Language
58

സ്വവർഗ്ഗഭോഗത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കർദ്ദിനാൾ, വ്യഭിചാരികൾക്കുള്ള ദിവ്യക…

ബ്യൂണസ് ഐറിസ് ബിഷപ്പുമാർക്കുള്ള ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുടെ വിവാദമായ കത്ത് അക്ത അപ്പസ്‌തോലിക്ക സെദിസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്, സ്വവർഗ്ഗഭോഗത്തെ …
Write a comment
86

Kadinali Mtetezi Ushoga, Sasa Ekaristi Kwa Wazini Ni "Mafundisho Rasmi"

Uchapishaji wa barua tatanishi ya Papa Francis kwa Maaskofu wa Buenos Aires katika Acta Apostolicae Sedis kuna maana, kulingana na Kadinali mtetezi ushoga Francesco Coccopalmerio, kuwa imepandish…
Write a comment
1 111

Cardeal Pro-Homossexual: A Comunhão Para Adúlteros É Agora "Ensinamento Oficial"

A publicação da polêmica carta de Papa Francisco aos bispos de Buenos Aires em Acta Apostolicae Sedis [Atos da Sé Apostólica] significa, segundo o cardeal pró-homossexual Francesco Coccopalmerio, …
AGMB123
Que horror E o povo católico parece aceitar tudo isso numa boa, realmente é o fim dos tempos! Por isso Nossa Senhora tem aparecido tanto nestes … More
Write a comment
59

Kadịnal na-akwado mmekọ nwoke na nwoke, Oriri Nsọ maka ndị iko bụzị "Nkụzi nke e hiwere"

Mwepụta nke akwụkwọ ozi di egwu nke Pope Francis degara ndị bishọp Buenos Aires na Acta Apostolicae Sedis pụtara na site na Kadịnal nkwado mmekọ nwoke na nwoke bụ Francesco Coccopalmerio na e …
Write a comment
273

Pro-gej kardinal: Pričest za preljubnike je sada "službeno učenje"

Objavljivanje kontradiktornog pisma pape Franje biskupima u Buenos Airesu u Acta Apostolicae Sedis znači, prema mišljenju pro-gej kardinala Francesca Coccopalmerija, da je to pismo napredovalo "…
Write a comment
56

Pabor sa Homoseksuwal na Kardinal, Ang Komunyon Para sa mga Nangangalunya ay "Opisyal ng Itinutu…

Ang paglalathala ni Papa Francis ng kontrobersyal na liham sa mga obispo ng Buenos Aires sa Acta Apostolicae Sedis ay nangangahulugan na ito ay inangat na "sa antas ng pagiging opisyal na turo sa …
Write a comment
85

Eşcinsellik Yanlısı Kardinal: "Zina Yapanlara Komünyon Artık 'Resmi Öğreti'"

Eşcinsellik yanlısı Kardinal Francesco Coccopalmerio'ya göre, Papa Francis'in, Acta Apostolicae Sedis'te de yayımlanan, Buenos Aires piskoposlarına gönderdiği tartışmalı mektup, "Kilise'nin, resmi…
Write a comment
79

По мнению кардинала, поддерживающего геев, Святое Причастие для неверных супругов - часть "…

По мнению кардинала, поддерживающего геев, Франческо Коккопальмерио, публикация противоречивого письма Папы Франциска, адресованного епископам Буэнос-Айреса, в издании Acta Aposto…
Write a comment
22 1 855

La communion pour les adultères est désormais un "enseignement officiel"

La publication de la lettre controversée du pape François aux évêques de Buenos Aires dans Acta Apostolicae Sedis signifie selon le cardinal Francesco Coccopalmerio que son contenu est élevé "au …
Sylvanus
@Ne nous laissez pas sucomber Vous me dites 'il n'y a pas de fumée sans feu" : je vous ai pris un contre-exemple. Je vous laisse, comme il est d'… More
Ne nous laissez pas sucomber
@Sylvanus ,Vous faire confiance ? vous n'y pensé pas j'espère .CHERCHER vous même vous qui êtes si malin et que vient faire le premier siècle ,… More
Write a comment
49

समलैंगिक समर्थक कार्डिनल, व्यभिचारीयों के लिए कम्युनन अब "आधिकारिक शिक्षा" है

पोप फ्रांसिस के विवादास्पद पत्र को ब्यूनस आयर्स के बिशपों को एक्टा अपोस्टोलिक सिडिस में प्रकाशित करने का मतलब है समलैंगिक समर्थक कार्डिनल फ्रांसिस्को कोकोप्लामेरियो के अनुसार है की यह "चर्च की …
Write a comment
90

支持同性恋的主教,通奸现在是“官方”的教学

教宗方济各(Pope Francis)向布宜诺斯艾利斯的主教们发表了一封有争议的信,这是根据支持同性恋的枢机主教方济各·…
Write a comment
89

Pro-gay kardinaal, communie voor overspeligen is nu "officiële leerstelling"

