jamacor
647
ត្រាស់ហៅយ៉ាងឱឡារិក. បេក្ខជន៨៧នាក់ដែលហៀបនឹងទទួលពិធីជ្រមុជទឹកនៅរាត្រីបុណ្យចម្លងខាងមុខនេះត្រូវបានលោកអភិបាលត្រាស់ហៅយ៉ាងឱឡារិកនៅព្រះវិហារសន្តយ៉ូសែប ផ្សារតូចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី២៦កន្លងទ…ច្រើនទៀត
ត្រាស់ហៅយ៉ាងឱឡារិក.
បេក្ខជន៨៧នាក់ដែលហៀបនឹងទទួលពិធីជ្រមុជទឹកនៅរាត្រីបុណ្យចម្លងខាងមុខនេះត្រូវបានលោកអភិបាលត្រាស់ហៅយ៉ាងឱឡារិកនៅព្រះវិហារសន្តយ៉ូសែប ផ្សារតូចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី២៦កន្លងទៅនេះ។
Ap.vik.: Phnom-Penh pp.catholiccambodia.org
Ap.pref.: Battambang; www.battambang.net
Catholic church in Cambodia catholiccambodia.org
05:26
Angie W.
41
blogspot.com

Wishing You A Blessed Thanksgiving

Prayers of Thanksgiving Since not a moment passes in life in which we do not experience the goodness of God, we owe Him gratitude. Saint Paul instruc…
LawrenceOP-Fan
69
Pope Saint Clement I "Almighty ever-living God, who are wonderful in the virtue of all your Saints, grant us joy in the yearly commemoration of Saint Clement, who, as a Martyr and High Priest of …ច្រើនទៀត
Pope Saint Clement I
"Almighty ever-living God, who are wonderful in the virtue of all your Saints, grant us joy in the yearly commemoration of Saint Clement, who, as a Martyr and High Priest of your Son, bore out by his witness what he celebrated in mystery and confirmed by example what he preached with his lips. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen." – Collect for the feast of St Clement I, Pope and martyr, whose feast is on 23 November. This is the relic bust of St Clement in the church named after him in Rome, which is carried in procession through the streets on his feast day.
DefendTruth
3290
Analysis shows Biden got statistically impossible percentage of votes in Georgia: Biden received at least 98 percent of votes of a batch containing 23,487 ballots.ច្រើនទៀត
Analysis shows Biden got statistically impossible percentage of votes in Georgia:
Biden received at least 98 percent of votes of a batch containing 23,487 ballots.
16:35
Maximilian Schmitt
In the State of Pennsylvania 700,000 mail-in ballots more returned than were sent out: t.me/davidavocadowolfe/11795
Maximilian Schmitt
Latest discovery of Sydney Powell will flip Arizonas elections for the House. Each candidate of the DEMs received an initial bonus of 35.000 votes: (…ច្រើនទៀត
Latest discovery of Sydney Powell will flip Arizonas elections for the House. Each candidate of the DEMs received an initial bonus of 35.000 votes: (5min) banned.video/…ch?id=5fbec341c77bbc4fc3ccfb34
មើល 1 យោបល់ច្រើនទៀត។
la verdad prevalece
3355
theepochtimes.com

Judge Blocks Certification of Pennsylvania Election Results

A Pennsylvania judge on Nov. 25 ordered state officials to not certify the results of the 2020 election until her court holds a hearing on an …
DEFENSA DE LA FE
la verdad prevalece
មើល 1 យោបល់ច្រើនទៀត។
Canon 212
3151
Nov. 25, 2020: TraitorChurch canon212.comច្រើនទៀត
Nov. 25, 2020: TraitorChurch
canon212.com
14:35
Hugh N. Cry
I’m celebrating with family and relatives!
Jeffrey Ade
Happy Thanksgiving to you!
មើល 1 យោបល់ច្រើនទៀត។
De Profundis
253
Joseph Sciambra: Eric Sammons about the The Crisis in Masculinity, the ad orientem at Mass and the married priesthood.
01:38:52
DefendTruth
2369
dailycaller.com

Denver Mayor Said 'Avoid Travel' 30 Minutes Before He Boarded Plane To Visit Family

The Denver mayor’s Twitter account told citizens to “avoid travel” 30 minutes before he boarded a flight to travel to his family for Thanksgiving. “…
Ultraviolet
Typical city government, regardless of political affiliation. Though Democrats seem to be the ones most enthusiastically proposing such draconian …ច្រើនទៀត
Typical city government, regardless of political affiliation. Though Democrats seem to be the ones most enthusiastically proposing such draconian restrictions.
Salmo143
Colorado went from red to blue, to plain moronic. Glad I left.
DefendTruth
1400
summit.news

Doctor Who Demanded Mandatory Mask Law Pictured Partying Maskless on Boat Surrounded by Bikini-…

Mirroring rhetoric from others in the industry, a spokesperson for Korean Air has said there’s a “real possibility” airlines will mandate passengers …
Ultraviolet
No suprises there. He probably flew to the party with a certain Denver Mayor... Denver Mayor Said 'Avoid Travel' 30 Minutes Before He Boarded Plane …ច្រើនទៀត
No suprises there. He probably flew to the party with a certain Denver Mayor...
Denver Mayor Said 'Avoid Travel' 30 Minutes Before He Boarded Plane To Visit Family
Lisi Sterndorfer
181
Fr Thomas Sofatzis, FSSP: Sacred Music, Beauty and The Priesthood. Episode 47 In this special episode of the Parousia Podcast, Phillip Brooks is joined by Fr Thomas Sofatzis FSSP to discuss the …ច្រើនទៀត
Fr Thomas Sofatzis, FSSP: Sacred Music, Beauty and The Priesthood.
Episode 47 In this special episode of the Parousia Podcast, Phillip Brooks is joined by Fr Thomas Sofatzis FSSP to discuss the sacred Priesthood of Jesus Christ, ordinations in the midst of Covid, the importance of beauty in the liturgy, Church architecture and sacred music. Fr Sofatzis grew up in Sydney attending his home parish of St Bernadette's in Clemton Park before discovering the Traditional Latin Mass at the Church of the Maternal Heart of Mary in Lewisham and subsequently joining the Priestly Fraternity of St Peter. He was ordained on the 8th of August 2020, and had only been ordained a month at the time of this recording. If you would like to contribute to the formation of future priests for the FSSP in Australia, please consider donating here. fssp.net/donations.html Join the Parousia mailing list at parousiamedia.com/blog/ Parousia is committed to proclaiming the fullness of truth! If you wish to help …ច្រើនទៀត
38:41
DefendTruth
4359
A South Dakota priest has been sentenced to federal prison for stealing from Catholic parishes. He said he stole in part because he disagrees with Catholic teaching on homosexuality. The priest is …ច្រើនទៀត
A South Dakota priest has been sentenced to federal prison for stealing from Catholic parishes. He said he stole in part because he disagrees with Catholic teaching on homosexuality. The priest is also facing child abuse and child pornography charges.
catholicnewsagency.com

Priest jailed for theft blames Catholic doctrine, also facing sex abuse charges

Denver Newsroom, Nov 25, 2020 / 12:20 pm MT (CNA).- A South Dakota priest has been sentenced to almost eight years in federal prison, after he was …
Ultraviolet
@Alex A ...by being very careful and cautious on what he says/ does. It can be done. It's the same way many devout Catholics survive the scrutiny …ច្រើនទៀត
@Alex A ...by being very careful and cautious on what he says/ does. It can be done. It's the same way many devout Catholics survive the scrutiny of their anti-Catholic, anti-Christian co-workers and superiors every day of their professional careers.
Jeffrey Ade
Fr. John O'Conner talks about that in his conversation with Bernard on the End Times!
មើល 2 យោបល់ច្រើនទៀត។
De Profundis
2332
Dr. Jordan Peterson describes his akathisia due to a benzodiazepine taken as prescribed. Professor of psychology and best-selling author, Dr. Jordan Peterson, developed akathisia while taking a …ច្រើនទៀត
Dr. Jordan Peterson describes his akathisia due to a benzodiazepine taken as prescribed.
Professor of psychology and best-selling author, Dr. Jordan Peterson, developed akathisia while taking a benzodiazepine as prescribed. Sadly, this is not uncommon. He told his story to daughter, Mikhaila, on her video podcast ( youtube.com/watch?v=GzRbEMzr0k8 ). This is an excerpt.
08:05
aderito
The man is telling a story that inflicts a lot of people , and his story might help somebody . Unfortunatly there are those people that see the most …ច្រើនទៀត
The man is telling a story that inflicts a lot of people , and his story might help somebody . Unfortunatly there are those people that see the most important story is how low - cut is his daughters dress ,Shame
SvataHora
Quite pretty girl - but immodestly low-cut not approbriate for a Christian girl. Is she, after all?
Tesa
3402
"Unbelievable. The book burners of the Left." ~ Mark Levin
vice.com

Penguin Random House Staff Confront Publisher About New Jordan Peterson Book

Jordan Peterson addresses students at The Cambridge Union on November 2, 2018 in Cambridge, Cambridgeshire. Photo by Chris Williamson/Getty Images …
Ultraviolet
"platforming someone who is popular in far-right circles." yet never any concerns about platforming authors popular in far-left circles.
Alex A
What a crowd of 'snowflakes'! "Please, please, let me 'sin' without all the manly or feminine looks of disapproval?"😢 Go away and cry your lives …ច្រើនទៀត
What a crowd of 'snowflakes'! "Please, please, let me 'sin' without all the manly or feminine looks of disapproval?"😢 Go away and cry your lives into oblivion on some frozen island you pack of 'screwballs.' Enough of your insane pleas for parity with sane heterosexual, God-given humankind. Your delusional lies are leading you and the 'gullible,' increasingly closer to the 'event horizon' of habitual sinfulness.
មើល 1 យោបល់ច្រើនទៀត។
De Profundis
6461
Look at those criminals. They gather.
Ultraviolet
How are these people criminals? ;-) If this is a buffet line at a restaurant or a bar, the number is clearly FAR below half of even a small venue's …ច្រើនទៀត
How are these people criminals? ;-) If this is a buffet line at a restaurant or a bar, the number is clearly FAR below half of even a small venue's capacity. I've noticed "soup kitchens" and "women's shelters" are being given special dispensations, too. If the work such places do is more important than the threat of Covid, then let's apply that comparison equally.
Alex A
A beautiful family photograph! How dare the COVID-19, 'modern-day Puritans' want to decry America's Traditional Day of thanksgiving (to Almighty God)…ច្រើនទៀត
A beautiful family photograph! How dare the COVID-19, 'modern-day Puritans' want to decry America's Traditional Day of thanksgiving (to Almighty God).
មើល 4 យោបល់ច្រើនទៀត។
DefendTruth
1390
Li Yi is making fun that the Chinazi Virus that will help China become the Nr 1 economy in the world. He is a Chinese-American. He received his MA of Sociology from the Missouri U, PhD of Sociology …ច្រើនទៀត
Li Yi is making fun that the Chinazi Virus that will help China become the Nr 1 economy in the world. He is a Chinese-American. He received his MA of Sociology from the Missouri U, PhD of Sociology from the Illinois U.
01:13
Alex A
He's got a point!
DefendTruth
11568
Melbourne teenager is choked unconscious and thrown to the floor like a rag doll by hotel security, for not wearing a mask.
00:16
Ultraviolet
Sixteen seconds doesn't give much context. Was he attacked for not wearing a mask or because he refused to leave and not wearing a mask? Did he attem…ច្រើនទៀត
Sixteen seconds doesn't give much context. Was he attacked for not wearing a mask or because he refused to leave and not wearing a mask?
Did he attempt to strike the security officer? Or threaten him? Video doesn't show everyathing leading up to this, does it?
This is the problem with so many "excessive force" videos involving police and security.
mccallansteve
I'll bet the overstuffed security feels like a big, important man for choking a boy. Bet his gov't gives him a medal for protecting others against …ច្រើនទៀត
I'll bet the overstuffed security feels like a big, important man for choking a boy. Bet his gov't gives him a medal for protecting others against covid.
មើល 9 យោបល់ច្រើនទៀត។
Chosen
276

Good morning and happy early thanksgiving everyone!

I wanted to share something positive, a little ray of sunshine from Bishop Strickland, who right now, is at least speaking up and trying to guide us in this mess! twitter.com/…ler/status/133158587492…
DefendTruth
215
Crowds flock to Adamson Barbecue in support of owner who defied Toronto lockdown.
15:13
en.news
4471

Did Francis Just Attack the Germans' "Synodal Path"?

Francis is "extremely sad" to see a community taking the wrong way by thinking that the Church is built up through meetings "as if it were a political party." He noticed this in an off-the-cuff rema…
mccallansteve
When Francis speaks, we should plug our ears!
De Profundis
This is just the Hegelian dialectic at work. Two steps forward, one step back - still gets you forward.
មើល 2 យោបល់ច្រើនទៀត។
en.news
1502

Prime Minister Orbán: Soros Is the "Greatest Threat To Europe”

The Soros network that promotes a global "open society" and seeks to abolish the nation States, is the greatest threat to the EU States, the excellent Hungarian Prime Minister Victor Orbán writes on …
Our Lady of Sorrows
Maker of COVID Tests Says Pandemic is Biggest Hoax Ever Perpetrated 11-21-2020 - MAKER OF COVID TESTS SAYS PANDEMIC IS BIGGEST HOAX EVER PERPET…ច្រើនទៀត
Maker of COVID Tests Says Pandemic is Biggest Hoax Ever Perpetrated
11-21-2020 - MAKER OF COVID TESTS SAYS PANDEMIC IS BIGGEST HOAX EVER PERPETRATED (aweber.com)