Clicks2.2K

Modernizacja Kościoła według papieża Franciszka

Grafika: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsLpkjaotsih
Gdy, z nieodgadnionego dopustu Bożego, w danym momencie w historii i w bardzo rzadkim przypadku papież szerzy błędy i herezje poprzez swoje codzienne i zwykłe, nie-nieomylne magisterium, Boska Opatrzność w tym samym momencie budzi świadectwo niektórych członków kolegium biskupiego oraz wiernych, by zrekompensować tymczasowe błędy papieskiego magisterium.

Należy powiedzieć, że takie sytuacje…More
Gdy, z nieodgadnionego dopustu Bożego, w danym momencie w historii i w bardzo rzadkim przypadku papież szerzy błędy i herezje poprzez swoje codzienne i zwykłe, nie-nieomylne magisterium, Boska Opatrzność w tym samym momencie budzi świadectwo niektórych członków kolegium biskupiego oraz wiernych, by zrekompensować tymczasowe błędy papieskiego magisterium.

Należy powiedzieć, że takie sytuacje są bardzo rzadkie, lecz, jak dowodzi historia Kościoła, nie są niemożliwe.

Kościół jest prawdziwie jednym organicznym ciałem i gdy dojdzie do osłabienia lub braków w głowie ciała (papież), reszta ciała (wierni) lub wyróżniające się części ciała (biskupi) uzupełniają tymczasowe błędy papieskie.

Jeden z najsłynniejszych i najtragiczniejszych przykładów miał miejsce podczas kryzysu ariańskiego w IV wieku, gdy czystość wiary, jak zresztą trafnie określił to błogosławiony John Henry Newman, została zachowana nie tyle przez ecclesia docens(papież i episkopat), ile przez ecclesia docta (wierni).
Dr Kelly Bowring pyta Franciszka, czy jest fałszywym prorokiem

Katolicki teolog dr Kelly Bowring w dniu 1 października 2014 roku opublikował otwarty list do Franciszka, zatytułowany Czy zamierzasz zmienić doktrynę Kościoła?

Drogi papieżu Franciszku,

Jako katolicki teolog, jak naucza Kościół, jestem upoważniony, by zadawać pytania dotyczące treści Twoich ingerencji (Instrukcja o powołaniu teol…More
Dr Kelly Bowring pyta Franciszka, czy jest fałszywym prorokiem

Katolicki teolog dr Kelly Bowring w dniu 1 października 2014 roku opublikował otwarty list do Franciszka, zatytułowany Czy zamierzasz zmienić doktrynę Kościoła?

Drogi papieżu Franciszku,

Jako katolicki teolog, jak naucza Kościół, jestem upoważniony, by zadawać pytania dotyczące treści Twoich ingerencji (Instrukcja o powołaniu teologa w Kościele, 24). Tak więc chciałbym zrobić to w tym otwartym liście.

Odkąd jesteś papieżem wiele z Twoich działań i twierdzeń spowodowało obawy wśród nie tylko kilku katolickich kardynałów.

Ja także wcześniej podniosłem pewne sprawy, szczególnie o tym, jak Twoje słowa i działania wydają się wypełniać wiarygodne katolickie proroctwa naszych czasów [link do artykułu autora na ten temat w jęz. ang.]. Wzrastające obawy zasadniczo dotyczą tego, co jest Twoim zamiarem, jak się wydaje, zmienienia lub zmodyfikowania doktryny katolickiej i być może wprowadzenia pastoralnych zezwoleń z [fałszywym] poszanowaniem doktrynalnego nauczania o wierze i moralności.

Po prostu zadając pytania

Zaczynam, pytając, czy Benedykt XVI odnosił się do Ciebie i Twojej kohorty, kiedy na początku swojego pontyfikatu oświadczył: „Módlcie się, bym nie uciekał z lęku przed wilkami”. Czy zamierzasz poprowadzić w błąd wielu, koncentrując się najpierw na rodzinie (zmieniając znaczenia małżeństwa, idąc na kompromis w moralności z zakresu seksualności oraz spraw życiowych), która jest fundamentem społeczeństwa i kościoła lokalnego? Dlaczego pomniejszasz znaczenie prawd wiary w odniesieniu do homoseksualizmu, wspólnego mieszkania ze sobą, aborcji i antykoncepcji? Dlaczego strategicznie umieszczasz na kluczowych pozycjach przywódców Kościoła, którzy promują kompromis i zmianę w doktrynie i przez to właśnie powodują zamieszanie? Czy zamierzasz niebawem tak pokierować Kościół katolicki, by wygłosił liczne alarmujące twierdzenia dotyczące tego, dlaczego należy zmienić i poprawić różne części jego struktury i poglądów? Dlaczego wydaje się, że zmiana praw w naszych krajach jest przygotowywana równolegle ze zmianami, które proponuje się w naszych

kościołach, przy dwóch kompletach nowych odpowiadających sobie praw, tak by na nowo zdefiniować i przyjąć każdy rodzaj grzechu?

Czy mogłoby to stać się pytaniem na temat ważności Twojego papiestwa?

Jest obiektywnie niemożliwe zmienić, przekreślić albo pójść na kompromis choćby w przypadku jednej prawdy wiary. Jak rozważałem w innym artykule, Kościół naucza, że nawet papież może popaść w osobistą herezję, jeśli odrzuci wiarę w choćby jedną prawdę wiary i jeśli tak się stanie, to de facto sam potwierdzi nieważność tego, że jest papieżem [link do artykułu autora na ten temat w jęz. ang.]. Czy jest jakakolwiek jedna prawda wiary, którą odrzucasz i w nią nie wierzysz? Albo próbujesz zmienić? Albo w rzeczywistości wkrótce zmienisz?

Święty Tomasz z Akwinu potwierdza, że jakikolwiek członek Kościoła, który uporczywie nie posiada wiary nawet w jedną prawdę wiary, traci wszystkie łaski wiary teologalnej i przez to w pełni dobrowolnie podtrzymuje jedynie rodzaj opinii zgodnie ze swoją własną wolą, czyni siebie heretykiem. Tym bardziej staje się to rzeczą skandaliczną, kiedy przywódcy Kościoła tak traktują doktrynę, jakby nie była doktryną, twierdząc, że doktryna dotychczas była niepewna, i przez to czynią wysiłki, by na nowo ją określić przez traktowanie jej jako rzeczy otwartej na pytania i opinie albo na dyskusje pomiędzy ekspertami. Powodem tego w swojej istocie jest odstępstwo. Dalsze obawy pojawiają się, kiedy członkowie hierarchii Kościoła mówią, że nie zamierzają zmieniać doktryny Kościoła, podczas gdy z pozornym miłosierdziem rozpoczynają wprowadzanie pastoralnych zezwoleń, w rzeczywistości jednak zdecydowanie błędnych, gdy trzymają przy tym w tajemnicy swój zamierzony skutek – uczynienie doktryny przestarzałą.

Nie możesz zmienić żadnej prawdy z Katechizmu

Podczas gdy wszystkie prawdy wiary w Katechizmie nie są nieomylnie zdefiniowane, Katechizm naucza tylko prawdę – prawdę, która była „raz jeden kiedyś przekazana świętym” (Jud 1,3). Modyfikowanie w sposób znaczący jakiegokolwiek nauczania z Katechizmu, który jest Źródłem świętej doktryny i stanowi „pewny i autentyczny punkt odniesienia w nauczaniu doktryny katolickiej” (Konst. Apost. FD IV, 3), który bez błędu „normatywnie przedstawia syntezę całości wiary katolickiej” (GDC – General Directory for Catechesis 120) i „fundamentalne zbawienne prawdy” wiary (GDC 124), prowadzi obiektywnie do herezji i apostazji. Kiedy zmienisz doktrynę albo po prostu usankcjonujesz jej złamanie w imię wprowadzenia pastoralnych zezwoleń (nie ma znaczenia dla jak znacząco szlachetnego celu) albo po prostu zastąpisz ją nowymi prawami tolerancji, wszystko to będzie równoważne z herezją. Zmiana doktryny Kościoła, nawet pod pozorem pastoralnych innowacji, nie uprawomocnia zmiany. Dzisiaj szeroko rozpowszechniony jest radykalny liberalizm źle rozumianego współczucia, fałszywego miłosierdzia i ogromnej tolerancji w imię poszanowania spraw pastoralnych i bycia na czasie. Ale tylko to, co jest pastoralnie prawdziwe, może być prawdziwie pastoralne. Na miłosierdzie nigdy nie można powoływać się jako na alternatywę albo przeciwwagę do doktryny. Prawda w sprawach doktryny nie może zostać przystosowana do wierzących albo do epoki, ale to wierzący i epoka muszą zostać poproszeni, by przystosowali się do prawdy w sprawach doktryny. Nowe albo poprawione nauczanie Kościoła albo zgoda, w wyniku której nadpisuje się albo zmienia jakąkolwiek prawdę wiary, albo nawet daje się jej interpretację różną od interpretacji tradycyjnej i prawdziwej, byłoby z konieczności heretyckie. Czy to właśnie planujesz?

Jezus Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem, i nie ma zbawienia poprzez nikogo innego. On jest pełnią wszelkiego Bożego Objawienia, które trwa w pełni jedynie w Kościele katolickim. Katoliccy wierzący muszą wierzyć jako w prawdziwą w każdą prawdę wiary Kościoła. Ta wiara „jest konieczna do zbawienia” (KKK 183) dla tych, którzy są jej świadomi. I podczas gdy papież „ma pełną, najwyższą i powszechną władzę nad [całym] Kościołem” (KKK 882), stosuje się to tylko wtedy, kiedy jest on i pozostaje prawdziwym [papieżem]. Twój urząd jako papieża poleca Ci z obowiązku wypełniać, strzec i autentycznie interpretować doktrynę powierzoną autentycznemu Magisterium Kościoła przez naszego boskiego Odkupiciela (Mt 16,18; 18,18), ale która nie jest dla Ciebie jako dla jednostki po to, by podporządkować ją swojej grze siły i swojemu programowi. A podczas gdy nauczanie Kościoła na temat „rozwoju doktryny” pozwala na prawdziwy rozwój w wyrażeniu i rozumieniu Objawienia, nigdy nie sankcjonuje zmiany, porzucenia albo odrzucenia jakiejkolwiek prawdy wiary Kościoła.

Słowo, takie, jakie jest nam dane w Piśmie (w Biblii) i Tradycji (w Katechizmie), nie może zostać zmienione. Cała boska prawda wiary, powierzona nam w formie świętej doktryny, jest „mądrością ponad wszelką ludzką mądrość” i jest możliwa do zrozumienia i przyjęcia tylko przez głęboką i autentyczną „bojaźń Bożą”. Jest obowiązkiem hierarchii Kościoła wzywać wiernych do „posłuszeństwa wiary” wobec całej prawdy świętej doktryny zawartej w Piśmie i Tradycji z wolnością sumienia, które nigdy nie jest wolnością „od” prawdy, ale zawsze i tylko wolnością „w” prawdzie. A wszelka praca dla autentycznej różnorodności musi strzec jedności wiary i integralności doktryny.

Zamiast wzywania ludzkości do nawrócenia do Chrystusa i prawdy doktryny, podczas wypełniania wielkiego polecenia Chrystusa „idźcie i czyńcie uczniów z wszystkich narodów, nauczając ich, by zachowywali wszelkie prawdy” dla nawrócenia przez chrzest, jak niektórzy spostrzegają, Twoje podejście jest szukaniem adaptacji i kompromisu w doktrynie [link do artykułu autora na ten temat w jęz. ang.] wobec obecnych trendów w świeckim myśleniu i zachowaniu i nagina ją, by przyswoiła uwarunkowania z innych religii. Papieżu Franciszku, musimy trzymać się mocno przy tym, co zostało nam powierzone przez Kościół i Jego Apostołów, to jest przy całym depozycie wiary, który znajdujemy w świętej doktrynie (1Tm 6,20). Jesteśmy wezwani, by pozwolić nadnaturalnej Prawdzie Chrystusa mówić za siebie samą, ponieważ „Racją wiary (w doktrynę) nie jest fakt, że prawdy objawione okazują się prawdziwe i zrozumiałe w świetle naszego rozumu naturalnego (szczególnie w kontekście moralnie zepsutego społeczeństwa). Wierzymy z powodu «autorytetu samego objawiającego się Boga, który nie może ani sam się mylić, ani nas mylić»” (KKK 156). Ale podczas gdy Bóg nie może zwodzić, to papież może, szczególnie mając podstępną etykietę (fałszywej) pokory i (fałszywej) miłości dla ludzkości, które są ukazane i nie są prawdziwie praktykowane. Niektórzy wyrazili obawy na temat Twoich prawdziwych intencji w tym względzie.

By jeszcze raz przedstawić główne zagadnienie, które poruszam – papieżu Franciszku, nie wolno Ci zmieniać, modyfikować ani odrzucać choćby jednej prawdy wiary bez porzucenia całego depozytu wiary jako takiego. „Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie” (Jk 2,10). Nawet jeśli tylko najmniejsza i najbardziej nieznacząca prawda wiary jest (początkowo) odrzucona, poddana kompromisowi albo zmieniona, wtedy cała Boża prawda jest poddana kompromisowi. Papieżu Franciszku, nie wolno Ci uaktualniać albo zmieniać tradycji Kościoła, jak wielu z hierarchii już rzeczywiście to uczyniło, nie możesz zmienić doktryny Kościoła, nawet jednej joty, nawet dotyczącej najmniej znaczącej prawdy wiary (np. Komunii dla tych, co ponownie zawarli małżeństwo, błogosławieństwa Kościoła dla związków jednopłciowych, zmiany znaczenia Świętej Eucharystii), bez de facto uczynienia przez to swojego pontyfikatu nieważnym. Dla przywódcy Kościoła pozwolenie na jakąkolwiek substancjalną zmianę wobec doktryny w zakresie spraw pastoralnych byłoby rzeczą niemożliwą, ponieważ takie poprawione pastoralne przystosowanie stałoby …
DIABEŁ BURZY MIEJSCA CZCI BOGA:

wpolityce.pl/swiat/271962-czy-fran…
ELOHIM.
Pl.cartoon czy składałeś CV do tygodnika "NIE" ? Jerzego Urbana?
Tymoteusz likes this.
Tymoteusz
Zbiór hejtu trolla ELOHIMa. (niewielka część) :

„Grafika rodem z NIE Jerzego Urbana”
„Grafika jak z NIE Jerzego Urbana”
„NIE JERZEGO URBANA”
„Jerzy Urban”

„@pl.news= dyżurny Adam Michnik”
„Pl. News= Lesław Maleszka i gazeta wyborcza”
„A poza tym @pl.news to kopia NIE Jerzego Urbana”

@pl.cartoon = Jerzy Urban + Adam Michnik NIE”
„pl.cartoonurban”

„Szechter”

„Za dużo Natanka oglądasz…More
Zbiór hejtu trolla ELOHIMa. (niewielka część) :

„Grafika rodem z NIE Jerzego Urbana”
„Grafika jak z NIE Jerzego Urbana”
„NIE JERZEGO URBANA”
„Jerzy Urban”

„@pl.news= dyżurny Adam Michnik”
„Pl. News= Lesław Maleszka i gazeta wyborcza”
„A poza tym @pl.news to kopia NIE Jerzego Urbana”

@pl.cartoon = Jerzy Urban + Adam Michnik NIE”
„pl.cartoonurban”

„Szechter”

„Za dużo Natanka oglądasz”

„Oczywiście że jesteście lefebrystami ale rozumiem że wstyd się do tego przyznać. Współczuję.”
Kłamstwo ELOHIMa., zresztą wielokrotnie przez niego powtarzane.

„To jest antykościół pod przywództwem ponów Bernard Fellay i Richard Willamsom.”
„A co szepce demon ... no temu byłemu protestantowi Richard Nelson Williamson ????”
„Ciekawe co diabeł szepce panu Bernardowi Fellay???
„Otóż "Piotrem" i głównym pasterzem, guru i mentorem u Lefebrystow jest oto ten pan : Bernard Fellay
Tu natomiast mamy wzgardę ELOHIMa. dla kapłanów, biskupów katolickich.

„Ty jesteś nieprzyjacielem Kościoła Katolickiego - Antykościółem i dla tego ciebie miłuje i błogosławię na drogę... twoją własną drogę...” (Wytłuszczone błędy ortograficzne, może rzeczywiście miała rację Quas Primas o niepolskich korzeniach ELOHIMa.).

Jeżeli Komuś jeszcze mało opluwania katolików, kapłanów katolickich przez trolla ELOHIMa., to odsyłam do jego radosnejtwórczości” na jego koncie: ELOHIM.
Pascendis Dominicis Gregis and 2 more users like this.
Pascendis Dominicis Gregis likes this.
EdwardJarek likes this.
Quas Primas likes this.
BURZYMY MIEJSCA ŚWIĘTE, ABY POWSTAWAŁY NIE ŚWIĘTE:

www.youtube.com/watch
CZASY OSTATECZNE:

www.google.pl/search=_
Tymoteusz likes this.
One more comment from Nemo potest duobus dominis servire !
SAMA PRAWDA, ale UPADEK ZACZĄŁ SIĘ NA DŁUGO przed dzień dobry franciszkiem..

demotywatory.pl/4825491/Chcialbym-zeby-…
ELOHIM.
Grafika rodem z NIE Jerzego Urbana
wacula likes this.