2 Kor.6 , 14-16 :" Neťahajte jarmo s neveriacimi ! .... Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom?! ... to sú slová živého BOHA... a tiež je povedané: ak slepý vedie slepého, či obaja nepadnú do jamy?. A ťažko je niekomu niečo vysvetliť, keď mu na tom nezáleží... Vzdoropápež komunista a heretik Bergoglio dáva možnosť na obrátenie mnohých falošných katolíkov späť na vieru apoštolskú orthodoxnú – …More
2 Kor.6 , 14-16 :" Neťahajte jarmo s neveriacimi ! .... Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom?! ... to sú slová živého BOHA... a tiež je povedané: ak slepý vedie slepého, či obaja nepadnú do jamy?. A ťažko je niekomu niečo vysvetliť, keď mu na tom nezáleží... Vzdoropápež komunista a heretik Bergoglio dáva možnosť na obrátenie mnohých falošných katolíkov späť na vieru apoštolskú orthodoxnú – teda pravú vieru zjavenú mocným a hrozným BOHOM . Tá možnosť sa vykryštalizovala počas jeho okupácie Vatikánu – vidíte aký naozaj / v zmysle pravom / je milosrdný BOH , ktorý sídli nad vodami ?? Dáva možnosť aby vlk bol rozpoznaný...Bergoglio sa vyfarbil až moc a je znamením doby,...problémom dneška sú falošní farári / kňaz – je pojem spojený so svätosťou, a farár s administráciou fary, papúškovaním po apostatických predstaviteľoch Cirkvi, s vedením dialogu s pohanmi a pod. /. Čas im ale veľmi rýchlo vyprší – v šokovej terapii sa človek ešte môže niečo naučiť – niekto.... - Sláva ISUSU CHRISTU !
MilanJan

Zednáři nadšení Bergogliovou výzvou | Lumen de Lumine

Všichni zednáři světa se připojují k Bergogliově výzvě 25. prosince řekl Bergoglio doslova: »Bratrství mezi lidmi všech národů a kultur. »Bratrství …
snakee
heri hodie semper
snakee
Katolícka cirkev nesmie ustrnúť vo vývoji 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀
One more comment from snakee
snakee
😀 😀 😀 😀 😀 z deníku modernisty
adrianicm
Vidím šelmu podobnú Baránkovi a to v podobe Trado Kat. ako vystrkujú svoje rožky na pápeža. Ale Baránok ju spolu s pápežom premôžu. Potom Trado Kat. budú pekne poslúchať a bude Jeden pastier a jedno stádo milých ovečiek a baránkov. 😇
snakee
Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

kapitola 18

Súd nad hroznou neviestkou
1 Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov, čo mali sedem čiaš, a prihovoril sa mi: "Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách, 2 s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme." 3 V duchu ma preniesol na púšť. I videl som ženu sedieť na šarlátovej šelme so …More
Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

kapitola 18

Súd nad hroznou neviestkou
1 Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov, čo mali sedem čiaš, a prihovoril sa mi: "Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách, 2 s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme." 3 V duchu ma preniesol na púšť. I videl som ženu sedieť na šarlátovej šelme so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami, plnej rúhavých mien. 4 Tá žena bola oblečená do purpuru a šarlátu, vyzdobená zlatom, drahými kameňmi a perlami a v rukách mala zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svojho smilstva. 5 Na čele mala napísané meno, tajomstvo: "Veľký Babylon, matka smilstva a ohavností zeme." 6 I videl som ženu spitú krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov. Keď som ju uvidel, veľmi som sa zadivil. 7 Ale anjel mi povedal: "Prečo sa divíš? Ja ti poviem tajomstvo ženy a šelmy so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami, ktorá ju nosí. 8 Šelma, ktorú si videl, bola, a nie je; má vystúpiť z priepasti a pôjde do záhuby. A obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od ustanovenia sveta, budú sa diviť, keď uvidia šelmu, že bola, a nie je, a zasa bude. 9 Kto je múdry, tu má vysvetlenie: Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena sedí; aj kráľov je sedem: 10 piati padli, jeden je, iný ešte neprišiel; a keď príde, bude smieť ostať len na krátky čas. 11 Šelma, ktorá bola a nie je, ona je ôsmy kráľ, je z tých siedmich a ide do záhuby. 12 Desať rohov, ktoré si videl, je desať kráľov, ktorí ešte nedostali kráľovstvo, ale na jednu hodinu dostanú kráľovskú moc spolu so šelmou. 13 Majú rovnaké zmýšľanie a svoju silu a moc dajú tej šelme. 14 Budú bojovať proti Baránkovi a Baránok nad nimi zvíťazí, lebo on je Pán pánov a Kráľ kráľov; aj tí, čo sú s ním, povolaní, vyvolení a verní." 15 A povedal mi: "Vody, ktoré si videl tam, kde sedí neviestka, to sú ľudia, zástupy, národy a jazyky. 16 A desať rohov, ktoré si videl, aj šelma znenávidia smilnicu, spustošia ju a obnažia; budú jesť jej telo a spália ju ohňom. 17 Lebo Boh im vložil do srdca, aby uskutočnili jeho zámer, aby mali rovnaké zmýšľanie a odovzdali šelme svoje kráľovstvo, kým sa nezavŕšia Božie slová. 18 A žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré kraľuje nad kráľmi zeme."