Victory
11.4K

BKP: Papež apostata František jede do Kazachstánu. Další krok přechodu do anticírkve New Age

Ve dnech 13.-15. září 2022 se papež apostata zúčastní kongresu s pohanskými leadery.

„... klaněli se slité modle, zaměnili svoji slávu za podobu býka býložravce. Zapomněli na Boha, svou spásu.“ (Ž 106,19-21) Nejen tehdy, ale i dnes se nejvyšší hierarchie v čele s pseudopapežem Bergogliem klaní pohanským modlám. Prosazují tzv. ekologickou konverzi, která je ve své podstatě obrácením k teritoriálním démonům a spojením s nimi. Stupidně zaměňují svoji slávu, která je v Božím Synu, Ježíši Kristu, za podobu pohanských model, jako je démon Pačamama. Dodnes v Bolívii i v jiných zemích Jižní Ameriky uctívají démona Pačamamu přinášením obětí, například při stavbě domu. Jde-li o malý dům, Pačamamě prý stačí mládě lamy, pokud jde ale o velký dům, šaman napojí opiátem buď nezkušeného cizince, nebo jinou lidskou oběť a pak ho zaživa pohřbí do základů. Tato praxe je i v Tibetu, když buddhističtí mniši budují svůj klášter.

Bergoglio se osobně účastnil pohanského rituálu s démonem Pačamamou. Jeho apostatické gesto svolalo na katolickou církev Boží hněv. Důsledkem byla nejen zaslepenost katolíků, ale i zavření chrámů a vyhlášení tzv. covidové pandemie s mRNA vakcinací. Experimentální vakcína měla za svůj základ tkáň zaživa vytrženou z nenarozeného dítěte před jeho usmrcením. Jde o oběť démonu smrti. Hospodin si stěžuje: „Obětovali své syny a své dcery běsům, nevinnou krev prolévali...“ (Ž 106,37-38)

Změna genetického kódu vlivem vakcíny jednak mrzačí člověka a jednak jde o hřích proti Bohu Stvořiteli. Vakcinace navíc směřuje k čipizaci, před níž Bible varuje ohnivým jezerem. Největší propagátor vakcinace je pseudopapež Bergoglio. Navzdory skutečným odborníkům, kteří před tímto nebezpečným genetickým sérem naléhavě varují, on drze tvrdí, že nechat se očkovat mRNA vakcínou je „projev lásky“, prý „se to musí udělat“ a prý „vakcíny musí být pro všechny“. Donutil všechny zaměstnance Vatikánu, aby toto experimentální genetické sérum přijali. Toto je veřejné gesto apostaze Svaté stolice. Tři gardisté raději opustili Vatikán.

Je šílenství, že Izraelité zaměnili svou slávu, kterou měli v Bohu, za podobu býložravce! Totéž ale dělá papež apostata Bergoglio a právem se přitom odvolává na II. vatikánský koncil.

Ve verši 28-29 je zdůrazněno, že za modlářství přichází pohroma. Tato zákonitost platí i dnes.

Bergoglio byl bezprostředně přítomen na modlářských rituálech v Kanadě. Šaman v modlářském rituálu uctíval stvoření místo Stvořitele (Ř 1). Šlo o modlářské zbožšťování ohně, vody, vzduchu a země a také zbožšťování živočichů, obzvlášť hmyzu. Šaman vyzval přítomné, aby vešli do virtuálního kruhu duchů, a duchové prý budou s nimi. Na znamení, že je přijímají, si měli dát ruku na srdce. Bergoglio to poslušně učinil. Při tom šaman pálil kadidlo a pískal na kost z divokého krocana, kterou při vyvolávání ďábla používá. Šaman se obracel na čtyři světové strany a vzýval démony. Je ale diametrální rozdíl mezi tímto rituálem a požehnáním na čtyři světové strany, které mnozí kněží ve jménu Trojjediného Boha udílejí každý den ve 21:00 hodin. Podobně i Ezechielovi Hospodin přikazuje, aby prorokoval na čtyři světové strany s cílem, aby suché kosti, tedy duchovně mrtví věřící, ožili Duchem Božím (Ez 37,1-9).

Pseudopapež František se po intronizaci démona Pačamamy a po zasvěcení se satanu skrze šamana v Kanadě chystá na tzv. apoštolskou cestu na synkretistický kongres s leadery pohanského buddhismu, hinduismu, animismu... do Kazachstánu. Jeho tzv. apoštolské cesty neslouží k obnově církve ani k evangelizaci pohanů, ale postupně převádějí katolickou církev do jedné světové anticírkve New Age. Ta uctívá démony místo Boha Stvořitele i místo Ježíše Spasitele. Bergogliova účast na kongresu má ještě posílit falešné veřejné mínění, jako by pohanské kulty uctívající démony a katolická církev byly rovnocennými cestami ke spáse. To je velký podvod a zároveň i hřích proti prvnímu přikázání. Navíc jde o svádění nepoučených věřících, aby akceptovali sebevražednou změnu základních křesťanských paradigmat. V podstatě jde o veřejné zapření Krista a evangelia. „Každý kdo mě zapře před lidmi, toho zapřu i já před mým Otcem nebeským.“

Papež apostata zapírá podstatu spasitelného učení, a proto se od něj svět nemůže dozvědět o jediném Spasiteli a o jediné cestě k záchraně. Hinduisté se klanějí posvátné krávě či hadům a jiným zvířatům. V tibetském buddhismu uctívají různá božstva, tedy démony, rovněž skrze zbožšťování zvířat. Dalajláma je pokládán za převtěleného boha a rovněž je jako bůh uctíván. To je modlářství.

Srovnáme-li činnost Františka Apostaty s císařem Juliánem Apostatou, František ho převyšuje. Tragédií ale je, že katolíci to už nevidí, ani vidět nechtějí, a donekonečna mantrují: „V jednotě s naším papežem Františkem.“

Zakódovaný program Bergogliovy Synody o synodalitě je změnit katolickou morálku a likvidovat spasitelnou víru i Boží zákony a přikázání, které nám zabezpečují spásu. Kdo chce být dnes v katolické církvi spasen, musí se radikálně oddělit od ducha bergogliánské sekty, která okupuje církev. Kdo se jí podřizuje, má účast na všech Bergogliových zločinech. Vzpomeňme na výrok sv. Ignáce mučedníka: „Jestliže někdo zlým učením rozkládá Boží církev, za kterou byl Ježíš Kristus ukřižován, takový člověk jako poskvrněný půjde do neuhasitelného ohně a stejně tak ten, kdo ho poslouchá.“

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

16. 8. 2022