Clicks426

Svatá Hildegarda z Bingenu

Stylita
82
mystická růže
Stylita
je to z díla sv. Hildegardy o Antikristu
Stylita
nebojte se
Ježíš je král
kraluje navěky
2 more comments from Stylita
Stylita
+++
Stylita
Když jsem byl mladší, myslel jsem si, že je znakem pokory nic nežádat. Dnes vím, že je to pěkná hloupost. Pán rád dává dary. Svaté Brigitě řekl i přesný počet ran při bičování a Ukřižování.
Filofej likes this.
Filofej likes this.
Stylita
Pán nenechá nikoho věrného ve tmě
Stylita
Svatá Hildegarda z Bingenu
Hildegardis

(Německo,*16. září 1098, +17.září 1179)
patronka:
přírodovědců, filologů a esperantistů
Atributy:
abatyše, kniha, psací náčiní, holubice, plameny, almužny, model kostela

Životopis

Pocházela z německého Bermersheim (dříve uváděného jako Bermesheim). Od dětství ji provázela mystická vidění a od osmi let žila v klášteře v Disibodensbergu. Zde se r. 1136 …More
Svatá Hildegarda z Bingenu
Hildegardis

(Německo,*16. září 1098, +17.září 1179)
patronka:
přírodovědců, filologů a esperantistů
Atributy:
abatyše, kniha, psací náčiní, holubice, plameny, almužny, model kostela

Životopis

Pocházela z německého Bermersheim (dříve uváděného jako Bermesheim). Od dětství ji provázela mystická vidění a od osmi let žila v klášteře v Disibodensbergu. Zde se r. 1136 stala abatyší. V roce 1141 dostala od Boha příkaz sepsat vše, co uvidí a uslyší. Její vize se týkaly teologie, přírody, lékařství i psychologie. V r. 1147 přešla do kláštera u Bingenu, který založila na hoře sv. Ruperta. Stala se rádkyní vznešených i chudých. Teodor Schnitzler ji nazval "Největší ženou Německa." - hlavní důvod lze objevit v jejím úsilí o život podle Boží vůle.

Početí a zrození Antikrista (1)

V té době jedna nečistá žena počne svého nečistého syna; neboť starý Had, který vysál Adama, to učiní spolu s celým jejím plemenem tak, že do něho nevstoupí vůbec nic dobrého, a nic dobrého v něm nemůže být. Bude vychováván na odlehlých a střídajících se místech, aby ho lidé nemohli vůbec poznat. Bude zavlečen do všech pekelných pustin a zůstane až do své plné dospělosti zcela skryt. Neřesti, které jsou mu vlastní, neukáže veřejně, dokud nezjeví, že je plný veškeré nepravosti, kterou zcela oplývá. Od počátku jeho početí propukne mnoho vzpoury a odporu proti řádnému pořádku. Spravedlnost bude ve své správnosti zatemněna a láska v lidech vyhasne. Nastoupí v nich také hořkost a tvrdost a vznikne mnoho bludných učení, takže falešní učitelé budou hlásat své bludy zcela veřejně a otevřeně (srov. 2 Sol 2,2n). V katolické víře zavládne tak velká pochybnost a nejistota, že lidé budou pochybovat, zda mají vůbec vzývat Boha. Budou četná znamení na slunci, měsíci a hvězdách i ve vodě a na jiných živlech a stvořeních (srov. Lk 21,25), jako by se těmito obrazy coby hrůzyplnou předzvěstí ohlašovalo konečné neštěstí. Proto přepadne lidi v té době takový smutek, že budou smrt pokládat za nic.

Ale ti, kteří jsou dobře zakořeněni v katolické víře, budou v hluboké zkroušenosti očekávat Boží rozhodující zásah. Tyto hrůzy budou trvat tak dlouho, dokud syn zkázy neotevře svá ústa k učení. Ale když bude pronášet svá falešná a zbloudilá slova, bude se otřásat nebe i země. Náhrdelník Spravedlnosti zachvátí jakoby velký závan větru a uvede ho poprvé do pohybu. Protože až do té doby zůstával bez pohybu a bez otočení.

Pavel doložil svou nauku tolika zázraky a tak mocně upevnil a vyzdobil slovy s hlubokým významem, aby vydržela až do konce světa, jak ukazuje tento řetěz, který sahá až k nohám Spravedlnosti a současně až na konec světa. On ve vytržení svého ducha hovořil také o druhém příchodu Božího Syna a o smrtonosném útoku syna zhouby, a podal tak věřícím svědectví o příchodu Antikrista (2 Sol 2,2n):

Nenechte si tak snadno poplést hlavu, či se dokonce polekat nějakým proroctvím, (...) jako by ten den Páně už měl nastat. (...) Napřed totiž musí nastat odpad a objevit se člověk hříšný, propadlý záhubě, protivník, který se povyšuje nade všechno, co nese jméno Boží nebo čemu se vzdává náboženská úcta. Posadí se dokonce v Božím chrámě a bude se prohlašovat za Boha.

Smyslu této výpovědi je třeba rozumět takto: Vy, kteří jste Boží a věříte v jeho slovo, střežte se toho, abyste se nedali otřást nějakou hrůzou nebo duchovním mámením nebo pokušením z množství slov a spisů, jako by byly pravdivé a určené pro vás, jako by zde již byl ten den, kdy Stvořitel odhalí přede všemi propasti srdce. Střežte se také toho, aby vás nesvedl někdo podvodnými událostmi a nepřivedl vás nějakou příležitostí do pokušení. Protože teprve až nadejde ten čas, kdy bude zbořena vznešenost církve a rozmetána pravá víra, čímž se rozumí odpad, tehdy nastoupí doba toho, který je synem hříchu, protože již od svého počátku je zcela proniknut hříchy, ten, který nezná svou matku v její nečistotě a neví, kdo ho počal. Tehdy se otevřeně zjeví. Proto vystoupí jako hříšník a bude hlásat halasně všechny hříchy a bere je všechny zase na sebe. A jako syn strašné zkázy setrvá zcela v této zkáze, protože učí lidi to, co je proti Bohu.

Rovněž svůdce lidského rodu ho tak rozběsní, jak byl sám zběsilý na počátku světa, když se chtěl rovnat Bohu. Proto také bude utiskovat všechny ty, kteří Boha uctívají. Bude se povyšovat nade všechny tvory, bude se nazývat bohem a poroučet, aby ho všichni uctívali jako boha. Ale vy nesmíte uvěřit tomu, že je již zde den Páně, kdy Bůh přijde soudit celý okrsek země. Neboť opět svatý Pavel praví: Tajemství nepravosti však už pracuje; napřed ovšem musí ustoupit z cesty ten, který to dosud zdržuje. (tamt. 2,7) Smysl: Skryté našeptávání se objevuje již v dílech bludných nauk, ve kterých svůdce ke zlu předesílá své šípy, protože chce potlačit pravdu víry. Proto stojí správný náhled a dobré úsilí věřících lidí určitou námahu: kdo setrvává v pravdivém a apoštolském katolickém učení, musí si ho uchovat bez zfalšování... Neboť ve všech dobách syna zhouby se víra odchýlí od své síly, změkne a ztratí svou sílu, a protože se již pokřivila, ještě více zeslábne. Pouze ten, kdo se pevně drží vznešenosti církve a správné víry, drží se pevně něčeho velikého, protože tím chce vstoupit do nebeského království. Avšak ten, kdo nemá víru, nemá žádnou oporu a propadne záhubě.

Satanské svádění Antikrista

Starý Nepřítel, kterého božská síla svrhla do jezera pekelné propasti, chtěl zlobu silně zdůvodnit. Ale Bůh je spravedlivý a pravdivý a není nikoho, kdo by se mu rovnal, protože je od věčnosti a je sám ze sebe a všechno, co je, stvořil z ničeho. Starý nepřítel se však domnívá, že když přemohl prvního člověka skrze jiného člověka, Antikrista, může dále provádět to, co začal, když se pokusil bojovat proti Bohu. Ovlivněn ďáblem všechno zničí, co Bůh stanovil ve Starém a Novém zákoně, jakmile – jak je předpovězeno – otevře svá ústa ke zvrácené nauce. Bude tvrdit, že krvesmilstvo a podobné zvrhlosti nejsou žádné hříchy. Bude mluvit o tom, že vůbec není hříchem, když se tělo tělem vydráždí, jako není hříchem, když se člověk zahřeje od ohně. Bude ujišťovat, že příkazy o čistotě vznikly z nevědomosti. Protože když je někdo teplý a druhý studený, musí se navzájem v teplotě a chladu vyrovnat. Dále bude věřícím říkat: Vaše zákony proti zdrženlivosti jsou proti zákonům přírody, totiž že člověk nesmí být roznícený, když je v jeho dechu oheň a celé jeho tělo je jako ve výhni. Jak může být proti své přirozenosti studený? A z jakého důvodu by měl člověk přestat jiné tělo dráždit? Onen muž, o kterém říkáte, že je to váš Mistr, dal vám zákony, které překračují meze, když vám poroučí, abyste tak žili. Já vám však pravím: máte žít oběma způsoby, v teple i v chladu a navzájem se zahřívat. Pochopte to, že ten dotyčný člověk vám dal nesprávná přikázání. Protože i když vám přikazuje, že lidé se nemají navzájem zahřívat, přesto svoji přirozenost tělesně šlechtili. Snažte se, abyste se v budoucnosti nedali vést falešnými na-ukami, protože já to dobře vím, co vy můžete, a co ne. Váš Mistr vám nedal správné předpisy, on chtěl, abyste byli jako duchové, kteří nejsou oděni v těle, jako by zrozené lidské tělo, které je vytvořeno z vlitého ohně, nebylo takto stvořeno. Protože kdyby lidské děti takto nepřicházely na svět, neměly by vůbec možnost působit. Proto musíte vědět, čím vlastně jste. Protože ten, který vás dříve učil, vás klamal a k ničemu vám neposloužil. Já však vám říkám, že musíte poznat sami sebe, čím jste. Protože já jsem vás stvořil a jsem úplně celý ve všem. On však připsal svá díla někomu jinému, protože sám ze sebe nic nedokázal. Já ale mluvím sám ze sebe a všechno znám sám od sebe.

Takovými a podobnými slovy bude tento nešťastný syn zkázy svádět lidi, když je bude učit, aby žili podle horké žádostivosti těla a vyplnili každé přání těla, zatímco Starý i Nový zákon zve člověka k čistotě, právě proto, že čistota nepřekračuje vaše meze. Tím způsobem bude Lucifer skrze Antikrista popírat Boží spravedlnost. Bude se domnívat, že může provést všechno, co jen začal. Bude se domnívat, že mu Jordán teče do úst (Job 40,23; Ž 14,3–5), takže křest už nadále nepřichází v úvahu, nýbrž že ho odvrhne, tak jak byl sám křtem zavržen. Proto se bude domnívat, že když tak panuje, může si podmanit tak velký počet lidí, že ve srovnání s ním má Boží Syn jen malou hrstku věřících.

Početí a zrození Antikrista (2)

Přívrženci Antikrista ve Starém a Novém zákoně

Tento dříve zmíněný člověk je nazýván také člověkem nepravosti, protože provádí všechno zlé, nade všechno se vyvyšuje (srov. 2 Sol 2,3), a je nazýván syn zhouby, protože nad ním vládne smrt a záhuba a zvráceným způsobem bude svádět a táhnout za sebou velké množství národů. Nechá se uctívat jako bůh, jak o tom mluví Jan, když ho popisuje ve Zjevení v obraze divoké šelmy: Budou se jí klanět všichni obyvatelé na zemi, jejichž jméno není zapsáno od stvoření světa v knize života zabitého Beránka. (Zj 13,8) Smysl tohoto výroku se vztahuje k dalšímu textu takto: Se skloněným tělem i duchem budou se klanět té šelmě zla ti, kteří připoutali příbytek svého srdce k pozemským statkům. Jejich jména nejsou poznamenána na věčnosti znamením svatosti těch, v jejichž ústech není klamu. Proto upadne do záhuby každý, kdo bude obdivovat spisy tohoto zvráceného člověka a uctívat ho, protože ponese ve svém srdci spisy Satana, kterého Bůh zavrhl, když chtěl ze sebe dělat Boha. Proto se také nazývá Smrt, protože prchá před Životem, ve kterém není žádná smrtelnost, nýbrž který všechno oživuje. A nikdo z těch, kteří náleží k tomuto synu zhouby, protože konají jeho skutky, nebude zapsán v Beránkově knize života (Ž 69,29; Zj 13,8). Protože tento Beránek je Slovo Boží, skrze něhož všechno bylo stvořeno. Ďábel má však ve Starém i Novém zákoně ustavičně přívržence, ve Starém zákoně je to Baal, v Novém saducejové, kteří pro své učení jsou v rozkolu. Neboť oni urážejí Boží zákon, který je kořenem spravedlnosti, ve kterém se skrývali patriarchové a proroci, poprvé při hanebnosti Baala. Ale měl také spojence v Novém zákoně, kteří urazili spravedlnost a se saduceji popírali zmrtvýchvstání. Protože výhonek z uvedeného kořene je evangelium a plody tohoto výhonku jsou svědectvím Krista, neboť on rozdrtil svou silou Baa-la a saduceje.

Přesto však z nich vzešli bludní učitelé, kteří odporují podmínkám prvotního vzniku života. A jejich blud je horší než ten původní (Mt 27,64), protože zcela popírají Boha v jeho řádu stvoření a stvoření živých duší. Ti všichni jsou onou neblahou šelmou, klanějí se zvrhlému člověku, popírají víru ve všemohoucího Boha a tvrdí, že jim to vůbec nevadí, když nedbají Božích přikázání.

Falešné divy Antikrista při napodobování Krista

Tak stoupá jejích nevíra až k uvedené zlaté hlavě leoparda, který se objevuje na náhrdelníku. Tím je označen Antikrist, který si říká Bůh a Zlatá hlava. Jeho ďábelskými kousky a znepokojováním životů vznikají strašná znamení a hrozné bouře. Bůh dopouští, že se tak děje, aby celé lidstvo poznalo pád Antikrista.

Protože také on bude předstírat vykoupení svého lidu. Zemře vraždou a znovu vstane z mrtvých. Napíše na čelo svých přívrženců znamení, a tím na sebe strhne všechno zlo. Tak starý had oklamal lidstvo a roznítil v něm smyslné vášně, a tak ho později držel ve své smyčce. Tímto znamením na čele ovlivní lidi magickým trikem proti křtu a označení za křesťany, takže už nebudou chtít se od něho odchýlit a všichni se pojmenují po něm, jako jsou křesťané pojmenováni podle Krista.

Tento nápis nosil Lucifer dlouho v sobě, aniž by to komukoliv z lidí odhalil, kromě jediného, který jej ponese plně již v matčině lůně. Proto mu také svěřil, že může skrze něho naplnit všechnu svou vůli. Ale tento člověk nebude mít svou duši a to, čím žije, od ďábla, nýbrž od Boha, protože i tento slídič starého svůdce, který nenávidí všechno dobré, přijal své bytí od Boha. Neboť jedině Bůh je život a kaž-dý dech a všechno, co žije, se hýbá skrze Něho, neboť On je původ bez počátku. A tak jako Lucifer v nebi bojoval proti Bohu, tak tento zavržený člověk se bude pokoušet bojovat na zemi proti lidství Božího Syna. A bude to dělat skrze nápis, skrze který bude popírat především Pána a Stvořitele. Bude spoléhat na to, že opatří svým přívržencům významnější dary, než jaké dal Kristus, Boží Syn, těm, kteří v něho věří.

Tento nápis nebude nejdříve ke spatření v žádné řeči, protože Lucifer jej nejdříve vynalezl v sobě. Dosáhne lstí toho, že svede lidi, aby neuznávali svého Stvořitele. Tou lstí bude nevěřící tak svádět, že nebudou chtít uctívat nic jiného, než to, co se jim samým bude ve shodě s jeho názory líbit. Syn zhouby totiž řekne: „Tak jako nařezané dřevo je uskladněno, a dokud je malíř nesestaví a nepomaluje, aby mu všichni věnovali pozornost, tak také člověk, který se narodí, nemá žádnou čest, dokud není poctěn tímto nápisem, protože v něm je větší spása a větší síla než ve stvoření člověka.“ Ale Bůh všechno pokušení i jeho původce zničí. Ale ten nápis, který dal Duch Svatý, nepomine. Když začne Antikrist kolem sebe shromažďovat lidi ze všech pokolení označené jeho znamením, budou svatí a spravedliví otřeseni velikou bázní.

Oznámení probuzení Henocha a Eliáše k boji s Antikristem

„Ale Já, ten, který Jsem, se rozpomenu, jak jsem stvořil prvního člověka a jak jsem předvídal všechno to, čím Lucifer skrze člověka bude proti Mně bojovat, a jak jsem nasadil svaté síly ctnosti do boje proti němu. Udělal jsem to v Henochovi a v Eliášovi, které jsem vyvolil z těch lidí, kteří mi nejvíce leželi na srdci. Na konci časů oznámím lidem, že tito dva mají složit svědectví důvěry. Protože já je pověřuji ve svém tajemství a zjevuji jim skutky lidí. Proto budou o tom vědět, jako kdyby to živě viděli, a budou moudřejší než spisy a řeči mudrců. Tím totiž, že budou zbaveni lidského těla, bude od nich odňat všechen strach a třesení, takže budou snášet všechno, co je obklopuje. Přechovávám je bez porušení jejich těla na skrytém místě. A až vyplivne syn záhuby své zvrácené učení, budou stejnou silou, s jakou kdysi byli vyňati ze středu lidí, a jako nárazem větru přineseni zpět. A dokud budou přebývat mezi lidmi, budou každých čtyřicet dní posilněni, tak jako můj Syn požádal o pokrm po čtyřiceti dnech (Mt 4,2).

Tito silní a moudří muži představují hlavu kozorožce v náhrdelníku Spravedlnosti. Neboť tak jako kozorožec je statečný a stoupá do výše, tak budou v mé síle silní a mají být rychle povzneseni do výše mých zázraků. Budou mít z mého divu tak velkou moc, že budou působit na obloze a na prvcích ostatního stvoření větší zázraky než syn zhouby. Tak budou jeho podvodná znamení jejich pravými znameními zesměšněna.“ Proto k nim budou pro obrovskou sílu jejich zázraků ze všech národů spěchat lidé, kteří uvěří jejich slovům. Budou s horoucí vírou spěchat jako na hostinu vstříc mučednictví, které jim připraví syn záhuby, takže i jejich katani budou znechuceni počítáním tak velkého počtu mrtvých. Neboť množství jejich krve poteče jako potokem. Ale nakonec, když nebude syn záhuby schopen tyto vpravdě svaté muže přesvědčit ani lichocením, ani hrozbami, ani zastínit jejich divy, rozkáže, aby byli zničeni strašným mučednictvím a jejich památka ze země zcela zahlazena, aby se mu žádný člověk na zemi nemohl stavět na odpor. Pak bude, jak bylo řečeno, doveden zlatý počet mučedníků, kteří byli usmrceni v prvotní církvi kvůli pravé víře, těmito mučedníky z doby bludu ke své plnosti a naplnění. Tuto dobu označuje vlk z knihy Scivias. Protože tak jako vlk ve své dravosti pozře všechno, co může, tak budou v té době pozřeni věřící, kteří věří v Boha. Pak promluví opět Syn Boží ke svému Otci, jak bylo předpovězeno.

Početí a zrození Antikrista (3)

Prosba Božího Syna k Otci, aby ušetřil lidi

Mne, který jsem podle Tvého nařízení vzal na sebe šat těla, trápí, že moje údy, především ty, které byly se mnou spojeny křestní koupelí, se mě zříkají a propadají výsměchu ďábelské pohany, když poslouchají a uctívají syna záhuby. Já přesto opět vyjímám z nich a přijímám k sobě ty, kteří jen uklouzli; ale buřiče a ty, kteří setrvávají ve zlém, zavrhuji. Otče, protože jsem Tvůj Syn, pohleď na Mě ve své lásce, s jakou jsi Mě poslal na svět, uvaž moje rány, skrze které jsem na tvůj příkaz lidi vykoupil. Ukazuji Ti je, aby ses smiloval nad těmi, které jsem vykoupil, nedopusť, aby byli vymazáni z knihy života. Pro Krev z mých ran, přiveď je zpět k lítosti, aby ten, který pohrdá mým vtělením a mým utrpením, nepanoval nad nimi zkázou.

Proto nyní, vy všichni lidé, kteří toužíte opustit Hada a vrátit se ke svému Stvořiteli, dejte pozor na to, že Já, Syn Boha a Syn člověka, ukazuji za vás svému Otci své rány. Proto na kolena, která jste skláněli před pýchou malomocného Odpůrce, padněte v čistotě víry před svým Otcem, který vás stvořil a vdechl do vás dech života (Gn 2,7).

Vyznejte z celého srdce všechny své hříchy, aby vám, kteří jste v tělesné či duševní trýzni, podal svou silnou a nepřemožitelnou ruku a vytrhl vás od ďábla a ode všeho zlého.

Tak mluví Syn k Otci a doporučuje Mu své údy. Bere je v ochranu, aby skutečně náleželi ke své Hlavě a nepohltila je zhouba první i poslední zkázy. Neboť kdykoliv se probudí zlými skutky lidí Otcův hněv, ukazuje Mu Syn své rány, aby kvůli nim lidi ušetřil. On sám neušetřil své tělo, aby ovce, které se ztratily, byly skrze jeho krev přivedeny zpět. Proto také jeho rány zůstanou tak dlouho otevřené, dokud bude svět trvat a hřešit. Proto také Boží Syn žádá od lidí, aby padli na kolena před všemohoucím Otcem, kdykoliv zasluhují jeho ortel, aby vzhledem k ranám, které Syn utrpěl na svém těle a na které se Otec ustavičně dívá, byli osvobozeni ode všeho zlého.

Probuzení Henocha a Eliáše

Avšak poté, co Henoch a Eliáš utrpěli skrze syna záhuby tělesnou smrt, budou se jeho příslušníci velice radovat, že zahynuli. Ale pak, když Duch života oba opět vzkřísí a povznese vzhůru k oblakům, změní se jejich radost ve smutek a velké zděšení. Protože skrze jejich vzkříšení a povýšení Já, Všemohoucí, dokážu, že vzkříšení a věčný život nemůže žádný nevěřící popírat, neboť v onen den, kdy všechny činy, jimiž lidé hřešili, budou očištěny, také lidé, kteří budou vzkříšeni z mrtvých, pro svou lítost, která se Bohu nejvíce líbí, budou povzneseni k větší slávě, než k jaké byli na počátku stvořeni. Neboť tak, jako je celý organismus člověka lítostí otřesen, tak se znějícím hlasem jeho lítosti pohybuje nebe a chválí Boha s cherubíny a všemi jeho bytostmi. Pak bude starý Had skrze vzkříšení Henocha a Eliáše zachvácen rostoucím hněvem. Posílí zvrhlého člověka Antikrista v názoru, že se musí znovu zmocnit trůnu, ze kterého byl svržen, aby bylo zcela zahlazeno vzkříšení Henocha a Eliáše a vzpomínka na Božího Syna. Bude mluvit sám k sobě a řekne si: „V tomto svém synu svedu nyní větší boj, než jaký jsem jednou podstoupil v nebi. Celé mé vůli nebude moci odporovat ani Bůh, ani lidé. Já vím a jsem přesvědčen, že nemohu být poražen. Tak budu také ve všem vítězem.“ Pak syn zhouby shromáždí množství lidí, aby zjevně viděli jeho slávu, jak se bude pokoušet vystoupit na nebe, aby tímto výstupem zcela zahynulo to, co je dosud v katolické víře neotřeseno. Ale když v přítomnosti naslouchajícího lidu bude žádat všechny síly, aby ho při jeho výstupu na nebe přijaly, naplní se slova Pavla, mého věrného služebníka, který hovořil o Duchu Svatém: „A pak se objeví ten bezbožník, ale Pán ho zahubí dechem svých úst.“ (2 Sol 2,8)

Odhalení Antikrista a jeho zničení Kristem

Tomuto výroku je třeba rozumět takto: V té době bude syn záhuby odhalen a bude zjevné všem lidem, že to byl lhář, který měl záměr vystoupit na nebesa. Neboť Pán a Spasitel lidstva, Boží Syn, ho v této jeho troufalosti usmrtí. Učiní tak stejnou silou, v jaké On, Slovo Otcovo, bude soudit celý okrsek zemský spravedlivým soudem. Když se totiž tento syn záhuby bude svým ďábelským uměním pohybovat vzhůru, bude božskou silou svržen a zápach síry a smoly ho pojme, takže uteče na hory spolu s lidmi, kteří stojí při něm. Když to oni uvidí a uslyší, pojme je taková hrůza, že se zřeknou ďábla a jeho syna a vrátí se k pravé křestní víře. Proto bude starý Had zděšen sám sebou a řekne: „Nyní jsme i my zmateni. Od nynějška nebudeme mít sílu, abychom si podrobili lidi, jak jsme to dosud dělali.“

Oslava Božího Syna po svržení Antikrista

Ale také všichni ti, kteří věrně věří v Božího Syna, budou naléhavými hlasy oslavovat Boha, jak to napsal můj milovaný a pravý svědek: „Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho Pomazanému, neboť byl svržen žalobník našich bratří, který na ně žaloval před naším Bohem ve dne v noci. Oni nad ním zvítězili Beránkovou krví a slovem svého svědectví, protože nemilovali svůj život natolik, že by se zalekli smrti.“ (Zj 12,10n) Smysl těchto slov je třeba chápat takto: Nyní, když byl ďábel poražen a jeho syn Antikrist zničen, přišla z Božího nařízení spása, která se nemusí bát žádných ďábelských nebezpečí. Přišla moc, která je zcela zničila, a království, které nade všemi vládne, stojí pod panstvím našeho Boha a plnou mocí neporazitelného Krista, jeho Syna, který se jako pravý Velekněz zasadil za spásu duší. Neboť do věčné záhuby byl svržen tvrdošíjný žalobce a ustavičný pronásledovatel těch, kteří jako my, Boží děti, budou s námi vlastnit nebeské dědictví. Před tváří nejvyššího Stvořitele a Soudce žaloval na ty, kteří souhlasili s jeho různým našeptáváním. A dělal to v každé době jak při duchovním, tak světském dění, protože člověk je vždy hříšný. V prvním boji ztraceného anděla, ve kterém chtěl bojovat proti Bohu, protože chtěl být bohem, Bůh nad ním zvítězil. Předvídal také konečný boj, ve kterém se měl s ním utkat, když jeho syna svrhl a nakonec definitivně zcela zničil. Také ti, kteří Boha vpravdě vyznávají, ho porazili, protože s ním nesouhlasili kvůli Beránkově krvi, skrze kterou byli vykoupeni a kvůli které snášeli protivenství na svém těle a stali se vítězi. Porazili ho slovem, totiž naukou, kterou jim dosvědčil skrze katolickou víru, která se také rozšířila ze stejného slova, z jakého vzešlo všechno tvorstvo. A oni nemilovali své duše tak, že by je drželi ve svém těle, ale vydali svá těla až na smrt. Podrobili totiž svá těla v mnohém utrpení dočasné smrti, čímž vrátili své duše všemohoucímu Bohu. Neboť jako mučedníci šli raději na smrt, než by zapřeli Božího Syna, raději se podrobili utrpení. Proto skládají Ábel, proroci a ostatní mučedníci, kteří byli usmrceni až do soudného dne, svědectví o Synu Božím, že i On sám podle vůle Otce prolil svou krev.

A tak skončil boj syna záhuby a už nikdy nebude uctíván. Proto se radujte vy, kteří máte příbytek v nebi i na zemi. Po pádu Antikrista se rozšíří sláva Božího Syna.
Tina 13 likes this.
Stylita
Hoki je to soukromé zjevení nic víc, ale ani míň. Nepodceňuj mystické růže.
Stylita
Archanděl Michael přijede z nebe zabít Antikrista dechem svých úst. Jen na něj dýchne a bude po něm, po nejhorším netvoru. Dnes je zřejmě malé dítě v Izraeli. Jeho otec je biskup a matka židovka, co si hraje na pannu.
Vše popsala svatá Hildegarda v 11/12 století, jež viděla i budoucí dění.
Hildegarda byla abatyše, zahradnice se stovkami květin v klášterní zahradě , hudebnice, mystická růže, …More
Archanděl Michael přijede z nebe zabít Antikrista dechem svých úst. Jen na něj dýchne a bude po něm, po nejhorším netvoru. Dnes je zřejmě malé dítě v Izraeli. Jeho otec je biskup a matka židovka, co si hraje na pannu.
Vše popsala svatá Hildegarda v 11/12 století, jež viděla i budoucí dění.
Hildegarda byla abatyše, zahradnice se stovkami květin v klášterní zahradě , hudebnice, mystická růže, tempomatka-putovala v Duchu do minulosti i budoucnosti, plavila se s Noem na korábu, trpěla s Kristem u paty kříže. Vše jí dal Bůh za její lásku k Němu a lidem.
Kdo má Ducha, dostane vše, kdo nemá, bude mu sebráno i to, co si myslí, že má.