da ni težav. Do zdaj se je v vseh središčih Opus Dei maša govorila v latinščini in duhovnik je gledal Kristusa. Obhajilo prejemajo na kolenih in v ustih. V javnih cerkvah, ki imajo duhovnike prelature, so običajno vse obhajila, ki se običajno uporabljajo. In v teh cerkvah, kjer ni bilo dragega oltarja za ljudi, ga je ustrezni škofijski škof prisilil …More
ro.news
41

Împărtășania în mână, Liturghia de Rit Vechi: Fondatorul nu ar recunoaște Opus Dei

…s-a întors, Opus Dei a arătat puțină dragoste. #newsYiwscumkrg
uk.news
25

Святе Причастя в руки і Стара меса: засновник не розпізнає Opus Dei

…повернулася, Opus Dei не звернула на неї ніякої уваги. #newsYiwscumkrg
ar.news
14

القربان المقدس في اليد والقداس القديم: المؤسس لن يتعرف على "جسد المسيح المقدس"

…عاد ، أظهرت جماعة جسد المسيح المقدس(Opus Dei) القليل من الحب له. #newsYiwscumkrg
lv.news
13

Komūnija saņemšana rokā, vecā mise: dibinātājs neatzīs Opus Dei

… Dei piekritēji izrādīja maz mīlestības pret to. #newsYiwscumkrg