jamacor
564

ត្រាស់ហៅយ៉ាងឱឡារិក

05:26
បេក្ខជន៨៧នាក់ដែលហៀបនឹងទទួលពិធីជ្រមុជទឹកនៅរាត្រីបុណ្យចម្លងខាងមុខនេះត្រូវបានលោកអភិបាលត្រាស់ហៅយ៉ាងឱឡារិកនៅព្រះវិហារសន្តយ៉ូសែប ផ្សារតូចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី២៦កន្លងទៅនេះ។ Ap.vik.: Phnom…ច្រើនទៀត
បេក្ខជន៨៧នាក់ដែលហៀបនឹងទទួលពិធីជ្រមុជទឹកនៅរាត្រីបុណ្យចម្លងខាងមុខនេះត្រូវបានលោកអភិបាលត្រាស់ហៅយ៉ាងឱឡារិកនៅព្រះវិហារសន្តយ៉ូសែប ផ្សារតូចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី២៦កន្លងទៅនេះ។
Ap.vik.: Phnom-Penh pp.catholiccambodia.org
Ap.pref.: Battambang; www.battambang.net
Catholic church in Cambodia catholiccambodia.org
Angie W.
12
blogspot.com

St.Theodoret, martyr, accused of having destroyed the statues of the gods

St. Theodoret of Antioch ' Emperor Julian the Apostate, who was the nephew of the Emperor Constantine I, made his uncle Julian a cou...
Angie W.
adeste fideles និង 1 អ្នកប្រើច្រើននាក់ចូលចិត្តមួយនេះ។.
la verdad prevalece
37
blogspot.com

Bishop Gracida supports the heroes who tossed Amazon ‘Pachamama’ idols into Tiber

Fred Martinez wrote in his blog Catholic Monitor Rene Gracida alone among all the Catholic bishops of the entire world is defending God's greatest …
Hugh N. Cry
Viva Cristo Rey y Virgen de Guadalupe!
la verdad prevalece
I am Cristeros. Come get me. I did it. Viva Cristo Rey!
មើល 1 យោបល់ច្រើនទៀត។
Sepp Benedikt
11206

McCarthy: Pelosi answered only two of 10 questions on impeachment

13:22
House Minority Leader Kevin McCarthy on what happened inside the Trump-Pelosi meeting, Democrats' impeachment inquiry, bipartisan legislation for sanctions against Turkey and House Republicans' plan …ច្រើនទៀត
House Minority Leader Kevin McCarthy on what happened inside the Trump-Pelosi meeting, Democrats' impeachment inquiry, bipartisan legislation for sanctions against Turkey and House Republicans' plan to censure Rep. Adam Schiff. FOX News operates the FOX News Channel (FNC), FOX Business Network (FBN), FOX News Radio, FOX News Headlines 24/7, FOXNews.com and the direct-to-consumer streaming service, FOX Nation. FOX News also produces FOX News Sunday on FOX Broadcasting Company and FOX News Edge. A top five-cable network, FNC has been the most watched news channel in the country for 17 consecutive years. According to a 2018 Research Intelligencer study by Brand Keys, FOX News ranks as the second most trusted television brand in the country. Additionally, a Suffolk University/USA Today survey states Fox News is the most trusted source for television news or commentary in the country, while a 2017 Gallup/Knight Foundation survey found that among Americans who could name an objective news …ច្រើនទៀត
Walpurga50
Pelosi is our green Roth or Katrin Dumpf aber Eckhart beschränkt.
COSTA-TV1 ចូលចិត្តមួយនេះ។.
en.news
621,4ពាន់

New Amazon Low Point: "Pagan Rite Is Divine Service"

"So what," Father Paolo Suess, 81, replied before VaticanNews.va (October 17) to the objection that Francis' Amazon Synod opening ceremony in St. Peter's could haven been a pagan rite. Suess whos…
Hugh N. Cry
Crazy old fool
Dr Bobus
So according to him the Aztec practice of human sacrifice was also a Divine Service
មើល 4 យោបល់ច្រើនទៀត។
advoluntas@aol.com
2
The approved apparitions of Our Lady of Akita predicted what we see in the Church today. Pray the Rosary daily.ច្រើនទៀត
The approved apparitions of Our Lady of Akita predicted what we see in the Church today.
Pray the Rosary daily.
ncregister.com

Our Lady of Akita, Japan, and Today’s Crisis

“Pray very much the prayers of the Rosary.”
Susi 47 និង 1 អ្នកប្រើច្រើននាក់ចូលចិត្តមួយនេះ។.
Seidenspinner
721ពាន់

"I didn't go there to teach them"

02:18
Catholic Sat on Twitter: "At #SinodoAmazonico #AmazonSynod Presser; Bishop Gilberto Alfredo Vizcarra Mori SJ of Jaén en Peru, in preparation for Synod he "lived in forest in Peru for a month"; …ច្រើនទៀត
Catholic Sat on Twitter: "At #SinodoAmazonico #AmazonSynod Presser; Bishop Gilberto Alfredo Vizcarra Mori SJ of Jaén en Peru, in preparation for Synod he "lived in forest in Peru for a month"; "I walked with these people, I spoke with this community, and I lived with them. I didn't go there to teach them"
aderito
resist reject refuse evil idiologies
advoluntas@aol.com
He wanted to see what hell is like....he will soon get his reward. St Michael the Archangel defend us in battleច្រើនទៀត
He wanted to see what hell is like....he will soon get his reward.
St Michael the Archangel defend us in battle
មើល 5 យោបល់ច្រើនទៀត។
Gesù è con noi
32
lifepetitions.com

PETITION: Call on Vatican must remove all "pagan" symbols from St. Peter's and the Synod Hall!

A wood-carved statue of a naked indigenous woman - which has been identified as "pagan" by an indigenous leader - must be removed from St. Peter's …
Hugh N. Cry
Drop a note in the collection plate to say no more funds unless paganism and homosexuality is cleansed from the parish to the diocese and Holy See.
Jim Dorchak
No petition will stop satan.
មើល 1 យោបល់ច្រើនទៀត។
Sepp Benedikt
31333

Tucker: Hillary spreads vicious lies about fellow Democrats

07:39
Hillary Clinton accuses presidential candidate Rep. Tulsi Gabbard and former candidate Jill Stein of being 'Russian assets.' #Tucker #FoxNews FOX News operates the FOX News Channel (FNC), FOX …ច្រើនទៀត
Hillary Clinton accuses presidential candidate Rep. Tulsi Gabbard and former candidate Jill Stein of being 'Russian assets.' #Tucker #FoxNews FOX News operates the FOX News Channel (FNC), FOX Business Network (FBN), FOX News Radio, FOX News Headlines 24/7, FOXNews.com and the direct-to-consumer streaming service, FOX Nation. FOX News also produces FOX News Sunday on FOX Broadcasting Company and FOX News Edge. A top five-cable network, FNC has been the most watched news channel in the country for 17 consecutive years. According to a 2018 Research Intelligencer study by Brand Keys, FOX News ranks as the second most trusted television brand in the country. Additionally, a Suffolk University/USA Today survey states Fox News is the most trusted source for television news or commentary in the country, while a 2017 Gallup/Knight Foundation survey found that among Americans who could name an objective news source, FOX News is the top-cited outlet. FNC is available in nearly 90 million …ច្រើនទៀត
Dr Bobus
'when Hillary can't take multiple naps durng the day, she becomes even more vicious than usual
mattsixteen24
I have no pity for Leftists. Let them eat each other.
មើល 1 យោបល់ច្រើនទៀត។
Tesa
23
Dutch Bishop; "In the synod, nonsense that would embarrass Luther and Calvin: and the Pope is looking on."
lifesitenews.com

Dutch bishop: Amazon Synod’s ‘politically correct’ agenda ignores Christ

In two searing blog posts, Bishop Robert Mutsaerts of the Netherlands voiced his concerns over the Amazon Synod, accusing it of pushing a hidden …
Hugh N. Cry
Drop a note in the collection plate to say no more funds unless paganism and homosexuality is cleansed from the parish to the diocese and Holy See.
aderito
resist reject refuse paganism
advoluntas@aol.com និង 2 អ្នកប្រើច្រើននាក់ចូលចិត្តមួយនេះ។.
Eva
4581
00:50

Cardinal Confirms, Celibacy Ceases

Cardinal Carlos Aguiar Retes, Archbishop of Mexico City, confirms that, if passed by 2/3rds of the AmazonSynod voters this Saturday, the concluding document will ask Pope Francis to explore the …ច្រើនទៀត
Cardinal Carlos Aguiar Retes, Archbishop of Mexico City, confirms that, if passed by 2/3rds of the AmazonSynod voters this Saturday, the concluding document will ask Pope Francis to explore the ordination of married men in the Amazon region.
Claudius Cartapus
advoluntas@aol.com
Hell continues to fill up....hope the new heretics wing of hell is ready to receive the aging hippies St Michael the Archangel defend us in battleច្រើនទៀត
Hell continues to fill up....hope the new heretics wing of hell is ready to receive the aging hippies
St Michael the Archangel defend us in battle
មើល 2 យោបល់ច្រើនទៀត។
en.news
511ពាន់

Curia Cardinal: End Of Celibacy Would Concern Entire Church

The challenges in the Amazon region are similar to challenges faced in other parts of the world, said Cardinal Peter Turkson to EWTN (October 22, video below). Talking about married priests, Turkson …
mattsixteen24
@Dr Bobus The interview shows him with a smirk on his face while he talks about the destruction of the priesthood.
Dr Bobus
He's a liberal who's trying to position himself as a moderate for the next conclave.
មើល 3 យោបល់ច្រើនទៀត។
en.news
61993

Amazonian Bishop Proudly: „I Lived With Indians But Did Not Teach Them“

Bishop Gilberto Alfredo Vizcarra Mori, 59, of Jaén, Peru, a Jesuit, revealed during the October 23 Amazon Synods’ press conference that he spent one month in the Amazonian forest "in preparation of …
Hugh N. Cry
Probably wanted to gaze upon naked pagan men rather.
mattsixteen24
Cry of the earth? No, they are going to cry in hell.
មើល 4 យោបល់ច្រើនទៀត។
Seidenspinner
1812

Meanwhile, Old Mass In The Amazon

4

Pictures by GabrielKlautau (Twitter); "All the photos below were taken in Belém do Pará, one of the main urban centers of the Amazon region. Several friends of mine and their families have returned …ច្រើនទៀត
Pictures by GabrielKlautau (Twitter); "All the photos below were taken in Belém do Pará, one of the main urban centers of the Amazon region. Several friends of mine and their families have returned to Catholicism by (re)discovering the traditional rite of the Church. This is what the Amazon really needs."
Susi 47 ចូលចិត្តមួយនេះ។.
en.news
111,5ពាន់

Press release by the Financial Intelligence Authority (FIU): Perquisitions

On 1 October 2019, the Director of the Autorità di Informazione Finanziaria (AIF), Tommaso Di Ruzza, and his offices were searched by the Corps of the Gendarmerie of the Vatican City State in …
Susi 47
On october 1,2019???? Time runs by fast now a days ច្រើនទៀត
On october 1,2019????
Time runs by fast now a days
SeanFoley ចូលចិត្តមួយនេះ។.
Love EWTN
921

Priestly celibacy, women deacons: What is expected from Amazon Synod - EWTN News Nightly

04:35
Some bishops have expressed support for ordaining married men priests in the Amazon region due to a clergy shortage. There has also been support for making women deacons. Cardinal Peter Turkson, …ច្រើនទៀត
Some bishops have expressed support for ordaining married men priests in the Amazon region due to a clergy shortage. There has also been support for making women deacons. Cardinal Peter Turkson, head of the Dicastery for Promoting Integral Human Development, breaks down if these are real possibilities as the Synod on the Amazon heads into its final week. #SinodoAmazonico
Tesa
630

Read This, Bishops On Mission In Remore Areas

Another statement from a Catholic in mission territories. Writing from Papua New Guinea.
Jungerheld
402

Judging Actions

"As those criticising the people who removed the statues know, one can judge actions, even if one cannot judge hearts." Josheph Shaw From gloria.tv post: Moral theological Defense Of [Obviously …
en.news
121,3ពាន់

Argentina, Latin America “Aren’t Really Catholic”

“I am glad Catholics are seeing the sheer evil behind Francis’ Pachamama cult,” the Argentinean reader Marcela wrote to to Mundabor.Wordpress.com (October 23). She explains that the Pachamama abuse …
Hugh N. Cry
Drop a note in the collection plate to say no more funds unless paganism and homosexuality is cleansed from the parish to the diocese and Holy See.
advoluntas@aol.com និង 1 អ្នកប្រើច្រើននាក់ចូលចិត្តមួយនេះ។.
en.news
122,6ពាន់

Francis Is a “Clever Politician,” “Harsh Man,” “Reckless”

The recently named cardinals are all of strict Bergoglian observance, welcome mass-immigration and inter-religion at any cost while “in the meantime the faithful are running away from the churches.” …
Salamander 77
1 “Very truly, I tell you, anyone who does not enter the sheepfold by the gate but climbs in by another way is a thief and a bandit. 2 The one who …ច្រើនទៀត
1 “Very truly, I tell you, anyone who does not enter the sheepfold by the gate but climbs in by another way is a thief and a bandit. 2 The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. 3 The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep hear his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. 4 When he has brought out all his own, he goes ahead of them, and the sheep follow him because they know his voice. 5 They will not follow a stranger, but they will run from him because they do not know the voice of strangers.”
advoluntas@aol.com និង 1 អ្នកប្រើច្រើននាក់ចូលចិត្តមួយនេះ។.