ക്ലിക്കുകൾ17

“ഉറച്ച“ കത്തോലിക്കരെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഫ്രാൻസിസ്

ml.cartoon
ചിത്രം: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsRifjeosatu