Jazyk

Zobrazení
1 tis.
JEŽÍŠ - přítomen ve Svátosti oltářní

Gábi 5
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den." (Jan 6, 53-54).
Gábi zmínil tento příspěvek v Poselství o Nejsvětější svátosti.
Gábi
Chválena a velebena buď Nejsvětější Svátost oltářní, též Neposkvrněné Početí nejblahoslavenější Panny Marie.“
Tak začínají modlitby řeholních sester v Kongregaci Nejsvětější Svátosti na začátku každého dne. Začínají pozdravem a chválou k Pánu Ježíši svátostnému, přítomnému ve Svátosti Lásky. Věříme v Jeho přítomnost mezi námi. Je dobré, že je takto pozdraven a chválen za svoji lásku, kterou nám … Více
Gábi
Co je svátost oltářní?
Svátost oltářní je tělo a krev Pána Ježíše pod způsobami chleba a vína.

Jak ustanovil Pán Ježíš svátost oltářní?
Pán Ježíš ustanovil svátost oltářní takto: Při poslední večeři vzal chléb, požehnal ho, lámal a podával svým učedníkům se slovy: "Vezměte a jezte, toto jest tělo mé, které se za vás vydává."
Podobně vzal kalich s vínem, požehnal ho a podával svým učedníkům se … Více
Gábi
Evangelium Jan 6,51-58

Ježíš řekl zástupům: 51"Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. Chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa.“ 52Židé se mezi sebou přeli a říkali: „Jak nám tento člověk může dát jíst svoje tělo?“ 53Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám: když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v … Více
Gábi
Podle slov sv. Pavla je víra v reálnou přítomnost Krista v eucharisti podmínkou pro účast na ní: "Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení." (1 Kor 11,27-29)
Marki
Kdo jí a pije nehodně, jí a pije si smrt a odsouzení!