Language
17

നിയമപരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കർദ്ദിനാള്മാർ പുതിയ കോൺക്ലേവ് കൂടണമെന്ന…

ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അസാധുവാണെന്ന ദൃഢവിശ്വാസം ടെക്‌സാസിലെ കോർപ്പുസ് ക്രിസ്റ്റിയുടെ വിരമിച്ച ബിഷപ്പ് മോൺസിഞ്ഞോർ റെനെ …
Write a comment

Bispo acredita que cardeais eleitos de forma válida deveriam realizar um novo conclave

Monsenhor Rene Gracida, de 94 anos, o bispo aposentado de Corpus Christi - Texas, expressou novamente sua convicção de que a eleição de Francisco foi inválida. Falando a okietraditionalist.blogspot…
Write a comment

Biskup verí, že platne zvolení Kardináli by sa mali držať novej konklávy

Monsignor Rene Gracida, 94, bývalý biskup z Corpus Christi v štáte Texas, opäť vyjadril svoje odsúdenie, že voľba Františka bola neplatná. V rozhovore s okietraditionalist.blogspot.com (6. mája), …
Write a comment
Peter(skala)
Gracida tvrdí, že sprisahanie takzvanej mafia Svätého Gallena porušuje ustanovenia Jána Pavla II. A neplatnosť voľby Jorgeho Bergoglia More
Peter(skala)
Dada Miluška pred 45 minútami Modlite sa za Emeritného pápeža Benedikta XVI.On je stále platným pápežom pred Bohom,lebo žije a len Pán Boh vie … More
34

Єпископ вважає, що законно обрані кардинали повинні провести новий конклав

Відставний єпископ з Корпус-Крісті в Техасі, 94-річний Рене Грасіда, знову заявив про свою впевненість у тому, що Папа Франциск був обраний незаконно. 6 травня, під час бесіди з okietradition…
Write a comment
22

Vyskupas tiki, jog teisingai išrinkti kardinolai turėtų surengti naują konklavą

Monsinjoras ir atsistatydinęs Devintinių vyskupas iš Teksaso, 94-erių Renė Gracida ir vėl išreiškė savo įsitikinimą, jog Pranciškaus rinkimai buvo neteisėti. Vyskupas savo nuomonę išdėstė tinklalapyj…
Write a comment
30

Епископ считает, что законно избранные кардиналы должны провести новый конклав

Отставной епископ из Корпус-Кристи в Техасе, 94-летний Рене Грасида, вновь заявил о своей уверенности в том, что Папа Франциск был избран незаконно. 6 мая, во время беседы с okietraditional…
Write a comment
40

Giám mục tin rằng Hồng y được bầu hợp pháp nên tổ chức một cuộc bầu cử mới

Đức ông Rene Gracida, 94 tuổi, giám mục đã nghỉ hưu của Corpus Christi, Texas, một lần nữa đã bày tỏ niềm tin của ông rằng cuộc bầu cử của Francis không hợp lệ. Nói với okietraditionalist.blogspot.…
Write a comment
25

Obispo Naniniwala Na ang mga May Bisang Hinalal na Kardinal ay Dapat Magsagawa ng Bagong Pribado…

Si Monsenyor Rene Gracida, 94, ang retiradong obispo ng Corpus Christi, Texas, ay muling ipinahayag ang kanyang paghihinala na ang pagkakahalal ni Francis ay walang bisa. Sa kanyang pagsasalita sa …
Write a comment

Un évêque croit que les cardinaux élus de façon valide devraient organiser un nouveau conclave

Monseigneur René Gracida, 94 ans, évêque retraité de Corpus Christi, au Texas, a de nouveau exprimé sa conviction de l'invalidité de l'élection de François. Il a déclaré le 6 mai à okietraditionali…
Write a comment
@Aube Nouvelle ,rien ne peut être autre que (votre oui sois oui et non sois non ) ors Jean XIII savait ce qu'il faisait en promulguant le concile … More
"Il faut aussi rappeler l’étonnant songe de saint Jean Bosco, en 1873, longuement commenté par l'abbé de Nantes dans La Contre-Réforme Catholique de … More

Biskupi są przekonani, że poprawnie wybrani kardynałowie powinni odbyć nowe konklawe

Monsignor Rene Gracida (94), emerytowany biskup Corpus Christi w Teksasie ponownie wyraził swoje przekonanie, że wybór Franciszka był nieważny. W rozmowie z okietraditionalist.blogspot.com z 6 …
Write a comment
Jak najbardziej się z tym zgadzam. Bergoglio i jego "kardynałowie i biskupi" winni być odsunięci od Watykanu i "stołków " w swoich krajach
Oczywiście, że bp Gracida ma rację i wybór tej kreatury Bergoglio (a potem i innych apostatów) jest nieważny. Niestety, plan Boży jest inny. Kościół … More

Bischof glaubt, dass die gültig ernannten Kardinäle ein neues Konklave abhalten sollen

Msgr. Rene Gracida (94), der emeritierte Bischof von Corpus Christi im US-Bundesstaat Texas, hat seine Überzeugung wiederholt, dass die Wahl von Franziskus ungültig sei. Er äußerte sich vor okiet…
Write a comment
Usambara
@a.t.m --->> Die Absichten von Johannes XXIII. bei der feierlichen Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils bestand darin, eine echte Reform und … More
a.t.m
@Usambara Es ist doch Tatsache und sehr wohl auch nachprüfbar Beweisbar, das die VK II und Nach VK II NICHT im Sinne Gottes unseres Herrn und … More
121

Bisschop gelooft dat de rechtmatig verkozen kardinalen een nieuw conclaaf moeten houden

Monseigneur Rene Gracida, 94, de gepensioneerde bisschop van Corpus Christi, Texas, heeft opnieuw zijn overtuiging uitgesproken dat de verkiezing van Franciscus ongeldig was. In gesprek met okietra…
Write a comment

A püspök szerint a jogosan kinevezett bíborosoknak új konklávét kell tartaniuk

A 94 éves nyugdíjba vonult texasi Rene Gracida atya meggyőződése az, hogy Ferenc pápa kinevezése helytelen volt. Az okietraditionalist.blogspot.com oldalnak beszélve Gracida elmondta, hogy ő azt …
Write a comment
Pflaum
Micsoda?
10

Bīskaps tic, ka patiesi ievēlētiem kardināliem vajadzētu sarīkot konklāvu

Monsinjors Renē Gracida, 94, Korpusas Kristi, Teksasas atvaļinātais bīskaps, atkal ir izpaudis savu pārliecību , ka Franciska vēlēšanas bija nederīgas. Runājot ar okietraditionalist.blogspot.com (…
Write a comment
20

أسقف يعتقد أنه يجب على الكرادلة المنتخبين بشكل صحيح عقد مجمع مغلق جديد

أعرب المونسنيور رينيه غراسيدا، 94 عاما، الأسقف المتقاعد لكوربوس كريستي بتكساس مرة أخرى عن قناعته بأن انتخاب فرانسيس كان غير صحيح. وقال غراسيدا خلال حديثه مع موقع okietra…
Write a comment

Obispo cree que cardenales válidamente elegidos deberían convocar a un nuevo cónclave

Monseñor René Gracida, de 94 años, obispo jubilado de Corpus Christi (Texas), expresó nuevamente su convicción que la elección de Francisco fue inválida. Al hablar el 6 de mayo en okietraditionalis…
Write a comment
vgg
Vg2: Lea la "Exhortación Gaudete Exultate" y después de meditarla se pregunte: ¿es posible que quien escribió esto, tiene en él cabida la herejía? … More
Totalmente inconveniente estar propagando noticias que promueven un cisma. Lamentable

Vescovo ritiene che i cardinali eletti validamente dovrebbero tenere un nuovo conclave

Monsignor Rene Gracida, di 94 anni, il vescovo emerito di Corpus Christi, Texas, ha di nuovo espresso la sua convinzione che l'elezione di Francesco non fosse valida. Parlando a okietraditionalist.…
Write a comment
Fatima.
Chi sarebbero i cardinali eletti validamente?
paceate
Lo scisma è già in corso da tempo ed è strisciante. Vi troverete presto nelle catacombe. Resistere pure, e sarebbe da fare così, se non fosse che al … More

Bishop Believes that Validly Elected Cardinals Should Hold a New Conclave

Monsignor Rene Gracida, 94, the retired bishop of Corpus Christi, Texas, has again expressed his conviction that Francis’ election was invalid. Talking to okietraditionalist.blogspot.com (May 6), …
Write a comment
De Profundis
No question that Francis is emboldening (in some cases also enabling) the enemies of the Church, those from without and those from within.
Jungerheld
"Water on my mill" - That' a new phrase to me. I love it, @Fischl!