Clicks362

Vzťah Nie zábava

26. októbra 2021

Ježiš Chce od každého z nás, aby sme mali S Ním Vzťah, ale mnohí hľadajú len zábavu. Preto mnohí chodia od kanála ku kanálu, hľadajúc zábavu a preto mnohým chýba Osobný Vzťah Lásky S Ježišom. Preto sú tiež stále oklamaní, vo tme a žiaľ rýchlo zaspávajú, Nepoznajúc Pravdu. Mnohí Hynú, pretože im chýba Pravé Poznanie Pravdy a to Od Pravdy, od Samotného Ježiša. On je Jediná Cesta, Pravda a Život. On je náš Jediný Zdroj Života. Budeme Žiť Z Každého Slova, ktoré Vychádza Z Ježišových Úst. Preto musíme mať Vzťah S Ním a Nevyhľadávať zábavu. My sami musíme byť v Ježišovej Dokonalej Vôli, aby sme Mu boli Potešiteľní. Preto Ježiš Povie mnohým Veriacim/Kresťanom v Ten Deň: Choďte Preč, Ja som vás Nikdy Nepoznal, vy ktorí činíte neprávosť. Na Vzťahu S Ježišom, S Tým, O Ktorom To všetko je, záleží viac ako na zábave. Ak sme vo Vzťahu S Ježišom, budeme v Jeho Dokonalej Vôli, Potešiteľní Mu a Hodní Ho, i Hodní Jeho Večného Kráľovstva.

Je smutné, že satanove cirkvi zvábili mnohých preč Od Ježiša. Preto Nemajú Vzťah S Ježišom, zaoberajú sa len s mŕtvymi náboženskými praktikami a zábavou. Aj kvôli tomuto mnohí Veriaci/Kresťania chodievajú od jedného cirkevného klamu k ďalšiemu, hľadajú len zábavu. Nepoznajú Ježiša, Toho, V Ktorého Veria a Uctievajú, Reálne. Vyznávajú Ježiša len so svojimi ústami, ale ich srdcia sú ďaleko od Neho.

Za Vzťah S Ježišom máme svoju vlastnú Zodpovednosť a musíme na Ňom Pracovať. Všetko je to medzi Ježišom a nami. Na Konci za to nebudeme môcť viniť nikoho iného a Koniec to oznámi. Čo je pre nás dôležité? Náš Vzťah S Ježišom alebo zábava? My sa rozhodujeme, je to naša voľba. Ježiš Pozná každé srdce, všetky naše pohnútky i myšlienky. Musíme byť Múdri a Nie pochabí, pretože Koniec to oznámi a Záleží to na nás. Vzťah Nie je zábava. Ježišova Vôľa buď Učinená.

Ježiš Žehnaj každého a drž nás v bezpečí v tomto čase.

(Kristína Boshoffová.)

“Moje ovce Počujú Môj Hlas a Ja ich Poznám a ony Ma Nasledujú.” Ján 10:27

“A ten, kto si Neberie svoj kríž a Nenasleduje Ma, Nie je Ma Hoden.” Matúš 10:38

“Nie každý, kto Mi Vraví ‘Pane, Pane,’ Vstúpi Do Nebeského Kráľovstva, ale len ten, kto činí Vôľu Môjho Otca V Nebi. 22 Mnohí Mi Povedia v Ten Deň: ‘Pane, Pane, či sme Neprorokovali v Tvojom Mene, démonov nevyháňali v Tvojom Mene a nečinili sme mnoho zázrakov v Tvojom Mene? 23 A vtedy im Prednesiem: Ja som vás Nikdy Nepoznal; Odíďte odo Mňa, vy ktorí činíte neprávosť!” Matúš 7:21-23.

youtube.com/watch?v=X5yZTy3EAhc
Public domain