ml.news
26

ഫ്രാൻസിസിനെ താക്കീത് ചെയ്ത് സാറ: “മതപരമായ ബഹുത്വം നല്ലതല്ല“

ആപേക്ഷികവാദം വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ മതപരമായ ബഹുത്വം അതിൽ തന്നെ നല്ലതാണെന്ന് കരുതുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് കർദ്ദിനാൾ റോബർട്ട് സാറ LaNef.net-നോട് (…
csk.news
4443

Nemecký biskup: protirečiace si náboženstvá vedú k Bohu [alebo skôr k diablovi]

Druhý Vatikánsky Koncil otvoril Cirkev „modernému svetu“, vyhlásil biskup Franz-Josef Overbeck, Nemecko, 12. apríla v Berlíne. Overbeck nevysvetlil, čo je "moderný svet". Časť otvorenia Cirkvi bola, …
Joske = Barbarin. To jen jako info. Transformace podivína.
Joske
Čím větší zmatek, tím více zkřížených králíků. Bastardi budou avantgardou nového světového pořádku.
View 2 more comments.
tr.news
158

Sarah Francis'e Sitem Etti: "Dini Çoğulculuk İyi Değildir"

Kardinal Robert Sarah, LaNef.net'e (29 Mart) yaptığı açıklamada, dini çoğulculuğun göreliliğin inandığı gibi kendi içinde iyi olduğunu söylemenin yanlışlığını vurguladı. Sarah, Papa Francis'ten bahse…
pt.news
94

Sarah repreende Francisco: "pluralismo religioso não é bom"

Não é verdade que o pluralismo religioso seja bom por si mesmo, como crê o relativismo, disse o cardeal Robert Sarah a LaNef.net (29 de março). Sarah não menciona o Papa Francisco, mas sua declaração…
ru.news
61

Кардинал Сара поправляет Папу Франциска: "В плюрализме религий нет ничего хорошего"

29 марта кардинал Роберт Сара сообщил порталу LaNef.net, что в плюрализме религий, который так любят релятивисты, нет ничего хорошего. Сара на упомянул Папу Франциска, но его заявление …

Sarah prekorio Franju: "Religijski pluralizam nije dobar"

Nije istina da je religijski pluralizam sam po sebi dobar, kao što vjeruje relativizam, kardinal Robert Sarah izjavio je za LaNef.net (29. ožujka). Sarah ne spominje papu Franju, ali njegova izjava …
Legio Mariae and one more user like this.

Sarah widerspricht Franziskus: „Religiöser Pluralismus ist nicht gut”

Es ist nicht wahr, dass der Pluralismus der Religionen gut ist, wie es der Relativismus glaubt. Das erklärt Kardinal Robert Sarah vor LaNef.net (29. März). Sarah erwähnt Papst Franziskus nicht. Aber …
An Troll @Maria katharina1 Es ist so, wie bei Highlander: Es kann nur einen geben. Deshalb: Raus aus meinem "Namen". More
An Troll @Maria katharina1
Es ist so, wie bei Highlander: Es kann nur einen geben.
Deshalb: Raus aus meinem "Namen".
Es gibt keinen Pluralismus der Religionen, denn die eine und einzige Religion wurde von Gott den Menschen gegeben und nennt sich katholische, …More
Es gibt keinen Pluralismus der Religionen, denn die eine und einzige Religion wurde von Gott den Menschen gegeben und nennt sich katholische, apostolische Religion. Alles andere sind Ideologien des Teufels und sollen der Gott gestifteten Religion schaden. Entweder man entscheidet sich für Gott und damit für die katholische, apostolische Religion oder man folgt den satanischen Ideologien.
View 8 more comments.
ko.news
18

Sarah, Francis에 반박: "종교적 다중화는 좋지 않아"

상대주의자들이 믿는 것처럼 종교적 다중화는 그 자체로 좋지 않다고 추기경 Robert Sarah가 LaNef.net에게 말했다 (3월 29일). Sarah는 교황 …

Sarah poprawia Franciszka: "pluralizm religijny nie jest dobry"

To nieprawda, że pluralizm religijny jest dobry przez relatywizm, powiedział kardynał Robert Sarah LaNef.net 29 marca. Nie wspomniał o papieży Franciszku, ale jego stwierdzenie bezpośrednio zaprzecza…
Sw.Joanna
Ja czekam na pasterza wedlug miary Bozej i o takiego codziennie sie modle.
. Ku Tradycji – cała naprzód! Sześć prawd wiary 1. Jest jeden Bóg. 2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. 3. …More
.
Ku Tradycji – cała naprzód!
Sześć prawd wiary
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. 6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
View 2 more comments.
ar.news
32

الكاردينال سارا يوبخ فرنسيس: "التعددية الدينية ليست جيدة"

ذكر الكاردينال روبرت سارا لموقع LaNef.net (29 مارس/آذار) أنه ليس صحيحًا أن التعددية الدينية جيدة في حد ذاتها كما يعتقده مذهب النسبية. ولم يذكر سارا البابا فرنسيس، لكن تصريحه يتناق…

Sarah megdorgálja Ferenc pápát: A vallási pluralizmus nem jó

A vallási pluralizmus nem jó, hiába gondolja azt a relativizmus - mondta Robert Sarah bíboros a LaNef.net oldalnak. Sarah nem említi Ferenc pápát, de a kijelentése ellentmond Ferenc pápa eretneki
manka and one more user like this.
ro.news
48

Sarah îl mustră pe Francisc: "Pluralismul religios nu este ceva de bun augur"

Nu este adevărat că pluralismul religios este bun în sine, așa cum crede relativismul, a declarat cardinalul Robert Sarah pentru LaNef.net (29 martie). Sarah nu îl menționează pe Papa Francisc, dar …
vi.news
55

Sarah quở trách Francis: “Đa nguyên tôn giáo là không tốt”

Không đúng rằng đa nguyên tôn giáo có bản chất tốt, như chủ nghĩa tương đối hay tin tưởng, Hồng Y Robert Sarah nói với LaNef.net (29 tháng 3). Sarah không đề cập đến Giáo hoàng Francis nhưng tuyên …

Sarah reprende a Francisco: “Pluralismo religioso no es bueno”

No es verdad que el pluralismo religioso es Bueno en sí mismo como cree el relativismo, dijo el 29 de marzo el cardenal Robert Sarah al sitio web LaNef.net. Sarah no menciona al papa Francisco, pero …
vgg
Vg2: "El pluralismo religioso no es bueno", como también los errores no son buenos; sin embargos ambos están llamados a converger en la VERDAD.
Este Cardenal es una MARAVILLA!! Ojalá fuera elegido como el próximo Papa!! Quiéralo Dios!!! Pero mucho me temo que Bergoglio y sus secuaces lo van …More
Este Cardenal es una MARAVILLA!! Ojalá fuera elegido como el próximo Papa!! Quiéralo Dios!!!
Pero mucho me temo que Bergoglio y sus secuaces lo van a destruir. Que Dios lo proteja! Hay que rezar mucho por el Cardenal Sarah para que Dios lo ampare de todo mal. Amén.
View one more comment.
lv.news
31

Sāra izsakās par Francisku: “Reliģiskā plurālisms nav labs”

"Nav taisnība, ka reliģiskais plurālisms pats par sevi ir labs, jo relativisms tā uzskata," kardināls Roberts Sāra teica LaNef.net (29. marts). Sarāra tieši nemin pāvestu Francisku, bet viņa paziņoju…

Sarah répond à François : "Le pluralisme religieux n'est pas une bonne chose"

Il n'est pas vrai que le pluralisme religieux soit bon en soi, comme le croit le relativisme, a déclaré le cardinal Robert Sarah à LaNef.net (29 mars). Sarah ne mentionne pas le pape François mais …
Olivier L
...qui fera paître ses brebis à travers de nombreuses tribulations.
J'aime 3X. Mais la machine ne veut pas le noter.
View 2 more comments.
lt.news
37

Kardinolas Sarah išpeikė Pranciškų: „Religinis pliuralizmas nėra gerai“

Tai netiesa, jog religinis pliuralizmas yra iš savęs geras dalykas kaip tuo tiki reliatyvizmo atstovai, portalui LaNef.net teigė Kardinolas Robert Sarah (kovo 29). Sarah savo pareiškime nepaminėjo …

Sarah riprende Francesco: "Il pluralismo religioso non è un bene"

Non è vero che il pluralismo religioso sia un bene di per sé, come dicono i relativisti, ha detto il cardinale Robert Sarah a LaNef.net (29 marzo). Sarah non cita direttamente papa Francesco, ma la …
Ritengo che per Bergoglio sia un motivo di orgoglio essere paragonato a Giuda Iscariota: egli tiene la riproduzione di un capitello che raffigura il …More
Ritengo che per Bergoglio sia un motivo di orgoglio essere paragonato a Giuda Iscariota: egli tiene la riproduzione di un capitello che raffigura il traditore per antonomasia sulla sua scrivania ed è convinto che sia in Paradiso !
nolimetangere and 2 more users like this.

Sarah Rebukes Francis: “Religious Pluralism Is Not Good”

It is not true that religious pluralism is good in itself as relativism believes, Cardinal Robert Sarah said to LaNef.net (March 29). Sarah does not mention Pope Francis but his statement contradicts…
Dollie9
It is amazing how people keep expecting "prelates" who have invested their lives in the Vatican II New Order religion to condemn their own representa…More
It is amazing how people keep expecting "prelates" who have invested their lives in the Vatican II New Order religion to condemn their own representatives who are in authority over them. Let Burke, Schneider and Sarah reject the new religion and become fully Catholic. Only then will they condemn the fake shepherds who are leading the sheep straight to Hell. If the Novus Ordo is not a new church, then why do their "popes" almost exclusively quote only "popes" starting with John XXIII?
Cardinal Sarah knows what he’s doing and it’s not the first time for him taking a counter position to Francis most notably with respect to illegal …More
Cardinal Sarah knows what he’s doing and it’s not the first time for him taking a counter position to Francis most notably with respect to illegal migration, Islam and homosexuality. Of course, leftists don’t like him but non-progressives (read: Traditionalists) do.
What can the pope do? The worst that can happen to Sarah is that he’ll be dismissed from the Vatican’s Congregation for Divine Worship (he spoke in favor of and wanted Ad orientem but the initiative was rejected by guess who?) and will be sent back to Guinea.
Back to Guinea???
Big deal. That’s Sarah’s original home. Besides, it’s unlikely Francis will pull a power move with Sarah. Why not? Because Il Papa would then look like a racist white boss man kicking a black man out to the cotton fields.
It’s a win/win for Sarah. Sarah calls the pope out on all of his modernist crap and he does it without fear of reprisals.
------------------------------------------------------------…More
View one more comment.