b8111

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

Pravý Boží zákon /desatero/ je uvedený v 2 MOŽ. 20/2-17. Rozhodně to není desatero ŘKC.
b8111

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

Jsi hodná, já si spíše myslím, že se trápí Ježíš. Kdyby jsi více pochopila Boží lásku, Jeho povahu kterou právě vyjadřuje zákon / vždyť proč se zrovna NA TOLIKA MÍSTECH VĚNUJE NÁPRAVĚ SPRÁVNÉHO SVĚCENÍ SOBOTNÍHO DNE/, mluvila by jsi jinak. Sobotnímu dni, který je uprostřed Desatera, se věnuje Bůh nejvíce. Na sobotní den se vážou mnohé velké Boží požehnání směřující i do budoucna. ROZHODNĚ SE …More
Jsi hodná, já si spíše myslím, že se trápí Ježíš. Kdyby jsi více pochopila Boží lásku, Jeho povahu kterou právě vyjadřuje zákon / vždyť proč se zrovna NA TOLIKA MÍSTECH VĚNUJE NÁPRAVĚ SPRÁVNÉHO SVĚCENÍ SOBOTNÍHO DNE/, mluvila by jsi jinak. Sobotnímu dni, který je uprostřed Desatera, se věnuje Bůh nejvíce. Na sobotní den se vážou mnohé velké Boží požehnání směřující i do budoucna. ROZHODNĚ SE NEPŘETAHUJÍ NA NEDĚLI. Abychom dobře, či lépe pochopili Nový zákon, musíme znát Starý zákon a naopak. Všimni si na kolika místech Ježíš a i apoštolové soustavně vzpomínají Starý zákon.
b8111

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

Apredsasatoci, ....Keby sa Božie Slovo vykladalo podľa teba,...
Já se snažím, právě vykládat Sv. desatero, tak jak to napsal samotný Bůh, jak to žil osobním příkladem samotný Kristus a jak nás k tomu vedl. Tedy rozhodně ne, podle sebe. Problém je jiný. Božím desaterem, není přepracovaný ŘKC Boží zákon, kde změnili sobotu za neděli, druhé přikázání zrušili a aby jich bylo stále deset, rozděli …More
Apredsasatoci, ....Keby sa Božie Slovo vykladalo podľa teba,...
Já se snažím, právě vykládat Sv. desatero, tak jak to napsal samotný Bůh, jak to žil osobním příkladem samotný Kristus a jak nás k tomu vedl. Tedy rozhodně ne, podle sebe. Problém je jiný. Božím desaterem, není přepracovaný ŘKC Boží zákon, kde změnili sobotu za neděli, druhé přikázání zrušili a aby jich bylo stále deset, rozděli desáte na deváte a desáté.
b8111

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

Milá apredsasatoci, ŘKC dostala mandát v režii dobrého správce. Rozhodně nemůže zasahovat do Božího desatera, neboť tímto SE STAVÍ NAD BOHA. Vysílá jasný signál, že BŮH ASI NAPSAL NĚCO ŠPATNĚ A MY ŘKC TO MUSÍME OPRAVIT, což je špatně. Tímto se vyvyšuje nad něj. Vždyť víš co Ježíš říká o Božím zákoně: ..ani čárka nepomine.... Běda tomu kdo by změnil jedno....ATD.
b8111

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

No, mě to tak tak nepřipadá. Desatero zahrnuje i sobotní odpočinek, který rozhodně nezahrnuje neděli a ten je zde tvrdě potírán.
b8111

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

Ano, plně Ti rozumím a souhlasím. To ovšem nemá souvislost s Božím desaterem, nebo myslíš jinak?
b8111

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

Bratři, podsunujete mi židovství, zákonictví. Ale sami se usvědčujete z farizejství, když se zde mnozí snažíte i za pomoci informací, které v písmu nejsou uvedeny, usvědčit Krista a prvotní církev, že přestupovali Boží zákon o Dni sobotním. Není to pravdou. VY SE NEDRŽÍTE BOŽÍHO DESATERA, VY SE DRŽÍTE ŘKC DESATERA /lidského/ A TO JE JINÉ.
Kristus, sobotu nesnižoval, ani nevedl k tomu, abychom …More
Bratři, podsunujete mi židovství, zákonictví. Ale sami se usvědčujete z farizejství, když se zde mnozí snažíte i za pomoci informací, které v písmu nejsou uvedeny, usvědčit Krista a prvotní církev, že přestupovali Boží zákon o Dni sobotním. Není to pravdou. VY SE NEDRŽÍTE BOŽÍHO DESATERA, VY SE DRŽÍTE ŘKC DESATERA /lidského/ A TO JE JINÉ.
Kristus, sobotu nesnižoval, ani nevedl k tomu, abychom ji nesvětili. Ba naopak, On ji očisťoval, napřimoval od lidských nesmyslných příkazů a nánosů. Vyučoval nás, jak ji máme plněji prožívat, aby byla ku našemu prospěchu v setkání s Bohem. V čem tedy spočívá její GRO, v lásce a svobodě, otevření se Božímu duchu. Má sloužit k regeneraci těla i ducha.
b8111

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

V JK 2/10 se píše: Kdo by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom přikázání klopýtl, provinil se proti všem.
Boží desatero, není židovským zákonem a neplatí jenom pro židy. Tato argumentace Trepi, je špatná. Potom jakým desaterem se řídíš, křesťane? Cožpak Kristus nebyl taky židem? Napsal jej na kamenné desky samotný Bůh. Je platný pro všechny, tedy židy i pohany. Je vyjádřením Božího …More
V JK 2/10 se píše: Kdo by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom přikázání klopýtl, provinil se proti všem.
Boží desatero, není židovským zákonem a neplatí jenom pro židy. Tato argumentace Trepi, je špatná. Potom jakým desaterem se řídíš, křesťane? Cožpak Kristus nebyl taky židem? Napsal jej na kamenné desky samotný Bůh. Je platný pro všechny, tedy židy i pohany. Je vyjádřením Božího charakteru a jeho platnost stále trvá. Nebylo zrušeno ani jedno Boží přikázání. Kdo tvrdí opak je lhář.
b8111

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

c)-Nová smlouva byla založena na lepších zaslíbeních Žid8/6. Na zaslíbení odpuštění a Boží milosti, která obnovuje srdce a přivádí srdce do souladu s Božím zákonem. Jer31/33,34.
Nová smlouva neruší Zákon v jehož středu je přikázání o sobotním dni odpočinku. Řím.3/31
Pán Ježíš zachovával den sobotní
-
Jeho obyčejem bylo navštěvovat pravidelně sobotní shromáždění. Luk 4.16.31
-Uzdravováním nemo…More
c)-Nová smlouva byla založena na lepších zaslíbeních Žid8/6. Na zaslíbení odpuštění a Boží milosti, která obnovuje srdce a přivádí srdce do souladu s Božím zákonem. Jer31/33,34.
Nová smlouva neruší Zákon v jehož středu je přikázání o sobotním dni odpočinku. Řím.3/31
Pán Ježíš zachovával den sobotní
-
Jeho obyčejem bylo navštěvovat pravidelně sobotní shromáždění. Luk 4.16.31
-Uzdravováním nemocných v sobotu nerušil přikázání, ale plnil Boží vůli. Jan 7.23.24; Mar 2,23-28 Sobota byla ustanovena pro dobro člověka. - Ježíš hlavně uzdravoval v jiné dny nebo také v sobotu po západu slunce. Mar 1,21.32: Luk 4.40.41
- Kristus však zbavil sobotu od marných zákonických tradic. Židovská kazuistika deformovala sobotu. Obklopila ji zákazy a příkazy, které z ní učinily břemeno pro lid. Pán Ježíš se energicky stavěl proti židovskému legalismu a pokrytectví. Mar 7.8.9
Apoštolově zachovávali 4. přikázání
-
Po smrti Kristově věřící ženy připravily masti k pomazání Spasitele, ale v sobotu odpočinuly. První den po sobotě pak šly k hrobu s úmyslem pomazat tělo Ježíšovo . Luk 23.56; 24.1
-Apoštolově nesvětili žádný jiný den než sobotu. Sk 13.14.42.44: 16.13; 17.2; 18.4
-Pán Ježíš ukazuje potřebu svěcení soboty v době zkázy Jeruzaléma, která nastala r. 70 po Kristu. Mat 24.20
-Pavel, Petr, Jakub ani Jan - nikdo z nich nenapsal ani řádek ve prospěch svěcení jiného dne kromě soboty
b8111

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

b)-Jelikož lidé v té době žili velmi dlouho, ve chvíli, kdy Adam zemřel ve věku 930 let, Lámech, otec Noemův, měl již 56 let; ve chvíli smrti Lámechovy, Sem, syn Noemův, měl 93 let. Tento poslední již znal Abrahama. A tak poučení Adama o sedmém dni - sobotě a o rozdělení času na týdny bylo předáváno přímo beze změny až k Abrahamovi.
Abraham /500 let před Mojžíšem/, a jeho potomci museli zacho…More
b)-Jelikož lidé v té době žili velmi dlouho, ve chvíli, kdy Adam zemřel ve věku 930 let, Lámech, otec Noemův, měl již 56 let; ve chvíli smrti Lámechovy, Sem, syn Noemův, měl 93 let. Tento poslední již znal Abrahama. A tak poučení Adama o sedmém dni - sobotě a o rozdělení času na týdny bylo předáváno přímo beze změny až k Abrahamovi.
Abraham /500 let před Mojžíšem/, a jeho potomci museli zachovávat sobotu. Gen.26.5 praví: "Abraham uposlechl mého hlasu a dbal na to, co jsem mu svěřil: na má přikázání, nařízení a zákony."
Rovněž události zaznamenané v Exod. 16. kapitole svědčí o tom, že Izraelité dodržují den sobotní, před vydáním zákona na Sinaji.
23. verš zní: "Odpočinutí soboty svaté Hospodinu bude zítra!" Verše 28. a .29. ukazují, že"přikázání a zákony", které zachovával Abraham, se týkaly také soboty.
b8111

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

a)- Stará smlouva požadovala: POSLOUCHEJ A ŽIJ. Deut.27/26: Ez20/11. Základem této smlouvy byl Boží morální zákon a ceremoniální zákon. Byla uzavřena proto, aby lidi přiváděla do souladu s Boží vůlí. I když to není nikde psané, tak i Adam s Evou museli být seznámeni s Božími morálními požadavky, vždyť přece žili přímo s Bohem a viděli jaký je. Rozhodně se to nevztahovalo na pouze zákaz jedení …More
a)- Stará smlouva požadovala: POSLOUCHEJ A ŽIJ. Deut.27/26: Ez20/11. Základem této smlouvy byl Boží morální zákon a ceremoniální zákon. Byla uzavřena proto, aby lidi přiváděla do souladu s Boží vůlí. I když to není nikde psané, tak i Adam s Evou museli být seznámeni s Božími morálními požadavky, vždyť přece žili přímo s Bohem a viděli jaký je. Rozhodně se to nevztahovalo na pouze zákaz jedení ovoce. Znali týdenní cyklus stvoření, museli tedy dodržovat den odpočinku, protože vyvíjeli činnost. Taktéž po pádu do hříchu měli zavedený obětní systém/chodili v kůžích- maso mohli jíst až po potopě/, dostali první evangelijní zvěst o semeni ženy, které rozdrtí hlavu…, atd. Jak oni tak i další národy měli napsaný Boží zákon ve svých srdcích, tak jak píše apoštol Pavel v Řím.2/15., který si předávali ústně.
b8111

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

Trepi, minule ve svých příspěvcích jsi nakousl více otázek, které by zabrali spoustu psaní a času. Tak snad ve zkratce o smlouvách, které se týkají i nás, o Adamovi, Abrahámovi, že světili sobotní den odpočinku, i Izraelité před vydáním Zákona na hoře Sinaj, atd……
Smlouvy: Původní smlouva /zaslíbení/milosti, byla uzavřena v ráji. Bůh zaslíbil, že semeno ženy rozdrtí hadovi hlavu.. Gen3/15. …More
Trepi, minule ve svých příspěvcích jsi nakousl více otázek, které by zabrali spoustu psaní a času. Tak snad ve zkratce o smlouvách, které se týkají i nás, o Adamovi, Abrahámovi, že světili sobotní den odpočinku, i Izraelité před vydáním Zákona na hoře Sinaj, atd……
Smlouvy: Původní smlouva /zaslíbení/milosti, byla uzavřena v ráji. Bůh zaslíbil, že semeno ženy rozdrtí hadovi hlavu.. Gen3/15. Tatáž smlouva obnovena Abrahamovi v zaslíbení: V Tvém potomstvu dojdou požehnání všechny národy země.. Gen22/18. Nebyla však ratifikovaná. Týká se všech národů světa, což se stalo až po Kristově smrti, kdy byla označena za smlouvu NOVOU a byla zpečetěna Jeho krví.
Smlouva, označena v písmu, jako STARÁ, byla uzavřena mezi Bohem a Izraelem na Sinaji. Bůh vyzdvihuje Izraelský národ, nad druhé národy:“ Budete mi královstvím kněží, pronárodem svatým“Exod19/6. BŮH POVOLAL IZRAEL, ABY JEHO PROSTŘEDNICTVÍM SE ZJEVIL VŠEM OBYVATELŮM ZEMĚ, MĚLI NEST EVANGELIJNÍ POSELSTVÍ O SPÁSE V KRISTU všem národům. Měli být odlišní od ostatních modlářských národů. Nelze tedy vyloučit židy a židovskou smlouvu z našich životů, jeli-kož se opravdu týká i nás. Byli jsme /pohani/ vyťati z plané olivy a naroubováni na olivu ušlechtilou / židy/.Řím.11/23.
b8111

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

Určitě i tak. Tyto věty, slova mívají více významů, či opakování v časech. I toto proroctví se událo při dobytí Jeruzaléma a je rovněž směřované do budoucnosti. Děkuji, budu si pamatovat.
b8111

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

Mám přítele, bývalého pravoslavného mnicha, který žil v monastýru na hoře Athos. Vyprávěl mi příběh o starci, který mnoho let žil sám uzavřen v kamenné kélii, kde se modlil, rozjímal, postil se - nosili mu jídlo a podávali jej přes skalní otvor. Svatý muž.
Pár dní před smrtí, jej vytáhli z kélie. Všichni čekali zralost duchovního starce. Místo zralosti, měli před sebou člověka plného nenávisti k …More
Mám přítele, bývalého pravoslavného mnicha, který žil v monastýru na hoře Athos. Vyprávěl mi příběh o starci, který mnoho let žil sám uzavřen v kamenné kélii, kde se modlil, rozjímal, postil se - nosili mu jídlo a podávali jej přes skalní otvor. Svatý muž.
Pár dní před smrtí, jej vytáhli z kélie. Všichni čekali zralost duchovního starce. Místo zralosti, měli před sebou člověka plného nenávisti k Turkům, v níž také zemřel.
Modlil se, postil se, trpěl zimou, spal na zemi....., přesto bylo něco špatně. Nedovedl se otevřít Božímu duchu, Boží pravdě. Jeho srdce nebylo u Boha, patřilo světu.
b8111

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

Apredsasatoci: Právě tímto výrokem Kristus dle mého názoru, poukazuje na důležitost svěcení sobotního dne, abychom jej nesnižovali útěkem - opomíjeli. V tento den setkání, kdy máme vypnout a otevřít se více Bohu, bychom se měli zregenerovat / nabrat tělesných, duchovních sil / právě pro ty dny, kdy přijdou těžkosti. ...V zimě - je význam pro útrapy, těžkosti. Tak, jako při dobití Jeruzaléma, tak …More
Apredsasatoci: Právě tímto výrokem Kristus dle mého názoru, poukazuje na důležitost svěcení sobotního dne, abychom jej nesnižovali útěkem - opomíjeli. V tento den setkání, kdy máme vypnout a otevřít se více Bohu, bychom se měli zregenerovat / nabrat tělesných, duchovních sil / právě pro ty dny, kdy přijdou těžkosti. ...V zimě - je význam pro útrapy, těžkosti. Tak, jako při dobití Jeruzaléma, tak i v dobách soužení, které přijde. Pokud najdeš lepší vysvětlení budu rád.
b8111

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

f) doplňuji: Mám velkou obavu, že asi někteří málo rozumíme některým uváděným informacím.
Mám na mysli hlavně zákon ceremoniální a morální. Toto dilema, či problém se zákonem CEREMONIÁLNÍM, který nastal mezi křesťany ze židů a křesťany z pohanů, se řeší ve více listech apoštolů. V žádném případě nelze tyto zákony slučovat.
V Kol. 2/16 /
Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte …More
f) doplňuji: Mám velkou obavu, že asi někteří málo rozumíme některým uváděným informacím.
Mám na mysli hlavně zákon ceremoniální a morální. Toto dilema, či problém se zákonem CEREMONIÁLNÍM, který nastal mezi křesťany ze židů a křesťany z pohanů, se řeší ve více listech apoštolů. V žádném případě nelze tyto zákony slučovat.
V Kol. 2/16 /
Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte nebo pijete, nebo kvůli svátkům, kvůli novoluní nebo sobotám./se řeší POUZE ceremoniální soboty, svátky, náboženské úkony, atd., které pozbyly významu, dovršením Kristovy oběti na kříži – chrámová opona se roztrhla.
b8111

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

e) Ba naopak i sám Pán Ježíš mluví o sobotě v proroctví do budoucna: Modlete se, abyste se nemuseli dát na útěk v zimě nebo v sobotu. Mat.24/20
b8111

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

d) V Novém zákoně, který byl psán od r. 40 do r. 100, není jediné místo, které by svědčilo o tom,
- že den odpočinku byl někdy přenesen ze sedmého na první den týdne,
- že první den týdne /neděle/ je svatým dnem, který třeba zachovávat;
- že jej Ježíš zachovával neděli, nebo že by byl apoštolům nařídil , aby jej zachovávali na památku jeho zmrtvýchvstání;
- že by neděli apoštolově zachovávali …More
d) V Novém zákoně, který byl psán od r. 40 do r. 100, není jediné místo, které by svědčilo o tom,
- že den odpočinku byl někdy přenesen ze sedmého na první den týdne,
- že první den týdne /neděle/ je svatým dnem, který třeba zachovávat;
- že jej Ježíš zachovával neděli, nebo že by byl apoštolům nařídil , aby jej zachovávali na památku jeho zmrtvýchvstání;
- že by neděli apoštolově zachovávali nebo doporučovali;
- že by sedmý den býval nazýván jinak než "sobota" nebo "den sobotní";
- že by sobota byla zrušena a my obdrželi dispens od zachovávání památky stvoření.
b8111

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

c) Jeruzalémský koncil, konaný mezi r. 52-54, diskutoval dlouho o podmínkách vstupu pohanů do církve a rozhodl nevzkládat na ně jiného břemene "kromě věcí potřebných". Sk 15.28,29. Měla-li neděle nahradit sobotu, byli by se o tak důležité změně museli zmínit. Naopak Jakub, který měl na koncilu hlavní slovo, aniž by se zmínil o neděli, prohlásil, že Mojžíš "v školách na každou sobotu čítán bývá".…More
c) Jeruzalémský koncil, konaný mezi r. 52-54, diskutoval dlouho o podmínkách vstupu pohanů do církve a rozhodl nevzkládat na ně jiného břemene "kromě věcí potřebných". Sk 15.28,29. Měla-li neděle nahradit sobotu, byli by se o tak důležité změně museli zmínit. Naopak Jakub, který měl na koncilu hlavní slovo, aniž by se zmínil o neděli, prohlásil, že Mojžíš "v školách na každou sobotu čítán bývá". Sk 15,21
b8111

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

b) Kniha Skutku apoštolů nepřináší jediné slovo ani jediné gesto ve prospěch neděle. V této knize, kde se mluví o opozici Židů vůči apoštolům a hlavně Pavlovi, není jediná zmínka o tom, že by byli Židé diskutovali s křesťany o tomto bodu nebo obviňovali Pavla, že nezachovává sobotu. Ke sporům by bylo došlo, kdyby byli apoštolové zachovávali neděli místo soboty.