ml.news
242

ഭൂരിഭാഗം യു. എസ്. ബിഷപ്പുമാരും [അസാധുവായി] സ്ത്രീകളെ അഭിഷേകം ചെയ്യും

പരിശുദ്ധ സിംഹാസനം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പകുതിയിലേറെ യു. എസ്. ബിഷപ്പുമാരും തങ്ങളുടെ രൂപതയിൽ വനിതാ ഡീക്കന്മാരെ “അഭിഷേകം“ ചെയ്യുമെന്ന് ജനുവരി 22-ലെ …
pt.news
47

A maioria dos bispos dos EUA ordenaria [invalidamente] mulheres

Mais da metade dos bispos dos Estados Unidos "ordenaria" diáconos mulheres em suas dioceses, se a Santa Sé aprovasse tal abuso, descobriu um estudo publicado em 22 de janeiro. Ao mesmo tempo, "…
ro.news
127

Majoritatea episcopilor americani ar hirotoni [în mod ilegal] femeile

Mai mult de jumătate dintre episcopii americani ar "hirotoni" diaconii femei în eparhia lor, în cazul în care Sfântul Scaun ar aproba un astfel de abuz, s-a găsit într-un studiu din 22 ianuarie. În …
adunarea pedofililor
uk.news
13

Більшість єпископів США готові (протизаконно) зводити жінок в духовний сан

22 січня було опубліковано результати дослідження, згідно з яким більше половини єпископів в США готові "звести в сан" жінок дияконів, якщо Святий Престол схвалить подібне порушення. У той …
ru.news
57

Большинство епископов США готовы (противозаконно) возвести женщину в духовный сан

22 января были опубликованы результаты исследования, согласно который более половины епископов в США готовы "возвести в сан" женщин диаконов, если Святой Престол одобрит подобное …
ko.news
13

미국 주교들 대부분, [무효하게] 여성들을 임명할 것

만약 Holy See가 이러한 학대를 허가한다면 미국 주교들의 절반 이상이 자신들의 교구에 여성 부제들을 "임명"할 것이라고 1월 22일 …
hr.news
271

Većina američkih biskupa [nevaljano] bi zaređivalo žene

Više od polovice biskupa SAD-a bi "zaredilo" đakonice u svojoj biskupiji ako bi Sveta Stolica odobrila takvu zloupotrebu, utvrdilo je istraživanje 22. siječnja. Istodobno, "samo" 41% biskupa [pogr…
lt.news
27

Didžioji dauguma JAV Vyskupų norėtų (neteisėtai) įšventinti moteris

Daugiau nei pusė JAV Vyskupų „įšventintų“ moteris diakones būtent savo vyskupystėse jei Šventasis Sostas tai patvirtintų, nurodo sausio 22-ąją atliktas tyrimas. Tu pačiu metu „tik“ 41 procentas Vysku…
lv.news
22

Lielākā daļa ASV bīskapu [nederīgi] ieceļ amatā sievietes

Vairāk nekā puse ASV bīskapu "ordinētu" sieviešu diakonus savā bīskapijā, ja Svētais Centrs apstiprinātu šādu izvirtību, – tā pauž 22. janvāra pētījumu atrasts. Tajā pašā laikā "tikai" 41% bīskapu […
ar.news
18

الغالبية العظمى من الأساقفة في الولايات المتحدة سيرسمون النساء [بغير حق]

كشفت دراسة صدرت في 22 يناير/ كانون الثاني أن أكثر من نصف الأساقفة الأمريكيين سوف "يرسمون" نساء شماسات في أبرشيتهم في حالة وافق الكرسي الرسولي على مثل هذا الإنتهاك. …
hu.news
172

Az amerikai püspökök nagy része (érvénytelenül) felszentelne nőket

Több mint az amerikai püspökök fele támogatja a diakónusnők "felszentelését" az egyházmegyéjükben, ha ezt a hibát az Apostoli Szentszék jóváhagyná - mutatta ki egy közvéleménykutatás január 22-én. …
vi.news
27

Đa số các Giám mục Hoa Kỳ sẽ thụ phong Phụ nữ [một cách không hợp lệ]

Hơn một nửa số giám mục Hoa Kỳ sẽ "thụ phong" các phó tế nữ trong giáo phận của họ nếu Tòa Thánh phê chuẩn việc làm sai trái đó, theo kết quả của một nghiên cứu ngày 22 tháng 1. Đồng thời, "chỉ" …
fr.news
4518

La majorité des évêques des États-Unis ordonnerait [non valablement] des femmes

Plus de la moitié des évêques américains "ordonneraient" des femmes diacres dans leur diocèse si le Saint-Siège approuvait un tel abus, selon une étude publiée le 22 janvier. Dans le même temps, "…
Pfff... des femmes ou des travestis ? La tendance est plus que douteuse ces derniers temps...
apvs
Les fameuses hôtesses de l'ER ... More
Les fameuses hôtesses de l'ER ...
View 2 more comments.
it.news
21K

Maggioranza dei vescovi USA ordinerebbe donne [invalidamente]

Più della metà dei vescovi USA "ordinerebbe" diaconi femmine nella loro diocesi, se la Santa Sede approvasse un tale abuso; questo ha scoperto uno studio del 22 gennaio. Allo stesso tempo, "solo" …
Mi cha el
è difficile ormai sradicare il male dal mondo o contenerlo,(senza un diretto intervento di Dio Padre) dato che si è così travestito bene..da Bene..…More
è difficile ormai sradicare il male dal mondo o contenerlo,(senza un diretto intervento di Dio Padre) dato che si è così travestito bene..da Bene..che riesce a far passare il bene per il male e il male per il bene..
il vandea
Il demonio ringrazia.
es.news
41446

La mayoría de los obispos de Estados Unidos ordenaría [inválidamente] mujeres

Más de la mitad de los obispos de Estados Unidos “ordenarían” diáconos mujeres en sus diócesis, si la Santa Sede aprobara ese abuso, descubrió un estudio publicado el 22 de enero. Al mismo tiempo,…
ES ENTENDIBLE YA QUE LA MITAD DE LOS OBISPOS ESTADOUNIDENSES SON SODOMITAS GAY O PRO GAY.
DEFENSA DE LA FE likes this.
nl.news
69

De meerderheid van de Amerikaanse bisschoppen zouden [ongeldig] vrouwen wijden

Meer dan de helft van de Amerikaanse bisschoppen zou vrouwelijke diakens in hun bisdom "wijden" als de Heilige Stoel dergelijk misbruik zou goedkeuren, zo zei een studie van 22 januari. Tegelijkerti…
sl.news
30

Večina ameriških škofov bi [nepravilno] posvetila ženske

Več kot polovica ameriških škofov naj bi v svoji škofiji "posvetila" ženske diakone, če bi Sveti sedež odobril takšno zlorabo, je razkrila študija iz 22. januarja. Hkrati pa "samo" 41 odstotkov …
de.news
2712K

Mehrheit der US-Bischöfe würde [ungültig] Frauen ordinieren

Mehr als die Hälfte der US-Bischöfe würde in ihren Diözesen Frauendiakone "weihen", wenn der Heilige Stuhl diesen Missbrauch einführte. Das ergab eine Studie, die am 22. Januar veröffentlicht …
Melchiades
Wie sind diese Herrn nur Bischöfe bzw. zum Teil Kardinäle geworden ? Ob da jemand vielleicht " Blinde Kuh" gespielt hat ? Nur erinnere ich mich, …More
Wie sind diese Herrn nur Bischöfe bzw. zum Teil Kardinäle geworden ? Ob da jemand vielleicht " Blinde Kuh" gespielt hat ? Nur erinnere ich mich, dass man draußen war, hat einen die Blinde Kuh erwischt. Und Verzeihung, aber zu welcher Gemeinschaft gehören sie ? Denn die katholische Kirche kann es eigentlich nicht sein, sondern eher die lutherische oder sonst eine protestantische , die im Grunde ins Heidentum zurück gefallen sind. Und mal ehrlich bevor diese Herrn mal wieder vor den Feministinnen und wie sie alle heißen einknicken , wie wäre es dann mit dem was in der heiligen Schrift steht und die Aufklärung darüber dass der Titel " Gehilfin", den Eva verspielt hat, uns Frauen durch die allerseligste Jungfrau und Gottesmutter Maria zurückgegeben wurde, aber nur wenn wir endlich verstehen, was dieser Titel auch wahrhaftig bedeutet und wir ( Entschuldigung) schön blöd wären uns wegen der Herrschsucht einiger merkwürdiger Frauen noch mehr aufs Auge drücken lassen wollen. Nur damit diese Frauen sich letztendlich wichtig vorkommen. Verzeiht, aber dies sind wir, um es salopp zu sagen, auch ohne den wahren Nachfolgern des Herrn ins " Handwerk zu pfuschen ". Also nichts ist mit Diakonweihe für der Frauen !
Waagerl
Erst kommen Frauendiakone und dann weibliche Bischöfe, wie die Käßmann. Und schon hat die RKK ein weiteres Stück ihrer Seele aufgegeben.More
Erst kommen Frauendiakone und dann weibliche Bischöfe, wie die Käßmann.
Und schon hat die RKK ein weiteres Stück ihrer Seele aufgegeben.
View 25 more comments.

Majority of US Bishops Would [Invalidly] Ordain Women

More than half of the US bishops would "ordain" female deacons in their diocese if the Holy See would approve such an abuse, a January 22 study found. At the same time, "only" 41 percent of bishops…
But they would not be priests, or deacons! Foolishness!
GJA Taylor
Oh my goodness, their arrogance and blindness knows no bounds, what a waste of space in costume they really are. God help us, get rid of these …More
Oh my goodness, their arrogance and blindness knows no bounds, what a waste of space in costume they really are. God help us, get rid of these useless clowns in costume.
View 8 more comments.