De publicatie van de controversiële brief van paus Franciscus naar de bisschoppen van Buenos Aires in de Acta Apostolicae Sedis betekent volgens pro-gay kardinaal Francesco Coccopalmerio dat deze …
Write a comment
1 619

Meleg párti bíboros: A házasságtörők számára az úrvacsora már "hivatalos"

Ferenc pápa botrányos levelét publikálták, a Acta Apostolicae Sedis szerint pedig Francesco Coccopalmerio meleg párti bíboros szavai alapján a levél tartalma "hivatalos tananyaggá válik az egyházba…
Write a comment
2 2.8K

Progejowski kardynał: komunia dla cudzołożników jest teraz "oficjalnym nauczaniem"

Publikacja kontrowersyjnego listu papieża Franciszka do biskupów argentyńskich w Acta Apostolicae Sedis oznacza według progejowskiego kardynała, Francesco Coccopalmerio, że jego treść została wynie…
Weronika.S
nie jest ... to tylko nauczanie ,,Wielkiej Nierządnicy,,.
Write a comment
71

Kardinolas, kovojantis už gėjų teises: „Komunija svetimautojams dabar jau oficiali doktrina“

Popiežiaus Pranciškaus kontraversiškojo laiško publikacija Buenos Airės vyskupams Acta Apostolicae Sedis nurodo, kad komunija svetimautojams jau „įeina į oficialius Bažnyčios mokymus ir doktriną“. …
Write a comment
12 1.9K

Pro-Homo Kardinal: Ehebrecher-Kommunion ist jetzt „offizielle Lehre”

Die Veröffentlichung des umstrittenen Briefes von Papst Franziskus an die Bischöfe von Buenos Aires in den Acta Apostolicae Sedis bedeutet seine Erhebung zur „offiziellen Lehre der Kirche“. Das …
Lichtlein
Schrecklich schrecklich, Wölfe in der kath. Kirche. Lest mal unter Sodom und Gomorrha nach.
Theresia Katharina
Der heilige Franziskus von Assisi hat diese Zeit vorausgesagt in einer Vision vor ca. 800 Jahren! Der heilige Bonaventura hat es aufgeschrieben! Bitt… More
Write a comment
73

كاردينال داعم للمثليين ، القربان المقدس للزناة أصبح الآن "طقسا رسميا"

يعني نشر رسالة البابا فرانسيس الرسالة المثيرة للجدل لأساقفة بوينس آيرس في Acta Apostolicae Sedis بالنسبة للكاردينالالمؤيد للمثليين فرانشيسكو كوكوبالميريو أنها مكانت…
Write a comment
1 1 1.7K

Cardinale pro-gay: la comunione per gli adulteri ora è "insegnamento ufficiale"

La pubblicazione della controversa lettera di papa Francesco ai vescovi di Buenos Aires negli Acta Apostolicae Sedis significa, secondo il cardinale pro-gay Francesco Coccopalmerio, che questa è …
Maurizio Muscas
Cocco-Palmerio
Write a comment
5 768

Cardenal pro-homosexual: la comunión para adúlteros es ahora “enseñanza oficial"

La publicación de la controvertida carta del papa Francisco a los obispos de la Región Buenos Aires en las Acta Apostolicae Sedis significa, según el cardenal pro-homosexual Francesco Coccopalmerio…
San Atanasio ora pro nobis
Os apostatos colaboradores de Bergoglio dão comunhões sacrílegas. O Catecismo (numeral 2120) ensina que: o sacrilégio é um pecado grave, especialment… More
Write a comment
71

Кардинал, який підтримує геїв: «Таїнство святого причастя для перелюбників тепер є «офіційним …

Опублікування Папою Франциском дискусійного листа до єпископів Буенос-Айреса у Acta Apostolicae Sedis вказує, на думку Кардинала Франческо Каскопалмеріо, який підтримує геїв, на підвищення…
Write a comment
78

Kardināls atbalsta gejus: Dievgalds laulības pārkāpējiem nu ir "oficiālā mācība"

Pāvesta Franciska strīdīgās vēstules publicēšana laikrakstā Acta Apostolicae Sedis Buenosairesas bīskapiem, pēc kardināla Frančesko Kokopalmjēro domām, nozīmē, ka tas ir paaugstināts "līdz oficiālā…
Write a comment
2 1.9K

Pro-Gay Cardinal, Communion for Adulterers Is Now "Official Teaching"

The publication of Pope Francis’ controversial letter to the bishops of Buenos Aires in the Acta Apostolicae Sedis means according to pro-gay Cardinal Francesco Coccopalmerio that it is elevated “…
HerzMariae
He should retire and care for his gay and drug abusing secretary...
aderito
another sad story
Write a comment