Clicks765

Výzva pre KBS o sv.prijímaní: “... ste nedostali Ducha otroctva” (Rim 8,15)

Vážení biskupi Slovenska

Dnes na sviatok zoslania Ducha Svätého si nie len pripomíname veľkú udalosť zpred 2000 rokov, ale zároveň máme možnosť nanovo prijať Ducha Svätého, ktorý volá: “Abba Ocko”. Ako hovorí Božie Slovo: “Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: "Abba Ocko!” (Rim 8,15) a na inom mieste: “Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.” (2 Tim 1,7)

Tak ako prví kresťania sa dostali do sporu s vtedajšou vládou a museli čeliť rozhodnutiu medzi poslušnosťou Bohu alebo vláde tohto sveta, aj dnes sme na križovatke rozhodnutí sa pre Ducha Svätého, ktorý hovorí skrze apoštola Petra: “Boha treba viac poslúchať ako ľudí.” (Sk 5,29)

Z nariadenia vlády vieme, že Eucharistiu musíme v sakrálnych priestoroch (kostoli), ale aj pri individuálnom prijímaní a to príjmať len do rúk, pričom nedávajú možnosť príjmať do úst.
Z nariadenia Konferencie biskupov Slovenska (ďalej len KBS) vieme, že máme príjmať Eucharistiu do ruky, pričom povoľujete príjmať aj do úst, ale neumožňujete to hociktorým katolíkom.


Ako vidíme, tak v každom prípade veriaci sú stavaní do pozície, kedy nemajú na výber, ak majú byť poslušní ako úradu vlády, tak aj KBS, lebo v oboch prípadoch sa od veriacich žiada, aby príjmali Eucharistiu do ruky.

Možnosť príjmať do úst sa nepočíta ako súčasť poslušnosti, ktorá sa vyžaduje od veriacich, či už voči úradu vlády alebo aj KBS,
pretože v oboch prípadoch sa porušuje nariadenie príjmať len do ruky. Kto sa vzpiera tomuto nariadeniu vlády a napokon aj KBS, dostáva sa mu napomínania zo strany kňazov, ale aj poníženia zo strany laikov, ktorí takéto počínanie považujú za prejav neposlušnosti voči KBS a napokon aj úradu vlády.

Do tohto stavu sa dostali veriaci kvôli kontroverznému nariadeniu úradu vlády, ale aj KBS. Dalo by sa veľa písať o príčinach, dôvodov, kvôli ktorým sme sa dostali do takej nepríjemnej situácie, ale Duch Boží nás vedie k poslušnosti k Otcovi, ktorý je na nebesiach i medzi nami v najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.

Z toho dôvodu je potrebné prejsť k riešeniu, ku akému prichádzali naši duchovní otcovia-pastieri-biskupi Cirkvi v minulosti, počas iných pandémií a chorôb. Keď chceli ochrániť seba ako kňazov - ktorí podávali Eucharistiu veriacim - tak ju podávali pomocou dlhej lyžice. Tak ochránili seba, ale aj ďalšieho príjmajúceho, lebo lyžice boli pre každého.

Takto riešili problémy s chorobami vtedy a tak to je potrebné riešiť aj v súčasnosti, aby sa jednak predišlo šíreniu nákazy, ale zároveň, aby bolo zachované dôstojné príjmanie Eucharistie do úst. Ako vieme, grécko-katolícka Cirkev tento spôsob využívajú a preto Duch Svätý sa vznáša nad ich úctou a s obľubou k nim prichádzajú dokonca veriaci z rímsko-katolíckej Cirkvi.

Vážení biskupi Slovenska
Podľa informácií z úradu vlády sa zdá, že Koronavírus je na zostupe a tak sa môžete domnievať, ako nebude potrebné riešiť problémy s príjmaním Eucharistie, lebo očakávate návrat k spôsobu príjmania ako bolo pred Koronakrízou. Avšak to môže byť veľkým omylom z viacerých dôvodov. Môže nastať ďalšia vlna ako už nastala v iných štátoch, alebo príde nový druh vírusu. Aj o týchto dôvodoch by sa dalo veľa písať, ale prejdime k riešeniu, ktoré nie lenže zabezpečí zdravie veriacich, avšak aj úctu k Bohu, ktorá už dlhodobo sa zanedbáva a minimalizuje.

Totižto problém príjmania do rúk už nastal za života sv.Pavla VI. a s tým aj podávania Eucharistie v postoji. Už vtedy pápež napísal list: “Memoriale Domini”, kde jasne rozhodol, aby sa nepodávalo sv.príjmanie do ruky a v postoji, pretože v tom videl nebezpečenstvo profanizácie a znesvätenia Eucharistie. Napriek tejto Jeho Výzve niektorí pastieri Cirkvi predsa rozhodli ísť svojou “cestou” a zaviedli spôsob príjmania do ruky a v postoji.

Na rozdiel od nich, na Slovensku až do terajšej krízi sa rozhodli “len” pre príjmanie v postoji. V každom prípade všetci pastieri Cirkvi, ktorí sa rozhodli odstúpiť od prijímania do úst a na kolenách, sa tak rozhodli napriek Výzve sv.Pavla VI.
Dnes vidíme, že tento pápež prorocky upozornil na dobu, ktorá bude nebezpečná pre vieru a mravy, týkajúca sa profanizácie a zneuctenia najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.

Preto Vás žiadame o obnovu Cirkvi, obnovu partikulárnej Cirkvi na Slovensku, obnovu Ducha liturgie, spôsob príjmania Eucharistie, aby sa podávala veriacim do úst a aby príjmali na kolenách. Samozrejme, že veriaci, ktorí sú nevládni pokľaknúť môžu príjmať v postoji, ale najdôležitejšie je, aby primárnym spôsobom príjmania bolo na kolenách a do úst. Týmto spôsobom sa predíde nie len profanizácii, či znesväteniu Eucharistie, ale aj šíreniu nákazy.

Drahí otcovia slovenského národa
Boh si Vás vyvolil do úradov Cirkvi a dal vám moc spolu s petrovým nástupcom (pápežom) obnoviť Cirkev Božím Slovom a zákonmi Cirkvi, ktoré sa týkajú aj liturgie. Podľa zákonov Cirkvi, môžete a máte našu podporu, aby ste požiadali Svätú Stolicu, že máte záujem zmeniť spôsob príjmania Eucharistie. Veríme, že Svätá Stolica veľmi rada príjme vašu žiadosť a dá požehnanie pre tento posvätný úkon zbožnosti a obnovu Ducha liturgie.

Nech vám v tom pomáha naša Patrónka Slovenska - Sedembolestná Panna Mária, všetci ctihodní, blahoslavení a svätí patróni Slovenska i celého sveta, ktorí bdejú nad nami a tiež túžia po obnove Cirkvi.

31.5.2020
Peter(skala)
Výzva pre KBS o sv.prijímaní: “... ste nedostali Ducha otroctva” (Rim 8,15)
actual-news.wixsite.com/…/výzva-pre-kbs…

Výzvy pre KBS
actual-news.wixsite.com/mysite-2/news/categories/kbs/