Clicks823

V RKC explodovala lož

ľubica
244
V církvi explodovala lež a za ní následují objektivní protikřesťanská hesla a symboly zakládající se údajně na samotné druhé Osobě Nejsvětější Trojice. Jedná se o logo, které ohlašuje cestu Bergogli…More
V církvi explodovala lež a za ní následují objektivní protikřesťanská hesla a symboly zakládající se údajně na samotné druhé Osobě Nejsvětější Trojice. Jedná se o logo, které ohlašuje cestu Bergoglia do Maroka, země s islámskou většinou, kde má navštívit Rabat a Casablanku.

Nebude to pouť ani apoštolská cesta, nýbrž cesta mezináboženská, která má být oslavou 800. výročí cesty vysloveně misijní, kterou vykonal sv. František z Assisi do Danietty. Záměr je jasný: upevnit falešnou spojitost mezi záměry svatého nositele stigmat a současným římským biskupem.
Na logu vybraném z 50 návrhů je představen stylizovaný kříž a muslimský půlměsíc provedené barvami obou států: zelenou a červenou za Maroko, žlutou a bílou za Vatikán. Pod logem je nápis: Papež František - Služebník naděje Maroko 2019
V promluvě k diplomatům 7. ledna papež potvrdil, že se uskuteční jeho cesta do Spojených arabských emirátů (3.-5. února) a že v Maroku budou dvě důležité příležitosti pro rozvoj mezináboženského dialogu a vzájemného poznání mezi věřícími obou náboženství v 800. výročí historického setkání sv. Františka z Assisi a sultána al-Malik al-Kamila.
Postačí připomenout si dějiny, dávnější i méně dávné, že papež, který se setká s hlavou muslimů, se neinspiruje evangelizací sv. Františka z Assisi, nýbrž jen »duchem Assisi« z 27. října 1986, kdy z iniciativy papeže Jana Pavla II. se konalo světové mezináboženské setkání, kterého se účastnili všichni nejvyšší představitelé křesťanských církví a šedesát reprezentantů jiných náboženství. Papež Wojtyla více než dvacet let hlásal termín „duch Assisi“.
„Duch Assisi“ protiřečí také magisteriu a je na hony vzdálen od nauky a přísného svědectví svatého Františka, který hlásal: »Ničemu se nesmí dávat přednost před spásou duší. Jednorozený Boží Syn neváhal pro spásu duší vystoupit na kříž. Odtud pramení jeho vytrvalost v modlitbě; to je třeba všude hlásat; v tom je třeba dávat příklad. A proto pokaždé, když ho kárali za jeho výjimečnou přísnost, odpovídal, že byl dán jako příklad pro ostatní (sv. Bonaventura z Bignoregio, Legenda maggiore, kap. IX § 1168).
Podívejme se, jak se projevil duch sv. Františka z Assisi v jeho misijních cestách mezi muslimy. Římská církev za pontifikátu Inocence III. se prohlásila za jedinou pravou Nevěstu Kristovu, která je jako taková svrchovaná a svatá, a díky zásahu sv. Dominika a sv. Františka poznala potřebu očišťování skrze chudobu, oběti a apoštolát a opravdovou evangelizaci proti katarské herezi, která pronikla do Evropy. Svatý František se setkal v Damietě v září 1219 s egyptským sultánem al-Malikem al-Kamilem a marně se snažil přinést do islámské země Krista.
Dorazil tam v srpnu 2019, když zde už dva roky probíhala pátá křížová výprava na osvobození Jeruzaléma, kam vtrhl Saladin. František spolu s bratrem Illuminátem obdržel od papežského legáta povolení vstoupit na islámskou půdu a setkat se se samotným sultánem, aby mu hlásal – přímo jemu – evangelium, aby ho obrátil, anebo dosáhl kapitulace. Ale pokus byl neúspěšný. V historické dokumentaci sv. Bonaventury z Bagnoregia čteme, že světec hlásal sultánovi pravdu o trojjediném Bohu a Ježíši, Spasiteli všech lidí s velkou pevností a zápalem ducha.
