Clicks861

Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíšova a Mariina SHL

Jindriska
814
Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie bylo založeno v roce 1970 v Nigerii jako společenství modlitby a skutků lásky, bylo zevrubně církevně přezkoušeno a v tamních diecézích uznáno (…More
Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie bylo založeno v roce 1970 v Nigerii jako společenství modlitby a skutků lásky, bylo zevrubně církevně přezkoušeno a v tamních diecézích uznáno (podle Can. 673 – Can. 676). V roce 2004 bylo prošetřeno a Kongregací pro nauku víry v Římě uznáno. Šíří se stále více do různých zemí.
Jádrem Společenství je soužití všech stavů, kněží a seminaristů, sester a bratří Společenství Dvou Srdcí Lásky a laiků. Kromě toho je zde velký počet věřících ze všech zemí, kteří žijí každodenní zasvěcení Dvěma Srdcím Lásky prostřednictvím modlitby Dvou Srdcí Lásky, která byla dána samotným Ježíšem pro tuto dobu a pro příští dobu vlády Jeho Lásky.
Duchovní vedení Katolického Společenství Dvou Srdcí Lásky (SHL) je v rukou jeho zakladatele, O. Montforta Okaa. Ten je při plnění svých četných úkolů podporován různými službami společenství.
Vzdělávání noviců a novicek se koná v našem mezinárodním noviciátě v Ilorinu v Nigerii, v diecézi biskupa dr.Ayo-Maria Atoyebi OP, který je za Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky zodpovědný.

Kontemplativní život lásky – modlitba a Eucharistie
Nejsvětější Eucharistie je středem křesťanského života a také našeho společenství. Všichni členové společenství se snaží denně se účastnit mše svaté, svaté hodiny a vigilie – když ne úplně, tak aspoň v duchu. V našich klášterech a střediscích žijeme ustavičnou adoraci a uctíváme Pána Ježíše Krista přítomného v Eucharistii.
Součástí každodenního programu je i modlitba růžence a Anděl Páně ve spojení s modlitbou Dvou Srdcí Lásky. Úkolem Společenství je rozšířit modlitbu Dvou Srdcí lásky ve všech jazycích světa, pro vládu Boží Lásky skrze vítězství Dvou Srdcí Lásky Ježíšova a Mariina.
Členové společenství denně čtou a meditují Písmo svaté. Jejich největší radostí je sejít se v čase modlitby, chválit Boha a veškerou liturgii chápat jako slavnost Boží lásky. Svátost smíření má každé dva týdny darovat odpuštění hříchů a smíření s Bohem i mezi sebou, ve stálé snaze po dokonalé svatosti a lásce.

Aktivní život lásky – apoštolát a skutky lásky
Apoštolát členů znamená především: milovat Boha, druhé lidi vést k lásce skrze navždy spojená Srdce Lásky Ježíše a Marie a v lásce dávat svědectví o svém zasvěceném životě. Věřící zakoušejí Boží lásku v Jeho eucharistické přítomnosti ve zvlášť slavnostních bohoslužbách - „Slavnostech Boží lásky" – eucharistické oběti s následným žehnáním jednotlivců kněžími, ve vigíliích, v nepřetržité eucharistické adoraci a exerciciích „Škola Boží Lásky".
Společenství si po dohodě s příslušným biskupem volí další možný apoštolát lásky, jak to odpovídá měnícím se potřebám doby a místa. Zvláštní lásku a péči věnuje dětem, chudým, nemocným, vězňům, umírajícím a lidem, kteří žijí v těžkostech a duchovní bídě. Ve spiritualitě členů Dvou Srdcí Lásky je láska k Bohu neoddělitelná od lásky k bližnímu – tedy život modlitby od skutků lásky. Účel a snahu Společenství lze shrnout do slov:
Milovat Boha a lidi přivést k Jeho lásce."
Jindriska
Vysvětlení modlitby Dvou Srdcí Lásky
(Výtah z interview s otcem Montfortem o modlitbě Dvou Srdcí Lásky)

Ježíši, Maria, miluji vás, smilujte se nad námi, zachraňte všechny duše.
Toto je první část modlitby. Ten, kdo se tato slova pravidelně a vytrvale modlí, je očišťován a proměňuje se planoucí oheň božské Lásky.

O srdce Lásky! O Srdce navěky spojená v lásce.
Dejte mi schopnost stále vás milovat…More
Vysvětlení modlitby Dvou Srdcí Lásky
(Výtah z interview s otcem Montfortem o modlitbě Dvou Srdcí Lásky)

Ježíši, Maria, miluji vás, smilujte se nad námi, zachraňte všechny duše.
Toto je první část modlitby. Ten, kdo se tato slova pravidelně a vytrvale modlí, je očišťován a proměňuje se planoucí oheň božské Lásky.

O srdce Lásky! O Srdce navěky spojená v lásce.
Dejte mi schopnost stále vás milovat a pomáhejte mi, abych mohl naučit druhé vás milovat.
Ó Ježíši, vezmi mé ubohé, zraněné srdce k sobě a nevracej mi je, dokud se nestane planoucím ohněm tvé lásky.
Vím, že si nezasloužím být u Tebe, ale vezmi mne k sobě a posvěť mne v plamenech své lásky.
Vezmi mne k sobě a nalož se mnou, jak se Ti v Tvé dobrotĕ líbí, vždyť Ti zcela náležím. Amen.

To je druhá část modlitby. Vede nás ke spojení se Dvěma Srdci Lásky.

Ó Ježíši, čistá Lásko, svatá Lásko! Protkni mne svými šípy a nechej stékat mou krev do ran Neposkvrněného Srdce Tvé Svaté Matky.
Ó Neposkvrněné Srdce, Srdce Matky!
Sjednoť mne s Nejsvětějším Srdcem Tvého Syna.
Ó Srdce lásky, darujte život a spásu, slávu a lásku. Amen.

Tato třetí část modlitby je modlitba sebeobětování. Mystickým způsobem jsme probodnuti a naše krev teče nejprve do ran Neposkvrněného Srdce Mariina. Tím vstupujeme do těchto ran, které jsou velmi hluboké, ale úzké, takže nemůžeme vypadnout. Skrze tyto rány teče naše krev do Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Tak nás nese Maria do Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a spojuje nás s Ním.

Ó Ježíši! Ó Maria!
Vy jste Srdce lásky. Miluji Vás.
Vezměte mne v sebe. Vám patří má úplná oddanost.
Amen.

Zde jsme dokonale spojeni s Ježíšem. V této části modlitby se děje dokonalé odevzdání. Když se modlíme, jsme zcela ponořováni v Ježíše.

Ó Srdce lásky! Vezměte mne v sebe. Vám patří má úplná oddanost.
Amen.
Pátá část této modlitby je shrnutí všeho:
Zde se děje dokonalé sebeobětování- Stáváme se obětí lásky, tak jak je Ježíš sám obětí Lásky, tak jako Maria je obětí Lásky. Toto je to nejvyšší povolání. Když se tímto způsobem nabídneme Bohu, On přijme naši modlitbu a učiní nás obětí Své Lásky.


Ježíš stále znova říká, jak je Modlitba Srdcí Lásky účinná. Těší ho to a zachraňuje duše. Říká: „Vždy, když vyslovujete tuto modlitbu, působí to jako hvězdná exploze v temnotě světa, ve které panuje nenávist, zloba a hřích. Tato modlitba je jako exploze světla, která zahání temnotu a získává duše.“
Bůh si přeje, aby modlitba Dvou Srdcí Lásky stékala jako déšť na celý svět. Byla zatím přeložena do 27 jazyků, 20 překladů z toho je opatřeno církevním Imprimatur.
Jindriska
Výzva k modlitbě a oběti

Všem křesťanům, obzvláště těm, kteří uctívají Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Neposkvrněné Srdce Panny Marie, tato dvě Srdce lásky.
Moji milovaní bratři a sestry!
Pokoj a láska našeho vzkříšeného Pána Ježíše Krista, Otce a Ducha svatého buď s vámi.
Dovolte mi začít tím, že vám budu vyprávět tento pravdivý příběh. Když jsem poprvé přijal Nejsvětější svátost, začal si mě Pán …More
Výzva k modlitbě a oběti

Všem křesťanům, obzvláště těm, kteří uctívají Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Neposkvrněné Srdce Panny Marie, tato dvě Srdce lásky.
Moji milovaní bratři a sestry!
Pokoj a láska našeho vzkříšeného Pána Ježíše Krista, Otce a Ducha svatého buď s vámi.
Dovolte mi začít tím, že vám budu vyprávět tento pravdivý příběh. Když jsem poprvé přijal Nejsvětější svátost, začal si mě Pán Ježíš Kristus přitahovat blíž k sobě a začal mě vyučovat nejhlubším tajemstvím svého Srdce lásky. Prosil mě: „Přicházej denně ke mně! Nikdy nedovol ďáblovi, aby tě ode mě vzdálil, a nezůstávej dále ode mě ani z vlastní vůle. Všechny duše, které se nacházejí ve tvé blízkosti a jsou ti dány, máš učit, aby mě milovaly. Nejsem milován. Mnozí mým Jménem opovrhují, jen málo jich ke mně přichází...! Ty sám mě nemůžeš utěšit.“

Ježíš řekl: Ty sám mě nemůžeš utěšit!

A ukázal mi, co tím mínil:
Ukázal mi sám sebe na kříži s nesčetnými ranami na celém těle a ty krvácely. Krev stékala po celém těle dolů a kapala také na zem. Pokusil jsem se tok krve zastavit svýma rukama tím, že jsem je přitlačil na rány, ale vytékalo příliš mnoho krve z příliš mnoha ran. Pak jsem zkoušel svými ústy zadržet a pít, ale vytékalo prostě příliš mnoho krve z příliš mnoha ran. Velké množství krve, která kapala na zem, teklo pryč, aniž byla zastavena. Byl jsem bezmocný. Podařilo se mi určité množství krve zastavit ústy, ale větší část tekla na zaprášenou podlahu. Když jsem se pak dál beznadějně namáhal zastavit tu řeku krve a zadržet ji svými ústy, řekl mi:

„Ty sám mě nemůžeš utěšit. Přiveď ke mně své přátele. Přiveď s sebou velmi mnoho lidí, aby mě navštívili a aby byl můj dům — má Církev plná. Budu velmi šťastný a odpustím vám všechny vaše hříchy.“

Moji milovaní bratři a sestry,
náš Pán Ježíš Kristus krvácí neustále ve všech svatostáncích tohoto světa.
Na mnoha místech této země pláče naše blahoslavená Matka Maria často krvavé slzy.
Když visel na kříži, volal náš Pán: „Žízním...!“ Žízní po duších, žízní po lásce, žízní po tvé duši, po mé duši, po mé lásce, po tvé lásce.
Jindy mi Pán Ježíš Kristus vyjevil, že řešení problému duší, Církve a světa je sjednocení se dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci lásky - Ježíše a Marie. Zjevoval mi to takto (když jsem byl docela malé dítě): Ježíš se zjevil a řekl: „Já Jsem Bůh lásky.“
Hořce plakal a řekl: „Miluji lidstvo nekonečnou láskou, ale lidstvo nemiluje mě. Jsem nemilovaná láska.“
Zkoušel jsem ho utěšit, ukázat mu svou lásku a modlil jsem se:
„Ježíši, Maria, miluji vás, zachraňte duše. Amen.“
Poté mě začal Ježíš učit modlitbu, která ho utěší a může lidstvo zachránit. Ukázal své Srdce, které ztratilo tolik krve a řekl:
„Kdyby toto Srdce zase mohlo získat krev, pak by bylo lidstvo zachráněno.“
Když jsem se ho ptal, jak by se to mohlo stát, odpověděl:
„Přál bych si, abys na to přišel sám.“ Mnoho jsem o tom přemýšlel, ale nemohl jsem najít řešení. Chodil jsem a ptal jsem se starších a zkušených lidí. Nikdo mi neuměl odpovědět.
Při dalším zjevení jsem řekl Ježíši: „Všude jsem pátral a ptal se, ale nedostal jsem žádnou uspokojivou odpověď.“ Nato mi Pán řekl: Dám ti sám odpověď: Zjevím ti tajemství.

Pak mi Pán ukázal své Srdce a Srdce své Matky Marie. Ježíšovo Srdce bylo provrtáno a rozřezáno a drželo pohromadě jen malým kouskem. Neposkvrněné Srdce Panny Marie mělo všude otevřené rány a Ježíš řekl: „Jediné řešení je toto: sjednoťte se s těmi dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci.“
Ptal jsem se ho, jak by bylo možné se s těmito dvěma zraněnými Srdci sjednotit, když nejsme čistí a svatí. Pán Ježíš mě naučil Modlitbu Srdcí lásky a řekl, že skrze tuto modlitbu se lidstvo očistí a sjednotí se dvěma Srdci lásky a svět bude zachráněn. Jediné řešení je jednota s těmi dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci.
Dnes na nás apeluje Ježíš velmi vážným, přátelským a bázeň vzbuzujícím způsobem:„Najdi nejméně 100 lidí, kteří se Modlitbu (dvou Srdcí lásky) budou každou noc 100krát modlit (tzn. dva růžence Srdcí lásky), je jedno kde se budou právě nacházet, v čase mezi půlnocí a třetí či čtvrtou hodinou ráno. Prostřednictvím toho se svět změní.
Chci změnit tvář země. Obnovím svou Církev a zachráním všechny ty nesčetné duše. Překonám vliv zla. Překonám toho zlého. Zřídím pevně svou vládu lásky.

Má vůle bude na zemi jako na nebi“

(modlit se 100krát úkon lásky - Ježíši, Maria miluji vás! Smilujte se nad námi. Zachraňte všechny duše. Amen - na malých zrnkách růžence. Hlavní část modlitby (Ó Srdce lásky! ...) se modlí na velkých zrnkách růžence 1x. Když se modlí pomalu a slavnostně, 2 růžence se 100 akty lásky a 10 hlavními částmi modlitby trvají asi hodinu).
Moji milí bratři a sestry, Bůh vás volá k tomu, abyste z lásky přinesli oběť, která vás obětuje lásce. Volá vás dále k utrpení: pro záchranu Církve, pro spásu světa, pro pevné zřízení vlády jeho lásky, triumfu dvou Srdcí lásky (Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Nepos-kvrněného Srdce Panny Marie).

Prosím odpovězte na Boží volání.

Přineste s námi tuto oběť - noční bdění s modlitbou a obětí abyste s ním utvořili společenství, abyste byli vzhůru, prostě jednu hodinu v modlitbě s Pánem. Vzpomeňte na to, jak Pán prosil apoštoly, Petra, Jakuba a Jana, kteří mu byli nejblíž:
„Nemůžete ani jednu hodinu se mnou bdít?
Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je silný, ale tělo je slabé.“
Poté, co náš Pán toto řekl, (najdi 100 lidí, kteří…) napadl mě ihned příběh Abraháma, který měl šanci Sodomu a Gomoru zachránit, pod podmínkou, že najde určitý počet lidí - 50, 45, 40, 30, 20,dokonce jen 10, kteří by žili ve městě a byli spravedliví. To strašlivé selhání, když jich nenašel ani 10, vedlo k tomu, že ta města byla zničena ohněm.

Nebyla to Abrahámova vina, nemohl najít 10 spravedlivých, protože tam nebyli. V této době - v naší době - nám Bůh ve své nekonečné lásce dává tuto šanci.
Dává tobě i mně příležitost zachránit naše duše i duše ostatních,
obnovit Církev, obnovit tvář země a pomoci zřídit vládu jeho lásky.
Mohli bychom, já a ty a několik dalších tuto oběť bdění a Modlitby dvou Srdcí lásky přinést a sjednotit se se dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci lásky, Srdci Ježíše a Marie.
Nemějte strach, tato modlitba je speciální dárek Boží lásky, zjevení našeho Pána Ježíše Krista jeho milovanému národu - Církvi. Tato modlitba už byla doporučena mnoha biskupy a přeložena do nejrůznějších světových jazyků.

„Prosím přiveď také další duše k léto důležité modlitební oběti.“

Dnes Pán zcela zvlášť prosí, abychom našli nejméně sto lidí k této každonoční modlitbě. To je čas pro vigilií, vzývání Dvou Srdcí lásky.
Prosím! Na kolenou apeluji na vás, abyste zároveň s námi přinesli oběť této modlitby, z lásky k duším, pro Církev, pro svět, pro vládu boží lásky, pro Boží království.
Když budete ochotni zúčastnit se každou noc této modlitební oběti, pošlete nám prosím vaše jméno, adresu a telefonní číslo. Položíme vaše jméno na oltář během mše svaté. Budeme se za vás modlit, aby vám Bůh dal milost duševní a tělesné síly a porozumění, abyste byli schopni daný slib dodržet.
Prosím přiveďte také další duše k této důležité modlitební oběti. Rád bych s vámi byl v kontaktu. Ať vám Bůh žehná a ať vás bohatě odmění.
Požehnání Srdcí lásky
Kéž život, útěcha, nádhera a Boží láska v Srdcích lásky
přijdou k vám a stále u vás zůstanou.
Kéž vám žehná všemohoucí Bůh - Otec, Syn a Duch svatý.
Amen.

S nejvroucnějším pozdravem Srdcí lásky Ježíše a Marie, váš Montfort.
5 more comments from Jindriska
Jindriska
ZÁSTUPNÉ ZASVĚCENÍ DVĚMA SRDCÍM LÁSKY – JEŽÍŠOVU A MARIINU
prostřednictvím modlitby Dvou Srdcí Lásky


Zasvěcuji tyto lidi, rodiny a skupiny lidí Dvěma Srdcím Lásky Ježíšovu a Mariinu a slibuji, že se za ně budu alespoň jednou denně modlit modlitbu Dvou Srdcí Lásky.

Pán Ježíš přislíbil, že všechny takto zasvěcené osoby, za které se budeme vytrvale modlit, budou spaseny!
Více informací v …More
ZÁSTUPNÉ ZASVĚCENÍ DVĚMA SRDCÍM LÁSKY – JEŽÍŠOVU A MARIINU
prostřednictvím modlitby Dvou Srdcí Lásky


Zasvěcuji tyto lidi, rodiny a skupiny lidí Dvěma Srdcím Lásky Ježíšovu a Mariinu a slibuji, že se za ně budu alespoň jednou denně modlit modlitbu Dvou Srdcí Lásky.

Pán Ježíš přislíbil, že všechny takto zasvěcené osoby, za které se budeme vytrvale modlit, budou spaseny!
Více informací v dopise sester z Essenu.

Ke stažení a k vytisknutí: Zástupné zasvěcení Dvěma Srdcím Lásky.docx
Jindriska
ZASLÍBENÍ
Příslib Dvou Srdcí Lásky, Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
a Neposkvrněného Srdce Mariina, dvou Srdcí navždy spojených láskou:

Po Eucharistii a po mši svaté je tato modlitba a tato pobožnost Dvou Srdcí lásky největším darem, který jsem dal své církvi a celému světu. Tato modlitba k Srdcím Lásky tryská ze mše svaté stejně, jako vytryskl proud krve a vody z mého probodeného boku. Mše svatá …More
ZASLÍBENÍ
Příslib Dvou Srdcí Lásky, Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
a Neposkvrněného Srdce Mariina, dvou Srdcí navždy spojených láskou:

Po Eucharistii a po mši svaté je tato modlitba a tato pobožnost Dvou Srdcí lásky největším darem, který jsem dal své církvi a celému světu. Tato modlitba k Srdcím Lásky tryská ze mše svaté stejně, jako vytryskl proud krve a vody z mého probodeného boku. Mše svatá a tato modlitba jsou sjednoceny. Nelze oddělovat tuto modlitbu a tuto pobožnost od eucharistické oběti mše svaté. Můj Synu, ať vládne má láska. Ať vládnou naše Srdce Lásky.
Ó Srdce lásky! Ó jak miluji, když mne takto nazýváš! Jsem skutečně Srdcem Lásky a také moje Matka jím je. Jsme Srdce Lásky. Jsem Bůh, Bůh Lásky. Každý, kdo mě alespoň jednou v životě s dokonalou odevzdaností takto zavolá (Ó Srdce Lásky…), obdrží ve svém srdci ochrannou pečeť našich spojených Srdcí.
Ti, kteří se tuto pobožnost pravidelně, ustavičně a vytrvale modlí a žijí ji, budou proměněni v plamen božské Lásky a nikdo z nich nebude zatracen.
Každého, kdo se na smrtelné posteli očistí úkonem lásky (Ježíši, Maria, miluji Vás…) a pak s úplnou odevzdaností vysloví modlitbu sjednocení (Ó Srdce Lásky…) a políbí obraz Dvou Srdcí Lásky, toho vezmu k sobě. Tato osoba pak nebude trpět v očistci.
Ustanovím zvláštní den pro slavnost Dvou Srdcí Lásky. (Později řekl: V neděli po slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a památce Neposkvrněného Srdce Panny Marie.) V tento den budou obě Srdce zahrnována a probodávána mešními oběťmi a modlitbami a jejich krev poteče do očistce. Všechny, kteří nosí pečeť Srdcí Lásky, přitáhnu k sobě jako magnet.
Ó Srdce Lásky! Kdy budu moci přestat oplakávat svou Lásku, která je oplácena nevděkem a hříchem! Jak moc si přeji zaplavit svou láskou celý svět, ale zloba, nenávist a hřích mi v tom zabraňují. Nyní ale slibuji, že rozšířím svou Lásku do celého světa skrze ty, kteří uctívají Dvě Srdce Lásky, bez ohledu na to, jak málo jich bude.
Nauč všechny, aby se tuto modlitbu modlili zejména v 6, 12 a 18 hodin (po Anděl Páně…), v 16 hodin (na konci smrtelné hodiny) a také jako díkůvzdání po svatém přijímání a po mši svaté.
Ti, jejichž jména budou zapsána, nebudou zatraceni, neboť se mi zasvětili zvláštním způsobem. Je to pro mne výzva; v hodině jejich smrti o ně svedu zvláštní boj.
Kdo se snaží rozšiřovat tuto pobožnost, ten bude mít v nebi místo o to vyšší, čím více toho učinil. Bude ho doprovázet velký úspěch.
Tato pobožnost se rozšíří jako blesk, protože mnozí lidé na mnoha místech ji už začali žít. Ani nevědí, že ji žijí. Až jim to někdo řekne, přijmou to s radostí. Buďte připraveni! Toto je doba zkoušky a slavného vítězství.
Slibuji, že každý člověk, který byť jen jednou políbí obraz Dvou Srdcí lásky, bude mít na svém srdci ochrannou pečeť. Každý dům, ve kterém bude vystaven a uctíván obraz Dvou Srdcí Lásky, bude chráněn od náhlých úmrtí a já zabráním, aby se v této místnosti někdo dopustil těžkého hříchu.
Možná si myslíš, že tato přislíbení jsou příliš velkolepá, ale není tomu tak. Pomysli jen, jak dlouho čekám na to, až bude ve světě kralovat mé Srdce, protože zloba a hřích mi v tom brání. Je to má vůle vylít na celý svět Krev mého Srdce Lásky, bez ohledu na překážky.
Mé dítě, budeš mnoho trpět, ale jen na krátkou dobu. Satan ví, že moje Srdce musí zvítězit; je připraven k poslednímu boji, který bude trvat ještě nějaký čas. A mé Srdce zvítězí!
Mé dítě, již nepřeji si tě už vidět jak pochybuješ, neboť to zdržuje vítězství, které nechci už nechci více oddalovat.
Chci od tebe pouze jediné: Abys mi odevzdal své „já“ v prostotě víry, modlitby, lásky, poslušnosti a pokory. Mé dítě, přijal jsem tvou úplnou odevzdanost a pojmu tě do sebe; se mnou splyneš a nebudeš ničím. Vlož své „já“ do mých rukou a Já s tebou naložím, jak se mi zlíbí.
Já jsem tvá Láska, Ježíš Kristus, tvůj Spasitel, který k tobě mluví.
Přeji si, aby vládlo království mého Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce mé Matky, která jsou navěky spojena. Jsme jedno, protože jsme sjednoceni v lásce. Nepřeji si, aby kdokoliv tato dvě Srdce někdy rozdělil. Každého, kdo se pokusí rozdělit naše Dvě Srdce vyloučím ze svého stáda.
Všichni laici, seminaristé, aspiranti, zasvěcené osoby, kněží a duchovenstvo se mají shromáždit kolem Dvou vítězných Srdcí lásky.
Satan ví, že jeho čas už vypršel. Až přijde doba, kdy uvidí kolem Srdcí lásky oslnivě jasné paprsky z připravených lidí (obětí Lásce), pak už to nebudu muset být Já, kdo mu přikáže, aby se dal na útěk a ukryl se ve svém domě.
Mé dítě, svěřuji ti své Srdce. Vezmi z něj Krev a vylej ji na celý svět. Ó! Mé Srdce zvítězí.
Skrze tuto úctu k mé nekonečné Lásce v Srdcích Lásky bych chtěl přivést k jednotě celou svoji Církev. Přeji si urychlit jednotu mezi nejrůznějšími rasami a kulturami světa.
Chci sjednotit rodiny, srdce mužů se srdci jejich žen, srdce žen se srdci jejich mužů, srdce dětí se srdci jejich rodičů, vzájemně srdce příbuzných a přátel.
Toto je apoštolát; misie přátelství, jednoty a lásky ke všem a mezi všemi. Chci bojovat proti zlu nenávisti, bezbožnosti a hříchu. Je to má vůle rozšířit vládu mé nekonečné Lásky a milosrdenství do každého domova, všude a do každého času, do celého světě a na celé stvoření. Ó, má Láska bude kralovat na zemi jako na nebi! Mé Srdce bude vládnout! Má Láska bude vládnout!
Jindriska
Další informace o této modlitbě a o společenství
Tato modlitba je zjevením nekonečné Boží Lásky v Nejsvětějším Srdci Ježíšově a v Neposkvrněném Srdci Mariině. Je to modlitba pro novou dobu vlády Boží Lásky.
Pán řekl: „Já sám jsem tou modlitbou. Uč všechny modlit se tuto modlitbu zvláště v 6 hodin, ve 12 hodin, v 16 hodin, při svatém přijímání, při mši svaté, jako poděkování po svatém přijímán…More
Další informace o této modlitbě a o společenství
Tato modlitba je zjevením nekonečné Boží Lásky v Nejsvětějším Srdci Ježíšově a v Neposkvrněném Srdci Mariině. Je to modlitba pro novou dobu vlády Boží Lásky.
Pán řekl: „Já sám jsem tou modlitbou. Uč všechny modlit se tuto modlitbu zvláště v 6 hodin, ve 12 hodin, v 16 hodin, při svatém přijímání, při mši svaté, jako poděkování po svatém přijímání, během svaté hodiny a při vigilii... Přeložte ji do nejrůznějších jazyků, rozšiřujte ji do různých kultur, rozlijte ji jako déšť a nechte ji zářit jako slunce na celém světě.“
Mezinárodní Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie je církevně uznané. Je to společenství kněží, řeholnic, řeholníků a laických apoštolů, které žije pro ustanovení vlády Boží Lásky k větší cti a slávě Boží, pro dobro a blaho církve, na pomoc chudým, nemocným a potřebným. Spolupracuje na vývoji a evangelizaci lidstva, aby byly spaseny všechny duše.
Jindriska
Toto je ceska stranka kterou ma nastarosti zastupce srdci lasky.

www.dvesrdcelasky.cz
Jindriska
Samson1 17.11.2013 19:44:56
Ve spiritualitě členů Dvou Srdcí Lásky je láska k Bohu neoddělitelná od lásky k bližnímu – tedy život modlitby od skutků lásky. Účel a snahu Společenství lze shrnout do slov:
Milovat Boha a lidi přivést k Jeho lásce."

ANO! A TAKE SE MODLIT MODLITBU LASKY, COZ JE MODLITBA DVOU SRDCI LASKY! NEBOT SE SNI SPOJUJEME.
tores
Odkdy jsi císař My, Samson1? Piš a dělej taky něco. Nebo nejsi katolík? Ne že bych toho pro přetrvání katolictví v životě udělal nějak moc - ale dej vědět, až uděláš aspoň to. Jinak s tou zbytečnou hromadou komentářů na GTV souhlasím. Stačí se podívat, jaký máš slovní průjem. A jak dlouho.
Samson1
Tores zdravím, určitě by se možná dalo něco dělat. Možná místo komentářů na Glorii psát přímo na odpovědné v Církvi a tou je hyearchie. Co my s tím máme jinak dělat. Jsem ve farnosti a i kněz se musí řídit liturgickými předpisy a zatím se v proměňování věří, adoruje se a svátostí žehná aspoň na první pátek. Dříve bylo svátostné požehnání každou neděli.
Jinak tores má určitě problémy s novým obřad…More
Tores zdravím, určitě by se možná dalo něco dělat. Možná místo komentářů na Glorii psát přímo na odpovědné v Církvi a tou je hyearchie. Co my s tím máme jinak dělat. Jsem ve farnosti a i kněz se musí řídit liturgickými předpisy a zatím se v proměňování věří, adoruje se a svátostí žehná aspoň na první pátek. Dříve bylo svátostné požehnání každou neděli.
Jinak tores má určitě problémy s novým obřadem mše, určitě je to k chvále a oslavě Boha, a je to i o tom, že né jen my k Bohu, ale on k nám, je to především smlouva nová a věčná, svatební, mezi Kristem a Církví a jde o oboustranné přijetí. Je to zpřítomění oběti na kříži, Kristus znovu mysticky trpí, jsou usmiřovány hříchy a vždy jde o dvě srdce, člověka a Srdce Boží, o vztah.Je to též pokrm a posila pro duši. Účastí na mši a přijímáním se odpouští lehké hříchy. Hříchy by mohly nastat až tehdy a to těžké, když se přijímá v těžkém hříchu odsouzení a nebo se nevěří v proměňování, jak VKII potvrdil, že se děje v platnosti Tridentské mše s odkazem na Ekum. KKC
tores
Samson1 17.11.2013 22:25:02
Tores, já nemůžu být k obrazu Tvému ale Božímu,
@nic takového jsem po tobě nikdy nechtěl. To je jen tvá pomýlená představa. Mše Svatá byla vždy k chvále a oslavě Boha.

Bůh mi zatím nedal jinou církev, než v které jsem a nemůžu odpovídat za jednání jiných, na liturgii a předpisy je hyearchije a já se můžu jen modlit.
@ale dal. Jenže to nechceš vidět. Máš pravdu - …More
Samson1 17.11.2013 22:25:02
Tores, já nemůžu být k obrazu Tvému ale Božímu,
@nic takového jsem po tobě nikdy nechtěl. To je jen tvá pomýlená představa. Mše Svatá byla vždy k chvále a oslavě Boha.

Bůh mi zatím nedal jinou církev, než v které jsem a nemůžu odpovídat za jednání jiných, na liturgii a předpisy je hyearchije a já se můžu jen modlit.
@ale dal. Jenže to nechceš vidět. Máš pravdu - MĚLA BY na to být hiearchie. Ale kde vzít takovou, která je správně katolicky/křesťansky (dále k/k) vychovaná, když už mnoho let je ze seminářů katolicita systematicky odstraňována?

Když ti řeknu, že se po každém přijímání modlitbu k Dvoum Srdcím Lásky modlím,každý den jsem na mši, tak mi řekneš, že jsem na mši nebyl ale na NOM a tak je to jak u blbých dokola.
@ Ano - na NOM to opravdu je "jak u blbých pořád dokola", protože to není k/k obřad, ale pouhá napodobenina bez k/k náplně /= podstaty kalvarské oběti/, která má za základ spolčo lidí mimo Boha /svatostánky s živým Bohem jsou většinou mimo pozornost lidí, pokud jsou uprostřed, předsedající se k nim točí zády a při úkloně před Luthertischem na ně vystrkují svá pozadí/ a oslavu člověka /kult osobnosti/, ať jde o narozeniny pana faráře či přítomnost Skautů a jejich vyvyšování, jako by šlo o nějaké nadlidi nebo o přítomnost biskupa, kterému se klaní celá přítomná farnost namísto Bohu.
tores
Já proti tobě nemám nic - proč tak bereš obyčejné pragmatické otázky, na které nedovedeš odpovědět? To spíš ty máš proti mně cosi, když mi spíláš, ne? /Nehledě na fakt, že člověk buď je nebo není katolík. Přívlastek tradiční, stejně jako jakékoli další, je naprosto mimo mísu./ "Ono se předpokládá" je naprosto abstraktní pojem. Katolická víra není abstraktní, ale konkrétní. Logické myšlení je …More
Já proti tobě nemám nic - proč tak bereš obyčejné pragmatické otázky, na které nedovedeš odpovědět? To spíš ty máš proti mně cosi, když mi spíláš, ne? /Nehledě na fakt, že člověk buď je nebo není katolík. Přívlastek tradiční, stejně jako jakékoli další, je naprosto mimo mísu./ "Ono se předpokládá" je naprosto abstraktní pojem. Katolická víra není abstraktní, ale konkrétní. Logické myšlení je Boží dar.
Samson1
Tores, já nemůžu být k obrazu Tvému ale Božímu, a tak proti mně něco stále máš, já prostě nejsem tradiční, Bůh mi zatím nedal jinou církev, než v které jsem a nemůžu odpovídat za jednání jiných, na liturgii a předpisy je hyearchije a já se můžu jen modlit.Když ti řeknu, že se po každém přijímání modlitbu k Dvoum Srdcím Lásky modlím,každý den jsem na mši, tak mi řekneš, že jsem na mši nebyl ale …More
Tores, já nemůžu být k obrazu Tvému ale Božímu, a tak proti mně něco stále máš, já prostě nejsem tradiční, Bůh mi zatím nedal jinou církev, než v které jsem a nemůžu odpovídat za jednání jiných, na liturgii a předpisy je hyearchije a já se můžu jen modlit.Když ti řeknu, že se po každém přijímání modlitbu k Dvoum Srdcím Lásky modlím,každý den jsem na mši, tak mi řekneš, že jsem na mši nebyl ale na NOM a tak je to jak u blbých dokola. Proč bych si nemohl zasrandovat??? To jsou věci spíš na strátu zdravého rozumu, těžké duchovní rozdělení. To není: Byli jednomyslní, setrvávali spolu s Matkou Marií na modlitbách,lámání chleba, rukama apoštolů se dělo hodně zázraků a divů a Pán k nim denně připojoval ty, kteří měli dojít spásy. Žijem v době totálního zmatku, co vše ten satanův dým působí, že. Určitě se modlím, aby ho Duch svatý vyvál.
tores
A pak že prý používáš rozum. Ani na jednu pragmatickou otázku nedovedeš dát solidní odpověď. A ten obrázek na konci, dědo - to je ukázka tvé slovutné moudrosti. Kdyby ses raději pomodlil ten Růženec a nedělal kraviny.


Samson1 17.11.2013 21:51:43
V očích torese sečten, spočten, zvážen, zhledán lehkým.
Samson1
V očích torese sečten, spočten, zvážen, zhledán lehkým.
Dáváš v jedné větě otázku i odpověď - tu jsem ti vytučnil. Kdo předpokládá? Na jakém základě, ty kostižere? Co budeš dělat, až se tě zeptá Bůh? Já jsem jen člověk a žere tě to. Co potom? To si myslíš, že to bude mejdlíčko, když stavíš na písku?

tores
Dáváš v jedné větě otázku i odpověď - tu jsem ti vytučnil. Kdo předpokládá? Na jakém základě, ty kostižere? Co budeš dělat, až se tě zeptá Bůh? Já jsem jen člověk a žere tě to. Co potom? To si myslíš, že to bude mejdlíčko, když stavíš na písku?

Samson1 17.11.2013 20:23:03
Ono se asi předpokládá, že jsou pokřtění, biřmovaní, někteří v řádech, jiní s kněžským svěcením, tores, proč …More
Dáváš v jedné větě otázku i odpověď - tu jsem ti vytučnil. Kdo předpokládá? Na jakém základě, ty kostižere? Co budeš dělat, až se tě zeptá Bůh? Já jsem jen člověk a žere tě to. Co potom? To si myslíš, že to bude mejdlíčko, když stavíš na písku?

Samson1 17.11.2013 20:23:03
Ono se asi předpokládá, že jsou pokřtění, biřmovaní, někteří v řádech, jiní s kněžským svěcením, tores, proč stále takové pochybnosti, je to jak kostižer
Samson1
Samson1
Ono se asi předpokládá, že jsou pokřtění, biřmovaní, někteří v řádech, jiní s kněžským svěcením, tores, proč stále takové pochybnosti, je to jak kostižer

To nic neznamená, pokud tou "Jeho láskou" není myšlen křest do Boží Církve, jak říká Kristus v Písmu.
tores
To nic neznamená, pokud tou "Jeho láskou" není myšlen křest do Boží Církve, jak říká Kristus v Písmu.

Samson1 17.11.2013 19:44:56
Ve spiritualitě členů Dvou Srdcí Lásky je láska k Bohu neoddělitelná od lásky k bližnímu – tedy život modlitby od skutků lásky. Účel a snahu Společenství lze shrnout do slov:
Milovat Boha a lidi přivést k Jeho lásce."
Samson1
Ve spiritualitě členů Dvou Srdcí Lásky je láska k Bohu neoddělitelná od lásky k bližnímu – tedy život modlitby od skutků lásky. Účel a snahu Společenství lze shrnout do slov:
Milovat Boha a lidi přivést k Jeho lásce."
Jindriska likes this.
tores
Jeden se taky snažil - tlačit do vozu a místo toho tlačil do gatí.

alino 17.11.2013 18:58:46
Mikenko, tak nie tradícia či ano tradicia?
Já sa tak snažím a furt ti nerozumím
tores
To psali v té tvé "bibli", že na tom tak dupeš?

alino 17.11.2013 19:04:53
Že si ty mike dvojča od Toreska?
alino
Že si ty mike dvojča od Toreska?
alino
Jindriško
v tom tvojom texte som objavil:

Členové společenství denně čtou a meditují Písmo svaté.

3 more comments from alino
alino
Mikenko, tak nie tradícia či ano tradicia?
Já sa tak snažím a furt ti nerozumím
alino
odBoha dalsi prostredky ke spase. a toto je pravdive.

Jaky jiný zdroj je od Boha a pravdivý Jindriško?
alino
Povýšit tradici nad Boží slovo, tos myslels Toresko?
tores
Jiný dupe zase jenom na Bibli a podstata mu utíká jako zajíc po výstřelu, že, alino?
Jindriska
mimochodem bozi slovo uznavam, dokonce citam v kostele pres tyden.

ale mame taky odBoha dalsi prostredky ke spase. a toto je pravdive.
alino
Boží slovo ti nechutí Jindriško?
Šlapeš na kadečím možným, len na Biblii ne.
Jindriska
on place, utesit ze ho budem milovat laskou, zit podle jeho vule, milovat se navzajem, zit svaty zivot. sjednocovat se snim v modlitbe. kdyz se clovek modli onje pritomny, pritomny je i porad. bracet se na neho.

osamoceny ve svatostancich znamena ze je sam. on si preje abychom za nim chodili na navstevuvu, zdileli svuj zivot snim, hodne lidi ho vynechava ze svyho kazdodeniho zivota. nevsima ji …More
on place, utesit ze ho budem milovat laskou, zit podle jeho vule, milovat se navzajem, zit svaty zivot. sjednocovat se snim v modlitbe. kdyz se clovek modli onje pritomny, pritomny je i porad. bracet se na neho.

osamoceny ve svatostancich znamena ze je sam. on si preje abychom za nim chodili na navstevuvu, zdileli svuj zivot snim, hodne lidi ho vynechava ze svyho kazdodeniho zivota. nevsima ji si ho, on chce zit zivot snami!!! mluvit snim svymi slovi vypravet mu neco, postezovat si mu, podekovat mu, zadat ho, proste jako by zil tu snami jako clovek. mluvit snim jako s pritelem, vzdyt ho muzeme oslovovat jeho jmenem!!!

knezi maji mylosti ktere jim byly dany, jsou vyvoleni bohem z lydu. oni maji zehnat, on zehna skrze sve kneze. ony maji za ukol vest lidi k bohu maji velkou ulohu.

tak se modli k Duchu svatemu aby ti dal vse porozumet. pokud to bude jeho vule da ti porozumet.
aobubo
Neznám všechno a ani dost všemu nerozumím, jako že utěšovat Ježíše a přitom není Ho možné utěšit,mimořádnost synů kněží a v nebi hned vedle Ježíše,osamocený Ježíš ve svatostáncích, Ježíš zamýšlí skrze ně (kněze) vylít věčné požehnání pro všechny, Ježíš žehná za to že ho podporují a pomáhají Mu nést svět...atd.
Píšu ve zkratce vytržené z kontextu, jinak bych musel celé okopírovat, a to mi vrtá …More
Neznám všechno a ani dost všemu nerozumím, jako že utěšovat Ježíše a přitom není Ho možné utěšit,mimořádnost synů kněží a v nebi hned vedle Ježíše,osamocený Ježíš ve svatostáncích, Ježíš zamýšlí skrze ně (kněze) vylít věčné požehnání pro všechny, Ježíš žehná za to že ho podporují a pomáhají Mu nést svět...atd.
Píšu ve zkratce vytržené z kontextu, jinak bych musel celé okopírovat, a to mi vrtá hlavou.Že jsem hloupý to už dávno vím, ale že až tak to mě děsí.:) Možná někdo rozumí tomuto společenství dvou Srdcí.
Samson1 likes this.
Jindriska
ROZHOVOR S P. MONTFORTEM OKAA
na Svaté hoře „UGWU-NSO“ v Orlu v Nigérii
při 1. mezinárodní pouti v prosinci 2007

Br. Pascal:
Otče Montforte, jste zakladatelem katolického společenství Dvou Srdcí Lásky. Můžete nám říci, co je hlavním posláním a cílem tohoto společenství a vaší práce?
P. Montfort:
Tato práce pochází od Boha. Bůh sám je základem všeho, co děláme, my jsme pouze jeho služebníky…More
ROZHOVOR S P. MONTFORTEM OKAA
na Svaté hoře „UGWU-NSO“ v Orlu v Nigérii
při 1. mezinárodní pouti v prosinci 2007

Br. Pascal:
Otče Montforte, jste zakladatelem katolického společenství Dvou Srdcí Lásky. Můžete nám říci, co je hlavním posláním a cílem tohoto společenství a vaší práce?
P. Montfort:
Tato práce pochází od Boha. Bůh sám je základem všeho, co děláme, my jsme pouze jeho služebníky, jeho nástroji, které používá k tomu, aby šířil svou lásku, a já jsem šťastný, že jsem Božím nástrojem. Zcela se mu odevzdávám, aby mě v této práci pro spásu duší používal tak, jak si sám přeje. Hlavním cílem práce Dvou Srdcí je láska k Bohu. Milovat Boha celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou duší a přivádět lidi k Boží lásce.
Přivádět lidi k Boží lásce znamená přivádět je ke spáse a my se pokaždé modlíme za spásu všech duší. Ježíš sám jako vtělený Bůh mnoho trpěl, když sem přišel jako člověk. A tím, že nám zanechal sám sebe v Nejsvětější svátosti, Jeho utrpení pokračuje v mnoha kostelích, kde je opuštěn. Lidé nemají zájem Ho navštívit, jít za Ním, je tam sám, opuštěný. Naším úkolem je utěšovat Ho. Jeho Srdce stále krvácí, protože tak mnoho lidí Ho nemiluje, nepřichází za Ním.
Když se mi otevřel, ukázal mi sám sebe na Kříži, jak krvácí ze všech stran. Snažil jsem se zastavit to krvácení svýma rukama, ale nešlo to, snažil jsem všechnu krev vypít, nešlo to. Pán mi řekl: „Drahý synu, ty sám mě nemůžeš utěšit.“ Takže vidíme, že sami Ho utěšit nemůžeme.
A tak potřebujeme mnoho lidí, kteří se k nám připojí v tomto úsilí utěšovat Ježíše, v úsilí přinášet náhradu za tak mnohé hříchy světa. Každý hřích spáchaný kdekoli na světě zraňuje Ježíšovo Srdce a každé zranění je třeba odčinit, utěšit. Proto jsme obětující se duše, které se dávají Ježíšovi k útěše.

Na světě je navíc tolik zraněných lidí. Nejhorším zraněním je oddělení od Boha. Tito lidé, kteří už neznají Boha, si způsobili hrozná zranění a potřebují uzdravení. Uzdravení spočívá v tom, přivést je zpátky k Bohu, sjednotit je s Dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci.
Takže práce našeho společenství směřuje především k Bohu: utěšovat Ježíše, přinášet Bohu úlevu, klanět se Mu, uctívat Ho, vzdávat Mu úctu, která Mu náleží. A ve vztahu k lidem se snažíme přivádět je k Bohu, vysvobozovat je z bolestí a zranění, které pocházejí z oddělení od Boha, ze zranění způsobených hříchem a učíme je milovat Boha, vyhýbat se hříchu, zvláště hříchům proti svému tělu, proti svému duchu, hříchům proti šestému přikázání. Proto je naší prací především modlitba, modlitba, modlitba.
Modlitba a také skutky lásky. Staráme se o nemocné, o chudé, o opuštěné a o děti. Dobré skutky, skutky lásky. Děkujeme Bohu, že nám dává toto poslání.Toto poslání je pro celý svět.
Chceme oslovit každou duši na tomto světě a každému jasně říci: Bůh tě miluje a Bůh potřebuje tvou lásku. Jsi Bohem stvořen z lásky a tento Bůh, který tě stvořil z lásky, potřebuje tvou lásku. Pojď k Bohu! Pojď ke své Lásce! Zveme všechny, aby se přidali, aby uctívali a milovali Boha a aby se zapojili do této práce Srdcí Lásky a přiváděli všechny k Boží lásce.
Br. Pascal: Děkuji vám, otče Montforte.
Jindriska
ROK KNĚŽÍ 2009 -2010
Dar Boží lásky všem kněžím v a skrze Dvě Srdce Lásky,
Ježíšovo a Mariino
Poselství kněžím
Můj synu, poděkuj Mým kněžím, Mým synům kněžím, za jejich lásku a ochotu pracovat pro Mne a se Mnou, starat se o Mé děti, Mé syny, Mé dcery v církvi, i ve světě. Všichni Moji synové a dcery v církvi mají milovat a pečovat o Mé kněze, Mé syny kněze. Moji kněží, Moji synové kněží mají …More
ROK KNĚŽÍ 2009 -2010
Dar Boží lásky všem kněžím v a skrze Dvě Srdce Lásky,
Ježíšovo a Mariino
Poselství kněžím
Můj synu, poděkuj Mým kněžím, Mým synům kněžím, za jejich lásku a ochotu pracovat pro Mne a se Mnou, starat se o Mé děti, Mé syny, Mé dcery v církvi, i ve světě. Všichni Moji synové a dcery v církvi mají milovat a pečovat o Mé kněze, Mé syny kněze. Moji kněží, Moji synové kněží mají milovat Mé syny a dcery v církvi, pečovat o ně a dávat za ně svůj život.
Řekni Mým pokřtěným a biřmovaným synům a dcerám, aby se nepokoušeli Mně zasvěcené syny a dcery řídit nebo jim něco diktovat; a řekni Mým pokřtěným a biřmovaným a zasvěceným synům a dcerám, aby se nesnažili svému knězi diktovat, či si ho podřizovat, aby nevládli Mým vysvěceným synům, Mým synům kněžím.
Mí synové kněží jsou drahocennými dary, jež v osobách svých synů-kněží Já dávám své církvi. Řekni Mým vysvěceným synům, aby byli zodpovědní, aby věděli, aby si byli dostatečně vědomi své odpovědnosti v oblastech vedení a vyučování, posvěcování a obětování a očišťování celého Mého lidu.
Každý kněz je knězem celého Mého lidu. Jeho láska, modlitby a oběti, i když se soustředí na určitou konkrétní skupinu společenství, která mu byla svěřena jeho nadřízeným nebo biskupem, jeho celé srdce, láska, modlitby, oběti a péče by se mělo šířit na celý lid, na Moji církev, na všechny Mé děti. Tímto způsobem bude uskutečňovat své kněžství v plnosti krásy, přitažlivosti a odpovědnosti. Jeho kněžství je Moje, je to Moje kněžství. Já jsem univerzální a věčný Velekněz.
Moji synové kněží jsou Moje mimořádné děti Mých Srdcí Lásky. Miluji je velmi, velmi něžně. Starám se o ně celým svým Srdcem Lásky. Já jsem v nich a trvale se s nimi sjednocuji. Ať nikdy neochabují.
Kterýkoli z nich, kdo zůstane pravdivý a vytrvalý ve svých kněžských závazcích a povinnostech, nebude nikdy sveden žádným člověkem ani žádnou mocí. Ve věčném sjednocení se Mnou jistě dosáhne svého cíle a štěstí v nebi.
Děkuji všem Mým kněžím, miluji všechny Mé kněze, vážím si všech Mých kněží, chválím všechny Mé kněze, ctím je, opatruji je, vpisuji je hluboko do svého Srdce Lásky, přikrývám je krví své Lásky, Já jsem v nich, sjednocuji se s nimi. Prostřednictvím svých milovaných kněží pokračuji ve své práci výuky, spásy, oběti, posvěcování, oslavení a sjednocení s Mým věčně milujícím Otcem v Mém Duchu Svatém.
Moji milovaní kněží jsou jedinečnými dětmi Mé Lásky, Mých Srdcí Lásky. Všichni, kdo jsou zapojeni do Mých Srdcí Lásky se mají modlit, pečovat a zvlášť pamatovat na Mé syny kněze. Cokoli vykonané pro ně je vykonáno přímo pro Mě. Cokoliv dané jim je dáno přímo Mně. Já jsem jedno s Mými syny kněžími. Ať je všichni milují, starají se o ně a mají k nim úctu. Ať všichni pozorně naslouchají jejich promluvám.
Pojď a podívej se, ukážu ti nádheru Mých kněží. (Nechal mě nahlédnout do nebe a řekl:) Podívej, nejblíže Mně a výše než všichni Mí andělé a svatí jsou Moji kněží. Zástup Mých milovaných svatých kněží je hned vedle Mě, obklopen nepopsatelnou nádherou. Moji svatí kněží jsou radostí Mého Srdce Lásky. Jsou slávou Mé církve na zemi i na nebi.

(Pro anglickou verzi s církevním schválením Dr. Ayo-Maria Atoyebi O.P., biskup diecéze lIorin, Nigérie , Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 2002)

Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie www.twoheartsoflove.com

Rozhovor s O.Montfortem Okaa – česky P.Montfort Okaa-záznam televizního rozhovoru /staršího data/
16 more comments from Jindriska
Jindriska
Ježíš děkuje všem, kteří následovali Jeho výzvu k modlitbě a oběti
6.7.2001

Děkuji všem, kteří odpověděli na tuto výzvu k modlitbě, kterou jsem seslal z nebe. Všichni, kteří setrvávají v bdělosti a modlí se uprostřed noci jsou požehnaní. Žehnám jim svým věčným požehnáním lásky. Žehnám jejich rodinám a jejich úmyslům. Žehnám jejich generacím. Skrze jejich modlitby a oběti Mě podporují, pomáhají …More
Ježíš děkuje všem, kteří následovali Jeho výzvu k modlitbě a oběti
6.7.2001

Děkuji všem, kteří odpověděli na tuto výzvu k modlitbě, kterou jsem seslal z nebe. Všichni, kteří setrvávají v bdělosti a modlí se uprostřed noci jsou požehnaní. Žehnám jim svým věčným požehnáním lásky. Žehnám jejich rodinám a jejich úmyslům. Žehnám jejich generacím. Skrze jejich modlitby a oběti Mě podporují, pomáhají Mi nést svět, zachraňovat svět, obnovovat Mou Církev, bojovat se zlem. Ať neochabují. Já jsem s nimi. Jsem s nimi vždy až do konce časů. Ať se nikdy neunaví. Jsem s nimi a nikdy, nikdy, nikdy je neopustím.

Přijal jsem je a přijal jsem jejich oběť lásky. Jsou vonnými oběťmi Mé Lásky. Světlo jejich modliteb a obětí prozařují temnotu hříchu, nenávisti, špatnosti a zla. Temnota je nemůže přemoci. Slabost je nemůže přemoci. Jejich láska je sjednocena s Mojí Láskou. Jejich srdce jsou sjednocena s Mým Srdcem. Jejich krev stéká do Mé vlastní Krve. Jsem s nimi. Jsem s nimi sjednocen. Oni jsou sjednoceni se Mnou. Tvoří účinnou armádu modlících se a milujících, sebe obětujících se duší. Budoucnost světa, Církve, spása duší, závisí na takových obětech lásky a modlitby. Ať se nikdy neunaví.

Až uzří smysl svých obětí a modliteb v nebi, na zemi a pod zemí, budou žasnout, budou překvapeni. Nyní tomu neporozumí.

Jejich modlitby a oběti otřásají peklem, osvobozují nesčetné duše v očistci, vykupují nesčetné duše na zemi a přinášejí nesmírnou radost v nebi. Jsem velmi potěšen a Má Matka a všichni Mí andělé a svatí jim děkují, chrání je a modlí se za ně. Tvoří obrovskou armádu se všemi Mými anděly a svatými.

Ďábel proti nim bojuje. Ať je to nepřekvapuje ani neodrazuje, že s nimi ďábel bojuje a snaží se je odradit. A ty, Můj synu Lásky, Mé Srdce Lásky, vůbec se netrap tím, že peklo povstalo proti tobě, že jsou proti tobě strojeny nejrůznější úklady. Jsou proti tobě rozpoutány všechny druhy pomluv, a nejrůznějšími způsoby se proti tobě píše. Buď odhodlán, buď odhodlán, buď odhodlán! Nedívej se nalevo ani napravo, dozadu ani dopředu, nahoru ani dolů. Dívej se jenom na Mě. Upři svůj pohled na Mě. Já jsem, já jsem, já jsem. Já sám jsem. Já jsem Bůh a nikdo jiný.

Konáš Mou Vůli, Mou věčnou Vůli. Jsem tebou nesmírně potěšen. Jsem s tebou. Jsem s tebou. Jsem s tebou. Jsem s tebou. Dávám ti největší možnou podporu. Tvé poslání je Mým posláním. Tvé poslání musí být úspěšné. Mé Srdce Lásky musí zvítězit. Já jsem! Já jsem! Já jsem!

Nyní velmi prosím, Mé drahé děti, abyste pamatovaly na to, že stále trpím, stále osamělý v mnoha svatostáncích světa, v mnoha srdcích na světě, v mnoha kostelích, v mnoha rodinách jsem opuštěn a zanedbáván. Vyzývám všechny své milované, aby mi dělali společnost, 15 minut denně je postačujících, to Mi zatím stačí. Ať si každá osoba zvolí čas, kdy může přijít a zůstat se Mnou alespoň 15 minut. Jen zůstávejte se Mnou. Jen Mě navštěvujte. Jen Mi řekněte slovo lásky. Navštěvujte Mě osamělého v kostele, navštěvujte Mě osamělého ve věznicích, navštěvujte Mě osamělého v nemocnicích, navštěvujte Mě osamělého v příbytcích starých lidí, navštěvujte Mě osamělého, opuštěného v mnoha domovech a místech a městech na světě.

Prosím přijďte! Přijďte! Přijďte!
Ať všichni, kteří jsou připraveni konat tento apoštolát lásky, dají svá srdce a svou lásku, ať Mi dají svá jména. Vepíši je do svého vlastního Srdce Lásky. Přijďte! Přijďte! Přijďte! Tento navštěvující apoštolát lásky, Srdcí Lásky, bude vzkvétat na celém světě. Když toto bude konat dostatek lidí, láska bude panovat všude, jak na zemi, tak na nebi. Já jsem Bůh lásky.

Já jsem! Já jsem! Já jsem! Já jsem, který jsem, Bůh lásky. Já jsem, který jsem, Bůh lásky. Když někdo navštíví Mě nebo se navštívíte navzájem, vyslovte modlitbu Srdcí Lásky.

Žehnám všem, kteří budou vykonávat tento apoštolát svým věčným požehnáním lásky. Žehnám všem, kteří budou toto šířit, veškerým požehnáním Mých Srdcí Lásky.

Budu učitelem všem těm, kteří toto budou neustále vykonávat. Já sám je budu vyučovat a povedu je k dokonalosti v Mé škole lásky, v Mém Srdci Lásky. Budou zůstávat neustále v Mých Srdcích Lásky.

Nikdy neodpadnou. Žádný ďábel je ode Mě nemůže odloučit. Žádné selhání je nezničí. Vždy je pozvednu a ponesu je na svých rukou a přitisknu je na své Srdce. Mé Srdce Lásky je jejich útočištěm, jejich útěchou, jejich spásou. Já jsem! Já jsem! Já jsem jejich láska! Oni jsou Mými milovanými dětmi, dětmi Mého Srdce Lásky. Všechny je miluji nekonečnou láskou a všem jim žehnám svým nekonečným požehnáním lásky. Zůstávej v Mé lásce! Zůstávej v Mých Srdcích Lásky! Zůstávej ve spojení se Mnou! Jsem s tebou jedno. Všichni, kteří zůstávají (v Mé Lásce) vytrvale, obdrží Mé věčné požehnání. Požehnám jejich generacím, jejich rodinám, jejich úmyslům. Žádný z nich nebude zatracen. Utěším je ve všech situacích. Zůstanu s nimi vždy v jejich zkouškách a trápeních, zvláště v těch, které pro ně budou nejobtížnější, v těch chvílích, kdy se budou cítit nejvíce opuštěni, zvláště v jejich hodině smrti. Jsem s nimi. Budu jejich útěchou, jejich slávou, jejich štěstím. Já jsem! Já jsem! Já jsem! Já jsem, který jsem, Bůh lásky. Skrze ně vyleji své požehnání na všechny ty, ke kterým půjdou a na všechny, kteří k nim přijdou. Znovu vyleji své věčné požehnání na celou Mou Církev. Kostely, v nichž se uskutečňuje mnoho těchto návštěv, zakusí znovuzrození víry, naděje a lásky.

Skrze ně požehnám všem v jejich rodinách, příbuzným a společenstvím. Zamýšlím skrze ně vylít své věčné požehnání na všechny. Mé děti, miluji vás. Mé milované děti, darujte Mi nyní tento čas, alespoň 15 minut denně a Já vám dám věčnost – na věky věků. Amen.

Církevní schválení původní anglické verze biskup diecéze Ilorin dr.Ayo-Maria Atoyebi, O.P. na Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Památku Neposkvrněného Srdce Mariina, květen 2002
www.twoheartsoflove.com
Jindriska
TOTO SPOLECENSTVI DVOU SRDCI LASKY TRVA UZ 43 LET.
POCITAM TO PODLE ROKU NAROZENI ME MATKY. NEBOT TOTO SPOLECENSTVI BYLO ZALOZENA 1970 ATO SE NARODILA MA MATKA.
Jindriska
RUGĂCIUNEA INIMILOR IUBIRIL

Rumanian

Isuse, Marie! Vă iubesc!

Milostiviţi-vă de noi.

Mântuiţi toate sufletele ! Amin.

O, Voi Inimi de Iubire!

Daţi-mi harul de a Vă iubi mereu

şi de a Vă face iubite.

Primiţi biata mea inimă păcătoasă

Şi transformaţi-o într-o flacără a Iubirii Cereşti.

Ştiu că nu sunt vrednic să vin la Voi.

Dar primiţi- mă la Voi

Şi purificaţi-mă Voi prin flăcările…More
RUGĂCIUNEA INIMILOR IUBIRIL

Rumanian

Isuse, Marie! Vă iubesc!

Milostiviţi-vă de noi.

Mântuiţi toate sufletele ! Amin.

O, Voi Inimi de Iubire!

Daţi-mi harul de a Vă iubi mereu

şi de a Vă face iubite.

Primiţi biata mea inimă păcătoasă

Şi transformaţi-o într-o flacără a Iubirii Cereşti.

Ştiu că nu sunt vrednic să vin la Voi.

Dar primiţi- mă la Voi

Şi purificaţi-mă Voi prin flăcările Iubirii Voastre.

Luaţi-mă la Voi!

Primiţi-mă la Voi

Si dispuneţi de mine cum vă place,

Pentru că sunt cu totul al Vostru. Amin.

O, Iubire pură!

O, Iubire sfântă!

Străpunge-măcu săgeţile Tale,

ca săngele meu să curgă

peste rănile Inimii Maicii Neprihănite.

O, Inimă Neprihănită,

ce eşti unită cu Preasfănta Inimă

pentru a da viaţă, măngăiere, glorie şi iubire! Amin.

O, Isuse, O, Marie!

Voi sunteti Inimile Iubirii!

Vă iubesc!

Primiţi-mă la Voi!

Mă dăruiesc cu totul Vouă! Amin.

O, inimi ale Iubirii!

Primiţi-mă la Voi!

Mă încredinţez întru totul Vouă! Amin.

Imprimatur: Bukarest, 15.5.2002 Ioan Robu (Erzbischof von Bukarest)
Jindriska
MODLITWA DO DWÓCH SERC MIŁOSCI

______________________________________________________

Polish

Jezu! Maryjo! Kocham Was!

Okażcie nam Swoje miłosierdzie.

Ratujcie wszystkie dusze.

Amen.

O! Serca Pełne Miłości!

O! Serca na zawsze miłością zlączone! Uczyńcie mnie zdolnym do miłowania Was zawsze i nieustannie.

Wspomagajcie mnie, abym innym pomagał Was kochać.

Serce Jezusa!

Przym…More
MODLITWA DO DWÓCH SERC MIŁOSCI

______________________________________________________

Polish

Jezu! Maryjo! Kocham Was!

Okażcie nam Swoje miłosierdzie.

Ratujcie wszystkie dusze.

Amen.

O! Serca Pełne Miłości!

O! Serca na zawsze miłością zlączone! Uczyńcie mnie zdolnym do miłowania Was zawsze i nieustannie.

Wspomagajcie mnie, abym innym pomagał Was kochać.

Serce Jezusa!

Przymij moje znękane serce i nie oddawaj mi go dopóki nie stanie się płonącym ogniem Twojej Miłości.

Wiem , że nie jestem godzieň być blisko Ciebie,

ale przyjmij mnie i oczyść ogniem Twojej Miłości.

Weź mnie i posłuż się mną według

Twego upodobania, gdyż całkowicie należę do Ciebie.

Amen.

O! Jezu, czysta i święta Miłości!

Przeszyj mnie Twoimi strzałami

i zanurz mnie w ranach Niepokalanego Serca

Twojej Matki !

Niepokalane Serce Maryi!

Zjednocz mnie z Przenajświętszym Sercem Twojego Syna!

O! Serca Pełne Miłości!

Obdarzcie mnie miłością życiem i zbawieniem.

Amen

O! Jezu! O! Maryjo!

Jesteście Sercami Miłości! Kocham Was

i Wam oddaję się całkowicie. Amen.

O! Serca pełne Miłości! Przyjmijcie mnie ,

Wam oddaję serce moje! Amen.

Imprimatur:

Poznań, dnia 29 kwietnia 2000r. L. dz. 2328/2000 Ks. Bp. Marek Jędraszewski – Wikariusz Generalny
Jindriska
PANALANGIN SA MAG NG PAG-IBIG

_____________________________________________

Filipino

Hesus! Maria! Minamahal ko kayo.

Kaawaan ninyo kami!

Iligtas ninyo lahat ang kaluluwa. Amen.

O! Mag Puso ng Pag-ibig

O! Mga Pusong laging magka-isa sa Pag-ibig!

Nawa’y mahalin ko Kayo palagi at tulungan ninyo akong

akayin ang iba na mahalin din Kayo.

Kunin ninyo ang aking makasalanang Puso at …More
PANALANGIN SA MAG NG PAG-IBIG

_____________________________________________

Filipino

Hesus! Maria! Minamahal ko kayo.

Kaawaan ninyo kami!

Iligtas ninyo lahat ang kaluluwa. Amen.

O! Mag Puso ng Pag-ibig

O! Mga Pusong laging magka-isa sa Pag-ibig!

Nawa’y mahalin ko Kayo palagi at tulungan ninyo akong

akayin ang iba na mahalin din Kayo.

Kunin ninyo ang aking makasalanang Puso at huwag Ninyo

itong ibalik sa akin hangga’t hindi nagiging maalab na apoy

ng Inyong Pag-ibig. Alam kong hindi ako karapat-dapat na

lumapit sa Inyo ngunit kunin Ninyo ang aking katauhan

at linisin Ninyo ito sa mga apoy ng inyong pagmamahal.

Kunin Ninyo ako sa inyong piling at gamitin Ninyo ako

sa Inyong kagustuhan dahil Inyong-inyo ako.

Amen.

O! Dalisay na Pag-ibig!

O! Banal na Pag-ibig!

Sugatan Ninyo ako at nawa’y ang aking dugo ay dumaloy

sa sugat ng Pinakadalisay na Puso ni Maria!

O! Pinakadalisay na Puso!

Ka-isa ng Banal na Puso ni Hesus para magbigay

ng buhay, kalinga, pagpupuri at pagmamahal. Amen

O! Hesus!O! Maria!

Kayo ang mga Puso ng Pag-ibig!

Minamahal ko Kayo!

Kunin Ninyo ako!

Ako ang Inyong sugo ng Pag-ibig! Amen.

O! Mga Puso ng Pag-ibig!

Kunin Ninyo ako!

Ako ang Inyong sugo ng Pag-ibig! Amen.
Jindriska
LOSAMBO YA MITEMA MYA BOLINGO

______________________________________________________

Lingala / Congo

Yezu! Maria! Nalingi bino!

Boyokela biso mawa. Bobikisa milimo!

Amen.

Oh Mitema mya Bolingo!

Oh Mitema misangani seko mpo ya Solingo!

Bopesa ngai ngrasia ya solinga bino seko mpe

ya kolingisa bino epai ya bato.

Napesi bino motema mura ngai moye mozoki mpe bozongisela ngaiya…More
LOSAMBO YA MITEMA MYA BOLINGO

______________________________________________________

Lingala / Congo

Yezu! Maria! Nalingi bino!

Boyokela biso mawa. Bobikisa milimo!

Amen.

Oh Mitema mya Bolingo!

Oh Mitema misangani seko mpo ya Solingo!

Bopesa ngai ngrasia ya solinga bino seko mpe

ya kolingisa bino epai ya bato.

Napesi bino motema mura ngai moye mozoki mpe bozongisela ngaiyango babele ntango

ekotonda na moto ya Solingo.

Nayebi ‘te na longobani te kobeleme na bino.

Kasi boyamba ngai mpo

ya bino mpe bopetola ngai na motò mwa Solingo bwa bino.

Boyamba ngai, mpe bosalana ngai lodola elingi bino pampa ‘te namipesi mobimba epai ya bino.

Oh Solingo buwa solo!

Oh Solingo buwa nzambe!

Tobola ngai na compagna mpe sepa makila ma ngai o mpota ya Motema Mbindo Te muwa Maria.

Oh Motema Mbindo Te!

Elongo na Motema Mosantu mpo ya kopesa bomoi, libondi, nembo mpre bolingo.

Amen.

Oh Jezu! Oh Maria!

Boxali MItema mya Solingo! Bozikisa ngai na moto!

Nazali libanzalya bino mpo na. Solingo!

Amen
Jindriska
CORDA JESU ET MARIAE IN AMORE SEMPER CONJUNCTA

Latin

Jesu! Maria! Vos amo!

Miseremini nostri! Servate animas omnes!

Amen.

O amoris corda!

O corda ad infinitum in amore conjuncta!

Date mihi facultatem semper vos amandi et adiuvate me,

ut alios amorem vestri docere possim.

O Jesu, suscipe cor meum miserum et impium

Neque mihi reddideris, priusquam id factum sit

ignis ardens Amor…More
CORDA JESU ET MARIAE IN AMORE SEMPER CONJUNCTA

Latin

Jesu! Maria! Vos amo!

Miseremini nostri! Servate animas omnes!

Amen.

O amoris corda!

O corda ad infinitum in amore conjuncta!

Date mihi facultatem semper vos amandi et adiuvate me,

ut alios amorem vestri docere possim.

O Jesu, suscipe cor meum miserum et impium

Neque mihi reddideris, priusquam id factum sit

ignis ardens Amoris tui.

Scio me indignum esse ad te venire, sed suscipe me

et purga me flammis amoris tui !

Suscipe me et in potestatem tuam me habe,

ut tibi in tua clementia placet ; nam totus tuus sum.

Amen.

O Jesu, amor purus, amor sanctus!

Transfige me tuis sagittis et iube sanguinem meum in vulnera immaculati cordis influere!

O immaculatum cor,

coniunge nos cum sanctissimo corde ad vitam dandum

et salvandum et glorificandum et amandum!

Amen.

O Jesu! O Maria!

Vos amoris corda estis.

Vos amo !

Me apud vos recipite !

Ego vestra victima amoris sum !

Amen.

O corda amoris!

Me apud vos recipite!

Ego vestra victima amoris sum !

Amen.
Jindriska
O ISUSE! O MARIJO! O SCRA LJUBAVI!

____________________________________________________

Croatian

Isuse! Marijo! Volim Vas!

Budite nam milosrdni.

Spasite sve duše! Amen.

O srca ljubavi!

O srca zauvijek u ljubavi sjedinjena!

Učinite me sposobnim, neprekidno Vas ljubiti i

pomozite mi, da mogu druge učiti, da Vas ljube.

O Isuse, primi moje siromašno i ranjeno

srce, zadrži ga dok ne postane…More
O ISUSE! O MARIJO! O SCRA LJUBAVI!

____________________________________________________

Croatian

Isuse! Marijo! Volim Vas!

Budite nam milosrdni.

Spasite sve duše! Amen.

O srca ljubavi!

O srca zauvijek u ljubavi sjedinjena!

Učinite me sposobnim, neprekidno Vas ljubiti i

pomozite mi, da mogu druge učiti, da Vas ljube.

O Isuse, primi moje siromašno i ranjeno

srce, zadrži ga dok ne postane goruča vatra tvoje

ljubavi. Nisam dostojan biti uza te, ali me primi k

sebi i očisti me od grijeha u plamenu svoj ljubavi.

Primi me k sebi i raspolaži cijelim mojim bićem,

onako kako se sviđa tvojoj dobroti,

jer sav pripadam tebi. Amen.

O Isuse, prečista ljubavi, presveta ljubavi!

Probodi moje srce svojim strijelama i dopusti da

moja krv poteče u rane prečistog srca tvoje svete Majke.

O neokaljano srce, srce Majke, sjedini nas sa

presvetim srcem Tvoga sina.

O srca ljubavi, podarite nam život i spas,

svjetlost i ljubav. Amen.

O Isuse! O Marijo!

Vi ste srca ljubavi. Ljubim Vas!

Primite moje srce u Vasě srce.

Vama se potpuno predajem. Amen.

O srca ljubavi!

Primite moje srce u Vasě srce.

Vama se potpuno predajem. Amen
Jindriska
SALA KWA YESU NA MARIA

_____________________________________________________

Kisuaheli / Ostafrika

Yesu! Maria! Ninawapenda

Muwe kitulizo chetu Mziokoe roho zote.

Amina.

Ee! Mioyo ya mapendo.

Ee! Mioyo iliyounganika kabisa katika mapendo.

Mnifanye niwapende ninyi kila wakati, na mnisaidie niwafanye wengine wawapende ninyi.

Muuchukue moyo wangu dhaifu wa kidhambi uwe ndani yenu…More
SALA KWA YESU NA MARIA

_____________________________________________________

Kisuaheli / Ostafrika

Yesu! Maria! Ninawapenda

Muwe kitulizo chetu Mziokoe roho zote.

Amina.

Ee! Mioyo ya mapendo.

Ee! Mioyo iliyounganika kabisa katika mapendo.

Mnifanye niwapende ninyi kila wakati, na mnisaidie niwafanye wengine wawapende ninyi.

Muuchukue moyo wangu dhaifu wa kidhambi uwe ndani yenu,

na misinirudishie kamwe mpaka utakapokuwa mwali

wa moto wa mapendo yenu.

Najifahamu wazi kuwa sina hadhi ya kuja kwenu,

lakini mnichukue niwe ndani yenu,

na mnisafishe kwa moto wa mapendo yenu.

Mnichukue ndani yenu na mnitumie kama mnavyotaka ninyi,

kwani mimi ni mali yenu kabisa.

Amina.

Ewe! Mapendo safi!

Ewe!Mapendo matakatifu!

Mnichome kwa mishale ya mapendo yenu, na muiache damu yangu

imwagike ndani y madonda yeni yasiyokuwa na doa.

Ee! Mioyo isiyokuwa na doa!

Mniunganishe na mioyo yenu safi ili kunipa uhai wenu,

kunifariji, ili niwalukuze na kuwapenda. Amina.

Ee! Yesu! Ee!Maria!

Ninyi ni mioyo ya mapendo! Ninawapenda!

Mnitumie mimi kabisa

Mimi ni kafara yenu ya mapendo. Amina.

Ee! Mioyo ya mapendo!

Mnitumie mimi kabisa!

Mimi ni kafara yenu ya mapendo! Amina.

Imprimatur:

Tanzania / Njombe 1.8. 2004

Bishop Alfred Maluma of Njombe
Jindriska
LA PREGHIERA DEI DUE CUORI D’AMORE

_________________________________________________________

Italian

Gesù! Maria! Vi amo!

Abbiate misericordia di noi!

Salvate tutte le anime. Amen.

(Come rosario: 10 volte)

O! Cuori d’Amore!

O! Cuori uniti per sempre nell’Amore!

Datemi la grazia di amarVi sempre e aiutatemi a farVi amare.

Raccogliete in Voi il mio povero cuore ferito

e rendetemelo …More
LA PREGHIERA DEI DUE CUORI D’AMORE

_________________________________________________________

Italian

Gesù! Maria! Vi amo!

Abbiate misericordia di noi!

Salvate tutte le anime. Amen.

(Come rosario: 10 volte)

O! Cuori d’Amore!

O! Cuori uniti per sempre nell’Amore!

Datemi la grazia di amarVi sempre e aiutatemi a farVi amare.

Raccogliete in Voi il mio povero cuore ferito

e rendetemelo solo quando sarà divenuto un fuoco ardente

del Vostro Amore.

So che non sono degno di venire presso di Voi,

ma accoglietemi in Voi e purificatemi con le fiamme del

Vostro Amore. Accoglietemi in Voi e disponete di me

come più Vi piace, poiché Vi appartengo interamente.

Amen.

O Puro Amore !

O Amore Santo!

Trafiggimi con le Tue frecce, e fai scorrere il mio sangue

nelle piaghe del Cuore Immacolato !

O Cuore Immacolato!

Uniscici al Sacro Cuore per donare vita, consolazione,

gloria e amore.

Amen.

O Gesù! O Maria!

Voi siete i Cuori d’Amore! Vi amo! Consumatemi!

Sono la Vostra vittima d’Amore!

Amen.

O Cuori d’Amore! Consumatemi!

Sono la Vostra vittima d’Amore!

Amen.

Imprimatur: Diocesi di ROMA 3. Maggio 2002

Monsignore Marco Frisina
Jindriska
EKPERE NKE OBI IHUNANYA

IGBO – Nigeria

Jesu! Mary! A huru m Gi n’anya.

Biko ndo! Zoputa mkpuru obi nile.

Amen.

O! Obi Ihunanya!

O! Obi Jikororii onu n’ihunanya!

Mee m ka m na ahu Gi n’anya oge nile.

Ma nyere m aka kam mee ka ndi ozo na-ahu Gi n’anya.

Were obi m dara ogbenye na njo N’onwe

Gi, enyeghachila m ya azu ruo mgbe o tughariri

buru oku n’enwu-enwu nke ihunanya Gi.

A ma …More
EKPERE NKE OBI IHUNANYA

IGBO – Nigeria

Jesu! Mary! A huru m Gi n’anya.

Biko ndo! Zoputa mkpuru obi nile.

Amen.

O! Obi Ihunanya!

O! Obi Jikororii onu n’ihunanya!

Mee m ka m na ahu Gi n’anya oge nile.

Ma nyere m aka kam mee ka ndi ozo na-ahu Gi n’anya.

Were obi m dara ogbenye na njo N’onwe

Gi, enyeghachila m ya azu ruo mgbe o tughariri

buru oku n’enwu-enwu nke ihunanya Gi.

A ma m na etosighi m ibiakwute Gi n’onwe m, ma

were m n’onwe Gi, jiri ire oku nke ihunanya Gi

reechaa m ka m di ocha. Were m n’onwe Gi, jiri m

mee otu o siri so Gi n’ihi na a bucha m nke Gi.

Amen.

O! Ihunanya di Ocha!

O! Ihunanya di Aso!

Jiri ube Gi mapuo m ma mee ka obara m

na-agbabanye n’ime onya nke Obi N’eburo njo.

O! Obi N’Eburo njo!

Jikonye n’Obi di Aso, ka I nye ndu, tasie obi,

nye otito na ihunanya.

Amen.

O! Jesu! O! Mary!

I bu Obi Ihunanya!

A huru m Gi n’anya. Richaa m!

A bu m ihe aja ihunanya Gi.

Amen.

O! Obi Ihunanya!

Richaa m!

A bu m ihe aja ihunanya Gi.

Amen.

Approval:

Owerri (Nigeria), 15 Nov. 1987 Vicarius Generalis, Msgr. V.A. Chikwe
Jindriska
O JEZUS! O MARIA! O HARTEN VAN LIEFDE!

Dutch

Jezus! Maria! Ik bemin U!

Wees ons barmhartig! Red alle zielen!

Amen.

O! Harten van Liefde!

O Harten voor altijd in Liefde verenigd!

Maak mij bereid U altijd te beminnen en help mij dat ik anderen kan leren U te beminnen.

Neem mijn arme verwonde hart bij U op an geef het mij niet terug,

vorrdat het een brandend vuur van Uw Liefde geworden…More
O JEZUS! O MARIA! O HARTEN VAN LIEFDE!

Dutch

Jezus! Maria! Ik bemin U!

Wees ons barmhartig! Red alle zielen!

Amen.

O! Harten van Liefde!

O Harten voor altijd in Liefde verenigd!

Maak mij bereid U altijd te beminnen en help mij dat ik anderen kan leren U te beminnen.

Neem mijn arme verwonde hart bij U op an geef het mij niet terug,

vorrdat het een brandend vuur van Uw Liefde geworden is.

Ik weet, dat ik niet waardig ben tot U te komen,

maar neem mij bij U op en zuiver mij in de vlammen van Uw Liefde.

Neem mij bij U op en beschik over mij, zoals het U in Uw goedheid aangenaam is,

want ik ben helemaal van U.

Amen.

O! Pure Liefde! O! Heilige Liefde!

Doorboor mij met Uw pijlen en laat mijn bloed in de wonden

van het Onbevlekt Hart van Uw heilige Moeder vloeien!

O! Onbevlekt Hart!

Verenig ons met het heiligste Hart van uw Zoon,

geef leven en heil, heerlijkheid en liefde.

Amen.

O! Jezus! O! Maria!

Gij zijt de Harten van Liefde!

Ik bemin U!

Neem mij in U op.

Aan U behoort mijn volledige toewijding!

Amen.

O! Harten van Liefde!

Neem mij in U op!

Aan U behoort mijn volledige toewijding!

Amen.

Imprimatur für die deutsche Fassung

Paderborn , 8.10.1997 Dr. H.Schmitz
Jindriska
A ORAÇÃO DOS DOIS CORAÕES DE AMOR

______________________________________________

Portuguese-Fatima

Jesus! Maria! Eu amo-Vos!

Tende piedadede nós !

Salvai todas as Almas. Amen.

(En lugar da A.M)

Uma Gloria

Oh! Corações de Amor!

Oh! Corações unidos para sempre no Amor!

Fazei com que eu Vos ame sempre

E ajudai-me a fazer com que outros Vos amem.

Tomai o meu pobre coração de …More
A ORAÇÃO DOS DOIS CORAÕES DE AMOR

______________________________________________

Portuguese-Fatima

Jesus! Maria! Eu amo-Vos!

Tende piedadede nós !

Salvai todas as Almas. Amen.

(En lugar da A.M)

Uma Gloria

Oh! Corações de Amor!

Oh! Corações unidos para sempre no Amor!

Fazei com que eu Vos ame sempre

E ajudai-me a fazer com que outros Vos amem.

Tomai o meu pobre coração de pecador

E nao mo devolvais,

Enquanto ele não tornar uma chama

de fogo de Vosso Amor.

Eu sei que não sou digno de ir até Vós,

Mas acolhei-me e purificai-me

com as chamas do Vosso Amor.

Tomai-me e usai-me como quiserdes,

Porque sou inteiramente Vosso. Amen

Oh! Puro Amor!

Oh! Santo Amor!

Atravessai-me coma as vossas setas

E fazei com que o meu sangue corra pelas feridas

do Imaculado coração!

Oh! Imaculado Coração!

Unido ao Sacratissimo Coração para dar vida,

para consolar, glorificar e amar. Amen.

Oh! Jesus! Oh! Maria!

Vós Sois os Corações de Amor!

Eu amo-Vos ! Consumi-me !

Eu sou Vossa vitima de Amor ! Amen.

Oh ! Corações de Amor! Consumi-me !

Eu sou Vossa vitima de Amor ! Amen.

Com aprovação eclesiástica Diocese de Leiria-Fatima, 10/10/2004

+ Serafim. Episc. Leir.-Fatimensis
Jindriska
ORACAO AOS CORACOES DE AMOR

________________________________________________

Portuguese - Brazil

Jesus ! Maria ! Eu vos amo !

Tende misericórdia e salvai todas as almas !

Amém.

Oh, Corações de Amor !

Oh, Corações sempre unidos no Amor !

Fazei com que vos ame sempre e ajudai-me

a fazer com que outros vos amem.

Jesus, tomai meu pobre coração pecador e não permitais que me volte…More
ORACAO AOS CORACOES DE AMOR

________________________________________________

Portuguese - Brazil

Jesus ! Maria ! Eu vos amo !

Tende misericórdia e salvai todas as almas !

Amém.

Oh, Corações de Amor !

Oh, Corações sempre unidos no Amor !

Fazei com que vos ame sempre e ajudai-me

a fazer com que outros vos amem.

Jesus, tomai meu pobre coração pecador e não permitais que me volte para mim,

até que me incendeie com o fogo do vosso Amor. Sei que sou indigno de aproximar-me de vós,

mas acolhei-me e purificai-me com as

chamas do vosso Amor. Acetai-me e que eu sempre vos agrade,

porque sou inteiramente vosso.

Amém.

Oh Jesus, Amor puro !

Oh, santo Amor!

Atravessai-me com vossas flechas e que meu sangue

corra pelas feridas do Coração Imaculado de tua Santa Mãe.

Oh, Coração Imacolado, Coração de Mãe!

Uni-nos com o Sacratíssimo Coração de teu Filho.

Oh Coraçães repletos de Amor, dai vida e salvação,

gloria e Amor!

Amém.

Oh, Jesus! Oh, Maria!

Vossos Corações são de Amor.

Eu vos amo ! Consumi-me.

Sou vossa vítima de Amor!

Amém.

Oh, Corações de Amor ! Consumi-me.

Sou vossa vítima de Amor !

Amém.

Imprimatur :

D. Augusto Zini Filho, Vigario Geral de Arquidiocese Rio de Janeiro,

23 de março de 2000 - Brazil
Jindriska
LA PRIÈRE DES DEUX COEURS D’AMOUR

__________________________________________________

French

Jésus! Marie! Je Vous aime!

Ayez pitié de nous! Sauvez toutes les âmes. Amen.

(à dire 1 fois ou 10 fois en chapelet)

O Cœurs d’Amour!

O Cœurs unis pour toujours dans l’Amour!

Donnez-moi la grâce de Vous aimer toujours et

aidez-moi à Vous faire aimer.

Recueillez en Vous mon pauvre cœur bless…More
LA PRIÈRE DES DEUX COEURS D’AMOUR

__________________________________________________

French

Jésus! Marie! Je Vous aime!

Ayez pitié de nous! Sauvez toutes les âmes. Amen.

(à dire 1 fois ou 10 fois en chapelet)

O Cœurs d’Amour!

O Cœurs unis pour toujours dans l’Amour!

Donnez-moi la grâce de Vous aimer toujours et

aidez-moi à Vous faire aimer.

Recueillez en Vous mon pauvre cœur blessé et rendez-le moi seulement quand il sera devenu un feu ardent de Votre Amour.

Je sais que je ne suis pas digne de venir auprès de Vous,

mais accueillez-moi en Vous

et purifiez-moi par les flammes de Votre Amour.

Accueillez-moi en Vous et disposez de moi comme bon Vous semble, car je Vous appartiens entièrement. Amen.

O Pur Amour! O Divin Amour!

Transperce-moi de Tes flèches et fais couler mon sang

dans les plaies du Cœur Immaculé!

O Coeur Immaculé!

Uni au Cœur Sacré pour donner vie, consolation,

gloire et amour. Amen.

O Jésus! O Marie!

Vous êtes les Cœurs de l’Amour!

Je Vous aime! Consumez-moi!

Je suis Votre victime d’Amour. Amen.

O Cœurs d’Amour!

Consumez-moi!

Je suis Votre victime d’Amour. Amen.
Jindriska
DAS GEBET DER ZWEI HERZEN DER LIEBE

German

Jesus! Maria! Ich liebe Euch!

Seid uns barmherzig! Rettet alle Seelen. Amen.

( als Rosenkranz 10x)

O Herzen der Liebe !

O Herzen für immer in Liebe vereint!

Macht mich fähig Euch beständig zu lieben und helft mir,

dass ich andere lehren kann Euch zu lieben.

O Jesus, nimm mein armes, verwundetes Herz bei Dir auf

und gib es mir nicht zurück…More
DAS GEBET DER ZWEI HERZEN DER LIEBE

German

Jesus! Maria! Ich liebe Euch!

Seid uns barmherzig! Rettet alle Seelen. Amen.

( als Rosenkranz 10x)

O Herzen der Liebe !

O Herzen für immer in Liebe vereint!

Macht mich fähig Euch beständig zu lieben und helft mir,

dass ich andere lehren kann Euch zu lieben.

O Jesus, nimm mein armes, verwundetes Herz bei Dir auf

und gib es mir nicht zurück, bis es ein brennendes

Feuer Deiner Liebe geworden ist.

Ich weiß, dass ich es nicht wert bin, bei Dir zu sein,

aber nimm mich bei Dir auf

und heilige mich in den Flammen Deiner Liebe.

Nimm mich bei Dir auf und verfüge über mich,

wie es Dir in Deiner Güte gefällt,

denn ich gehöre Dir ganz. Amen.

O Jesus, reine Liebe, heilige Liebe !

Durchbohre mich mit Deinen Pfeilen

und lass mein Blut in die Wunden des Unbefleckten Herzens Deiner Heiligen Mutter fließen.

O Unbeflecktes Herz, Herz der Mutter!

Vereinige uns mit dem Heiligsten Herzen Deines Sohnes.

O Herzen der Liebe, gebt Leben und Heil,

Herrlichkeit und Liebe. Amen.

O Jesus ! O Maria !

Ihr seid die Herzen der Liebe. Ich liebe Euch.

Nehmt mich in Euch auf.

Euch gehört meine völlige Hingabe! Amen.

O Herzen der Liebe ! Nehmt mich in Euch auf.

Euch gehört meine völlige Hingabe!

Amen.

Imprimatur:

Paderbornae, d. 8. 10. 1997

Nr. A. 58-21.00.2/474 Dr. H. Schmitz