Clicks40

Lễ tế công khai bị bãi bỏ

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsPeeqwvgbuf