ക്ലിക്കുകൾ21

ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ പറയുന്നത് പ്രകാരം, ക്രിസ്തു പിതാവായ ദൈവത്തെ നിരാശപ്പെടുത്തിയോ?

ml.cartoon
ചിത്രം: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsZygivduvpl