ភាសា
408

ត្រាស់ហៅយ៉ាងឱឡារិក

05:26
បេក្ខជន៨៧នាក់ដែលហៀបនឹងទទួលពិធីជ្រមុជទឹកនៅរាត្រីបុណ្យចម្លងខាងមុខនេះត្រូវបានលោកអភិបាលត្រាស់ហៅយ៉ាងឱឡារិកនៅព្រះវិហារសន្តយ៉ូសែប ផ្សារតូចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី២៦កន្លងទៅនេះ។ Ap.vik.: Phnom… ច្រើនទៀត
សរសេរយោបល់
1 74

Read this part of Fr. James Martin's book.

He compared a gay coming out of the closet to Jesus coming out of the closet as God. How blasphemous can you be? Of course it's the worse analogy anyone could ever make ... One is Holy and the other … ច្រើនទៀត
សរសេរយោបល់
mattsixteen24
He's a sick homo.
64

North Catholic HS sign vandalized amid pressure to remove Cardinal Wuerl's name

Cardinal Wuerl's name SPRAY PAINTED OVER at North Catholic High School. Sign just vandalized as pressue mounts to remove Wuerl's name in light of church child sex abuse scandal. Read more: www.… ច្រើនទៀត
សរសេរយោបល់
1
At that age there is a natural self-healing.
wnd.com

Baby kissed by pope recovers from brain tumor - WND

(YAHOO LIFESTYLE) — When Pope Francis kissed baby Gianna Masciantonio in 2015, some saw it as an encouraging sign. The 1-year-old had been diagnosed …
http://www.wnd.com/2018/08/baby-kissed-by-pope-recovers-from-brain-tumor/
សរសេរយោបល់
Prayhard
The lewd pantheist wants posthumous glory with the undeserved title of Saint.
266

Despotism: Francis‘ Former Auxiliary Bishop "Forbids" Kneeling Communion on the Tongue

Bishop Raúl Martín of Santa Rosa, Argentina, tries to force the parish Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa not to receive Communion on the tongue while kneeling. In this parish the [sacrilegious]…
សរសេរយោបល់
6 726

Francis Publishes Bootlicking Letter on the Abuse Blame Game

Pope Francis published on August 20 a highly emotional, hyperbolic and bootlicking three-page letter on the occasion of the unsubstantiated Pennsylvania Grand Jury Report. In the letter he writes …
សរសេរយោបល់
mattsixteen24
"Francis ignores that the Church has successfully overcome the abuse crisis and has become one of the safest places for children and young people." … ច្រើនទៀត
Dr Bobus
Francis has a very limited perspective because he is an ideologue, the 1970s Jesuit version. He sees everything through that prism.
1
Gay adoptive father abuses child
dailymail.co.uk

Social services apologise to family of girl killed by adoptive father

Matthew Scully-Hicks, 31, from Cardiff, subjected 18-month-old Elsie Scully-Hicks to months of horrific assaults before killing in an attack so …
http://www.dailymail.co.uk/news/article-6018673/Social-services-chief-apologises-birth-family-baby-girl-killed-gay-adoptive-fathe.html
សរសេរយោបល់
alexamarie
Child needs a mom and a Dad... but how? How can someone do something so horrible.. Elsie was so beautiful.. so many Mother's waiting to adopt.. A … ច្រើនទៀត
1
Millennials are turning to tarot readings as technology and Brexit have left them feeling 'lost'
telegraph.co.uk

Millennials are turning to tarot readings as technology and Brexit have left them feeling 'lost'

Tarot readings have long been met with superstition, often thought to involve mystical powers such as those possessed by Solitaire in Ian Fleming’s …
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/08/18/millennials-turning-tarot-readings-technology-brexit-have-left/
សរសេរយោបល់
Prayhard
Thank you Vatican 2 for destroying the faith of so many.
Lawsuits by abuse victims have so far forced dioceses and religious orders in the United States to pay settlements totaling more than $3 billion, and at least 19 have filed for bankruptcy protection… ច្រើនទៀត

NPR Choice page

By choosing “I agree” below, you agree that NPR’s sites use cookies, similar tracking and storage technologies, and information about the device you …
https://www.npr.org/2018/08/18/639698062/the-clergy-abuse-crisis-has-cost-the-catholic-church-3-billion?t=1534615900036&t=1534754448777
សរសេរយោបល់
1 446

Beauty Is Objective - By Maestro Aurelio Porfiri

Psalm 150 is often quoted as a carte blanche in order to use in the liturgy any kind of instruments (the psalm lists eight of them), even dancing, in order to "praise the Lord". However, during a …
សរសេរយោបល់
4 1,1ពាន់

Francis’ Homilies Are Gone

03:10
VaticanNews.va has cancelled most of Pope Francis’ morning homilies, the pro-Francis IlSismografo.Blogspot.com has noticed. Until some months ago, all Francis' homilies were available on VaticanNews… ច្រើនទៀត
សរសេរយោបល់
Dr Bobus
And what about Farrell? And McElroy? And Cupich? And others?
Prayhard
One homily describes Christ as stained with sin. Some real 'gems,' ie blasphemy.
2 450

So much for "science"

Cigarettes were promoted as being good for health, till early 1950s.
សរសេរយោបល់
Prayhard
I cannot see how smoking is good. Even those it doesn't kill it ages and damages vocal cords.
angry bob
Remember they said eggs were bad for you and now there good. Nobody knows what the hell they are doing.
4 2 669
សរសេរយោបល់
Radulf
Why? Isn't that obvious? Because he is part of the problem. He should remove himself. He is the one that empowers the homosexual scum.
Dr Bobus
September could be very interesting.
1 1 851
00:11

Don't sleep on Sister Mary Jo's curve ball

ESPN on Twitter: "Don't sleep on Sister Mary Jo's curve ball
សរសេរយោបល់
HerzMariae
My guess is Marian Catholic students in Dominican Sister Mary Jo's theology classes are going to want a demonstration of that move she did before … ច្រើនទៀត
2 789

Kneissl and Putin dance

Austria's Foreign Minister Karin Kneissl dances with Russia's President Vladimir Putin at her wedding in Gamlitz, Austria.
សរសេរយោបល់
Joseph a' Christian
Cardinals Wuerl and Schonborn do not approve of this, a male and female dancing. This is offensive, racist and anti-semetic to the transvestite … ច្រើនទៀត
Holy Cannoli
The problem in taking only one dance lesson and leaving before it's over.www.youtube.com/watch In case your wondering, the music sure … ច្រើនទៀត
8 3 1,6ពាន់

U.S. Abuse Propaganda Distracts From the Real Problem - Madison Bishop Clarifies

The [alleged] "crisis" is not limited to the [historic] McCarrick affair or the [unsubstantiated] Pennsylvania Grand Jury Report, Bishop Robert Morlino of Madison, USA, pointed out on MadisonDioces…
សរសេរយោបល់
De Profundis
The St Gallen mafia are another of these groups. The only question is whether the St Gallen club and the Lavender network are in close collaboration,… ច្រើនទៀត
Sólo Díos basta
Don't put your bets on Morlino. At a call from the Vatican he has thrown honest priests to the dogs.