ml.news
17

നോത്രെ ദാം: മേശ നശിച്ചു - അൾത്താര അവശേഷിച്ചു

സഭയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ തകർച്ചയുടെ പ്രതീകമാണ് പാരീസിലെ നോത്രെ ദാം തീപിടുത്തമെന്ന് ഏതാണ്ട് എല്ലാ കത്തോലിക്കാ വ്യാഖ്യാതാക്കളും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയുണ്ടാ…
tr.news
80

Notre Dame: Masa Yandı, Sunak Hasar Görmedi

Hemen hemen tüm Katolik yorumcular Paris'teki Notre Dame yangınını Kilisenin mevcut yıkımının sembolü olarak yorumladılar. Katedral’in Latin Ayini’nin 800 yıl boyunca kutlandığı sunağının ayakta kalm…
vi.news
39

Nhà thờ Đức Bà: Bàn dài đã cháy - Bàn thờ vẫn còn

Hầu như tất cả các nhà bình luận Công giáo đã giải thích vụ cháy nhà thờ Đức Bà ở Paris là một biểu tượng cho sự hủy diệt của Giáo hội hiện nay. Đáng chú ý là bàn thờ của Nhà thờ Thánh nơi mà Thánh …
ko.news
15

노트르담: 테이블 없어져 - 제단은 남아

거의 모든 가톨릭 대화자들이 파리의 노트르담 화재를 교회의 현 파괴의 상징으로 해석했다. 새 전례 테이블이 파괴되었고 …
uk.news
28

Нотр-Дам: стіл пропав, вівтар врятований

Практично всі представники католицизму відзначили, що пожежа в Соборі Паризької Богоматері є символом руйнування сучасної церкви. Примітно, що вівтар собору, в якому на протязі 800 років …
pt.news
1394

Notre Dame: mesa destruída, altar salvo

Quase todos os comentadores católicos interpretaram o incêndio de Notre Dame, em Paris, como um símbolo da atual destruição da Igreja. Vale a pena notar que o altar da catedral, no qual a Missa Latin…
WKDarkSide
Se este acontecimento não é um sinal CLARO para abandonar a missa nova, não sei o que mais seria
Ivan Messias and 2 more users like this.
lv.news
23

Parīzes Dievmātes katedrālie: galds ir pelnos, bet altārs ir neskarts

Gandrīz visi katoļu komentētāji ir interpretējuši Parīzes Dievmātes uguni kā simbolu Baznīcas pašreizējai iznīcināšanai. Jāatzīmē, ka Katedrāles altāris, kurā 800 gadus tika svinēta latīņu mise, sagl…
ru.news
61

Нотр-Дам: стол пропал, алтарь спасен

Практически все представители католицизма отметили, что пожар в Соборе Парижской Богоматери является символом разрушения современной церкви. Примечательно, что алтарь собора, в которо…
lt.news
35

Dievo Motinos Katedra: stalas visiškai sunaikintas - altoriaus pasigailėta

Didžioji dauguma katalikų naujienų agentūrų ir pranešėjų šią Dievo Motinos katedros gaisro tragediją Paryžiuje interpretavo kaip šiuolaikinės Bažnyčios susinaikinimo simbolį. Verta paminėti, jog Kate…

Notre Dame : La table est détruite - L'autel est épargné

Presque tous les commentateurs catholiques ont interprété l'incendie de Notre-Dame à Paris comme un symbole de la destruction actuelle de l'Église. Il convient de noter que l’autel de la cathédrale, …
La louange de mes lèvres il y a 37 minutes « Spina Christi 2 » a barré plus bas mon commentaire ci-dessous qui est pourtant très sensé et qui du …More
La louange de mes lèvres
il y a 37 minutes
« Spina Christi 2 » a barré plus bas mon commentaire ci-dessous qui est pourtant très sensé et qui du reste ne lui était pas adressé, parce que sans doute son contenu le gênait :
Vous reconnaissez donc déjà l'évidence qu'il n'est pas possible sans malhonnêteté d'affirmer à ce stade que cet Autel central de Notre-Dame ( qui, sauf d'un point de vue sacrilège et schismatique, est aussi "vrai" que l'antique maître-autel car y est ordinairement célébré le saint sacrifice eucharistique ) ait été "détruit" (sic). Quant à savoir à quel degré il aurait été endommagé, vous n'en savez pas plus que moi, jusqu'à preuve du contraire. Pour pouvoir affirmer sans témérité que Dieu ait particulièrement visé cet Autel central et à travers lui le Novus Ordo Missae, il aurait fallu pour cela qu'il se passât un phénomène extraordinaire et précis. Or, comme déjà dit, il n'y a rien d'anormal à ce que les extrémités de cathédrales ( où le plus souvent se situent les …
More
Psaume 62
« Spina Christi 2 » a barré plus bas mon commentaire ci-dessous qui est pourtant très sensé et qui du reste ne lui était pas adressé, parce que sans …More
« Spina Christi 2 » a barré plus bas mon commentaire ci-dessous qui est pourtant très sensé et qui du reste ne lui était pas adressé, parce que sans doute son contenu le gênait :
Vous reconnaissez donc déjà l'évidence qu'il n'est pas possible sans malhonnêteté d'affirmer à ce stade que cet Autel central de Notre-Dame ( qui, sauf d'un point de vue sacrilège et schismatique, est aussi "vrai" que l'antique maître-autel car y est ordinairement célébré le saint sacrifice eucharistique ) ait été "détruit" (sic). Quant à savoir à quel degré il aurait été endommagé, vous n'en savez pas plus que moi, jusqu'à preuve du contraire. Pour pouvoir affirmer sans témérité que Dieu ait particulièrement visé cet Autel central et à travers lui le Novus Ordo Missae, il aurait fallu pour cela qu'il se passât un phénomène extraordinaire et précis. Or, comme déjà dit, il n'y a rien d'anormal à ce que les extrémités de cathédrales ( où le plus souvent se situent les maîtres-autels antiques ) comme Notre-Dame …More
View 8 more comments.

Notre Dame: tavolo distrutto, altare salvo

Quasi tutti i commentatori Cattolici hanno interpretato l'incendio di Notre Dame a Parigi come un simbolo dell'attuale sfacelo nella Chiesa. Vale la pena notare che l'altare della Cattedrale, su cui …
Già, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire!!
lauragafforio and 4 more users like this.
sl.news
29

Notre Dame: Mize ni več - Oltar ostal nedotaknjen

Skoraj vsi katoliški komentatorji so ogenj v cerkvi Notre Dame v Parizu razlagali kot simbol trenutnega uničenja Cerkve. Pri tem je potrebno omeniti, da je znotraj katedrale požar preživel oltar, na …

Notre Dame: Tisch weg, Altar verschont

Praktisch alle katholischen Kommentatoren haben den Brand der Pariser Kathedrale Notre Dame als Zeichen der gegenwärtigen Zerstörung der Kirche interpretiert. Es ist beachtenswert, dass der Altar …
Heute war ich in der wunderbaren tridentinischen Karfreitagsliturgie in meiner FSSPX-Kirche. Die unsäglichen Volksaltäre vermisse ich in keinster …More
Heute war ich in der wunderbaren tridentinischen Karfreitagsliturgie in meiner FSSPX-Kirche. Die unsäglichen Volksaltäre vermisse ich in keinster Weise. Hinfort damit!
alfredus
Die Zeichen der Zeit, die Zeichen als Zustand der Kirche, Feuer als Sinnbild von Strafe und Warnung. Wie schnell wird alles vergessen sein und …More
Die Zeichen der Zeit, die Zeichen als Zustand der Kirche, Feuer als Sinnbild von Strafe und Warnung. Wie schnell wird alles vergessen sein und praktisch wird sich nichts ändern. Durch meine Schuld, wir so schnell keiner der Kardinäle und Bischöfe sagen. Das Vater Unser verändern ist das eine, die Lehre verwässern ist das andere und beide sind zeichenhaft für eine Zeit ohne tiefen Glauben.
View 12 more comments.
hu.news
2688

Notre Dame: A tabernákulum elégett, de az oltár megmaradt

Szinte minden katolikus kommentátor az egyház jelenlegi megsemmisülésével azonosította a párizsi Notre Dame leégését. Érdemes megemlíteni, hogy a székesegyház oltára, amin 800 éven keresztül latin …
Annaszu and one more user like this.

Notre Dame: stół znika, ołtarz zostaje

Prawie wszyscy katoliccy komentatorzy interpretują pożar paryskiej katedry Notre Dame jako symbol bieżącego stanu Kościoła. Warto zauważyć, że ołtarz, przy którym przez 800 lat odprawiano mszę tryden…
Znaki te są widoczne i bardzo jednoznaczne. Powinny pomóc katolikom do jednoznacznego identyfikowania się z nauką tradycyjnego Kościoła, a nie …More
Znaki te są widoczne i bardzo jednoznaczne. Powinny pomóc katolikom do jednoznacznego identyfikowania się z nauką tradycyjnego Kościoła, a nie współczesnymi nowinkami.
maciekbartekantek and 7 more users like this.
es.news
91749

Notre Dame: la mesa se perdió – el altar se salvó

Casi todos los comentaristas católicos han interpretado el incendio de la catedral de Notre Dame en París como un símbolo de la actual destrucción de la Iglesia. Es digno de destacar que sobrevivió …
vgg
Vg2: adeste fideles: Parece ser que la Iglesia se está olvidando del Evangelio; y es aquí de donde no nos podemos salir. Y si no nos salimos estamos …More
Vg2: adeste fideles: Parece ser que la Iglesia se está olvidando del Evangelio; y es aquí de donde no nos podemos salir. Y si no nos salimos estamos también con la Sagrada Tradición. Al fin y al cabo la Tradición no es ni más ni menos que la interpretación personal de los santos Padres sobre el Evangelio (Patrística). El Evangelio está lo suficientemente claro para aquellos que siguen la VERDAD con "buena voluntad"
Llegado ha el momento en que la Iglesia debe volver a la Sagrada Tradición
View 7 more comments.
ar.news
24

نوتردام: احتراق مائدة الطقوس وإنقاذ المذبح

فسر جميع المعلقين الكاثوليك تقريبًا نيران نوتردام في باريس كرمز للتدمير الحالي للكنيسة. ومن الجدير بالذكر أن مذبح الكاتدرائية الذي احتُفل بالقداس اللاتيني فيه لمدة 800 عام …

Notre Dame: Table Gone - Altar Spared

Almost all Catholic commentators have interpreted the Notre Dame fire in Paris as a symbol for the current destruction of the Church. It is noteworthy that the Cathedral’s altar on which the Latin …
I found it interesting that the Novus Ordo "Table" was obliterated, BUT, also noticed that Our Lord took great care of every single holy Statue and …More
I found it interesting that the Novus Ordo "Table" was obliterated, BUT, also noticed that Our Lord took great care of every single holy Statue and painting. All that came from the PAST has been preserved. See the video linked below. The state of the Interior is far better than is believed. An Icon of Our Lady and the Child Jesus survived even though 750 tons of spire fell but a few inches away. God has spoken. He preserves what is Traditional, His Sacred Ornaments, His Traditional Altar, even though many have spent the last 60 years trying to remove them from His Church. Apparently there is no damage to the Stained Glass windows of Louis IX (St) and the Chandeliers and Candles within Our Lord's TRIDENTINE Sanctuary did not even melt with the intense heat. I read today that the Sacred Images did not receive any harm either. Apparently those who tried to destroy Our Lady's Cathedral didn't gain the success that had been intended. The present day architect who has already done a lot of …More
Fischl
Wie immer haben die schnellen Kommentare diese "Kleinigkeit" übersehen. Der Heilige Geist hat seine eigene Handschrift, grad wenn die Gegenseite …More
Wie immer haben die schnellen Kommentare diese "Kleinigkeit" übersehen. Der Heilige Geist hat seine eigene Handschrift, grad wenn die Gegenseite sich wichtig macht.
View 4 more comments.