Životopisec Tomáš z Celana popisuje velmi dobře horoucí touhu sv. Františka nejen po evangelizaci, ale také nevýslovnou touhu po mučednictví: V šestém roce po svém obrácení v neuhasitelné touze po mučednictví se rozhodl odejít do Sýrie a hlásat zde saracénům víru a pokání, ale loď ztroskotala. Proto celých třináct let po obrácení (1205) si nedopřál klidu, dokud se nepokusí ještě odvážněji o uskutečnění svého snu. Odejel do Sýrie, a zatím co zde zuřily kruté boje mezi křesťany a pohany, neváhal objevit se se svým druhem před tváří sultána. Kdo by dokázal popsat jistotu a odvahu, s jakou před ním stanul a odpovídal těm, kteří tupili křesťanskou nauku? Dříve než dospěl k sultánovi, jeho strážci ho zastavili, nadávali mu, ale on se ničeho nebál: ani hrozby, ani mučení, ani smrti; i když byl častován hrubou nenávistí, byl nakonec přijat sultánem, a to s velkými poctami! Ten ho zahrnul královskými dary a pokoušel se ho získat bohatstvím světa. Ale když viděl, jak tím absolutně pohrdá, díval se na něho jako na člověka zcela jiného než všichni ostatní. Byl dojat jeho slovy a ochotně mu naslouchal.(T. da Celano, Vita prima, cap. XX, §§ 418-422).
Sultán obdivoval jeho zápal a pevnost ducha a žádal ho, aby u něho zůstal. František mu odpověděl: Jestliže ty a tvůj lid se chcete obrátit ke Kristu, rád zde zůstanu. Jestliže váháte opustit pro Krista zákon Mohameda, dej příkaz, aby zde rozdělali co největší oheň. Já a tvoji kněží vstoupíme do ohně, a tak alespoň poznáš, kterou víru je třeba pokládat za nejjistější a nejsvětější. (Viděl, jak jeden z jeho kněží, vážený a pokročilého věku, ihned zmizel, když uslyšel slova o této výzvě). (B. da Bagnoregio, op. cit., cap. IX, § 1174.)
Sultán nepřijal jeho výzvu, ale nabídl mu mnoho drahocenných darů, ale Boží muž jimi pohrdl jako blátem. (…) Když však viděl, že v obrácení tohoto lidu nemá úspěch a nemůže uskutečnit svůj sen, napomenut ve zjevení vrátil se do křesťanských krajin (tamtéž, § 1174-1175).
Ještě téhož roku 1219 organizoval bratr František misijní výpravu svých bratří mezi muslimy. K hlásání radostné zvěsti byli vybráni Bernard, Oton, Letr, Accursio, Adiuto, první tři byli kněží, ostatní bratři laici. Byli z prvních, kteří přijali řeholní život, ale také první mučedníci františkánského řádu. Jejich hlásání se uskutečnilo v mešitách v Sevile ve Španělsku.
Byli mučeni, týráni a přivedeni před sultána AlmohadeMuhammada al-Nasira, řečeného Miramolino. Pak byli dopraveni do Maroka se zákazem hlásat Krista. Přes tento zákaz dále hájili pravdu evangelia a byli znovu vězněni. Po několikerém bičování byli sťati v Mezzaluně 16.ledna 1220, jejich ostatky byly přeneseny do Coimbry.
Byl to Fernando Martins de Bulhoes, který předtím poznal mučedníky, když procházeli Portugalskem do Maroka, a rozhodl se stát se františkánem jako budoucí Antonín Paduánský. Řeči, že sv. František byl průkopníkem ekumenického dialogu, jsou pouhá bajka: Všechny historické prameny o sv. Františkovi bez ohledu na jejich původ mluví o tom, že bratr František se chtěl setkat s muslimy z touhy po mučednictví.
Také Dante píše v Božské komedii: ...z žízně po mučednictví v přítomnosti pyšného sultána hlásal Krista a jiní ho následovali (Ráj XI, 100-102 [1] ). Dramatičnost události, která nebyla žádnou vycházkou s nechutným tlacháním, ale misijní výpravou, je obdivuhodně zvěčněna jako „Zkouška ohněm“ od Giotta ve 28. scéně cyklu fresek v horní bazilice v Assisi.
Hlásání sv. Františka se týkalo vždy a ve všem trojjediného Boha, zjevených pravd spásy skrze obrácení, křtu a víry v Ježíše Krista. Jeho odvaha hovořit o tom byla přesná, pevná a jednoznačná.
Cristina Siccardi, Corrispondenza Romana
Poznámka: Bergoglio již jednou hanebně zneužil sv. Františka, když použil jeho slova v názvu své zvrácené encykliky Laudato sii .


Viz také

[1]
Po mučednictví v touze věčně mladé
před sultánem kdy kázal víru Krista
i apoštolů, jenž šli za ním všade;
A stěží tvrdý lid ten že se chystá
ku pravé víře, práce že tu marná,
italské setby žeň jej láká jistá.
Zedad
@Victory jde o věčný život
marko likes this.
Jednotka pro zvláštní úkoly a z podřízenosti církevní odešel přímo na místo, náboženského specialisty a pod přímým vedením Boha... Inu, fantazii se meze nekladou :) Já nevím, snad zbývá jen to, aby toho Barbarina Libor Halík lajknul :)
------------------------------
Barbarin
před 2 hodinami
Myslím si, že si Bůh kněze Libora Halíka vyvolil a svěřil mu zvláštní úkol. Kristův kněz Libor Halík je …More
Jednotka pro zvláštní úkoly a z podřízenosti církevní odešel přímo na místo, náboženského specialisty a pod přímým vedením Boha... Inu, fantazii se meze nekladou :) Já nevím, snad zbývá jen to, aby toho Barbarina Libor Halík lajknul :)
------------------------------
Barbarin
před 2 hodinami
Myslím si, že si Bůh kněze Libora Halíka vyvolil a svěřil mu zvláštní úkol. Kristův kněz Libor Halík je proto v současnosti podřízen přímo Bohu...
Tymián likes this.
Zedad
@Kallistratos všichni tu mění nicky, když nakoukneš @ekans do článku o dohnalistech, jenom Libor Halík ne. Hele zařádíš si tu, sprostě pohovoříš a změníš nick. A je to.
Takhle to děláš Zedade? Aha. A jde-li o někoho, kdo se tady prezentuje plným jménem, tak není naprosto nejmenší problém mít souběh dalších méně adresných registrací. Takové roztleskávače :) Ale neřeším to Zedade.... Každý si vždy vypije ten svůj koktejl co si namíchal. Dříve či později...
..Dorazil tam v srpnu 2019, když zde už dva roky probíhala pátá křížová výprava na osvobození Jeruzaléma, kam vtrhl Saladin..
To je skutečně medvědí služba.
----------------------------------
Barbarin
před 1 minutami
Myslím si, že kněz Libor Halík je Boží prorok. Proto je třeba číst vše, co zde na Glorii napíše a nad těmi slovy meditovat. Skrze Kristova kněze Libora Halíka k nám promlouvá Bůh.
Libore, to je velmi zavádějící tvrzení. Máš mnoho ultimativních tvrzení, ale většinou nepodložených a hodné spekulativních. V emipirických vědách by ses naprosto neuživil. Tedy kde je třeba přesnost, ověřenost, sběr dat, experimentování, jasné zákonitosti... Stejně tak novinářská etika by velmi značně pokulhávala... Mateš naivní lidi... Máš podíl na lži.
------------------------------------------…More
Libore, to je velmi zavádějící tvrzení. Máš mnoho ultimativních tvrzení, ale většinou nepodložených a hodné spekulativních. V emipirických vědách by ses naprosto neuživil. Tedy kde je třeba přesnost, ověřenost, sběr dat, experimentování, jasné zákonitosti... Stejně tak novinářská etika by velmi značně pokulhávala... Mateš naivní lidi... Máš podíl na lži.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Libor Halik
před 2 hodinami
Polsky o sexzneužívání mluví skutečně poctivý katolický kněz Zaleski. V Polsku (asi i u nás) prakticky všemi sexuálními násilníky byli a jsou agenti STB v řadách kléru. www.youtube.com/watchCelosvětově jistě pronásledování křesťanů proběhne a velmi pravděpodobně oficielní záminkou k pronásledování bude sexuální zneužívání obětí některými kardinály, biskupy, kněžími, bohoslovci a církevními laickými pracovníky s mládeží. Pro @Zedad @Detektiv @tempora @Tomislav
One more comment from Kallistratos
Habera překvapil :)
www.youtube.com/watch
Přítel
Není František jako František.
Samson1
Hlavně by ses toho měl hoki držet a nesnažit se jako trol vše okomentovat. Moc zbytečných slov.
Barbarin likes this.
Samson1
To všechno je výmysl a zneužití svatého Františka, protože svatý František navrhl sultánovi, aby každý jménem svého Boha proslili o zjevný zázrak, která víra je pravá a sultán to odmítl, potom následovala bitva, které chtěl František tímto předejít: Tedy svatý František dělal něco, co se zhoduje s misijním posláním církve. Hlásat evangelium všem národům a kmenům. Zednáři, čili masoni jsou moc …More
To všechno je výmysl a zneužití svatého Františka, protože svatý František navrhl sultánovi, aby každý jménem svého Boha proslili o zjevný zázrak, která víra je pravá a sultán to odmítl, potom následovala bitva, které chtěl František tímto předejít: Tedy svatý František dělal něco, co se zhoduje s misijním posláním církve. Hlásat evangelium všem národům a kmenům. Zednáři, čili masoni jsou moc chytří a mazaní a dobře dovedou věci překrucovat, dokonce P. Pia přestěhovali do svého brlohu.
Samsone, mlčeti někdy zlato, viď?
Barbarin and one more user like this.
Barbarin likes this.
Přítel likes this.
woad_p
Moji drazí bratři z Řádu menších bratří,
všichni bratři a sestry naší františkánské rodiny
a všichni moji muslimští bratři a sestry,
Pán ať vám všem dá svůj pokoj!
Před osmi sty lety se náš serafický otec svatý František vydal po moři do Egypta. Naplnil se tak jeho vytoužený sen jít mezi muslimy. Dorazil do tábora křižácké armády, mezi latinské křesťany, kteří byli díky mnohaletému kázání a …More
Moji drazí bratři z Řádu menších bratří,
všichni bratři a sestry naší františkánské rodiny
a všichni moji muslimští bratři a sestry,
Pán ať vám všem dá svůj pokoj!
Před osmi sty lety se náš serafický otec svatý František vydal po moři do Egypta. Naplnil se tak jeho vytoužený sen jít mezi muslimy. Dorazil do tábora křižácké armády, mezi latinské křesťany, kteří byli díky mnohaletému kázání a rétorice o svaté válce vedeni k pohrdání muslimy. Sami muslimové měli všechny důvody pro to, aby pohrdli Františkem. Mohli totiž předpokládat, že bude, stejně jako většina křižáckého tábora, nepřítelem, nikoliv nositelem pokoje. Dnes slavíme událost, kterou nemohl v té době nikdo předvídat: že člověk, naplněný Duchem, bez jakéhokoliv vlastnictví, přešel beze zbraně bitevní pole a požádal o setkání se sultánem; byl sultánem přijat s velkodušností, těšil se dlouhé pohostinnosti v muslimském táboře a vrátil se, aby nově promyslel poslání Menších bratří. Hluboce pohnut oním setkáním se František šťastně vrátil do vlasti a dospěl k nové a kreativní vizi způsobu, jak mají bratři jít mezi muslimy, jaké věci mají dělat a říkat, „aby se to líbilo Pánu“ (NepŘeh 16,8). Výročí Františkova setkání s al-Malikem al-Kamilem v Damiettě v roce 1219 nás vyzývá, abychom si znovu položili otázku, jaké věci se budou líbit Pánu v pluralismu a složitosti dnešního světa.
Církev rozlišuje znamení časů (Mt 16,3) a stále více zdůrazňuje mezináboženský dialog jako zásadní prvek současného poslání církve. Druhý vatikánský koncil povzbudil věřící křesťany, aby se zapojili do „dialogu a spolupráce se stoupenci jiných náboženství“, a tak „s opatrností a láskou vždy svědčili o víře a křesťanském životě“ (Nostra Aetate, 2). Především učil koncil církev, aby se dívala na muslimy „s úctou“, a vyzval křesťany, aby spolupracovali s muslimskými bratry a sestrami na prosazování sociální spravedlnosti a mravních hodnot, míru a svobody ve prospěch všech (Nostra Aetate , 3). Svatý Jan Pavel II. během své služby římského biskupa pokračoval v tomto poslání k dialogu, zejména když pozval světové náboženské představitele do našeho duchovního domova, Assisi, aby zde svědčili o transcendentní povaze míru. Pro ty, kteří se zde shromáždili k modlitbám za mír, spočívalo „trvalé ponaučení z Assisi“ ve Františkově „mírnosti, pokoře, hlubokém smyslu pro Boha a v závazku sloužit všem“ (Jan Pavel II., Promluva v Assisi, 27. října 1986). Papež Benedikt XVI. i František stejně tak vybídli náboženské představitele, aby připutovali do Assisi a modlili se tam za mír. Papež František vzýval přímluvu Chudičkého bratra během své cesty do Egypta, kde poprosil křesťany a muslimy, aby se navzájem nazývali bratry a sestrami a žili v obnoveném bratrství pod sluncem jediného milosrdného Boha (František, Promluva na mezinárodní mírové konferenci, 28. dubna 2017). Jedná se proto o výzvu univerzální církve, která vybízí františkánskou rodinu k moderování mezináboženského bratrství v mírovém duchu našeho serafického otce. Církev nás vyzývá k oživení tohoto rozhodujícího okamžiku našich dějin, cesty svatého Františka do Egypta, abychom se tak otevřeli proměně, již zakusil světec z Assisi, a kráčeli společně s muslimy a národy všech vyznání jako se svými společníky na cestě, jako tvůrci civilizace a ještě hlouběji jako bratři a sestry, děti Abraháma, našeho otce ve víře.
Povzbuzuji františkánskou rodinu, aby oslavila toto výročí jako moment, kdy může světlo evangelia otevřít srdce každého, a rozpoznala Boží obraz v lidech, na které se někdy díváme se strachem nebo nedůvěrou, nebo dokonce v těch, jež máme tendenci nenávidět. Za tímto účelem byly připraveny nesčetné materiály, jež mají pomoci všem, kteří chtějí výročí připomenout adekvátním způsobem. K tomuto dopisu je přiloženo několik přímluv. Vyzývám bratry, aby je používali při liturgii hodin během připomínkového roku. Jedná se o přímluvy, jež mohou být vhodně používány v nejrůznějších pastoračních oblastech. V dubnu zveřejní generální kurie online brožurku, připravenou Zvláštní komisí pro dialog s islámem, která nabídne historický rámec a františkánské a muslimské perspektivy týkající se setkání se sultánem, stejně jako další materiály k připomínce Damietty. Naše komunita bratří v Istanbulu, komunita věnující se především ekumenickému a mezináboženskému dialogu, bude v říjnu hostit kongres bratří, již působí v zemích s muslimskou většinou. Papežská univerzita Antonianum taktéž během osmistého výročí uspořádá řadu akcí v různých zemích. Vyzývám akademické i pastorační pracovníky, aby se aktivně účastnili těchto a dalších akcí, a také aby tvůrčím způsobem uvažovali o tom, jak může vaše místní komunita připomenout Damiettu ve světle místních podmínek.
Toto výročí nabízí jedinečnou příležitost k spolupráci mezi různými větvemi františkánské rodiny. Mnoho bratří, řeholnic, vědců z františkánského hnutí a podporovatelů muslimsko-křesťanského dialogu připravilo publikace, jež vyjdou během tohoto výročí. Všechny vás vyzývám, abyste věnovali čas studiu a reflexi nad tím, jak byste mohli ve vaší místní situaci nově prožít onu odvahu a otevřenost Duchu, kterou zakusil svatý František před mnoha lety u delty Nilu. Generální kurie chce sdílet informace o těchto snahách a vytvářet tak mosty mezináboženského rozlišování, proto vás laskavě prosím, abyste nás informovali o akcích a iniciativách, jež mají připomínat Damiettu ve vašich komunitách a v různých subjektech Řádu menších bratří.
Žijeme v době, kdy lidé různých profesí podporují démonizování muslimů a podněcují ostatní, aby se jich báli. Kromě studia a modlitby týkající se témat setkávání a dialogu povzbuzuji následovníky svatého Františka, jimž chybí osobní kontakt s islámem, aby si připomněli zkušenost našeho zakladatele a udělali jednoduchý a konkrétní krok: setkali se s muslimem. Snažte se jej nebo ji poznat, hlouběji než jen při šálku čaje nebo při společenské události. Snažte se dozvědět a ocenit, jakou má zkušenost s Bohem, a umožněte svému muslimskému příteli, aby viděl lásku, jež Bůh vlil do našich srdcí skrze Krista. Navzdory naléhání Druhého vatikánského koncilu, podle něhož muslimové s námi „uctívají jediného a milosrdného Boha“ (Lumen Gentium 16), bohužel mnoho lidí nějakým způsobem zdůrazňuje, že je dialog mezi křesťany a muslimy nemožný. Mnoho současníků svatého Františka a sultána pokládali za jedinou možnou odpověď na jejich vzájemnou výzvu konflikt a střet.
Příklady Františka a sultána k nám promlouvají o jiné volbě. Již není možné vytrvale opakovat, že dialog s muslimy není možný. Viděli jsme to a stále to vidíme v životě mnoha františkánů a jejich muslimských bratrů a sester, kteří se s upřímným a milujícím srdcem dělí o dary, jež jim Pán dal prostřednictvím svých náboženství. Věrnost Františkově výzvě vyžaduje, abychom se o ni dělili s pokorou. Křesťanský dar, o nějž se máme dělit s našimi muslimskými bratry a sestrami, není totiž jenom dar pokorného křesťana, nýbrž zkušenost s pokorným Bohem. František byl na svou dobu jedinečný ve své modlitbě k Bohu: „Ty jsi pokora“ (ChvBN 14). Mluvil také o „vznešené pokoře“ a pokorné vznešenosti Boha (ListŘád 27). Křesťanské srdce hledající Boha nachází spočinutí v pokoře jesliček a kříže, ve znameních Boha, jenž se stal služebníkem a ponížil sám sebe pro svou lásku k nám. František nás zve, abychom přemýšleli o oné božské pokoře ve vztahu k těm, které potkáváme, a udělali první krok ve službě a v lásce. Věrnost Františkově chápání nás v každém případě vyzývá k přijetí víry a věřících jiných tradic s úctou (Generální konstituce OFM, čl. 93,2: 95,2), s myslí a srdcem otevřenými vůči Boží přítomnosti v tomto setkání.
Vím, že někteří členové františkánské rodiny žijí v menšinách ve svých rodných nebo osvojených zemích, a nacházejí se uprostřed politických a sektářských sporů, jsou vystaveni násilným hrozbám. Tak se to děje i v zemi, kterou kdysi navštívil František. V některých zemích křesťané a muslimové společně prožívají utrpení sociální nespravedlnosti a politické nestability. Zvu vás, abyste se zamysleli nad jedním jménem, které František použil ve svých Chválách Nejvyššího Boha: „Ty jsi trpělivost“ (ChvBN 4), nebo jak muslimové vzývají Boha: Yā Ṣabūr – „Ó jediný trpělivý!“. Sám František se naučil ctnosti trpělivosti během služby mezi malomocnými, při výzvách svých cest i díky tendencím, které viděl v řádu na konci svého života, když jeho bratři opustili některé z ideálů, jež mu byly drahé. František dlouho uvažoval o trpělivé Kristově lásce, která se ukázala v jeho utrpení, a nakonec dospěl k tomu, že trpělivost označil za vlastnost milosrdného Boha. „Ty jsi trpělivost“. Bůh jedná podle nám neznámého plánu, Bůh otřásá srdci mužů a žen způsoby, jež jsou nám neznámé. František zápasil o to, aby pochopil Boží plány pro lidi, kteří Krista nenásledovali jako Pána; své útočiště našel v modlitbě chvály Pána, který je trpělivost. Kéž Bůh udělí milost trpělivosti každému z nás, abychom se naučili žít jedni s druhými.
Pokud jde o naše muslimské sestry a bratry, dovolte mi říci, jak srdečně pamatujeme my, františkáni, na pohostinnost projevenou našemu svatému otci Františkovi, když byl jeho život ohrožen. Zájem o připomenutí tohoto výročí, jejž projevili mnozí muslimové, hovoří o touze po míru; ta je vyjádřená i pokaždé, když nějaký muslim pozdraví svého věřícího druha. Přeji si, aby nám tento rok pomohl prohloubit bratrství, které sdílíme v Bohu, jenž stvořil všechno na nebi i na zemi, a aby se toto pouto i nadále dlouho posilovalo, i po roce 2019. Bůh mohl učinit všechny lidi stejně, ale neučinil tak (Al-Shūrā 42,8). Společně s vámi chtějí vaše františkánské sestry a bratři ukázat světu, že křesťané a muslimové mohou žít bok po boku v míru a harmonii.
Na závěr: nikdy nezapomínejme na fakt, že příklad svatého Františka byl život neustálého obrácení. Ve svém mládí měl odpor k malomocným, avšak skutek milosrdenství změnil jeho srdce, a „to, co mu připadalo hořké, se změnilo na sladkost“ (ZávFr 3). Tento okamžik, v němž začal Františkův život pokání, je úzce spojený s jeho zkušeností u Damietty v roce 1219. Jeho srdce bylo nejprve otevřeno malomocnými; když se pak ocitl v přítomnosti muslima, kterého se dříve učil nenávidět, otevřel se znovu. Biblická výzva k obrácení (hebrejsky. šuv, aramejsky tuv) se ozývá v opakovaném příkazu koránu k návratu k Bohu (tūb), ke změně zla skrze dobrotu a skutky lásky ve velmi zranitelné společnosti. Dnešní věřící – s respektem k rozmanitosti, s níž vzývají a uctívají Boha – jsou povoláni k téže odvaze a vzájemné otevřenosti srdce. Kéž může uprostřed volání světa po mezináboženském porozumění náš pokorný, trpělivý a milosrdný Bůh ukázat každému z nás věci a slova, jež se více líbí Pánu.
V Římě, 7. ledna 2019
dalila and one more user like this.
dalila likes this.
Kallistratos likes this.
woad_p
Nenávist k papeži Františkovi vám zatemňuje mozek. Zajímavé je, že františkáni sami zastávají přesně stejný postoj jako Svatý Otec. www.ofm.cz/…/dopis-k-800-vyr…
dalila likes this.
Johanka2 and one more user like this.
Johanka2 likes this.
Mates5485 likes this.
Zedad
Svatý František z Assisi je jeden a Vykupitel světa je jeden - Pán Ježíš.
Mates5485 likes this.
Zedad
@bolševik týká se to křesťanů.
Uprostřed bohů se postaví Bůh. Je to Bůh vznešený a mocný.
To On smete dechem svých úst bůžky a bohy.
b8111 likes this.
Barbarin likes this.
František falešně napodobuje papeže Jana Pavla II. (Například Assisi). Doktrinálně však učí protikladné učení s Janem Pavlem II. Například porušování dogmatu nerozlučnosti a manželství, trestu smrti atd. V knize Antonia Socciho, Non e Francesco? "Je to opravdu František?", Existuje podrobná srovnávací tabulka mezi učením Jana Pavla II a Benedikta XVI a anti-vědou Františka.
A co s tím Rafane :) Zvednou ti tyto bla bla počet lajků a sledujících? Raději věř Ježíši a žij dobrý život a nepiš hlouposti a všímej si věcí inspirativních. Ale klidně si věř novinářům co píšou knihy a tabulkám. Tvá volba :)
Barbarin likes this.
Stylita
Barbarine, proč ztotožňuješ Míru z Lanškrouna - dříve Hokiho, dnes kalistratos, s Evou , dříve henta , dnes Bohumila? Pořád poukazuješ na to, že hoki je lhář a sám tu lžeš o Bohumile.
b8111 and one more user like this.
b8111 likes this.
Mates5485 likes this.
Stylito, to je marné u Barbarina... Čert svá kopýtka těžko ztrácí :)
Kallistratos katolík je veden vírou a rozumem a protestantem fideismem.
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Barbarin likes this.
To je jaké moudro Rafane? Já prostě nehodlám věřit novinářům. Ta fakta jsou interpretována mylně. Můj názor. Fideismus mne nezajímá, mám rád vyváženost, kdy se víra a rozum doplňuje a obohacuje.
Kallistratos když je na člověku postavena slabá víra (antropocentrismus), člověk se bojí učit se pravdě.
ľubica and one more user like this.
ľubica likes this.
Mates5485 likes this.
Tak se neboj Rafane :) Ale nemyslím si, že to vysvětluje tvá slova o falešném papeži, údajném porušování dogmatu atd. Nevěř příliš novinářům...
Mates5485 likes this.
Rafał_Ovile likes this.