ml.news
27

[കത്തോലിക്കരെപ്പോലെ] തങ്ങളുടെ മതത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ടർക്കിഷ് മുസ്ലിങ്ങ…

പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന 55%-ത്തെ അപേക്ഷിച്ച്, കഴിഞ്ഞ വർഷം 51% ടർക്കിഷ് മുസ്ലിങ്ങളാണ് “ദൈവഭക്തിയുള്ളവരായി“ തങ്ങളെത്തന്നെ …
pt.news
83

Muçulmanos turcos passam perdendo sua religião [como os "católicos"]

51% dos muçulmanos turcos descreveram a si mesmos como "piedosos" no ano passado, contra 55% dez anos antes - conforme mostrou uma pesquisa Konda. Ao mesmo tempo, o número de ateus foi de 2% …
nl.news
56

Turkse moslims blijven hun religie verliezen [zoals de 'katholieken']

51% van de Turkse moslims beschreef zichzelf vorig jaar als "vroom" tegenover 55% tien jaar eerder - zo heeft een onderzoek van Konda aangetoond. Tegelijkertijd steeg het aantal atheïsten van 2% naar…
vi.news
67

Người Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mất tôn giáo của mình [giống "người Công giáo"]

51% người Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ tự mô tả họ là "sùng đạo" vào năm ngoái, so với 55% vào mười năm trước - một nghiên cứu của Konda đã chỉ ra. Đồng thời, số người vô thần đã tăng từ 2% tới 5%, trong khi …
ko.news
18

터키 무슬림들, ["가톨릭들"처럼] 계속 그들의 종교를 잃어

10년 전 55%에 비해 터키 무슬림들의 51%가 자신들의 "신앙이 깊다"고 작년에 설명했다고 한 Konda 조사가 보여주었다. 동시에, 무신론자들의 수는 2%에서 5%로 증가했고 "…
lt.news
29

Turkijos musulmonai toliau praranda savo tikėjimą bei religiją (lygiai kaip „katalikai“)

Vos 51% visų Turkijos musulmonų praėjusiais metais (2018) save apibūdino kaip „religingais“ individais, palyginus su dešimtmečiu atgal (2008), tai siekė 55% - nurodo Konda atliktas tyrimas Tuo pačiu …
hr.news
296

Turski muslimani gube svoju religiju [poput "katolika"]

51% turskih muslimana opisalo je sebe kao "pobožne" prošle godine naspram 55% deset godina ranije - pokazalo je istraživanje Konda. Istodobno, broj ateista se povećao s 2% na 5%, dok se broj "vjerski…
pl.news
1617

Tureccy Muzułmanie nadal tracą wiarę [jak "katolicy"]

51% tureckich Muzułmanów w zeszłym roku określiło się jako "pobożnych". Dziesięć lat temu było to 55% – wykazały badania Konda. W tym samym czasie udział ateistów wzrósł z 2 do 5%, a "konserwatystów …
ELOHIM.
Szechter
lv.news
23

Turku musulmaņi turpina zaudēt savu reliģiju [tāpat kā “katoļi”]

Pagājušajā gadā 51% turku musulmaņu sevi raksturoja kā „dievbijīgus”, salīdzinot ar 55% desmit gadu agrāk; tā liecina Konda pētījumi. Tajā pašā laikā ateistu skaits pieauga no 2% līdz 5%, bet “reliģi…
sl.news
22

Turški muslimani izgubljajo svojo veroizpoved [kot “katoličani”)

51% turških muslimanov se je lani opisalo kot "pobožne", v primerjavi s 55% deset let prej. Hkrati se je število ateistov povečalo z 2% na 5%, medtem ko se je število "verskih konservativcev“ zmanjša…
hu.news
236

A török muszlimok elvesztik vallásukat (mint a katolikusok)

A török muszlimok 51%-a vallja magát "vallásosnak" a tíz ével ezelőtti 55%-hoz képest - tudtuk meg egy Konda kutatásból. Ugyanakkor az ateisták száma 2%-ról 5%-ra nőtt, miközben a "konzervatív vallás…
uk.news
29

Мусульмани Туреччини втрачають свою релігію (як і "католики")

Дослідження компанії Konda показало, що в цьому році тільки 51% опитаних турецьких мусульман вважають себе "побожними", хоча всього десять років тому цей показник досягав 55%. У той же …
de.news
261.7K

Türkische Muslime verlieren die Religion [wie die „Katholiken“]

51% der türkischen Muslime bezeichneten sich im letzten Jahr als „fromm“. Vor zehn Jahren waren es noch 55 %. Das ergab eine Studie des türkischen Meinungsforschungsinstituts Konda. Im gleichen Zeitr…
Stelzer
Türkische Muslime verlieren die Religion<<<< aber nur wenn sie Religionslehrer Wie die Katholiken haben. Deren ErfoIge diesbezüglich sind gigantisch.…More
Türkische Muslime verlieren die Religion<<<< aber nur wenn sie Religionslehrer
Wie die Katholiken haben. Deren ErfoIge diesbezüglich sind gigantisch. Ich kenn eine ganz Klasse im Gymnasium die die Religionlehrerin komplett erledigt (bzw zum Unglauben gebrach)t hat. Und eine Schule, deren Schüler gegen Zölibat und für Frauenpriestertum demonstriert haben auf Anregung der Religionslehrerin. Auf meine Nachfrage ob sie denn auch regelmäßig zur Kirche gingen verneinten die Jugendlichen etwas verlegen
Waagerl
Das alles ist das Ergebnis von Multikulti und NWO. Die Zersetzung der Länder und ihrer landeseigenen Kulturen, Migration bringt unweigerlich den …More
Das alles ist das Ergebnis von Multikulti und NWO. Die Zersetzung der Länder und ihrer landeseigenen Kulturen, Migration bringt unweigerlich den Glaubensabfall mit sich.
View 24 more comments
ru.news
49

Мусульмане Турции теряют свою религию (как и "католики")

Исследование компании Konda показало, что в этом году только 51% опрошенных турецких мусульман считают себя "набожными", хотя всего десять лет назад из было 55%. В то же самое время коли…
fr.news
2478

Les musulmans turcs continuent à perdre leur religion [comme les "catholiques"]

51% des musulmans turcs se sont décrits comme «pieux» l'année dernière, contre 55% dix ans plus tôt - selon une étude de Konda. Dans le même temps, le nombre d'athées est passé de 2% à 5%, tandis …
ne nous laissez pas succomber
Si ca continue Erdogane ne pourra plu avoir assez de monde pour foutre une torgnole aux croisées comme il se proposait à le faire ,aider Erdogane S …More
Si ca continue Erdogane ne pourra plu avoir assez de monde pour foutre une torgnole aux croisées comme il se proposait à le faire ,aider Erdogane S V PL .
ne nous laissez pas succomber
Ou l'eau qui dore .
ar.news
26

نسبة المسلمين الأتراك تواصل الانخفاض [مثل "الكاثوليك"]

أظهر بحث أجرته كوندا أن 51 ٪ من المسلمين الأتراك صنفوا أنفسهم بأنهم "متدينون" في العام الماضي مقابل 55 ٪ قبل عشر سنوات. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الملحدين من 2٪ إلى 5٪، بينما …
es.news
266

Musulmanes turcos siguen perdiendo su religión [como los “católicos”]

El 51% de los musulmanes turcos se describieron a sí mismos como “piadosos” el año pasado, opuesto al 55% de 10 años atrás, ha mostrado una investigación de Konda. Al mismo tiempo, el número de ateos…
it.news
1720

Musulmani turchi continuano a perdere la religione [come i "Cattolici"]

Il 51% dei musulmani in Turchia si è descritto come "pio" lo scorso anno, rispetto a un 55% di dieci anni prima – questo ha mostrato una ricerca Konda. Allo stesso tempo, il numero di atei è passato …
alda luisa corsini
La perdono in Oriente (forse) ma in Occidente si incuneano nel vuoto lasciato dalla Chiesa locale e fanno proseliti (vedi Napoli).
en.news
3819

Turkish Muslims Keep Losing Their Religion [like the “Catholics”]

51% of Turkish Muslims described themselves as “pious” last year as opposed to 55% ten years earlier – a Konda research has shown. At the same time, the number of atheists went from 2% to 5%, while …
Ultraviolet
Less Turks practicing a fabricated pseudo-religion? Sounds like a good thing.
De Profundis
View one more comment