Clicks652
apostol-7
1
The Appointment. Na smrt nikdo nemyslí rád. Ale je to realita. Smrt přichází nečekaně a pro většinu lidí je to příliš pozdě na smíření s Bohem. Člověka stále něco rozptyluje (ale z hlediska …More
The Appointment.

Na smrt nikdo nemyslí rád. Ale je to realita. Smrt přichází nečekaně a pro většinu lidí je to příliš pozdě na smíření s Bohem. Člověka stále něco rozptyluje (ale z hlediska věčnosti je všechno malicherné). Bible má odpovědi o věčném životě.
Existuje členění všech lidí bez ohledu na náboženství do dvou skupin podle toho, jak se chtějí dostat do nebe. Jedni věří, že si nebe musí (mohou) zasloužit, a druzí věří, že je to dar skrze Kristovu oběť. Dokonce i ti, kdo existenci nebe a pekla popírají, rádi považují sami sebe za "dost dobré, než aby měli skončit v pekle (pokud existuje)".
"Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem! Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti." "Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši." "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího."
mjablko shares this
428
Filmy.

Filmy