Clicks626

Pápež František o genderovej ideológii: nechceme nikoho diskriminovať, ale ide o nebezpečenstvo pre ľudstvo

Svätá stolica v OSN: Genderová ideológia znamená pre ľudstvo krok späť Vatikán/New York 22. marca (RV) Vatikánsky predstaviteľ pri úradoch Spojených národov v New Yorku vystúpil s príspevkom na tému …More
Svätá stolica v OSN: Genderová ideológia znamená pre ľudstvo krok späť

Vatikán/New York 22. marca (RV) Vatikánsky predstaviteľ pri úradoch Spojených národov v New Yorku vystúpil s príspevkom na tému genderovej ideológie. Pripomenul slová pápeža Františka: nechceme nikoho diskriminovať, ale ide o nebezpečenstvo pre ľudstvo. Príhovor prinášame v plnom znení.

Vaše Excelencie, vážení prednášajúci, drahí priatelia,

som veľmi rád, že vás môžem privítať na dnešnom dopoludňajšom podujatí o rodovej rovnosti a genderovej ideológii a o potrebe chrániť ženy a dievčatá, ktoré Svätá stolica s radosťou sponzoruje, spolu s nadáciou Heritage Foundation.

Každoročne je Ekonomická a sociálna rada OSN hostiteľom Komisie pre postavenie žien (Commission on the Status of Women, CSW) na podporu, podávanie správ a monitorovanie záležitostí týkajúcich sa politických, ekonomických, občianskych, sociálnych a vzdelávacích práv žien. Keď sa CSW prvýkrát začalo stretávať v roku 1947 v Lake Success v New Yorku, bolo jasné, čo to znamená byť ženou. Hoci sa v priebehu nasledujúcich 62 rokov viedli rôzne diskusie medzi ženami z rôznych kontinentov a rozličných zázemí o cieľoch a právach žien a o najlepších prostriedkoch na ich dosiahnutie, každý vedel, na koho sa vzťahujú, keď hovorili napríklad o rodovej rovnosti, o násilí voči ženám, o vzdelávaní dievčat alebo o rovnosti zárobku za rovnakú prácu.

Ešte i celkom nedávno, v roku 2011, keď bola založená Zložka OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women), známa aj pod názvom „UN Women“, všetci vedeli, koho reprezentuje a koho sa zastáva: približne polovicu ľudského rodu, narodenú so schopnosťou materstva, s dvoma chromozómami X, s osobitnými fyzickými, hormonálnymi a vzťahovými vlastnosťami, ktoré ju odlišujú od ďalšej približne polovice ľudského rodu, mužov.

Tento konsenzus sa bohužiaľ naštrbil kvôli najnovšiemu fenoménu rodovej (genderovej) identity a genderovej ideológie.


Zatiaľ čo predtým každý vedel, čo znamená „žena“ na základe jej telesnej prirodzenosti, teraz mnohí propagátori genderovej ideológie tvrdia, že telesná prirodzenosť nemá žiadny ďalší vnútorný súvis so ženskosťou než „prisúdenie“ pohlavia pri narodení. Na ženskosť sa skôr hľadí ako na spôsob, ako človek sám seba poníma alebo ako sa prejavuje, a tak argumentujú, že tých, ktorí sa považujú za ženy, treba brať ako ženy bez ohľadu na biologickú podstatu na bunkovej, endokrinologickej či reprodukčnej úrovni, bez ohľadu na primárne a sekundárne pohlavné charakteristiky alebo iné faktory.

Tento spôsob pohľadu na ženskosť predovšetkým ako vlastnej identity nezávislej od telesného hľadiska bol vznesený na začiatku tohto 63. zasadania Komisie pre postavenie žien vo vyhlásení Skupiny LGBTI (LGBTI Core Group), prednesenom stálou zástupkyňou Nórska, veľvyslankyňou Monou Juul. Vyhlásenie uvádza, že Skupina LGBTI – neformálna nadregionálna skupina 28 členských štátov spolu s Vysokým komisariátom OSN pre ľudské práva a mimovládnymi organizáciami Human Rights Watch a Outright Action International – hovorila výslovne o „transrodových osobách“, ktorých „mená a údaje o pohlaví v oficiálnych dokumentoch nezodpovedajú ich rodovej identite alebo prejavu“. Povedala, že „je pripravená spolupracovať so všetkými partnermi na zaistení toho, že všetky ženy a dievčatá – bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, rodové vyjadrenie a pohlavné charakteristiky – mali adekvátny a rovný prístup k systémom sociálnej ochrany, verejným službám a udržateľnej infraštruktúre.“

Skupina LGBTI hovorila, že ponímanie „žien a dievčat“ by malo byť založené skôr na „rodovej identite alebo prejave“, než na ich biologickom pohlaví. Toto chápanie ženskosti by bolo pravdepodobne celkom zarazilo 15 pôvodných členov CSW v roku 1947 i väčšinu delegátov, ktorí tu od tej doby každoročne zastupujú svoje vlády a mimovládne organizácie.

Viac TU: alianciazanedelu.sk/archiv/3396

Zatiaľ čo pred 62 rokmi nebolo nutné klásť dôležitú úvodnú otázku „Kto je to žena?“, pretože všetci a všade mali jasné a jednoznačné chápanie, čo tento pojem znamená, teraz, keď sa toto porozumenie spochybňuje a mnohí sa usilujú formulovať zásadnú zmenu jeho významu, medzinárodné spoločenstvo si túto otázku musí položiť.

Dôvodom na je to, že od odpovede záleží veľmi veľa, a to nielen z hľadiska práva, vzdelávania, ekonomiky, zdravia, bezpečnosti, športu, jazyka a kultúry, ako o tom budeme dnes počuť od našich rečníkov – Mary Hasson, Emilie Kao, Monique Robles a Ryan Anderson – ale aj z hľadiska základnej antropológie, ľudskej dôstojnosti, ľudských práv, manželstva a rodiny, materstva a otcovstva, a v záujme žien, mužov a najmä detí. Nahradenie genderovej identity či prejavu za biologické pohlavie má obrovské dôsledky vo všetkých týchto oblastiach a z tohto dôvodu si musíme, so zdvorilosťou a spolucítením, položiť tieto možno nepríjemné otázky, pretože na odpovediach záleží.

Pápež František, zatiaľ čo dôrazne povzbudzuje katolíkov i všetkých ľudí dobrej vôle k tomu, aby podporovali, prijímali, sprevádzali a milovali všetkých tých, ktorých rodová identita sa nezhoduje s ich biologickým pohlavím, aby potvrdzovali ich ľudskú dôstojnosť a bránili ich základné ľudské práva na slobodu od násilia a nespravodlivej diskriminácie (Pápežský let z Azerbajdžanu, 2. okt. 2016), zároveň sa jasne vyjadril o nebezpečenstvách pre jednotlivcov i spoločnosť, ktoré vyplývajú z genderovej ideológie.

Hovorí, že antropologické základy genderovej ideológie tým, že „neguje rozdielnosť a prirodzenú reciprocitu muža a ženy“ propagovaním „osobnej identity a citovej intimity radikálne oddelenej od biologickej odlišnosti medzi mužom a ženou“, nakoniec robí ľudskú identitu „voľbou jednotlivca“ a podkopáva „antropologický základ pre rodinu“. Ako pokračuje pápež, „jedna vec je chápať ľudskú krehkosť a zložitosť života, druhá vec je prijímať ideológie, ktoré si nárokujú navzájom oddeľovať neoddeliteľné aspekty skutočnosti“. Sme povolaní „starať sa o našu ľudskosť, čo predovšetkým znamená prijať a rešpektovať ju takú, ako bola stvorená“, zdôraznil pápež (Amoris laetitia, 56). Naše pohlavie, rovnako ako naše gény, naša rasa, náš vek a iné prirodzené charakteristiky sú objektívnymi danosťami, nie subjektívnymi voľbami.


Vo svojej encyklike o starostlivosti o náš spoločný domov Laudato si´, ktorá sa stala azda najcitovanejším pápežským dokumentom v histórii OSN od jej vydania v roku 2015 v očakávaní Parížskej dohody, pápež povedal, že „prijatie vlastného tela (…) je nevyhnutné na prijatie a akceptovanie celého sveta ako daru.

Naopak, logika nadvlády nad vlastným telom sa niekedy premieňa na ľstivú logiku nadvlády nad stvorením. Naučiť sa prijať vlastné telo, starať sa oň a rešpektovať jeho význam je podstatné pre skutočnú ekológiu človeka. Vážiť si vlastné telo v jeho ženskosti alebo mužskosti je potrebné na uznanie seba samých pri stretnutí s druhými, ktorí sa líšia“ (č. 155). Pápež na inom mieste dodal, že „komplementárnosť muža a ženy (…) je spochybňovaná takzvanou genderovou ideológiou v mene slobodnejšej a spravodlivejšej spoločnosti“ a zdôraznil, že „rozdiely medzi mužom a ženou nie sú na opozíciu či podriadenosť, ale na jednotu a plodnosť“ (8. júna 2015). Inými slovami, rodová ideológia skôr než by viedla k slobodnejšej a spravodlivejšej spoločnosti, zabraňuje jednote a plodnosti medzi mužom a ženou. Je to „krok späť“, pretože „odstránenie [pohlavnej] rozdielnosti v skutočnosti vytvára problém, a nie riešenie“ (15. apríla 2015).

Keď sa zotázňuje prirodzená dualita muža a ženy, podkopáva sa samotné poňatie bytia, čo to znamená byť človekom. Telo už viac nie je definujúcim prvkom človečenstva. Osoba je zredukovaná na ducha a vôľu a človek sa takmer stáva abstrakciou, kým niekto nerozlíši, aká je jeho prirodzenosť alebo si nezvolí, akého rodu chce byť. Pápeža Františka zvlášť znepokojuje to, že genderová ideológia sa vyučuje deťom, takže chlapci a dievčatá sú v tom najranejšom veku života povzbudzovaní zotázňovať, či sú chlapcom a či dievčaťom a hovorí sa im, že rod je niečo, čo si človek môže vybrať (27. júla 2016). Pápež tiež vyjadril obavy ohľadom kultúrneho tlaku, ktorý nazýva termínom „ideologická kolonizácia“, ktorý sa vyvíja na krajiny, na kultúry i jednotlivcov, ktorí odporujú tejto novej a skutočne radikálnej antropológii.

Takže dnes pri tomto podujatí sa zaoberáme veľkými a dôležitými otázkami a tom, čo to znamená byť človekom, čo to znamená byť ženou, aký je najlepší spôsob ako sa správať so spolucítením voči tým, ktorých sebaidentita nekorešponduje s ich biologickým pohlavím, ako by sme mali odpovedať na výzvy vsúvania kategórie rodovej identity do foriem zákonnej ochrany založenej na pohlavnej identite, a ako v rámci Komisie pre postavenie žien čo najlepšie obhajovať a ďalej rozvíjať vec rovnosti žien a dievčat.

Ďakujem vám, že ste prišli a pridali ste sa k diskusii.

Preložila: Slovenská redakcia VR

Viac TU: alianciazanedelu.sk/archiv/3396
Johanka2
slobodnyvyber.sk/…/IstanbulskyZdoh…

Istanbulský dohovor: Mimovládka GREVIO bude mať viac moci ako Gestapo

slobodnyvyber.sk/istanbulsky-doh…
Istanbulský dohovor je mimoriadne kontroverzná zmluva. Slovensku ju podpísalo, ale neratifikovalo. Väčšina ľudí sa zaoberá len textom zmluvy, ale posledná strana obsahuje znepokojivú časť. Pozrite si sami, čo bude mať podľa Istanbulského dohovoru na …More
slobodnyvyber.sk/…/IstanbulskyZdoh…

Istanbulský dohovor: Mimovládka GREVIO bude mať viac moci ako Gestapo

slobodnyvyber.sk/istanbulsky-doh…
Istanbulský dohovor je mimoriadne kontroverzná zmluva. Slovensku ju podpísalo, ale neratifikovalo. Väčšina ľudí sa zaoberá len textom zmluvy, ale posledná strana obsahuje znepokojivú časť. Pozrite si sami, čo bude mať podľa Istanbulského dohovoru na starosti a aké práva bude mať organizácia GREVIO.
Stručne povedané, všetky práva, žiadnu zodpovednosť a imunitu vyššiu ako ľubovoľný diplomat a prezident tejto krajiny.

Veľmi dôležité je, že imunitu budú mať, aj keď už nebudú funkcie zastávať. Neobmedzená znamená celoživotná. Prečo asi? Nie je to náhodou preto, že ak rozpútajú svojimi neodôvodnenými zásahmi do rodín, odoberaním detí, také zlo, že otcovia rodín budú chcieť prikročiť k činom? Už teraz otcovia píšu: Len nech mi siahnu na decká!
GREVIO nemá exekutívne právomoci. Ale zato má imunitu. Ak teoreticky GREVIO zasiahne aktívne a otcovia sa budú dožadovať na základe Ústavy zásahu štátnej moci, Slovensko bude bezmocné.
Ústava stráca platnosť, pretože Istanbulský dohovor je medzinárodná zmluva a má vyššie postavenie než Ústava Slovenskej republiky. Pôjde to mimo súdny systém danej krajiny. A vďaka GDPR (ochrana dát najnovšie zavedená Európskou Úniou) sa nikto nedozvie, kde také dieťa skončí.
Už sa nedozviete, kde vaše dieťa, na ktoré slovenská polícia nebude mať nárok, skončí. Možno to bude adoptívna „normálna“ rodina, alebo progresívna, kde si dvaja traja, či štyria rodičia budú vymieňať „pohlavia“ ako tenisové loptičky.
Právo musí vždy rátať s krajnými možnosťami. Nemôžete predpokladať, že všetci budú ňuňuňu. Ak pripúšťa nejaká dohoda extrémny výklad, potom sa skôr alebo neskôr niečo také udeje. A je jedno, čo Vám propagandisti povedia.
Ak Istanbulský dohovor členov GREVIO zbavuje akejkoľvek kontroly a dáva im naviac imunitu na ich konanie, kľudne môže zobrať so sebou deti a budú ich môcť odviezť ako „príručnú batožinu„. To sa týka aj členov delegácie GREVIO, ktorých počet nie je obmedzený. A rovnako nie je obmedzený ani ich status vo vzťahu ku výkonnej moci. V prípade existencie Európskeho prokurátora, bude zrejme možné požiadať o asistenciu výkonnú moc, úplne nezávislú od danej krajiny- Opäť – text zmluvy podobný výklad nevylučuje.
Zjavne vedeli autori zmluvy, prečo je imunita týchto neogestapákov celoživotná.
Nakoniec, prečítajte si to sami
Dodatok: Výsady a imunity (článok 66)
1. Tento dodatok sa vzťahuje na členov GREVIO uvedených v článku 66 dohovoru, ako aj na ďalších členov delegácie navštevujúcich štát. Na účel tohto dodatku pojem „ďalší členovia delegácie navštevujúci štát“ zahŕňa nezávislých národných expertov a špecialistov uvedených v článku 68 odsek 9 dohovoru, členov personálu Rady Európy a tlmočníkov zamestnaných Radou Európy sprevádzajúcich GREVIO počas jej návštev štátov.
2. Členovia GREVIO a ďalší členovia delegácie navštevujúci štát pri výkone svojich funkcií týkajúcich sa prípravy a realizácie návštev štátov, ako aj ich nasledovania a cestovania v súvislosti s týmito funkciami, požívajú nasledujúce výsady a imunity:

a. imunitu voči zatknutiu alebo zadržaniu a voči zhabaniu ich osobnej batožiny a imunitu voči súdnemu konaniu akéhokoľvek druhu, pokiaľ ide o ústny alebo písomný prejav, ako aj všetky úkony nimi vykonané v ich úradnej funkcii;

b. oslobodenie od všetkých obmedzení ich voľného pohybu pri výstupe a návrate do ich štátu pobytu a vstupe do štátu a výstupe zo štátu, v ktorom vykonávajú svoje funkcie, a od ohlasovacej povinnosti cudzincov v štáte, v ktorom sú na návšteve, alebo cez ktorý prechádzajú pri výkone svojich funkcií.
3. Počas ciest uskutočňovaných v rámci výkonu ich funkcií sa členom GREVIO a ďalším členom delegácie navštevujúcim štát vo veci colnej a devízovej kontroly priznávajú rovnaké výhody, aké sa priznávajú zástupcom zahraničných vlád vykonávajúcim dočasné služobné povinnosti.
4. Dokumenty týkajúce sa hodnotenia uplatňovania dohovoru vykonávaného členmi GREVIO a ďalšími členmi delegácie navštevujúcimi štát sú nedotknuteľné, ak sa týkajú činnosti GREVIO. Úradný písomný styk GREVIO a oficiálna komunikácia členov GREVIO a ďalších členov delegácie navštevujúcich štát sa použije bez prerušenia alebo cenzúry.
5. S cieľom zabezpečiť pre členov GREVIO a ďalších členov delegácie navštevujúcich štát úplnú slobodu slova a úplnú nezávislosť pri plnení svojich povinností, imunita voči právnym konaniam, pokiaľ ide o ústny alebo písomný prejav a pre všetky konania, ktoré urobia pri plnení svojich povinností, sa naďalej poskytuje bez ohľadu na to, že tieto osoby už nevykonávajú tieto povinnosti.
6. Výsady a imunity sa poskytujú osobám uvedeným v odseku 1 tohto dodatku s cieľom zabezpečiť nezávislý výkon ich funkcií v záujme GREVIO, a nie pre ich osobný prospech. Odňatie imunity osôb uvedených v odseku 1 tohto dodatku vykoná generálny tajomník Rady Európy, v každom prípade, ak by podľa jeho názoru takáto imunita bránila výkonu spravodlivosti a ak je možné odňať ju bez toho, aby boli dotknuté záujmy GREVIO.
Pápež František o genderovej ideológii: nechceme nikoho diskriminovať, ale ide o nebezpečenstvo To hovorím aj môjmu spoluobčanovi z Trnavy, ktorý ma nazval bludárom
Muz je muz a zena je zena a kazdemu cloveku, ktory uziva zdravy rozum je to jasne.
Dnes je ale vela zozenstelich muzov a vela muzatiek cize feministiek.
Preco musi Cirkev na pode OSN=Novus Ordo "objasnovat" co je kazdemu jasne a ti co to nechapu (nejake promile, lebo ostatni sa iba pretvaruju za chazarske peniaze) nech navstivia psychiatra...
prečo?
Lebo OSN je ako EU - alebo ako povedal Ježiš: nie ste zo sveta, ale vo svete...

alebo ked sa pýtali Kotlebu, prečo dáva svojich ludí do EU parlamentu, ked nechce EU ?

Ježiš tiež nechce aby sme sa stali sučasťou tohto sveta, ale aby sme ho pretvorili na Boží obraz.

EU alebo OSN má vela nedostatkov, ale pokial v nich sme, tak ich môžeme pretvoriť... aby nebolo ešte horšie
OSN ma svoju doktrinu=Novus Ordo, ktora je presadzovana peniazmi tich, ktori si ich mozu tlacit na tlaciarnach podla potreby a , kde by to aj tak nefungovalo, tak sa pouzije hruba sila v dosledku ktorej sa plnia vazenia a niekde aj tetka smrt...
A navyse na to aby sme pretvorili OSN a ich nohsledov=liberalov, komosov ap. by sme museli byt svaty. Kolko je dnes katolikov svateho zivota?
Mates5485 likes this.
svätým sa nikto nenarodí a dokonca ani nestane za života, lebo svätým sa stane až po živote (v Nebi) Tu na zemi sa človek len približuje ku svätosti, takže keby si povedali tí, čo už su kanonizovaní za ct.,bl.,svätých... že svätých je málo, tak dnes by sme ich nepovažovali za nasledovania hodných. Sami sa považovali za nehodných a práve v tom bola ich sila, ktorá ich hnala k svätosti.

My tu nie …More
svätým sa nikto nenarodí a dokonca ani nestane za života, lebo svätým sa stane až po živote (v Nebi) Tu na zemi sa človek len približuje ku svätosti, takže keby si povedali tí, čo už su kanonizovaní za ct.,bl.,svätých... že svätých je málo, tak dnes by sme ich nepovažovali za nasledovania hodných. Sami sa považovali za nehodných a práve v tom bola ich sila, ktorá ich hnala k svätosti.

My tu nie sme na to, aby sme čakali na svätých-dokonalých, ale aby sme sa snažili napredovať k svätosti a len vdaka tomu-Božej pomoci pretvarať svet sa stávame lepšími a snami aj okolie, či už je to miesto, ludia, veci alebo spoločenstvá.

Sme svetlom vo tmách a ked zapálime ostatných, tak tma sa pomynie.
Kde nepôjdeme, tam bude tma nadalej.
Ak nepôjdeme pomali ale iste zhasneme.

Sme solou zeme.
Ked stratime chuť, kto osolí zem?
Peter(skala) likes this.