Clicks699

Zachrániť liturgiu znamená zachrániť svet

vladinko0
222
Zachrániť liturgiu znamená zachrániť svet.
+Joseph+
"Antigamente, batizavam-se os que eram convertidos; Hoje, é preciso converter os que são batizados"
(Padre Antônio Vieira)
+Joseph+
/photo.php?fbid=1639552946321618&set=ecnf.100008007851601&type=3&theater&_fb_noscript=1
Caesar
mike084
Aggiornamento je murárský vymysel.
+Joseph+
maryšku
ľubica likes this.
Caesar
Quo Primum
Promulgating the Tridentine Liturgy
Pope Pius V - July 14, 1570
APOSTOLIC CONSTITUTION
www.papalencyclicals.net/pius05/p5quopri.htm

Quo primum - O nemennosti sv. omše (sv. Pius V.)

Pius, biskup,
služebník služebníků Božích.
Na věčnou památku.


Jakmile jsme byli uvedeni do čela apoštolského úřadu, napnuli jsme pro něj rádi ducha a naše síly a zaměřili jsme všechny myšlenky k …More
Quo Primum
Promulgating the Tridentine Liturgy
Pope Pius V - July 14, 1570
APOSTOLIC CONSTITUTION
www.papalencyclicals.net/pius05/p5quopri.htm

Quo primum - O nemennosti sv. omše (sv. Pius V.)

Pius, biskup,
služebník služebníků Božích.
Na věčnou památku.


Jakmile jsme byli uvedeni do čela apoštolského úřadu, napnuli jsme pro něj rádi ducha a naše síly a zaměřili jsme všechny myšlenky k udržení ryzího církevního ritu. To jsme se snažili učinit za pomoci samého Boha a veškerým vynaloženým úsilím. Když jsme museli mezi jinými dekrety posvátného Tridentského koncilu učinit usnesení o vydání a nápravě posvátných knih katechismu, misálu a breviáře a když již byl s pomocí Boží vydán katechismus ke vzdělání lidu a breviář upraven ke vzdávání chvály Bohu, aby se misál shodoval s breviářem (protože je velmi nutné, aby byl v Boží církvi jeden způsob uctívání žalmů, jeden ritus sloužení mše), zdá se již nezbytné, abychom co nejdříve uvažovali, co by v tomto směru ještě zbývalo učinit, totiž vydat samotný misál. Proto jsme uznali za vhodné svěřit tento obtížný úkol vybraným učeným mužům; ti pak pečlivě všechno srovnali se starými kodexy naší Vatikánské knihovny a s jinými odevšad shromážděnými, opravenými a neporušenými kodexy; a taktéž s vážnými spisy starých osvědčených autorů, kteří Nám zanechali památky o posvátné zvyklosti svých obřadů a uvedli v původní stav tentýž misál a ritus podle dávné normy svatých Otců. Aby z toho záměru a započaté práce sklízeli ovoce všichni, přikázali jsme po zralé úvaze v Římě vytisknout misál a vytištěný vydat; totiž proto, aby kněží věděli, jakých modliteb mají užívat, jaké mají napříště zachovávat rity a jaké ceremonie při sloužení mší, aby to pak bylo odkázáno svatou církví římskou, matkou a učitelkou všech ostatních místních církví, všichni si všude oblíbili a zachovávali, ano napříště po budoucí věčné časy ve všech kostelech patriarchálních provincií křesťanského světa, v kostelech katedrálních, kolegiálních i farních, světských i klášterních jakéhokoliv řádu, jak mužských tak ženských, též řádů rytířských, v kostelech nebo kaplích bez zprávy, v nichž řádová zpívaná mše s chórem nebo tichá se má obyčejně sloužit, nebo se musí sloužit podle ritu římské církve, jinak se zpívá nebo čte podle formuláře námi vydaného misálu, byť by tyto kostely byly jakýmkoliv způsobem vyňaty, omilostněny Apoštolkou stolicí, zvykem, privilegiem, také přísahou, apoštolským stvrzením, nebo obdařeny jakýmikoli jinými fakultami; ledaže by od samého začátku zřízení byla (mše) schválena Apoštolskou stolicí buď samotným zřízením nebo zvykem, který by byl v týchž kostelech zachováván nepřetržitě alespoň dvě stě let. Těm nijak neodnímáme ani zmíněné ustanovení, ani zvyk sloužení mše. Kdyby se jim více zamlouval tento misál, o nějž jsme se starali aby byl vydán, svolujeme, aby se souhlasem biskupa, preláta a celé kapituly, aniž by jim v tom kdo bránil, podle něho mohli sloužit mše. Všem pak ostatním zmíněným kostelům odnímáme užívání těch misálů a stanovíme a nařizujeme tímto navždy platným ustanovením, aby pod trestem naší nevole úplně a zcela byly odloženy misály a k tomu misálu námi nedávno vydaného nesmělo být nikdy nic přidáno, ubráno, tím spíše měněno. Nařizujeme, a to přísně všem i jednotlivým patriarchům řečených kostelů, administrátorům a osobám honosícím se jakoukoliv církevní hodností, byť by to byli kardinálové svaté církve římské nebo jakéhokoli jiného stupně a předního místa, nařizujeme jim mocí svaté poslušnosti, aby se napříště zcela vzdali všech ostatních způsobů a ritů podle jiných misálů jakkoli starobylých, které se dosud obvykle zachovávaly, a zcela je odložili a zpívali i četli podle ritu a způsobu a normy, která se tímto misálem námi nyní podává a nechť také při sloužení mše se neodvažují přidávat nebo předčítat jiné ceremonie nebo modlitby, než jak je obsahuje tento náš misál. A tak, aby mohli a směli tohoto misálu svobodně a právem užívat při zpívané nebo čtené mši v kterémkoli kostele a bez výčitek svědomí, bez hrozeb nějakými tresty, odsuzováním a zákazy, svou apoštolskou mocí a to navždy povolujeme. Ani vysocí hodnostáři, administrátoři, kanovníci, kaplani a jiní kněží světští nebo jakéhokoliv řádu jakýmkoliv jménem nazývaní, nemohou být vázáni sloužit mši jinak, než jak je námi stanoveno.

A nikdy nemohou být kýmkoliv donuceni a dohnáni ke změně tohoto misálu, ani přítomná listina nemůže být nikdy odvolána nebo zmírněna, nýbrž zároveň ustanovujeme a prohlašujeme, aby ve své síle byla vždy trvalá a platná.

Tomu nejsou na překážku předpoklady, ustanovení a apoštolská nařízení, ani obecná nebo zvláštní ustanovení vydaná na provinciálních a synodálních shromážděních, ani zvyklost řečených kostelů utužená odnepaměti dlouhotrvajícím ustanovením, ne však starším než dvě stě let, ani jakákoli opačná ustanovení a zvyklosti.

Chceme však a s touž autoritou rozhodujeme, aby po vydání této konstituce a misálu kněží, kteří jsou v římské kurii, byli vázáni zpívat a číst podle něho mši za jeden měsíc, kteří sídlí až po hory, po třech měsících, kteří za horami, po šesti měsících, nebo jakmile jim bude tento misál předložen na prodej.

Aby zůstal všude ve světě neporušen a uchráněn, bez písařských chyb a omylů, všem tiskařům (vydavatelům), kteří jsou na našem území a na území Svaté římské církve, které nám přímo nebo nepřímo podléhá s tím, že ipso facto ztratí knihy a musí zaplatit sto zlatých dukátů Apoštolské komoře; ostatním však, kteří sídlí
v kterékoli části světa, pod trestem exkomunikace latae sententiae a jinými tresty podle našeho rozhodnutí apoštolskou autoritou a zněním této listiny obdobně zakazujeme, aby se žádným způsobem neodvažovali a netroufali si tisknout, vystavovat na prodej ani přijímat exemplář misálu bez našeho povolení, nebo bez zvláštního povolení Apoštolského komisaře, kterého v těchto krajinách k tomu ustanovíme, nebude-li dříve týž tiskař přesvědčen, že komisař srovnal exemplář misálu, z něhož musí tiskař přijmout normu k tisku ostatních misálů, s misálem vytištěným v Římě podle velké imprese a že se exemplář misálu s ním shoduje a v ničem neliší.

Avšak protože by bylo nesnadné dopravit tuto listinu do všech krajů křesťanského světa a seznámit s ní všechny co nejdříve, nařizujeme, aby podle zvyku byla uveřejněna a přibita na dveřích baziliky Knížete apoštolů, Apoštolské kanceláře a na sloupu na poli Flory a aby i vytištěné exempláře téže listiny měli všude na světě stejnou zcela nepochybnou hodnověrnost jako listiny podepsané rukou nějakého veřejného notáře a jako listiny opatřené pečetí osoby ustanovené do církevní hodnosti, hodnověrnost, kterou mají předložené listiny, jsou-li ukázány nebo vydány.

Tedy vůbec nikdo z lidí nesmí zrušit tuto stránku našeho povolení, ustanovení, nařízení, rozkazu, koncese, dovolení, prohlášení vůle, rozhodnutí a zadržení (zákazu), ani se jí v nerozvážné opovážlivosti protivit. Jestliže by se však někdo odvážil zkusit to, nechť ví, že ho stihne hněv všemohoucího Boha a jeho apoštolů Petra a Pavla.

Dáno v Římě u sv. Petra roku Vtělení Páně 1570, 13. července, pátého roku Našeho pontifikátu.

Caesar Glorierius

H. Cumin

Roku od narození Páně 1570, pátého roku pontifikátu v Kristu nejsvětějšího otce a pána našeho Pia V., z Boží prozřetelnosti papeže, jsme listinu, vyhlášenou 13. července opsali a 19. července uveřejnili a přibili na dveřích baziliky Knížete apoštolů, Apoštolské kanceláře a na sloupu na poli Flory, jak je zvykem, my, Joannes Andreas Rogerius a Filibertus Capius Cursores.

Scipio de Octavianis, magister Cursorum

(Missale Romanum, editio XIX iuxta typicam Vaticana Ratisbone (1936), str. 5 - 7)
ľubica likes this.
Caesar
Mottu Proprio Summorum Pontificum papeza Benedikta XVI z ad 2007:
www.kbs.sk/…/motu-proprio-su…
ľubica likes this.
+Joseph+
přeléčená smažka s Dohnalovým výtvorem, no to je teda charismatické duo
ľubica
kokso, nemaš pravdu, najdi si to na radiovaticana.cz alebo v Sk, je to tam presne ako píše ceskoslo, žial... .....
ľubica
pre toho kto chce pochopiť omšu všetkých vekov: O nemennosti sv. omše (sv. Pius V.)
3 more comments from ľubica
ľubica
ceskoslo ozaj vám vaš obrázok sproste ukradla a predsa sa točí, alebo je to iný obrázok čo ste mal.....???
ľubica
ľubica
kokso/ nobody: Veď práve, svet hľadá krásu, ale nehľadá pravdu. Bola to síce nádhera, no nie "se vším všudy" ako to chcel Pán.
Tridentská nie je zakázaná, ale musí byť povolená kompetentným biskupom, rovnako celebrant. Ďalšou podmienkou je jednota prijímajúceho s RKC a platné pokánie...
---------------

kokso. 1/ chyba v texte a základná je táto svet hľadá krásu. nesúhlasím, prečítaj si sv. Augu…More
kokso/ nobody: Veď práve, svet hľadá krásu, ale nehľadá pravdu. Bola to síce nádhera, no nie "se vším všudy" ako to chcel Pán.
Tridentská nie je zakázaná, ale musí byť povolená kompetentným biskupom, rovnako celebrant. Ďalšou podmienkou je jednota prijímajúceho s RKC a platné pokánie...
---------------

kokso. 1/ chyba v texte a základná je táto svet hľadá krásu. nesúhlasím, prečítaj si sv. Augustína ktorý vedel čo píše: Neskoro som ťa začal milovať. Krása taká dávna a taká nová, neskoro som ťa začal milovať! Ty si bol vnútri a ja vonku a tam som ťa hľadal. Ošklivo som sa vrhal na krásne veci, ktoré si stvoril. Bol si so mnou a ja som nebol s tebou. Držalo ma ďaleko od teba to, čoho by nebolo, keby to nebolo v tebe. Volal si a kričal a preboril si moju hluchotu. Žiaril si, skvel si sa a zahnal si moju slepotu. Šíril si vôňu, ja som si jej vdýchol a dychtím po tebe. Okúsil som a teraz som lačný a smädný. Dotkol si sa ma a zahorel som túžbou po tvojom pokoji.
viac: Neskoro som ťa začal milovať
Kokso BOH JE KRASA!!! a svet ho nehľadá, kiežby ho začal hľadať!!!

2/musí byť povolená kompetentným biskupom, rovnako celebrant.
ano koksík, u všetkých čo služia v SR TLO, majú povolenie!!!! a v decembri bude aj v NR TLO v kaplnke sv. Michala arch., , prídeš sa aspoň pozrieť???? ja určite!!!! ak by si chcel na nej aj byť, tak si vytlač texty v slovenčine, je to tu ako A5 formát!!! Otec biskup Judák práve zabezpečuje lavice a všetko ostastné vybavenie na TLO? vieš ako sa tešíMMMMM!!!!!! ta peticia priniesla ovocie!!!!! juchúcchu
vladinko0 likes this.
apredsasatoci
hlavna vec, ze boli vzruseni!
apredsasatoci
ľubica prajem vam to, ako vam prajem aj slobodomurara bergoglia. :D
ľubica
vdaka mike
ľubica
apredsa sa toci sa vyfarbilo: im nevadi, ze tam uz Kristus neprebyva. hlavne, ze to bola nadhera.
-----------------

hm apredsa sa toci, sa vam zatočila hlava? alebo ste z nejakej sekty, ved tato omša je bežne služená na celom svete, len nie u nás, lebo niet nikoho kto by zareagoval v 2007 na BENEDIKTOVO Summorum pontificum!!!! a táto sv. omša je tá istá milá apredsa sa točí, ktoru služil …More
apredsa sa toci sa vyfarbilo: im nevadi, ze tam uz Kristus neprebyva. hlavne, ze to bola nadhera.
-----------------

hm apredsa sa toci, sa vam zatočila hlava? alebo ste z nejakej sekty, ved tato omša je bežne služená na celom svete, len nie u nás, lebo niet nikoho kto by zareagoval v 2007 na BENEDIKTOVO Summorum pontificum!!!! a táto sv. omša je tá istá milá apredsa sa točí, ktoru služil sv. p. PIO !!!! Vy nie ste katolíčka??? Ak nie ....aj tak si doštudujte toto
O nemennosti sv. omše (sv. Pius V.)
apredsasatoci
ceskoslo nebolo vacsieho dogmatika ako farizeji a nakoniec ukrizovali Mesiasa! no, nie je to na smiech?
ľubica
mike, prosim preklad: lex provendi....??
apredsasatoci
alica111 zbytocne lutujes NOBODY.SK. pretoze Pismo = Bozie Slovo je nekompromisne!
apredsasatoci
N0B0DY.SK im nevadi, ze tam uz Kristus neprebyva. hlavne, ze to bola nadhera. :D
ľubica
ano, lebo plati tato postupka: Lex Orandi, Lex Credendi, Lex Vivendi, = Lex Provendi
Zákon modlitby je zákonom viery, zákon viery je zákonom života... a aj večného
alebo ako sa modlíš / A to hlavne aku liturgiu slaviš /. tak budeš veriť a ako budeš veriť tak budeš žiť, aj tu aj vo večnosti....
PS : alica ja som bola na greckej, aspon.....
Caesar likes this.
ľubica likes this.
SvataHora
To je pravda!!
SvataHora likes this.