ക്ലിക്കുകൾ14

“കത്തോലിക്കാ മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ പോലും പാഷണ്ഡതയെ തള്ളിപ്പറയുന്നു“ (ജനുവരി 2019)

ml.cartoon
ചിത്രം: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsAbimdpudwf