Clicks36

Amazon là một "Khải huyền" mới cho một giáo hội "Mới"

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsBjnavuilui