Clicks27

Sự đồng bộ trong thực tế

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsZxcdhlwufu