ക്ലിക്കുകൾ16

“വിവിധ മതങ്ങൾ ദൈവേഷ്ടപ്രകാരമുള്ളതാണ്“ (ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ, അബുദാബി, ഫെബ്രുവരി 2019)

ml.cartoon
ചിത്രം: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsHjpzohvnji