രാജ്യം തിരിച്ചുള്ള ക്ലിക്കുകൾ

 1. ഇന്ത്യ

  13

 2. അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ

  3

 3. ചെക്കിയ

  2

 4. ഫ്രാൻസ്

  1

 5. യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം

  1